tarieven - waarborgreglement voor de uitlening van

advertisement
TARIEVEN - WAARBORGREGLEMENT VOOR DE UITLENING VAN MATERIALEN
Gemeenteraad van 23 september 2008
Artikel 1.
Voor de uitlening van materiaal aan de verenigingen de volgende waarborg aan te rekenen:
a) materiaal zonder motor
Nr.
soort materialen
waarborg in EUR
1
nadarafsluiting
5,00
2
signalisatielamp
25,00
3
vlag
25,00
4
vlaggenmast in aluminium (6 m lang)
25,00
5
paal met kleine vlagversiering
5,00
6
verkeersbord
5,00
7
verkeersbord op statief
5,00
8
podium (24 m²)
100,00
9
podium (48 m²)
200,00
10
dekzeil (24 m²)
100,00
11
dansvloer (60m²)
100,00
12
tentoonstellingspanelen (10 stuks)
100,00
13
tafel
60,00
14
stoel (klapstoel of andere)
1,00
15
elektrische verdeelkast + elektrische kabel 50 m
250,00
16
sinterklaas- en zwarte pietpak
75,00
17
brandblusapparaat
100,00
18
schminkkoffer
25,00
19
beamer
100,00
20
vuurkorf
25,00
21
vitrinekast – tafelmodel
50,00
22
trap podium
25,00
23
GFT – bak
25,00
24
houten chalet tot 3 chalets
500,00
tot 6 chalets
1000,00
tot 9 chalets
1500,00
tot 13 chalets
2000,00
25
elektrische verlengkabel
25,00
26
spinningfiets
5,00
(b) materiaal met motor niet uit te lenen.
In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een aparte
beslissing nemen. Het bedrag van de waarborg zal dan in dezelfde zitting worden
vastgesteld.
Artikel 2.
Volgende forfaitaire maximumbedragen vast te stellen voor verenigingen die meerdere
materialen gelijktijdig lenen:

500,00 EUR voor organisaties van gemotoriseerde evenementen

250,00 EUR voor verenigingen voor andere grotere organisaties
Indien er voor deze organisaties chalets worden uitgeleend, worden deze forfaitaire
waarborgen verhoogd met de waarborgen voor de chalets zoals hoger genoemd in dit
reglement.
Artikel 3.
Voor de uitlening van materiaal aan particulieren de volgende waarborg aan te rekenen:
Nr.
soort materialen
waarborg in EUR
1
naderafsluiting
5,00
2
verkeersbord E1 en/of E3
5,00
3
elektriciteitsmeter
15,00
Uitlening van andere materialen wordt niet toegestaan.
In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een aparte
beslissing nemen.
Artikel 4.
Indien de lokale politie bijkomende materialen voorziet voor de organisatie, in het kader van
de openbare veiligheid (bijvoorbeeld nadars, signalisatie, …) zal de waarborg die de
organisator moet betalen verdubbeld worden, ongeacht de hoeveelheid materialen dat er
door de lokale politie wordt voorzien.
Artikel 5.
Uitlening van materiaal aan aannemers in principe niet toe te staan. In uitzonderlijke gevallen
kan het college van burgemeester en schepenen een aparte beslissing nemen. Het bedrag
van de waarborg zal dan in dezelfde zitting worden vastgesteld.
Artikel 6.
De retributie voor de inname van het openbaar domein zal aangerekend worden zoals
voorzien in het desbetreffend reglement.
Artikel 7.
De dienst Openbare Werken en Mobiliteit en/of de dienst Vrije Tijd – afdeling Sport –
wa(a)k(t)en er over dat de materialen in goede staat worden teruggebracht. Indien deze
schade vaststelt of indien de materialen verloren gaan, maken zij een schadebestek op en
maken dit over aan de dienst Financiën. De waarborg wordt hierop verrekend. Indien de
waarborg de schade niet dekt zal een schuldvordering verstuurd worden aan de betrokkene.
De waarborg voor het brandblusapparaat wordt integraal terugbetaald aan de ontlener op
voorwaarde dat de veiligheidsafsluiting nog niet verbroken is.
Artikel 8.
Circussen zullen een waarborg van 250,00 EUR betalen. Deze gelden, dienen niet alleen als
waarborg voor eventueel uitgeleende materialen (nadars en verkeersborden) doch vooral als
garantie dat de terreinen volledig worden opgeruimd. De dienst Openbare Werken en
Mobiliteit houdt hierop toezicht.
Indien de stadsdiensten nog moeten opruimen zal dit verrekend worden met de waarborg.
De kosten voor opruiming omvatten niet alleen de uurlonen van het werkliedenpersoneel,
maar ook de kosten voor het wegvoeren van de afval (inclusief werkingskosten en
milieutaks).
Artikel 9.
Er wordt geen waarborg aangerekend voor eigen stadsdiensten en voor de stedelijke
adviesraden.
Artikel 10.
De waarborg moet vóór de levering of afhaling van de materialen betaald worden:
a) bij de verantwoordelijke van de uitleendienst, stadsmagazijn, Roosberg 12 te 3400
Landen
ofwel
b) via overschrijving op rekeningnummer 091-0001610-87 van de stad Landen.
De waarborg voor de huur van spinningfietsen moet steeds vooraf gestort worden op
rekeningnummer 091-0001610-87 van de stad Landen.
Artikel 11.
Waarborgen die na een jaar nog niet werden teruggevraagd, hoewel de materialen zonder
schade terug binnengebracht werden, zullen geboekt worden als onvoorziene ontvangst.
Download