full text

advertisement
Korte aankondiging
Door een decennialange intensieve bemesting is de chemische bodemvruchtbaarheid in
de gangbare landbouw in Vlaanderen zeer hoog. Biologische landbouw wordt vaak
voorgesteld als een duurzaam alternatief van de gangbare landbouw, maar omtrent de
chemische bodemvruchtbaarheid op biologische langdbouwbedrijven in Vlaanderen is
nog maar weinig onderzoek gebeurt. Het doel van deze thesis was dan ook het bepalen
van de bodemvruchtbaarheidstoestand (met in het bijzonder de P status) op een
representatief aantal biologische bedrijven in Vlaanderen en deze status te vergelijken
met de algemene situatie in de gangbare landbouw.
Het bodem organische C gehalte (SOC) bleek hoger op de biologische bedrijven,
waardoor kan gesteld worden dat biologische landbouw in Vlaanderen mogelijks een
potentieel vormt voor C opslag in de bodems. Het minerale N gehalte op de bedrijven
opgemeten tussen 1 oktober 2003 en 15 november 2003 (indicator voor nitraatuitspoeling)
was duidelijk lager dan 90 kg NO3--N ha-1 en lager dan de waarden opgemeten op
gangbare bedrijven. Het beschikbare P gehalte op de biologische bedrijven was hoog tot
zeer hoog net als in de gangbare landbouw. De gemiddelde fosfaatverzadigingsgraad
(FVG) was iets lager dan de gemiddelde waarde voor Oost-Vlaanderen, maar een groot
aantal bedrijven had toch nog een FVg groter dan 30 % (limietwaarde voor risico op P
uitspoeling).
Algemeen kunnen we besluiten dat op dit moment de chemische
bodemvruchtbaarheidstoestand op de biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen nog
steeds hoog is, maar er zijn indicaties dat de nutriëntverliezen lager zijn dan in de
gangbare landbouw. Dit beperkte effect is grotendeels te wijten aan het feit dat de meeste
biologische bedrijven pas omgeschakeld zijn, terwijl de impact van de teeltwijze op de
bodemvruchtbaarheidstoestand een eerder langer termijn effect is. Het is dus
noodzakelijk om de bodemvruchtbaarheidstoestand van de biologische landbouwbedrijven voor een langere tijd te evalueren om een volledig beeld te verkrijgen.
Download