motie-vvd-impuls-voor-groen-en-openbare-ruimte

advertisement
Motie: impuls voor groen en openbare ruimte
De raad van de gemeente Utrecht in vergadering bijeen op donderdag 8 december 2016 ter
bespreking van het raadsvoorstel ‘Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016:
Utrecht kiest voor gezonde groei!’
Constaterende dat:
-
-
-
de Ruimtelijke Strategie 2016 (RSU 2016) een investeringsstrategie bevat die een
totale omvang heeft – bovenop al geprogrammeerde investeringen – van 0,95 en 1,1
miljard euro in de periode 2016-2030 (VJN 2016, pag. 28);
de ‘jaarsnede 2016’ van deze investeringsstrategie door de raad is vastgesteld bij
behandeling van de Voorjaarsnota 2016;
het college de ambitie heeft conform deze investeringsstrategie jaarlijks minimaal
50% van de verhoging van de algemene middelen door de groei van het aantal
inwoners wordt geïnvesteerd in gezonde groei;
in het raadsvoorstel de volgende keuzes zijn opgenomen: “De kwaliteit van de
openbare ruimte versterken en de functionaliteit verbeteren met het oog op
ontmoeting.” (Raadsvoorstel RSU 2016, beslispunt 3, onder g) en “Bij de overige
buurten en wijken in eerste instantie kwaliteitsverbetering als uitgangspunt van
ontwikkeling nemen” (Raadsvoorstel RSU 2016, beslispunt 3, onder 2)
Overwegende dat:
-
-
kwaliteit, onderhoud en beheer van groen en openbare ruimte – ook in bestaande
gebieden in de stad – bijdraagt aan de gezondheid van Utrechters, de
verblijfskwaliteit door ruimte voor ontspanning en spelen te bieden, duurzaamheid,
veiligheid, toegankelijkheid, klimaatadaptatie in stedelijk gebied en de biodiversiteit
in de stad;
het college de ambitie heeft om jaarlijks een investeringsimpuls op te nemen voor
herinrichting/vervanging van de openbare ruimte en kwaliteit dagelijks onderhouden
ruimte (RSU 2016, tabel B9, pag. 63)
Draagt het college op:
-
deze ambitie vanaf de Voorjaarsnota 2017 in te vullen door aan te geven hoe groot
de jaarlijkse bijdrage vanuit de investeringsstrategie is aan het verhogen van de
kwaliteit, het onderhoud en beheer van het groen en de openbare ruimte in de
bestaande en nieuwe stad;
En gaat over tot de orde van de dag,
Dimitri Gilissen
VVD
Brechtje Paardekooper
GroenLinks
Download