GEMEENTERAAD 31 JANUARI 2012

advertisement
Gemeenteraad van 31 december 2012
Tariefreglement – Waarborg voor het uitlenen van materialen en
voor het gebruik van gebouwen of gedeelten van gebouwen van
het ‘domein Hannuitsesteenweg Landen’
___________________________________________________________________
Artikel 1.
Voor de uitlening van materiaal aan de verenigingen de volgende waarborg aan te rekenen:
a) materiaal zonder motor
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SOORT MATERIALEN
nadarafsluiting
signalisatielamp
vlag
vlaggenmast in aluminium (6 m lang)
paal met kleine vlagversiering
verkeersbord
verkeersbord op statief
podium (24 m²)
podium (48 m²)
dekzeil (24 m²)
dansvloer (60m²)
tentoonstellingspanelen (10 stuks)
tafel
stoel (klapstoel of andere)
elektrische verdeelkast + elektrische kabel 50 m
sinterklaas- en zwarte pietpak
brandblusapparaat
schminkkoffer
beamer
vuurkorf
vitrinekast – tafelmodel
trap podium
GFT-bak
houten chalet tot 3 chalets
 tot 6 chalets
 tot 9 chalets
 tot 13 chalets
elektrische verlengkabel
WAARBORG
5,00
25,00
25,00
25,00
5,00
5,00
5,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
60,00
1,00
250,00
75,00
100,00
25,00
100,00
25,00
50,00
25,00
25,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
25,00
(b) materiaal met motor niet uit te lenen.
In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een aparte
beslissing nemen. Het bedrag van de waarborg zal dan in dezelfde zitting worden
vastgesteld.
Artikel 2.
Volgende forfaitaire maximumbedragen vast te stellen voor verenigingen die meerdere
materialen gelijktijdig lenen:
 500,00 euro voor organisaties van gemotoriseerde evenementen;
 250,00 euro voor verenigingen voor andere grotere organisaties.
Indien er voor deze organisaties chalets worden uitgeleend, worden deze forfaitaire
waarborgen verhoogd met de voornoemde waarborgen voor de chalets.
Artikel 3.
Volgende forfaitaire maximumbedragen vast te stellen voor verenigingen die gebruik maken
van één of meerdere gebouwen van ‘het domein Hannuitsesteenweg Landen’:
 250,00 euro voor het gebruik van één gebouw;
 500,00 euro voor het gebruik van meerdere gebouwen.

Artikel 4.
Voor de uitlening van materiaal aan particulieren de volgende waarborg aan te rekenen:
NR.
1
2
3
SOORT MATERIALEN
naderafsluiting
verkeersbord E1 en/of E3
elektriciteitsmeter
WAARBORG
5,00
5,00
15,00
Uitlening van andere materialen wordt niet toegestaan.
In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een aparte
beslissing nemen.
Artikel 5.
Indien de lokale politie bijkomende materialen voorziet voor de organisatie, in het kader van
de openbare veiligheid (bijvoorbeeld nadars, signalisatie, …) zal de waarborg die de
organisator moet betalen, verdubbeld worden, ongeacht de hoeveelheid materialen dat er
door de lokale politie wordt voorzien.
Artikel 6.
Het uitlenen van materiaal aan aannemers wordt in principe niet toegestaan. In uitzonderlijke
gevallen kan het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijken en hieromtrent
een apart besluit treffen. Het bedrag van de waarborg zal dan in dezelfde zitting worden
vastgesteld.
Artikel 7.
De retributie voor de inname van het openbaar domein wordt aangerekend conform de
bepalingen van het desbetreffend reglement.
Artikel 8.
De dienst Technische Uitvoering & Logistieke Ondersteuning en/of de dienst Vrije Tijd,
afdeling Sport wa(a)k(t)en er over dat de materialen in goede staat worden teruggebracht.
Indien een van deze diensten schade vaststelt of indien de materialen verloren gaan, maakt
de betrokken dienst een schadebestek op en stuurt het schadebestek door naar de dienst
Financiën. De waarborg wordt hierop verrekend. Indien de waarborg de schade niet dekt zal
een schuldvordering verstuurd worden aan de betrokkene.
De waarborg voor het brandblusapparaat wordt integraal terugbetaald aan de ontlener op
voorwaarde dat de veiligheidsafsluiting nog niet verbroken is.
Artikel 9.
Circussen betalen een waarborg van 250,00 euro. Deze gelden dienen niet alleen als
waarborg voor eventueel uitgeleende materialen (nadars en verkeersborden) maar vooral als
garantie dat de terreinen volledig worden opgeruimd. De dienst Technische Uitvoering &
Logistieke Ondersteuning houdt hierop toezicht.
Indien de stadsdiensten toch nog moeten opruimen, zullen de gemaakte kosten verrekend
worden met de waarborg. De kosten voor opruiming worden vastgesteld conform de
bepalingen van het retributiereglement voor uitvoering van werken voor derden van 21 maart
2006.
Artikel 10.
Er wordt geen waarborg aangerekend voor eigen stadsdiensten en voor de stedelijke
adviesraden.
Artikel 11.
De waarborg moet vóór de levering of afhaling van de materialen betaald worden:
a) bij de verantwoordelijke van de uitleendienst, stadsmagazijn, Roosberg 12 te 3400
Landen
ofwel
b) via overschrijving op rekeningnummer 091-0001610-87 van de stad Landen.
Artikel 12.
Waarborgen die na één jaar nog niet werden teruggevraagd, hoewel de materialen zonder
schade terug binnengebracht werden, zullen geboekt worden als onvoorziene ontvangst.
Download