Situatieschets en vraagstelling

advertisement
Bureau Jeugdzorg Friesland
‘Een project in het kader van Kwaliteitszorg van toeleiding naar certificering HKZ en
duurzame verbetering via model INK bij BJZ Friesland’
Leeuwarden, juli 2005
Inhoudsopgave
____________________________________________________________________________________
_________
Hoofdstuk 1 ’Werken aan verbetering en certificering’
1.1 Ontwikkeling en voortgang Kwaliteitszorg
Bureau Jeugdzorg Friesland in vogelvlucht.................................................. blz. 3
1.2 Waarom een geïntegreerde aanpak HKZ en INK?
1.3 HKZ en INK................................................................................................ blz. 4
1.4 Synchroomgebruik modellen HKZ en INK
1.4.1 Algemeen............................................................................................. blz. 5
1.4.2 Proces samengaan HKZ en INK
1.4.3 Adviesbureau WWRG & Partners in relatie HKZ en INK
Hoofdstuk 2 ‘Projectplan’
2.1 Plan van aanpak......................................................................................... blz. 7
2.2 Organisatie
2.3 Stappenplan INK-HKZ project Bureau Jeugdzorg Friesland........................... blz. 9
____________________________________________________________________________________
_________
‘projectplan HKZcertificering-Verbetering INK’
Hoofdstuk 1 ’Werken aan verbetering en certificering’
2
1.1 Ontwikkeling en voortgang Kwaliteitszorg Bureau Jeugdzorg Friesland in vogelvlucht
Bureau Jeugdzorg Friesland is al enige jaren bezig met het systematiseren van de zorg voor kwaliteit. In
2003 is hiertoe een begin gemaakt door het vaststellen, presenteren en implementeren van het
Kwaliteitssysteem en Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Friesland.
Het handboek is gebaseerd op de landelijke basiscriteria Kwaliteit voor de Jeugdzorg en als zodanig zijn
de HKZ domeinen hierin benoemd en beschreven. Per domein HKZ staan in het handboek de daarbij
behorende relevante procedures, protocollen, werkinstructies, werkprocessen en registratiesystemen en
–formulieren. Hiervoor geldt het Referentie Werkmodel voor de Bureaus Jeugdzorg als het onderliggende
basisdocument. Door een reorganisatieproces in 2004-2005 is de implementatie van het handboek op
de achtergrond geraakt.
In de periode 2002-2004 zijn binnen alle geledingen van Bureau Jeugdzorg Friesland interne audits
uitgevoerd. Deze hebben geleid tot verbeterpunten welke met de medewerkers zijn besproken en zijn
opgenomen in de afdelingswerkplannen en in het werkplan van Bureau Jeugdzorg Friesland.
Binnen het kader van het kwaliteitsbeleid is in 2003-2004 een medewerkertevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn met alle medewerkers, managers, directie en bestuur
besproken. In de periode 2003-2004 zijn een viertal klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De
resultaten van deze onderzoeken zijn besproken met klanten, medewerkers, management en
ketenpartners van het Bureau Jeugdzorg Friesland. De verbeterpunten zijn in de werkplannen
opgenomen.
Voor de periode 2005-2007 is een werkplan Kwaliteitszorg vastgesteld, met de titel ‘van een lerende
organisatie naar een gecertificeerde organisatie’. Naast het afgeven van een intentieverklaring, het
omschrijven van het uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid en de visie op de kwaliteitszorg van het
Bureau Jeugdzorg Friesland, wordt in dit werkplan aangekondigd dat het Bureau Jeugdzorg Friesland
zich de komende tijd met het volgende gaat bezighouden:
-
het
het
het
het
uitvoeren van een medewerkertevredenheidsonderzoek (2005-2006);
meten van de klanttevredenheid aan de hand van de C-toets ( 2de helft 2006);
doen van dossier onderzoek (2005);
toetsen van indicatiebesluiten (2005 en 2006).
Hierbij wordt gestreefd naar HKZ certificering in de periode september 2005 – januari 2006 en het
werken naar het borgen van kwaliteit op basis van het ontwikkelen van digitaal kwaliteitssysteem.
Voor de aanpak van het certificeringstraject is gekozen om te komen tot een geïntegreerde aanpak van
HKZ en INK, aansluitend op de huidige en toekomstgerichte ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid binnen
Bureau Jeugdzorg Friesland.
____________________________________________________________________________________
_________
‘projectplan HKZcertificering-Verbetering INK’
1.2 Waarom een geïntegreerde aanpak HKZ en INK?
Het Bureau Jeugdzorg Friesland, zoals ook door het Adviesbureau Ordina is geconstateerd, voldoet aan
een aantal door de Wet op de Jeugdzorg gestelde wettelijk eisen; zoals het hebben van:
3
- een cliëntenbeleid (reglement Cliëntenraad en Vertrouwenspersoon);
- een klachtencommissie (reglement klachten);
- een bezwaarcommissie indicatiebesluiten (reglement bezwaarcommissie indicatiebesluiten);
- een privacyreglement;
- een cliëntenregistratie;
- een proces- en informatiesysteem jeugdzorg (IJ-programma);
- het handboek werkprocessen;
- het handboek casemanagement;
- samenwerkingscontracten en convenanten met ketenpartners, ;
- een personeel- en salarissysteem;
- een gedragscode en een financieel beleid.
Het Bureau Jeugdzorg is een organisatie die volop in beweging is, daarbij wel beseffend dat al deze
zaken geëvalueerd, geactualiseerd en continue geïmplementeerd dienen te worden en verder om
verbetering vragen. Het vraagt veel van de organisatie om de gestelde einddoelen en resultaten waar te
maken. Ook hiervan weet het Bureau Jeugdzorg Friesland dat men hier niet altijd in slaagt, maar wel het
uitgangspunt hanteert om dit na te streven als einddoel.
Om het proces van verbetering voor klanten, medewerkers en ketenpartners zichtbaar te maken en te
houden wil Bureau Jeugdzorg Friesland bij het formuleren van beoogde resultaten, het vaststellen van
indicatoren, maatstaven en normen en mede op basis van het opstellen van een verbeterplan, zich gaan
voorbereiden op het gaan werken met certificering.
Op zich lijkt het dat de route naar certificering HKZ niet al te ingewikkeld zal zijn. Van belang hierbij is dat
in de toeleiding naar certificering nader onderzocht moet worden of er ook daadwerkelijk sprake is van
effectieve operationalisering in de praktijk van hetgeen men op papier heeft geregeld.
1.3 HKZ en INK
Het Bureau Jeugdzorg Friesland heeft aangegeven dat men zowel gecertificeerd wil worden voor HKZ
als INK, althans dat het Bureau Jeugdzorg op managementniveau het INK-model kan toepassen. Het
bezig zijn met het model INK leidt niet tot certificatie. Wél kan men opgaan voor de jaarlijks toegekende
INK-prijs. Het model INK is een hulpmiddel om de kwaliteit van de organisatie nauwkeurig vast te stellen
en duurzaam te verbeteren.
HKZ is wél het keurmerk voor de jeugdzorg. Op dit moment zijn de HKZ-certificeringsnormen voor de
jeugdhulp vrijwel operationeel. Naar verwachting zal het certificatieschema voor de Bureaus Jeugdzorg in
het vierde kwartaal 2005 gereed zijn. Dat betekent dat Bureau Jeugdzorg Friesland daarvóór haar
werkprocessen verder kan beschrijven en toetsen, voorzover nodig, en de andere domeinen HKZ op het
niveau kan brengen van de HKZ-normen. Het moet dan mogelijk zijn om de certificeringsaudit per begin
2006 te plannen. Naar verwachting zal Bureau Jeugdzorg Friesland daarmee één van de eerste
gecertificeerde Bureaus Jeugdzorg in Nederland kunnen zijn.
____________________________________________________________________________________
_________
‘projectplan HKZcertificering-Verbetering INK’
1.4 Synchroomgebruik modellen HKZ en INK
1.4.1 Algemeen
Het Bureau Jeugdzorg Friesland heeft aangegeven dat men synchroon gebruik wil maken van de
modellen HKZ en INK. De zorg voor kwaliteit is in het algemeen zowel gericht op het beheersen
(controle, verantwoording, foutenuitsluiting), als op de ontwikkeling ervan (op weg naar ‘steeds beter’).
4
De jeugdzorg in Nederland heeft via haar koepelorganisatie MO-Groep ervoor gekozen om bij de verdere
ontwikkeling van kwaliteitszorg aan te sluiten bij het model HKZ. De in het kader daarvan landelijk
ontwikkelde basiscriteria voor de jeugdzorg vormen het kader voor eventuele certificering. In het najaar
van 2004 zijn de basiscriteria daartoe omgezet in een zogenaamd certificeringschema; dit schema is in
de eerste helft van 2005 operationeel voor de zorgaanbieders. Zoals eerder opgemerkt: wat betreft de
Bureaus Jeugdzorg verwacht men dat er nog enige aanpassingen gemaakt moeten worden in het
onderdeel ‘primair proces’ van het schema. Nu de Algemene Maatregelen van Bestuur inzake de Wet op
de Jeugdzorg gereed zijn, kan het certificeringproces van de Bureaus Jeugdzorg eveneens van start
gaan.
1.4.2 Proces samengaan HKZ en INK
Het zichzelf beoordelen aan de hand van interne audits en het beoordeeld worden aan de hand van een
externe audit, zijn belangrijke stappen bij het komen tot beheerste kwaliteit en vormen tevens de opmaat
naar een officiële certificeringsaudit HKZ.
Sommige directies kiezen ervoor om daarnaast de ontwikkeling en de besturing van de organisatie te
laten plaatsvinden met behulp van het model INK (via de bekende ‘positiebepaling’ en ‘zelfevaluatie’).
Intussen is er voldoende kennis en ervaring over de aanname dat samengaan van beide benaderingen
vruchtbaar is. Het model INK biedt de kans om de organisatie op hoofdlijnen te ontwikkelen naar ‘steeds
beter’. De basiscriteria HKZ zijn geschikt om op maat van de sector na te gaan of men voldoet aan de
‘regels van de kunst’
1.4.3 Adviesbureau WWRG & Partners in relatie HKZ en INK
De vraagstelling van Bureau Jeugdzorg Friesland is representatief voor veel organisaties in de
zorgsector. Er bestaat namelijk bij veel organisaties enerzijds de professionele noodzaak om voortdurend
allerlei vragen rond de lopende uitvoering te beantwoorden. Anderzijds ontstaat er meer en meer
behoefte om in die lopende gang van zaken niet te blijven steken, maar ook te zorgen voor het
excelleren van de organisatie in zijn totaliteit, en voor het zorgen voor continuïteit op de langere termijn.
Op eigen kracht kan men daarbij vaak ver komen, maar modelgebruik, zoals INK en HKZ, voorkomen de
projectie van blinde vlekken en van ‘groupthink’. De hulp van een buitenstaander draagt bij aan
objectivering van keuzes, van de juiste toepassing van expertise en van proceszorgvuldigheid.
Het Bureau Jeugdzorg Friesland heeft gekozen voor INK als model voor organisatie-ontwikkeling. Dit
betekent dat er afstemming moet plaatsvinden met het straks verplichte certificeringstraject HKZ.
____________________________________________________________________________________
_________
‘projectplan HKZcertificering-Verbetering INK’
Bij WWRG & Partners is de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld die recht doet aan het in samenhang
gebruiken van de sterke kanten van beide modellen. Dit gebeurt op zodanige wijze dat:
 op een doelmatige manier de cyclus wordt doorlopen;
 de medewerkers op gepaste wijze worden betrokken bij diagnosevorming en kwaliteitsverbetering;
 modellen ondersteunend en niét prescriptief-leidend zijn;
 er enerzijds met behulp van model INK een langere termijnperspectief ontstaat met concrete
resultaatformuleringen en daarvan afgeleide acties in de organisatiegebieden, en er anderzijds voor
gezorgd wordt dat men de ‘verantwoorde zorg’ levert zoals het certificatieschema HKZ dat vereist.
De werkwijze die gehanteerd wordt bij het vruchtbaar gebruik maken van beide modellen als
ondersteuning bij de strategische en tactische beleidsvorming heeft een estafettekarakter. Dat houdt in
dat de output van een interne deelaudit HKZ steeds de input vormt voor een deelpositiebepaling INK. Het
5
grote voordeel van die werkwijze is, dat de activiteiten die daarvoor moeten worden uitgevoerd duidelijk
zijn begrensd in onderwerp en tijd.
Verder kunnen in de totale doorlooptijd van vier maanden de ‘hapklare brokken’ vrij gemakkelijk in de
dagelijkse routine van de manager worden opgenomen. Tevens kan het denken en doen met betrekking
tot systematische zorg voor kwaliteit, werkelijk verankeren in de cultuur en structuur van de organisatie.
Ten slotte is het een groot voordeel dat eventuele ambities voor certificering gemakkelijker kunnen
worden waargemaakt.
WWRG en Partners in de persoon van Daan Wienke zijnde de adviseur van het project heeft, naast
ruime kennis van organisatie-ontwikkeling en van de inhoud van de sector, ervaring met beide modellen:
hij is gecertificeerd auditor Instituut Nederlandse Kwaliteit, hij is nauw betrokken geweest bij het
totstandkomen van de basiscriteria HKZ en is tevens gecertificeerd lead assessor ISO 9001. Daarnaast
verzorgt hij de avondcolleges ronde het thema ‘HKZ en INK’ bij het landelijk Management Studiecentrum en hij
is betrokken bij enkele verbetertrajecten op basis van HKZ en INK.
____________________________________________________________________________________
_________‘projectplan HKZcertificering-Verbetering INK’
Hoofdstuk 2 ‘Projectplan’
2.1 Plan van aanpak
Hoewel we als Bureau Jeugdzorg Friesland in bescheidenheid continue werken aan verbetering van de
kwaliteit van de jeugdzorg, willen we met dit projectplan aangeven dat we als jeugdzorginstelling ambitie
hebben om inzichtelijk en transparant te zijn naar klanten, medewerkers, ketenpartners en samenleving.
Gezien de ambitie is gekozen voor een korte doorlooptijd van vijf - zes maanden. Er wordt vanuit gegaan
dat in oktober 2005 wordt gestart, zodat de certificatie-audit per maart 2006 aangevraagd worden.
De werkzaamheden van de adviseur zijn de volgende:
1.
2.
het opzetten en onderhouden van een projectstructuur bij dit traject (formaliseren van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen; momenten van besluitvorming);
het (in overleg met de directieadviseur) ontwerpen van een stappenplan dat moet resulteren in
certificering HKZ, in continue verbetering op basis van model INK, en in ontwerp, implementatie en
borging van een kwaliteitsmanagementsysteem;
6
3.
4.
5.
6.
het ontwerpen van de afzonderlijke stappen: voorbereiding van deelaudits HKZ en
deelpositiebepalingen INK;
het leren verbeteren: vaststellen van verbeteronderwerpen op basis van de deelaudits en positiebepalingen; leveren van advies inzake oplossingsrichtingen; bijdragen aan borging van
oplossingen;
bij de INK-stappen leidt de adviseur de bijeenkomst en bij de HKZ-stappen geeft de adviseur
instructies en beoordeelt de adviseur de resultaten.
De adviseur leidt de consensusbijeenkomst(en). Hij geeft structuur voor het handboek, beoordeelt
samen met de directieadviseur de invulling met documenten, protocollen en werkwijzen;
de mate waarin, de normen HKZ naast ‘aantoonbaar geregeld’ ook ‘effectief
geoperationaliseerd’ zijn, wordt in de loop van het traject duidelijk en wordt door de adviseur
benoemd.
2.2 Organisatie
Om het gehele proces van (INK)verbetering en (HKZ)certificering te begeleiden , coördineren en uitvoeren is
de organisatie van het project als volgt ingevuld:
Opdrachtgever
Directeur Bureau Jeugdzorg Friesland
Stuurgroep Certificering en Verbetering
De stuurgroep bestaat uit:
de directeur (Jan-Dirk Sprokkereef) als voorzitter;
-
de sectormanager Output (Jeanette Nijland) als plaatsvervangend voorzitter;
de sectormanager Input;
____________________________________________________________________________________
_________‘projectplan HKZcertificering-Verbetering INK’
-
het Hoofd Financiën- ICT-Facilitair;
de directieadviseur (Klaas van der Heide);
en de adviseur (Daan Wienke).
Tijdsinvestering: tussentijds is er drie keer overleg à 1 uur met de stuurgroep. Dit overleg wordt gecombineerd
met stap 1,5 en 9.
Projectgroep:
De directieadviseur (Klaas van der Heide) en de adviseur (Daan Wienke) begeleiden, ondersteunen en
coördineren de projectgroep.
De projectgroep bestaat uit:
een sectormanager
één teammanager (voorzitter)
één medewerker uit elk van de sectoren
-
* Jeugdbescherming Leeuwarden,
* Jeugdreclassering
* Casemanagement (Jeugdhulpverlening)
* Advies en Meldpunt Kindermishandeling
* Bureau Jeugdzorg Drachten
* Bureau Jeugdzorg Heerenveen
* Bureau Jeugdzorg Sneek
één vertegenwoordiger van de afdelingen * ICT
* Personeel & Organisatie
7
* het secretariaat.
Tijdsinvestering: er vindt driemaal overleg plaats in de projectgroep van ongeveer 1 à 2 uur.
Communicatie:
Vanaf begin september 2005 wordt er gestart via Intranet met het regelmatig geven van informatie over de
start en voortgang van het project Ink-HKZ certificering aan medewerkers van het Bureau
Jeugdzorg Friesland.
Gestart wordt met (kort) interview van de pr-medewerkster Marleen Langbroek met Daan Wienke. In dit
interview wordt uitleg geven over het project. Via de pr-medewerkster worden de voortgang en resultaten van
het project, organisatiebreed aan de medewerkers doorgegeven.
Toelichting:
De projectgroep is weliswaar omvangrijk, maar gezien de beoogde korte doorlooptijd van het project
kan via deze groep draagvlak worden verkregen voor gehele traject.
-
De sector- en teammanagers en de medewerkers moeten nog worden aangewezen. In BMO (Breed
Management Overleg) van 6 september 2005 worden hier afspraken over worden gemaakt. Daarnaast
worden afspraken gemaakt waar en wanneer gesprekken zullen vinden. Daarbij wordt als
uitgangspunt gehanteerd dat zoveel mogelijk aangesloten wordt bij (reeds vastgestelde) overleggen.
____________________________________________________________________________________
_________‘projectplan HKZcertificering-Verbetering INK’
In het BMO van 6 september wordt door Daan Wienke een toelichting gegeven op het project INKverbetering HKZ-certificering.
-
Op 6 september ontvangen de directeur, de sector- en teammanagers informatie over met name het
INK-verbeteringstraject en de in te vullen scoringslijsten. Het invullen van de scoringslijsten vergt
ongeveer 1,5 uur.
2.3 Stappenplan INK-HKZ-project Bureau Jeugdzorg Friesland
Het stappenplan is opgebouwd op basis van de contouren van het nieuwe organisatiestructuur van het Bureau
Jeugdzorg Friesland. Gelet op de ambitie van Bureau Jeugdzorg (zes maanden doorlooptijd tot
aanvraagcertificering) wordt een strak tijdspad gehanteerd. De te nemen stappen zullen zoveel mogelijk
onderdeel uit (moeten) maken van de dagelijkse routine van iedere medewerker (functionaris) zowel op
strategisch als operationeel niveau.
8
____________________________________________________________________________________
_________‘projectplan HKZcertificering-Verbetering INK’
9
Planningschema Stappenplan
Stappenplan Bureau Jeugdzorg Friesland (certificeren ahv HKZ; duurzaam verbeteren ahv INK); oktober 2005 - maart 2006
HKZ-rubrieken/
INK-gebieden
uit te voeren door
werkwijze
periode en tijdsinvestering
INK
1.
resultaatgebieden 6 t/m 9 INK
directie en sectormanagers
aan de hand van zelf gekozen
maatstaven
week 41 ( oktober 2005)
ieder 2 uur invullen; 2 uur bespreken
(consensus+vaststellen verbeteronderwerpen)
rubrieken 1 t/m 3 HKZ
(het primaire proces)
kwaliteitsfunctionaris in
samenwerking met
teammanagers
interne deelaudit
week 41 ( oktober 2005)
iedere teammanager 1,5 uur invullen; 2 uur
bespreken (consensus+vaststellen
verbeteronderwerpen)
management van processen
(organisatiegebied 5 INK)
sectormanagers en
teammanagers
procesdoorlichting
week 43 (oktober 2005)
ieder 2 uur invullen; 2 uur bespreken
(consensus+vaststellen verbeteronderwerpen)
beleid & organisatie
(rubriek 4 HKZ)
kwaliteitsfunctionaris
interne deelaudit met behulp
van quick scan
week 41 ( oktober 2005)
leiderschap, strategie en beleid
(organisatiegebied 1 en 2 INK)
directeur en sectormanagers
aspect-positiebepaling
week 44 (november 2005)
ieder 2 uur invullen; 2 uur bespreken
(consensus+vaststellen verbeteronderwerpen)
personeel
(rubriek 5 HKZ)
kwaliteitsfunctionaris en P&O
interne deelaudit
week 44 ( november 2005)
P&O 2 uur bespreken
management van medewerkers en
van middelen
(organisatiegebied 3 + 4 INK)
directeur, sectormanagers en
P&O
aspect-positiebepaling
week 45 (november)
ieder 2 uur invullen; 2 uur bespreken
(consensus+vaststellen verbeteronderwerpen)
diensten door derden, materiaal &
kw.functionaris
interne deelaudit
week 45 ( november)
HKZ
2.
INK
3.
HKZ
4.
INK
5.
HKZ
6.
INK
7.
HKZ
8.
10
HKZ-rubrieken/
INK-gebieden
omgeving,
onderzoek & ontwikkeling
registratie en documenten
(rubrieken 6 t/m 9 HKZ)
INK & HKZ
9. integratie verbeteraspecten
uit te voeren door
werkwijze
periode en tijdsinvestering
directie en sectormanagers
keuze verbeteronderwerpen +
bepalen aanpak
week 48 (nov./dec.2005)
ieder 3 uur voor bespreking
10. doorvoeren verbeteringen
directie en managers
uitvoeringsfase
weken 48-week ( dec.) 6 (jan./febr. in 2006
onderdeel dagelijkse routine
11. vaststellen eindresultaat
directie en sectormanagers
management-review
week 7 ( februari) 2006
ieder 2 uur voor bespreking
12. aanmelding voor certificatie-audit
kw.functionaris
per maart 2006
Opmerking: in het schema genoemde functie van kwaliteitsfunctionaris is dezelfde als directieadviseur.
11
Download