Besluiten Studiefinanciering aan de Theologische Universiteit (10

advertisement
Besluiten Studiefinanciering aan de Theologische Universiteit (10 juni 2011)
Artikel
Studiefinanciering aan de Theologische Universiteit.
Materiaal:
rapport deputaten Studiefinanciering naar art. 19 KO.
Besluit 1:
deputaten studiefinanciering naar art.19 KO decharge te verlenen.
Besluit 2:
geen nieuwe deputaten studiefinanciering te benoemen, maar hun taak op te dragen aan de Raad van
Toezicht van de Theologische Universiteit en het onder zijn toezicht functionerende ‘Bureau Financiering
Theologische Universiteit Kampen’.
Grond:
de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 (Acta, art. 107) besloot deputaten op te dragen hun
werkzaamheden voor de eerstvolgende synode af te bouwen en hun taken over te dragen aan het ’Bureau
Studiefinanciering Theologische Universiteit Kampen’.
Besluit 3:
het voorgestelde Statuut Bureau Studiefinanciering Theologische Universiteit Kampen vast te stellen.
Grond:
de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 besloot deputaten op te dragen in nauwe samenwerking met
het College van Bestuur van de TU het conceptstatuut voor het Bureau Studiefinanciering gereed te (doen)
maken, dit ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht van het Bureau Studiefinanciering en
vervolgens ter vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende synode.
Besluit 4:
de voorgestelde Regeling studiefinanciering theologische studenten vast te stellen.
Grond:
art. 5, lid 2 van het door besluit 3 vastgestelde Statuut Bureau Studiefinanciering bepaalt dat het
uitkeringsreglement de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht en wordt vastgesteld door de
Generale Synode.
Besluit 5:
de Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit op te dragen over het door hem uitgeoefende
toezicht op het Bureau Studiefinanciering verantwoording af te leggen aan iedere gewone generale
synode conform het bepaalde in art. 8 lid 1 van het Statuut Bureau Studiefinanciering.
Hij legt daarbij de in art. 8, lid 2 a, b en c van voornoemd Statuut genoemde financiële stukken over,
evenals het voorstel tot vaststelling van een jaarlijks quotum voor de financiële steunverlening naar art.
19 KO.
Besluit 6:
het budget art. 19 KO t.b.v. het Bureau Studiefinanciering voor de periode 2012-2014 vast te stellen op
€ 190.000,-- per jaar.
Download