Powerpoint 13 februari 2014 - Welkom bij Hart voor Vrouwen Almere

advertisement
Wat is jouw priori-tijd?
Het goede deel uitkiezen
Maria en Martha
• “Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp
(Bethanië) kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was,
ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die
ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar
Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen te
staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen
laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde
en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk
over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel
uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.” (Luc.10:38-42)
Wat weten we van Martha ?
Martha:Meesteres/Heers.
Ontving Hem in haar huis
Martha is bedrijvig/erg
druk/bezorgd/frustratie
Joh.11:5 Jezus had
Martha en familie lief.
Peri-spaomai /druk bezig
door allerlei zaken bezet
Joh.12:2 Martha diende,
bereidt de maaltijd.
Joh:11:20 Martha ging
Jezus tegemoet i.v.m L.
Wie is Maria?
Luk10:39 Maria is de zus Maria of Mirjam :
van Martha en Lazarus. “hun opstand”
Maria kiest om te
Leerlingen/Maria zaten
luisteren, het goede deel aan de voeten van Jezus
Marc.14 i/d hele wereld Joh.12:2 Maria zalft zijn
zal dit herdacht worden. voeten met nardus (300p)
Martha is druk en beklaagt zich
• Martha beklaagt zich bij Jezus: “Heere trekt u het
Zich niet aan? Mijn zus laat me alleen…..”
• In het Grieks staat kats-leipo: nalaten, overlaten,
achterlaten, verlaten, in de steek laten.
• Jezus ontkent het niet, erkent dat ze druk is, maar
wijst haar liefdevol maar beslist terecht.
Maria luistert
• Jezus neemt Maria in bescherming: “Maria heeft
het goede deel uitgekozen”.
• Hij waarschuwt a.h.w dat ze haar zus niet moet
hinderen om naar Zijn woorden te luisteren.
• Goede deel, gaat voor andere keuzes. De andere
delen zijn van ondergeschikt belang als het om
luisteren, tijd met Jezus, gaat. (Zijn Woorden
horen en doen).
• Maria haar keus heeft eeuwigheidswaarde, dat
goede deel zal niet van haar worden afgenomen.
In wie herken jezelf?
•
•
•
•
Martha
Druk bezig/ overbelast
Gefrustreerd dienen, het
gaat niet zoals je het wil
(gaat verwijten)
Je prettiger voelen in druk
bezig zijn, dan in de stilte
tot God en jezelf komen
(luisteren naar Jezus)
Maakt zich druk om veel
dingen
•
•
•
•
Maria
Vanuit de rust bezig zijn
Blij dienen, het gaat als
vanzelf, je zit op de juiste
tijd op de juiste plek.
Je prettig voelen om eerst
stil te (luisteren naar
Jezus) zijn bij God en dan
te gaan lopen.
Maakt zich druk om één
ding. Wat zegt Hij tot mij?
5 prioriteiten van een christenvrouw
•
•
•
•
•
Relatie met God
Relatie met je man
Relatie met kinderen
Relatie met je werk
Relatie tot je kerk
Relatie tot Hemelse Vader
• Uniek geschapen
Zijn schepsel (Ps.139)
• Door het geloof in
Jezus Christus wordt je zijn kind.
Een geliefde dochter.
• Hij stierf voor je, en vergeeft
al je zonden. Hij wil tot Zijn doel
komen in jouw leven.
Dochter van God de Vader
•
Jouw identiteit en jouw waarde
vindt je in Jezus Christus.
•
Hij wil dat jij het Koninkrijk van
God bouwt vanuit jouw identiteit
als dochter van God!
•
God is degene die vandaag tegen je
zegt: „Sta op en schitter!“ Hij wil
jou in jouw vrouw-zijn laten zien
wie jij bent in Hem. Hij heeft jou
prachtig geschapen en heeft vele
schatten in jou gelegd! Jij bent
bedoelt om een getuigenis te zijn
van Zijn goedheid! Juist daarom
wil hij Zichzelf openbaren in/door
je leven heen
Relatie tot mijn man
• Eenheid/verbond
• Trouw en liefde
(bescherming)
• Elkaar liefhebben zoals
Christus en de bruid
Eva is als ezer voor Adam gemaakt. ezer = hulp /helper.
Ezer is mannelijk in het hebreeuws /ook vergelijking naar de H.Geest.
God is Hulp staat genoemd in: Ps 33:20[; 70:6[; 115:9,11.
Tsela zijde / kant / rib gemaakt uit een deel van Adam, een zijde
dat in Eva, een unieke gestalte kreeg.. Het betekent ;
iets wat sterk maakt, verstevigd, standvastigheid toevoegd,
heerlijkheid, inzicht en kracht toevoegend
Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild
Alleengaanden/gescheiden vrouwen:
Jes.54 “Uw maker is uw man”
Scheppingsorde n.a.v. 1 Cor.11:3
Relatie tot je kinderen
Je kinderen liefhebben, verzorgen en
opvoeden tot eer van God.
1.
“En u zult de Heere, uw God,
liefhebben uit geheel uw hart” (Mc.12:30)
(Leert uw kind de liefde v. God door de liefde,
tederheid en barmhartigheid v. zijn ouders?)
2.“U zult uw naaste liefhebben als uzelf”
(Mc.12:31).
3.“Leer mij uw wil / welbehagen te doen,
want U bent mijn God” (Ps.143:10)
4. “Heb ontzag voor God en leef zijn
geboden na. Dat geldt voor ieder mens”
(Pred.12:13)
5. “Maar de vrucht v/d Geest is...
zelfbeheersing / matigheid (St.vert.)”
(Gal.5:22-23).
Relatie tot je werk
• Je werk met trouw en
toewijding uitoefenen.
• “ Er een eer in te stellen rustig
te zijn en uw eigen zaken te
behartigen en te werken met uw
eigen handen, zoals wij u
bevolen hebben” (1 Th. 4:11)
• “Doe je werk als voor de
Heere” (Kol.3:23)
• Kunnen collega’s de kenmerken
van Christus in je herkennen?
Relatie tot de kerk
•
“opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige
wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt
heeft in Christus Jezus, onze Heere. (Ef.3:10,11)
•
En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en
in de gebeden. (Hnd.2:42)
Leven in Gods huisgezin betekent
•
•
•
•
•
•
•
Elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft;
Elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft;
Elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaard;
Voor elkaar zorgen zoals Jezus ons voor ons zorgt;
Elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt;
Elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigd;
Elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst.
Download