CARBOOCEAN Project samenvatting

advertisement
CARBOOCEAN Projectsamenvatting
CARBOOCEAN IP (Integrated Project – Geïntegreerd Project) richt zich op een
nauwkeurige evaluatie van de mariene bronnen en putten voor koolstof. De
doelstelling is om de huidige onzekerheden in de kwantificatie van de jaarlijkse netto
lucht-zee uitwisseling van CO2 (kooldioxide) voor de wereldoceanen met een factor
twee te verminderen en voor de Atlantische Oceaan in het bijzonder met een factor 4.
Het IP zal een beschrijving, een procesmatig begrip en een voorspelling van de
mariene koolstofbronnen en -putten voor een periode van –200 tot +200 jaar van nu
produceren, met bijzondere nadruk op de Atlantische Oceaan en de Antarctische
Oceaan. Verwachte doorbraken door CARBOOCEAN IP zullen duidelijke
antwoorden op deze, vooralsnog onbeantwoorde vragen zijn:

Hoe groot zijn de putten voor CO2 in the Atlantische Oceaan en de
Antarctische Oceaan precies, met andere woorden hoe efficient is het
neerwaartse transport van koolstof in de oceaangebieden waar diep water
wordt geproduceerd?

Wat dragen de Europese rivieren en kustzeeën bij tot de ruimtelijke spreiding
van CO2 bronnen en putten in de Noord-Atlantische Oceaan in relatie tot de
opname in West-Europa?

Wat zijn de belangrijkste biogeochemische terugkoppelingen die de mariene
koolstofopname kunnen beïnvloeden en hoe werken ze?

Wat zou het kwantitatieve wereldwijde en regionale effect van dergelijke
terugkoppelingen zijn als ze in werking zouden treden door
klimaatveranderingen in de komende 200 jaar?
CARBOOCEAN IP zal deze vragen beantwoorden door middel van fundamenteel
onderzoek met een strategische combinatie van uitvoerige waarnemingen op grote
schaal, procesgerichte studies en geavanceerde computermodellen, zich richtend op
alle kwantitatief belangrijke aspecten van het probleem. Het project is gebaseerd op
de drie elementen: waarnemingen, procesgericht onderzoek en geïntegreerde
modellering – equivalent aan beschrijving, begrip en voorspelling:

Een mariene koolstofbalans voor de afgelopen 200 jaar gebaseerd op
waarnemingen van hoge kwaliteit.

Een procesmatig begrip van de mariene koolstofcyclus in reactie op
veranderingen in de sturende processen met behulp van processtudies op zee
en in het laboratorium, en door modellering.

Geïntegreerde koolstofbudgets voor de tijdspanne –200 tot +200 jaar van nu
door de synthese van modellen met waarnemingen en nieuwe
terugkoppelingsprocessen.
Download