Kansarmoede

advertisement
Sportclubs
en
kansarmoede
www.demos.be
Pieter Smets
Stafmedewerker sport
•
•
•
•
Trajecten rond armoede en interculturaliteit in de sportsector
Participatieprojecten
Buurtsport
Sport in grootsteden
Over demos
•
•
•
•
Kenniscentrum participatie van kansengroepen aan cultuur,
jeugdwerk en sport
Gangmaker rond maatschappelijke thema’s
Ondersteuning
Onderzoek
Inhoud
1 kansarmoede
en zijn vele
gezichten
3–
Samenwerken
met
sociale
3 Meer
info
partners
2 Aan de slag
4 – Ipraktijk
n de
1 armoede en
drempels
1 Kansarmoede
en drempels
Wat is armoede?
Armoede is
- een netwerk van sociale uitsluitingen
- dat zich uitstrekt over meerdere gebieden
van het individuele en collectieve bestaan.
- Het scheidt de armen van de algemeen
aanvaarde leefpatronen van de samenleving
- Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht
overbruggen
(def. Vranken)
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
1 Kansarmoede
en drempels
De buitenkant van
armoede
“Armoede is meer dan een kleine
portemonnee”
Armoede gaat over verschillende
levensdomeinen:
• Inkomen en schulden
• Arbeid & tewerkstelling
• Huisvesting
• Gezondheid
• Onderwijs
• Welzijn
• Justitie
• Gezin
• Cultuur – sport – jeugd
• Sociale
Titel
van decontacten
presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
1 Kansarmoede
en drempels
De binnenkant van
armoede
Effect van armoede op een persoon: Mensen nemen een andere
houding ten opzichte van de samenleving
• “ik tel niet meer”
• “ik kan het niet”
• “ik ken het niet”
• “ik ben niets waard”
• “het is mijn eigen schuld”
• “ik schaam mij”
• “het kan mij niet meer schelen”
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
1 – Kansarmoede
en drempels
Rondvraag: sportassociaties van mensen
-
Praktische problemen
in armoede
Hoe ga ik dit betalen? Geraak ik er wel?
Wat doe ik voor de kinderopvang?
Is er openbaar vervoer?
- Schuldgevoelens
- Faalangst
Kan ik fysiek wel mee? Gaan mensen me uitlachen?
Zal ik opvallen?
- Onzekerheid en schaamte
Gaat men wel begrip hebben voor mijn probleem?
Hoe ga ik mijn financieel probleem discreet aankaarten?
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
1 Kansarmoede
en drempels
De diversiteit in
armoede
• Diversiteit in termen:
Kansarmoede wijst op het tekort aan kansen op verschillende
levensdomeinen
Armoede wijst op de lage sociaal economische status van mensen
Maatschappelijke kwetsbaarheid wijst op de negatieve binding tussen
persoon en maatschappelijke instituten
• Onderlinge diversiteit in de doelgroep
•
•
•
•
Generatie-armen
Gekleurde armoede
Nieuwe armen
Verdoken armoede
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
1–
Kansarmoede
en drempels
Enkele getuigenissen
Reportage panorama - Arm Vlaanderen
https://www.youtube.com/watch?v=h2GSQd
9bC0Q
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
2.
Kansarmoede
en drempels
Welke drempels ervaren
mensen in armoede?
• Psychologische: zich niet thuis voelen, zich niet aanvaard
voelen
• Financiële: de kostprijs en verborgen kosten
• Inhoudelijke: activiteiten die niet aansluiten bij de
interesse, behoefte of de verwachting (info – drempels eigen
aan het aanbod)
• Sociale: niet tot de groep behoren, geen vertrouwde
gezichten
• Praktische: bereikbaarheid, tijdstip, benodigdheden
• Culturele: andere leefwereld, botsende waarden en
normen
1.
Kansarmoede
en drempels
Toegankelijkheid verhogen =
verlagen van drempels
Geheugensteuntje: de 5 B’s
1. Betaalbaarheid
2. Bereikbaarheid
3. Begrijpbaarheid
-> gekende drempels
4. Bruikbaarheid
5. Beschikbaarheid
-> onderbelichte drempels
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
2 – aan de slag
2 – Aan de
slag
Randvoorwaarden in de begeleiding
- Persoonlijke begeleiding en maatwerk
Is extra tijd investeren
- Discretie & vertrouwen als voorwaarde
Vertrouwenspersoon
= werk van lange adem
Broos en fragiel
- Open en gerichte dialoog
Illustratie – MSC Ahlan
https://www.youtube.com/watch?v=sssUjsc20Xo
2 – aan de
slag
Randvoorwaarde: werken op 3
clubniveau’s
Bestuur
– Als trekker, bewaker en inspirator
– Als gangmaker
Trainers en vrijwilligers
– Een draagvlak is nodig
– Nood aan intervisie, praktische uitwisseling en vorming
Deelnemers
– Persoonlijke begeleiding en contact
– Sensibiliseren en communiceren
Bis Foyer Molenbeek https://www.youtube.com/watch?v=I7ttv76Zqx4
2 – aan de
slag
Het vierde niveau
De club opereert in een bredere context – hier liggen
mogelijkheden en beperkingen
-
Federatie
Lokale sportdienst
Vlaanderen
Sociale partnerorganisaties
Andere clubs
Subsidiërende partners
…
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
2 – aan de
slag
Concrete acties van clubs
- Inzamelacties kleding
- Een bruikleensysteem drukt het lidgeld
- Kostenbesparend werken in zijn geheel
- Een eenvoudige inschrijvingsprocedure
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
2 – aan de
slag
Concrete acties
- Opvolging lidgeld
-
De club volgt op bij terugbetalingen: ocmw, mutualiteiten,…
- Gelaagd lidgeld
-
in proportie met het inkomen
- Werken met vertrouwenspersoon
-
Buddy of peter/meter in de club
Titel van de presentatie verdana 18
Locatie – datum verdana 14
2 – Weg
werken van
drempels
Concrete acties
- Gedifferentieerd aanbod
- Recreant – gevorderden
- Leeftijdsgroepen – niveaugroepen
- Vrijwilligerswerk
- als compensatie en vorm van erkenning
- Alternatieven voor vervoer
- Busje op naam van de club
- Iemand regelt het vervoer
2 – aan de
slag
Hoe kan ik dit als club betalen?
- Subsidies en fondsen
-
-
Koning boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/nl/
Cera: https://www.cera.be/
Welzijnszorg: http://www.welzijnszorg.be/
Nationale loterij: http://www.nationaleloterijarmoede.be/#!homepagina/c23gq
Participatieprojecten – Vlaanderen:
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/partprojkans_subsidievoorwaa
rden.aspx
- Sportdienst?
- Federaties
-
VVJJF – solidariteitsfonds
Footbal+foundation
3–
Samenwerken
met sociale
partners
Mensen in armoede bereiken
via sociale partners
Sociale partners
• Kennen en bereiken de doelgroep
• Hebben een specifieke expertise in huis
• Zijn actief op andere domeinen
Zij kunnen helpen bij
• Informatieverspreiding over de club
• Toeleiding van mensen in armoede naar de club
• Inspelen op specifieke vragen
Samen kunnen jullie op zoek naar oplossingen, nieuwe dingen
organiseren, van elkaar leren en de buurt versterken.
3–
Samenwerken
met sociale
partners
Op zoek naar partners
• Op zoek naar:
– www.desocialekaart.be
– Omgevingsanalyse: wie is actief in de wijk?
• Diversiteit in sociale partners
– Vrijwilligersorganisaties / Semi professioneel / Professionele
organisatie
Vb: Welzijnsschakel De Molen - OCMW
3 –Meer
achtergrond
Nieuwe Dynamo-brochure
Downloaden op www.bloso-kics.be
Stem vd Jongeren:
• belang van sporttechnisch
• goede coach
• peers
• extra sportieve
Succesfactoren volgens de
clubs:
• Trekker in de club met
visie
• Wijkgebonden
• Actief contact ouders
• Rol van brugfiguren en
vertrouwenspersonen
• Betrokkenheid van
jongeren in de club
• Leefwereldgerichte
houding
3 – meer info
Als club sta je niet
alleen…
Het bereiken en behouden van personen in armoede vergt een
blijvende inspanning. Uit onderzoek bleken enkele noden en
uitdagingen voor clubs:
•
•
•
•
•
Druk op vrijwilligers
Competenties
Spanningsveld: sportief presteren en sociale ontwikkeling
Problematiek van de situaties waar de jongeren in vertoeven
Nood aan ondersteuning op maat!
3 – meer info
Enkele citaten:
“Ik geef die uitleg over de club, ik vertel zeker dat ze recht hebben op een
aantal proeflessen. Normaal gezien is het bij ons een week proberen, maar als
je nog niet helemaal zeker bent, mag je voor mij part twee weken proberen. Ik
probeer hen een veilig gevoel te geven, dat ze erbij horen, dat ze welkom zijn in
de club”
___________________
Door die jongeren in te schakelen stel je ook in staat voor uw werking om meer
jongeren te bereiken, plus het feit, wat dat niet slecht is zeker bij de iets oudere
jongeren al, dat je een deel allochtone jongeren hebt dat bijvoorbeeld zelf in de
vereniging hebben gezeten en soms beter doordringen tot die jongeren dan dat
ik dat bijvoorbeeld doe.
___________________
In de kring horen we hoe het gaat en dan komt alles uit in een kring, soms
wordt er ook geklaagd over lesgevers, en dan gaan we daar dieper op in… We
geven jongeren een stem in de kring. Dan hebben ze de vrijheid om over alles
te praten.
www.laagdrempeligesportclub.be
3 – Meer info
Enkele
beeldfragmenten
• Sport Na School
https://www.youtube.com/watch?v=I7ttv76Zqx4
• Turnclub Rust Roest:
https://www.youtube.com/watch?v=9b00sJ_czBE
Algemene vergadering Schoten
21 maart 2015
Pieter Smets
[email protected]
Download