FS 202 - sFonds311

advertisement
Contact: Laurence Pira
E. Van Nieuwenhuyselaan 8 – 1160 Oudergem
Tel.: 02 788 05 94 – Fax: 02 788 05 91
E-mail: [email protected]
Website: www.sfonds311.be
Documentatie CT311
TOESLAG TIJDSKREDIET
DOCUMENTATIE
Het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken geeft in bepaalde gevallen een toeslag aan de
werknemers uit de sector die hun prestaties verminderen in het kader van tijdskrediet. Er worden
een aantal voorwaarden gesteld.
Voorwaarden (deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld worden om recht te geven op de toeslag)
 De werknemer/neemster moet de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben;
 De werknemer/neemster moet een anciënniteit in de onderneming hebben van ten minste
5 jaar, in een arbeidsregeling van 27 uur per week of meer (waarvan de volledige periode van
de twaalf maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet);
 De prestaties moeten worden verminderd tot een halftijdse betrekking, d.w.z. 18 uur of
17 uur 30 min. (naargelang de voltijdse arbeidsregeling van de onderneming respectievelijk 36
of 35 uur is);
 De vermindering van de prestaties moet definitief zijn;
 De werknemer/neemster moet zich ertoe verbinden uiterlijk op de wettelijke minimumleeftijd
met pensioen te gaan, dat wil zeggen op 65 jaar;
 De werknemer/neemster moet een variabele uurregeling aanvaarden.
Bedrag
 Voor rechthebbenden die voltijds werkten: 148,74 euro/maand
 Voor werknemers die deeltijds werkten: dit bedrag wordt verhoudingsgewijs verminderd.
Berekening: ((arbeidsduur – deeltijds) / deeltijds) x 148,74
Voorbeeld: arbeidsregeling voor tijdskrediet = 32 u/week; voltijds = 35 u/week
Premie = ((32-17,5)/17,5) x 148,74 = (14,5/17,5) x 148,74 = 0,83 x 148,74 = 123,45
 Voor werknemers die in tijdskrediet 1/5 waren voor hun halftijds tijdskrediet, wordt de premie
berekend op basis van de arbeidsregeling voor de tijdskrediet 1/5.
 Op dit bedrag wordt 22,20% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
Procedure
 Een aanvraag moet ingediend worden aan de hand van formulier CT311 (beschikbaar via het
'virtueel loket' van de website: www.sfonds311.be of op verzoek bij het Sociaal Fonds).
Bij de aanvraag moeten kopieën van volgende documenten gevoegd worden:
 de arbeidsovereenkomst en eventuele aanhangsels (alles wat betreft de arbeidsregeling)
 formulier C62 van de RVA
 Het Sociaal Fonds behandelt het dossier en als aan alle voorwaarden voldaan wordt, stuurt het
Fonds een brief aan de werknemer/neemster over de betalingsmodaliteiten
 Betalingsorders worden elk maand tussen de 15 en de 20ste naar de bank gestuurd. Nieuwe
dossiers moeten dus voor die datum ingediend worden en volledig zijn zodat ze bij de
maandelijkse betaling in aanmerking kunnen komen.
 Elk jaar stuurt het Sociaal Fonds een loonfiche naar de begunstigde zodat hij/zij zijn/haar
belastingsaangifte kan invullen
 Het is dus belangrijk om het Sociaal Fonds op de hoogte te brengen van eventuele
verhuizingen.
Opmerkingen
 De toelage wordt uiterlijk gestort tot de wettelijke minimumpensioenleeftijd. De betalingen
zullen echter stopgezet worden als de werknemer/neemster de onderneming verlaat (bijv. in
geval van brugpensioen).
 Wij verzoeken de werknemer/neemster alsook de werkgever met aandrang
Sociaal Fonds op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de toestand
rechthebbende die een weerslag kunnen hebben op de betaling van de
(brugpensioen, ontslag, werkhervatting in een langere arbeidsregeling,
tijdskrediet, overlevings/weduwenpensioen, overlijden ...).
om het
van de
toeslag
voltijds
Download