Bureau C1

advertisement
Appel d’offres ouvert
CSCh n° FORCMS-MM-105
Fourniture
de
mobilier de bureau
Open Offerteaanvraag
Bestek nr. FORCMS-MM-105
Levering
van
kantoormeubilair
FORUM ONLINE
FORUM ONLINE
(point 5 du cahier spécial des charges)
(punt 5 van het bestek)
11/05/2017
11/05/2017
Introduction :
Inleiding
Les soumissionnaires sont invités à tenir compte de tous les
éléments du cahier spécial des charges.
De inschrijvers worden uitgenodigd om rekening te houden met alle
punten van het bestek.
Il est rappelé notamment que :
Er wordt onder andere aangestipt dat:
- Le formulaire d’offre utilisé doit être conforme au formulaire
original et numéroté ;
- Het gebruikte offerteformulier éénvormig dient te zijn met het
origineel en genummerd;
- Tous les prix doivent être précisés ;
- Alle prijzen dienen verduidelijkt te worden;
- Tous les documents demandés au point 6.4. doivent être joints à
l’offre ;
- Alle onder punt 6.4. gevraagde documenten dienen bij de offerte
gevoegd te worden.
- Le(s) signataire(s) doivent avoir les délégations de pouvoir
suffisantes pour signer l’offre.
- De ondertekenaar(s) dienen delegatie van bevoegdheid te
hebben om de offerte te ondertekenen.
Il est fait rappel également du point 8 du cahier spécial des charges. Er wordt eveneens aandacht gevestigd op punt 8 van het bestek.
Rue de la Loi 51 Wetstraat
B-1040 BRUXELLES BRUSSEL
 +32 (0)2 790 54 41
 +32 (0)2 790 52 99
 [email protected]
 www.belgium.be/p-o
Document1– p.2/8
Réponses aux questions
posées au préalable :
1.
2.
3.
4.
Algemeen:
Bepaalde velden uit de bestekteksten zijn onleesbaar
gemaakt dmv ?#?, maar bevatten noodzakelijke technische
informatie voor de opmaak van de offerte. Kan er een
nieuwe draft gepubliceerd worden?
Après vérification l’affichage est correct et complet chez
nous.
Nous demandons aux soumissionnaires d’utiliser des
versions à jour des software Microsoft Office et de vérifier le
contenu de chaque cellule des fichiers excel en positionnant
le curseur de la souris sur la cellule et en lisant le contenu
dans la fenêtre supérieure de lecture (à droite de « fx »).
Antwoorden op de
vooraf gestelde vragen:
Algemeen:
Bepaalde velden uit de bestekteksten zijn onleesbaar
gemaakt dmv ?#?, maar bevatten noodzakelijke technische
informatie voor de opmaak van de offerte. Kan er een
nieuwe draft gepubliceerd worden?
Na verificatie blijkt de weergave correct en volledig bij ons.
We vragen aan de inschrijvers om een up-to-date versie van
de Microsoft Office software te gebruiken en de inhoud van
elk cel van de Excel bestanden te bekijken door plaatsing van
de muisaanwijzer op de cel en door het lezen van de inhoud
in de formulebalk (-het bovenste venster van lezing (aan de
rechterkant van "fx").
Kleuren:
metaalkleuren: de metaalkleuren hebben steeds een matte
afwerking om aan de reflectie eisen te voldoen. Bij de
verplicht op te geven kleuren wordt een RAL 9016 (= wit)
afwerking gevraagd. Als extra kleur moet er nog een matte
witte kleur aangeboden worden. Graag meer duidelijkheid
hierover of betreft het hier een misverstand?
Kleuren:
metaalkleuren: de metaalkleuren hebben steeds een matte
afwerking om aan de reflectie eisen te voldoen. Bij de
verplicht op te geven kleuren wordt een RAL 9016 (= wit)
afwerking gevraagd. Als extra kleur moet er nog een matte
witte kleur aangeboden worden. Graag meer duidelijkheid
hierover of betreft het hier een misverstand?
Ligne 26 volet “exigences communes” : supprimée (voir
erratum 1)
Bovenbladen:
Wat bedoeldt u met een tint beuk ? Betreft dit een decor
dat in het kleurtimbre dat +/- overeenstemt met tint es,
maw een licht houtdecor? Of betreft het hier de
traditionele donkere beuk (bv Egger H1511 ? Bavaria beuk
of gelijkaardig). Graag ook verduidelijking voor de decors
van de volgende demo’s: perceel 1, post 1/ perceel 3, post
3.
Une illustration, à titre d’information, a été introduite dans
le fichier excel
Lijn 26 luik “Gemeenschappelijke eisen” : geschrapt (zie
erratum 1)
Bovenbladen:
Wat bedoeldt u met een tint beuk ? Betreft dit een decor
dat in het kleurtimbre dat +/- overeenstemt met tint es,
maw een licht houtdecor? Of betreft het hier de traditionele
donkere beuk (bv Egger H1511 ? Bavaria beuk of
gelijkaardig). Graag ook verduidelijking voor de decors van
de volgende demo’s: perceel 1, post 1 / perceel 3, post 3.
Een illustratie werd in het Excel-bestand ter informatie
geïntroduceerd
Une teinte type hêtre
Een tint type beuk
Une teinte type érable
Een tint type es
Une teinte type bois sombre
Een tint type donkere hout
Perceel: 1-3-8: Kwaliteit van de bovenbladen:
Het bestek voorziet in melamine bovenbladen met een
dikte van min. 22 mm. Kunnen jullie bevestigen of de
kwaliteit van de bladen moet voldoen aan de norm
EN14322, klasse 1 (slijtvastheid) en EN14323.
Perceel: 1-3-8: Kwaliteit van de bovenbladen:
Het bestek voorziet in melamine bovenbladen met een
dikte van min. 22 mm. Kunnen jullie bevestigen of de
kwaliteit van de bladen moet voldoen aan de norm
EN14322, klasse 1 (slijtvastheid) en EN14323.
Le pouvoir adjudicateur n’a utilisé dans ce domaine aucune
norme de référence mais a mentionné des exigences
particulières. Les plateaux doivent donc répondre à chacune
de ces exigences pour être conforme.
De aanbestedende overheid heeft op dit gebied geen
referentie norm gebruikt maar heeft bepaalde eisen
vermeld. De topbladen moeten dus beantwoorden aan deze
eisen om als conform beschouwd te worden.
Document1– p.3/8
5.
6.
7.
Evaluatie:
Het bestek vermeldt dat het materiaal dat geen negatieve
commentaar bekomt, het maximum van de punten bekomt.
Elke negatieve commentaar zal bestraft worden met het
verlies van een punt. Begrijpen wij hiermee goed dat
positieve suggesties/producteigenschappen, die boven de
minimale eisen van het bestek liggen, niet beloond worden
met extra punten?
Evaluatie:
Het bestek vermeldt dat het materiaal dat geen negatieve
commentaar bekomt, het maximum van de punten bekomt.
Elke negatieve commentaar zal bestraft worden met het
verlies van een punt. Begrijpen wij hiermee goed dat
positieve suggesties/producteigenschappen, die boven de
minimale eisen van het bestek liggen, niet beloond worden
met extra punten?
L’évaluation aura pour objectif de comparer entre eux les
modèles
Cette évaluation ,réalisée par une commission, est
strictement limitée à chaque aspect énoncé dans les volets
« évaluation qualité technique» et « évaluation facilité
d’utilisation ». Le(s) meilleur(s) modèle(s) conservera (ont) le
maximum de points tandis que chaque aspect négatif d’un
modèle par rapport au(x) meilleur(s) occasionnera la perte
d’un point. La perte de points ne pourra jamais atteindre un
résultat négatif
Chaque point perdu (colonne H) est également multiplié par
une pondération (colonne I)
Perceel 1:
Regelbare bureaus met T of I vormig onderstel:
Minimale eisen , punt 4: kan u vorm 1-2-3 duidelijk
omschrijven en hierbij komend ook de gewenste afmeting
aan toevoegen?
Non le soumissionnaire est libre de choisir. Le pouvoir
adjudicateur souhaite obtenir 3 autres formes de plateau.
Les formes supplémentaires sont prises en considération
uniquement dans le critère « diversité de la gamme ». Des
formes supplémentaires peuvent être proposées en
shopping list.
Bench in de hoogte verstelbaar in zijn geheel:
Moeten de benchen voorzien worden van een horizontale
kabelgoot? Zo ja, welke type van kabelgoot moet er
aangeboden worden: een centrale kabelgoot of kantelbare
kabelgoten afzonderlijk te monteren onder elk werkblad?
De evaluatie heeft als doel om de modellen met elkaar te
vergelijken.
Deze evaluatie , uitgevoerd door een commissie, wordt strikt
beperkt tot elk aspect uiteengezet in de luiken « evaluatie
technische kwaliteit » en « evaluatie
gebruiksvriendelijkhheid ». Het (de) best(e) model(len) zal
(zullen)het maximum van de punten bewaren terwijl elk
negatief aspect van een model ten opzichte van het best in
het verlies van een punt zal resulteren. Het verlies van
punten zal nooit een negatief resultaat bereiken.
Elk verloren punt (kolom H) zal ook met een weging (kolom
I) vermenigvuldigd worden.
Perceel 1:
Regelbare bureaus met T of I vormig onderstel:
Minimale eisen , punt 4: kan u vorm 1-2-3 duidelijk
omschrijven en hierbij komend ook de gewenste afmeting
aan toevoegen?
Nee vrije keuze gelaten aan de inschrijvers. De
aanbestedende overheid wenst 3 andere vormen van het
werkblad te bekomen. De bijkomende vormen worden enkel
in rekening gebracht bij het criterium “verscheidenheid van
het gamma”. Bijkomende vormen mogen in de shopping lijst
aangeboden worden.
Bench in de hoogte verstelbaar in zijn geheel:
Moeten de benchen voorzien worden van een horizontale
kabelgoot? Zo ja, welke type van kabelgoot moet er
aangeboden worden: een centrale kabelgoot of kantelbare
kabelgoten afzonderlijk te monteren onder elk werkblad?
Ligne 121 volet “liste de base” : adaptation de la version
néerlandaise conformément à la version française.
Lijn 121 luik” basislijst”: aanpassing van Nederlandse versie
overeenkomstig Franse versie. Lezen :
“De bench is uitgerust met een horizontaal
bekabelingsysteem dat de doorgang en de verdeling van de
bedrading door het geheel van de werkposten mogelijk
maakt”
De inschrijver heeft de vrije keuze om het type van
kabelgoot te kiezen
Un erratum sera publié.
Een erratum zal gepubliceerd worden
Document1– p.4/8
8.
9.
10.
Niet regelbare vergadertafels:
Kunnen de vergadertafels aangeboden worden met een 4
pootframe dat identiek is aan de in hoogte regelbare tafels
op 4 poten. De traverse(s) lopen onder het blad, +/centraal gepositioneerd waardoor er meer vrije beenruimte
gecreëerd wordt aan de lange zijden van de tafels.
Wanneer de poten van de vergadertafels en instelbare 4
pootbureaus dezelfde buissectie hebben, dan oogt het
geheel van inrichting rustiger en mooier wanneer beide
tafeltypes gecombineerd worden.
Non
l’offre doit répondre aux exigences mais d’autres modèles
peuvent toujours être proposés en shopping list
Niet regelbare vergadertafels:
Kunnen de vergadertafels aangeboden worden met een 4
pootframe dat identiek is aan de in hoogte regelbare tafels
op 4 poten. De traverse(s) lopen onder het blad, +/centraal gepositioneerd waardoor er meer vrije beenruimte
gecreëerd wordt aan de lange zijden van de tafels.
Wanneer de poten van de vergadertafels en instelbare 4
pootbureaus dezelfde buissectie hebben, dan oogt het
geheel van inrichting rustiger en mooier wanneer beide
tafeltypes gecombineerd worden.
Nee
de offerte moet aan de eisen beantwoorden maar andere
modellen kunnen altijd in shopping lijst voorgesteld worden
Mogen poten 45/45 mm (+/- 5 mm)voorgesteld worden?
Les dimensions mentionnées pour les pieds et la structure
sont des dimensions minimales.
Donc 45 mm est un minimum
Gestoffeerde opzetwanden:
Gezien de hoogte van de opzetwanden reeds bepaald is in
het bestek, kan enkel de lengte nog opgegeven worden. De
breedte komt dus te vervallen?
Il faut lire hauteur au lieu de largeur. Le texte est correct en
français
Il faut mentionner la hauteur comme demandé.
Gestoffeerde opzetwanden:
Voor de benchen individueel in hoogte instelbaar is de
hoogte van de wanden ook bepaald op 40 cm. Bij deze
werkplektypologie is het gebruikelijk dat de wand steeds
op vast hoogte blijft, ongeachte de hoogte van de
werkplekken en dat de wanden gemonteerd worden op een
vaste hoogte op het frame/Hpoot. Meestal bevindt de
wand zich op een hoogte van +/- 50 à 52 cm van de bodem.
Opzetwanden met een hoogte van 65 à 70 cm lijken dus
beter geschikt.
Mogen poten 45/45 mm (+/- 5 mm)voorgesteld worden?
De vermelde afmetingen voor poten en onderstel zijn
minimale afmetingen;
Dus 45 mm is een minimum
Gestoffeerde opzetwanden:
Gezien de hoogte van de opzetwanden reeds bepaald is in
het bestek, kan enkel de lengte nog opgegeven worden. De
breedte komt dus te vervallen?
Men moet lezen hoogte in plaats van breedte, zoals vermeld
in het frans.
De hoogte moet vermeld worden zoals gevraagd.
Gestoffeerde opzetwanden:
Voor de benchen individueel in hoogte instelbaar is de
hoogte van de wanden ook bepaald op 40 cm. Bij deze
werkplektypologie is het gebruikelijk dat de wand steeds
op vast hoogte blijft, ongeachte de hoogte van de
werkplekken en dat de wanden gemonteerd worden op een
vaste hoogte op het frame/Hpoot. Meestal bevindt de
wand zich op een hoogte van +/- 50 à 52 cm van de bodem.
Opzetwanden met een hoogte van 65 à 70 cm lijken dus
beter geschikt.
volet “Options obligatoires (1)” : clarifications. Lire :
Ligne 36 :
« la hauteur des panneaux en dessous des plateaux est
identique pour chacune des "DIM" et est fixée à 400 mm
avec une tolérance de - 25 mm à + 25 mm »
Lignes 51 et 80 :
« la hauteur de la cloison au-dessus du plateau est identique
pour chacune des "DIM" et est fixée à 400 mm avec une
tolérance de - 25 mm à + 25 mm »
Ligne 98 :
« Dans la position la plus haute des plateaux, la hauteur de
la cloison au-dessus du plateau est identique pour chacune
des "DIM" et est fixée à 400 mm avec une tolérance de - 25
mm à + 25 mm »
Ligne 107 :
« la hauteur de la cloison au-dessus du plateau est identique
pour chacune des "DIM" et est fixée à 400 mm avec une
tolérance de - 25 mm à + 25 mm »
Un erratum sera publié.
luik” Verplichtig opties (1)”: verduidelijkingen. Lezen:
Lijn 36 :
« De hoogte van de plaat onder de werkbladen is identiek
voor elke "AFM" en is vastgelegd op 400 mm met een
tolerantie van -25 mm tot +25 mm»
Lijnen 51 en 80 :
« De hoogte van de opzetwand boven de werkbladen is
identiek voor elke "AFM" en is vastgelegd op 400 mm met
een tolerantie van -25 mm tot +25 mm»
Lijn 98 :
« In de hoogste stand van de werkbladen, is de hoogte van
de opzetwand boven de werkbladen identiek voor elke
"AFM" en is vastgelegd op 400 mm met een tolerantie van 25 mm tot +25 mm»
Lijn 107 :
« De hoogte van de opzetwand boven de werkbladen is
identiek voor elke "AFM" en is vastgelegd op 400 mm met
een tolerantie van -25 mm tot +25 mm»
Een erratum zal gepubliceerd worden
Document1– p.5/8
11.
12.
13.
Ladeblokken:
Wij veronderstellen dat de plaatdikte 0.8 mm bedraagt.
Ladeblokken:
Wij veronderstellen dat de plaatdikte 0.8 mm bedraagt.
En effet un erratum sera publié
Inderdaad erratum zal gepubliceerd worden.
Schuifdeuren kasten
Zijn de afgeschermde telescoopgeleiders een eis?
Onze ladeblokken zijn TUV gekeurd volgens de EN normen
voor archivering zoals opgegeven in het bestek. Ze zijn
voorzien van een anti-kantelsysteem, waarbij er een
ladeblokkering actief is, wanneer elke lade afzonderlijk
wordt geopend, maar waarbij meerdere lades gelijktijdig
kunnen geopend worden, wanneer deze opzettelijk en
gelijktijdig worden uitgetrokken; dus bij oneigenlijk
gebruik. Gaat U hiermee akkoord?
Schuifdeuren kasten
Zijn de afgeschermde telescoopgeleiders een eis?
Onze ladeblokken zijn TUV gekeurd volgens de EN normen
voor archivering zoals opgegeven in het bestek. Ze zijn
voorzien van een anti-kantelsysteem, waarbij er een
ladeblokkering actief is, wanneer elke lade afzonderlijk
wordt geopend, maar waarbij meerdere lades gelijktijdig
kunnen geopend worden, wanneer deze opzettelijk en
gelijktijdig worden uitgetrokken; dus bij oneigenlijk
gebruik. Gaat U hiermee akkoord?
Voir clarifications ci-dessous
Zie verduidelijkingen hieronder
Lot 1 FORCMS-MM-105-01 volet “options obligatoires (2)”
ligne 56 lire
“Tant les tiroirs simples que les tiroirs doubles doivent être
montés sur des glissières téléscopiques à coulissement à
billes, robustes et silencieuses en acier. Le système de
coulissement est totalement masqué.”
Lot 3 FORCMS-MM-105-03 volet “liste de base” ligne 165 lire
“Tous les tiroirs doivent être montés sur des glissières
téléscopiques à coulissement à billes, robustes et
silencieuses en acier. Le système de coulissement est
totalement masqué.”
Lot 3 FORCMS-MM-105-03 volet “options obligatoires SPEC”
lignes 18, 26, 122 et 130 lire
“ Il doit être monté sur des glissières téléscopiques à
coulissement à billes, robustes et silencieuses en acier. Le
système de coulissement est totalement masqué.”
Un erratum sera publié.
Perceel 3: kasten
Moeten de hoge rolluikkasten (+/- 200 cm) ook voorzien
worden van een melamine topblad?
Perceel 1 FORCMS-MM-105-01 luik “verplichte opties (2)”
lijn 56 lezen
“Zowel de enkelvoudige als de dubbele laden dienen
gemonteerd te worden op stevige en geluidloze
telescopische kogelgelagerde glijders in staal. Het
glijsysteem volledig is afgeschermd.”
Perceel 3 FORCMS-MM-105-03 luik “basis lijst” lijn 165 lezen
“Alle laden dienen gemonteerd te worden op stevige en
geluidloze telescopische kogelgelagerde glijders in staal. Het
glijsysteem volledig is afgeschermd.”
Perceel 3 FORCMS-MM-105-03 luik “verplichte opties Spec”
lijnen 18, 26, 122 en 130 lezen
“Ze dient gemonteerd te worden op stevige en geluidloze
telescopische kogelgelagerde glijders in staal. Het
glijsysteem volledig is afgeschermd.”
Een erratum zal gepubliceerd worden
Non
Lignes 41 et 103 du volet « liste de base » est adaptée
comme suit :
« Chaque armoire d'une hauteur inférieure ou égale à 1650
mm est équipée en standard d'un plateau (top) »
Un erratum sera publié
Nee
Lijnen 41 en 103 van de luik « basislijst » is aangepast
geweest als volgt:
“Iedere kast met een hoogte kleiner dan of gelijk aan 1650
mm is standard met een topblad uitgerust”
Perceel 3: kasten
Moeten de hoge rolluikkasten (+/- 200 cm) ook voorzien
worden van een melamine topblad?
Een erratum zal gepubliceerd worden
Document1– p.6/8
14.
15.
16.
Perceel 3: kasten
Er dienen 2 types schuifdeurkasten te worden voorgesteld.
Een schuifdeurkasten met perforatiegraad ?27% en kasten
met ?schuifdeuren?. Aan welke voorwaarden moeten deze
schuifdeuren voldoen qua materiaal: metaal? ? afweking:
met / zonder perforaties? Worden er minimale akoestische
dempingswaarden opgelegd voor de perforaties?
2 types de portes coulissantes sont demandées et décrites
dans le fichier : FORCMS-MM-105-03:
a- Volet « liste de base » poste 2 point 4. Le texte de la
ligne 116 est modifié comme suit :
« Les deux portes coulissantes des modèles de la liste
de base sont des portes métalliques. Le degré de
perforation de celles-ci est à déterminer librement. »
b- Volet «options obligatoires spec» poste 2 point 6
«Portes coulissantes métalliques acoustiques»
Le taux de perforation est abaissé à « minimum 10% »
(lignes 177, 178 et 186)
Le soumissionnaire doit donc présenter des portes
coulissantes qui répondent à ces exigences
Un erratum sera publié.
Proefopstelling Bench
In het dossier wordt een proefopstelling gevraagd POST 3,
AFM 2 Bench individueel in hoogte instelbaar op niet
elektrische wijze in zithouding met : Wangpoten.
Deze configuratie wordt niet gevraagd in de prijslijst of bij
de verplichte opties.
Wenst u toch dat we deze aanbieden op de proefopstelling
of moet deze bij de prijslijst gevoegd worden ?
Non « panneaux latéraux fermés » supprimé du modèle lot 1
poste 3, DIM 2
Un erratum sera publié
Perceel 3: kasten
Er dienen 2 types schuifdeurkasten te worden voorgesteld.
Een schuifdeurkasten met perforatiegraad ?27% en kasten
met ?schuifdeuren?. Aan welke voorwaarden moeten deze
schuifdeuren voldoen qua materiaal: metaal? ? afweking:
met / zonder perforaties? Worden er minimale akoestische
dempingswaarden opgelegd voor de perforaties?
Twee types van schuifdeuren wordt gevraagd en beschreven
in het bestand: FORCMS-MM-105-03:
a- Luik « basislijst » post 2 punt 4. De tekst van de lijn
116 is als volgt gewijzigd:
“Beide schuifdeuren van de modellen van de
basislijst zijn metalen deuren. Hierbij is de
perforatiegraad vrij te bepalen”
b- Luik « verplichte opties spec » post 2 punt 6
”akoestiche metalen schuifdeuren”
De perforatiegraad is verlaagd tot “minimum 10%”
(lijnen 177, 178 en 186)
De inschrijver moet dus schuifdeuren aanbieden die aan die
eisen beantwoorden.
Een erratum zal gepubliceerd worden.
Proefopstelling Bench
In het dossier wordt een proefopstelling gevraagd POST 3,
AFM 2 Bench individueel in hoogte instelbaar op niet
elektrische wijze in zithouding met : Wangpoten.
Deze configuratie wordt niet gevraagd in de prijslijst of bij
de verplichte opties.
Wenst u toch dat we deze aanbieden op de proefopstelling
of moet deze bij de prijslijst gevoegd worden ?
Nee « Wangpoten » geschrapt van model perceel 1 post 3,
AFM 2
Een erratum zal gepubliceerd worden
Proefopstelling Schuifdeurkast
In de aanbesteding vraagt u een proefopstelling van een
schuideurkast (Perceel 3 Post 2, afm H1 xL3). Deze kast
bevat één akoestische schuifdeur en één
standaardschuifdeur met perforaties naar keuze. In het
technisch beschrijf (excel file) wordt nergens
gerefereerd/gevraagd naar (verschillende) perforaties voor
de standaard deur. Welke moeten we aanbieden ? zowel in
de prijslijst als in het proefmodel.
Modèle lot 3 poste 2, DIM H1 x L3
Supprimer
« L’armoire contient une porte coulissante acoustique et
une porte coulissante standard avec perforations au choix»
Et remplacer par
« Les deux portes coulissantes sont des portes métalliques.
Le degré de perforation de celles-ci est à déterminer
librement.»
Un erratum sera publié
Proefopstelling Schuifdeurkast
In de aanbesteding vraagt u een proefopstelling van een
schuideurkast (Perceel 3 Post 2, afm H1 xL3). Deze kast
bevat één akoestische schuifdeur en één
standaardschuifdeur met perforaties naar keuze. In het
technisch beschrijf (excel file) wordt nergens
gerefereerd/gevraagd naar (verschillende) perforaties voor
de standaard deur. Welke moeten we aanbieden ? zowel in
de prijslijst als in het proefmodel.
model perceel 3 post 2, AFM H1 x L3
Schrappen
« De kast bevat één akoestische schuifdeur en één
standaardschuifdeur met perforaties naar keuze »
En vervangen door
« Beide schuifdeuren zijn metalen deuren. Hierbij is de
perforatiegraad vrij te bepalen»
Een erratum zal gepubliceerd worden
Document1– p.7/8
17.
Levering proefmodellen
De dossier moeten binnen zijn op 26 juni. Vanaf de opening
van de offertes is het mogelijk om de proefopstelling op te
vragen. Deze moeten binnen de 21 dagen na aanvraag
geleverd worden.
Aangezien de opening van de offertes dicht ligt bij de
jaarlijkse sluiting van de verschillende fabrieken kan dit
voor een probleem zorgen. Zal er rekening gehouden
worden met de jaarlijkse vakanties van de deelnemers
betreffende de levering van de proefopstellingen ?
Il sera tenu compte des périodes de fermeture à condition
que celles-ci soient mentionnées aux lignes 121, 122, 123 et
124 du volet « Identification » du fichier Excel.
18.
19.
20.
Levering proefmodellen
De dossier moeten binnen zijn op 26 juni. Vanaf de opening
van de offertes is het mogelijk om de proefopstelling op te
vragen. Deze moeten binnen de 21 dagen na aanvraag
geleverd worden.
Aangezien de opening van de offertes dicht ligt bij de
jaarlijkse sluiting van de verschillende fabrieken kan dit
voor een probleem zorgen. Zal er rekening gehouden
worden met de jaarlijkse vakanties van de deelnemers
betreffende de levering van de proefopstellingen ?
Er zal met de sluitingsperiodes rekening gehouden worden
op voorwaarde dat deze op lijnen 121, 122, 123 en 124 van
het luik « Identificatie » van het Excelbestand vermeld zullen
zijn.
beenbeschermingsplaat
beenbeschermingsplaat
In welk materiaal moet deze plaat aangeboden worden ?
In welk materiaal moet deze plaat aangeboden worden ?
Les panneaux de protection demandés en options
De beschermingsplaten gevraagde in verplichte opties (1)
obligatoires (1) seront des panneaux métalliques, D’autres
zullen metalen platen zijn.
matériaux peuvent être proposées en shopping list
Andere materialen kunnen in shopping lijst worden
Un erratum sera publié
aangeboden
Een erratum zal gepubliceerd worden
Vaste wanden perceel 1 verplichte opties
Vaste wanden perceel 1 verplichte opties
De vaste wanden moeten 400 mm hoog zijn.
De vaste wanden moeten 400 mm hoog zijn.
Wat met de wanden die gebruikt worden voor de benches
Wat met de wanden die gebruikt worden voor de benches
individueel regelbaar in de hoogte ? Deze staan meestal op individueel regelbaar in de hoogte ? Deze staan meestal op
het frame en behouden hun hoogte ? Hoe hoog moeten de het frame en behouden hun hoogte ? Hoe hoog moeten de
wanden dan komen tov de vloer ?
wanden dan komen tov de vloer ?
volet “Options obligatoires (1)” : clarifications. Lire :
Lijn 98 luik” Verplichtig opties (1)”: verduidelijkingen. Lezen:
Ligne 36 :
Lijn 36 :
« la hauteur des panneaux en dessous des plateaux est
« De hoogte van de plaat onder de werkbladen is identiek
identique pour chacune des "DIM" et est fixée à 400 mm
voor elke "AFM" en is vastgelegd op 400 mm met een
avec une tolérance de - 25 mm à + 25 mm »
tolerantie van -25 mm tot +25 mm»
Lignes 51 et 80 :
Lijnen 51 en 80 :
« la hauteur de la cloison au-dessus du plateau est identique « De hoogte van de opzetwand boven de werkbladen is
pour chacune des "DIM" et est fixée à 400 mm avec une
identiek voor elke "AFM" en is vastgelegd op 400 mm met
tolérance de - 25 mm à + 25 mm »
een tolerantie van -25 mm tot +25 mm»
Ligne 98 :
Lijn 98 :
« Dans la position la plus haute des plateaux, la hauteur de
« In de hoogste stand van de werkbladen, is de hoogte van
la cloison au-dessus du plateau est identique pour chacune
de opzetwand boven de werkbladen identiek voor elke
des "DIM" et est fixée à 400 mm avec une tolérance de - 25 "AFM" en is vastgelegd op 400 mm met een tolerantie van mm à + 25 mm »
25 mm tot +25 mm»
Ligne 107 :
Lijn 107 :
« la hauteur de la cloison au-dessus du plateau est identique « De hoogte van de opzetwand boven de werkbladen is
pour chacune des "DIM" et est fixée à 400 mm avec une
identiek voor elke "AFM" en is vastgelegd op 400 mm met
tolérance de - 25 mm à + 25 mm »
een tolerantie van -25 mm tot +25 mm»
Un erratum sera publié.
Een erratum zal gepubliceerd worden
Vaste wanden akoestiek
Vaste wanden akoestiek
Voor de vaste wanden in perceel 1 wordt geen referentie
Voor de vaste wanden in perceel 1 wordt geen referentie
gemaakt naar het akoestisch vermogen. Klopt dit ? In
gemaakt naar het akoestisch vermogen. Klopt dit ? In
perceel 9 is dit wel van belang.
perceel 9 is dit wel van belang.
C’est exact
Dat klopt
Document1– p.8/8
21.
22.
23.
24.
8 mm of 0.8mm
Dikte staalplaat : minimum 8 mm. Klopt dit ? moet dit niet
0,8 zijn ? we kunnen minimum 8 mm intikken in het
formulier. Deze dikte komt terug in :
Perceel 1 ladenblokken
Perceel 4 vestiairekasten
Perceel 6 individuele kluisjes
Epaisseur de 0.8 mm est exigée
un erratum sera publié
ladenblok geleiders
Alle geleiders voor de kasten/soorten lades moeten
afgeschermd zijn. Bij de ladenblokken hoeft dit niet. Klopt
dit ?
8 mm of 0.8mm
Dikte staalplaat : minimum 8 mm. Klopt dit ? moet dit niet
0,8 zijn ? we kunnen minimum 8 mm intikken in het
formulier. Deze dikte komt terug in :
Perceel 1 ladenblokken
Perceel 4 vestiairekasten
Perceel 6 individuele kluisjes
Dikte van minimum 0.8 mm is geeist
erratum zal gepubliceerd worden.
ladenblok geleiders
Alle geleiders voor de kasten/soorten lades moeten
afgeschermd zijn. Bij de ladenblokken hoeft dit niet. Klopt
dit ?
Voir clarifications ci-dessous
Nee. Zie verduidelijkingen hieronder
Lot 1 FORCMS-MM-105-01 volet “options obligatoires (2)”
Perceel 1 FORCMS-MM-105-01 luik “verplichte opties (2)”
ligne 56 lire
lijn 56 lezen
“Tant les tiroirs simples que les tiroirs doubles doivent être
“Zowel de enkelvoudige als de dubbele laden dienen
montés sur des glissières télescopiques à coulissement à
gemonteerd te worden op stevige en geluidloze
billes, robustes et silencieuses en acier. Le système de
telescopische kogelgelagerde glijders in staal. Het
coulissement est totalement masqué.”
glijsysteem volledig is afgeschermd.”
Lot 3 FORCMS-MM-105-03 volet “liste de base” ligne 165 lire Perceel 3 FORCMS-MM-105-03 luik “basis lijst” lijn 165 lezen
“Tous les tiroirs doivent être montés sur des glissières
“Alle laden dienen gemonteerd te worden op stevige en
télescopiques à coulissement à billes, robustes et
geluidloze telescopische kogelgelagerde glijders in staal. Het
silencieuses en acier. Le système de coulissement est
glijsysteem volledig is afgeschermd.”
totalement masqué.”
Perceel 3 FORCMS-MM-105-03 luik “verplichte opties Spec”
Lot 3 FORCMS-MM-105-03 volet “options obligatoires SPEC” lijnen 18, 26, 122 en 130 lezen
lignes 18, 26, 122 et 130 lire
“Ze dient gemonteerd te worden op stevige en geluidloze
“ Il doit être monté sur des glissières télescopiques à
telescopische kogelgelagerde glijders in staal. Het
coulissement à billes, robustes et silencieuses en acier. Le
glijsysteem volledig is afgeschermd.”
système de coulissement est totalement masqué.”
Een erratum zal gepubliceerd worden
Un erratum sera publié.
Perceel 3 kasten : normen
Perceel 3 kasten : normen
U vraagt in perceel 3 dat we voldoen aan de norm NBN-EN- U vraagt in perceel 3 dat we voldoen aan de norm NBN-EN14072 - glas in meubilair - beproevingsmethoden. Waarom 14072 - glas in meubilair - beproevingsmethoden. Waarom
moeten we hier aan voldoen. Nergens worden glazen
moeten we hier aan voldoen. Nergens worden glazen
deuren gevraagd ?
deuren gevraagd ?
La possibilité existe pour les soumissionnaires de proposer
De mogelijkheid bestaat voor de inschrijvers om glazen
éventuellement des composants en verre en shopping-list.
componenten eventueel in shopping-list aan te bieden. Dus
Donc d’application dans ce cas.
van toepassing in dit geval
Perceel 3 kasten : topblad
Perceel 3 kasten : topblad
U vraagt steeds een topblad op iedere hoogte van de
U vraagt steeds een topblad op iedere hoogte van de
rolluikkast. Wenst u deze ook voor de hoogste kast ? Of
rolluikkast. Wenst u deze ook voor de hoogste kast ? Of
wenst u deze tot een bepaalde hoogte ?
wenst u deze tot een bepaalde hoogte ?
Non
Nee
Lignes 41 et 103 du volet « liste de base » est adaptée
Lijnen 41 en 103 van de luik « basislijst » is aangepast
comme suit :
geweest als volgt:
« Chaque armoire d'une hauteur inférieure ou égale à 1650 “Iedere kast met een hoogte kleiner dan of gelijk aan 1650
mm est équipée en standard d'un plateau (top) »
mm is standard met een topblad uitgerust”
Un erratum sera publié
Een erratum zal gepubliceerd worden
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards