Kevin Robbemont

advertisement
Carboon
Gemaakt door:
Erwin Dijkstra (G3A)
Luna Eever (A3D)
Kevin Robbemont
(G3A)
Devoon
Door een nieuwe zeespiegelstijging in het
Vroeg-Carboon verdronk het zuidelijke deel
van het Old Red Continent. In het nieuwe
kunstgebied, nu midden op de Noordzee,
ontstonden heel veel deltasystemen met
kustmoerassen. Het ondiepe zeegebied
rondom het Londen-Brabant Massief en het
Krefeld Hoog bleef buiten bereik van deze
delta’s,
zodat
daar
kalksteen
(calciumcarbonaat) kon neerslaan. Toen de
zeespiegel weer daalde aan het eind van
het Vroeg-Carboon, kwamen delen van
deze kalkplateaus boven water te liggen en
kan je het erosie zien.
...
Aardlagen www.picozone.nl
...
In het Vroeg-Krijt, opende de Atlantische
Oceaan zich direct ten westen van het
huidige Portugal. Deze opening verbreedde
zich en vormde uiteindelijk de Noordelijke
Atlantische Oceaan, die verder naar het
noorden toe openscheurde.
Krijt
Jura
Het Devoon was een periode met een
relatief warm klimaat en hoog zeeniveau. Er
werden enorme riffen gevormd in ondiepe
zeeën, terwijl op het land de primitieve
Silurische planten en insecten zich verder
ontwikkelden. De eerste echte bossen
ontstonden, waar onder andere de eerste
zaadplanten groeiden.
De Juraperiode stond in het teken van
uiteendrijvende continenten. In dit tijdvak
begon West-Gondwane, met daarop Afrika
en Zuid-Amerika, weg te drijven van
Laurazië, waarop Azië, Europa en
Noord-Amerika lagen. Dit was de eerste
aanzet voor de vorming van de Atlantische
Oceaan. Pangea viel definitief uiteen.
Een meteorietinslag in Yucatan (Mexico) en
de daarmee alles wat toen op de aarde
leefde, markeert wereldwijd de overgang
van het Krijt naar het Tertiar. Het
uiteendrijven van de continenten, dat in het
Mesozoïcum begint, zet in het Tertiair door.
Samen met het dichten bijkomen van de
Afrikaanse-Arabische tot de Euraziatische
plaat is dit proces verantwoordelijk voor de
spanningsverdeling
in
de
aardkorst.
Daarmee bepaalt dit proces het karakter en
de richting van de tektonische bewegingen
in Noordwest-Europa.
Het Kwartair is het jongste en kortste tijdvak
van de geologische geschiedenis. Hoelang
deze periode waarin wij leven nog zal duren
weten we niet. In oudere literatuur heet het
Kwartair wel het IJstijdvak. Met grote
regelmaat wisselen kouden en warme
perioden elkaar af. Hoewel de eerste
mensen mensachtigen in Oost-Afrika al in
het Laat-Tertiair verschijnen, ontwikkelt de
mens zich in het Kwartair van een
bescheiden gebruiker tot heerser over het
aardse leefmilieu.
Tertiar
...
Op de overgang van het Paleozoïcum naar
het Mesozoïcum stierf het meeste leven op
aarde uit. Op het geografische gebied
veranderde er weinig.
Onze kennis van de ouderdom van de
aarde en die van andere hemellichamen in
ons
zonnestelstel
wordt
steeds
nauwkeuriger. Volgens onderzoek aan
meteorieten is het zonnestelstel 4,57 miljard
jaar geleden ontstaan. Het exploderen van
een supernova leidde tot de vorming van de
planeten, inclusief de aarde. Eerst vormden
zich een metaalkern en een silicaatmantel.
Daarna kwam onze planeet, ongeveer 4,5
miljard jaar geleden, in botsing met een
grote planeet. Uit de resten van de mantels
van beide planeten is vervolgens de maan
ontstaan.
...
Precambrium
Kwartair
Trias
Cambrium / Siluur /
Ordovicium
Van dit deel in de Nederlandse geologische
geschiedenis is nog weinig bekend. Tijdens
de eerste 160 miljoen jaar van het
Paleozoïcum bevond Nederland zich op het
noordelijk deel van een kleine plaat,
Avalonia.
Perm
Gedurende deze laatste periode dreven alle
grotere en kleinere lithosfeerplaten naar
elkaar toe en ontstond het super continent
Pangea. Daarmee kwam een eind aan
honderden miljoenen jaren van het naar
elkaar toe drijven van platen en begon een
periode van het uitdrijven van platen, dat
vandaag nog steeds is.
Download