master_OG2013

advertisement
Master
Geschiedenis van
de Oudheid
Specifieke eis: talenkennis
Lange traditie (sinds 1930)
Uniek in Vlaanderen
2006
2002
Bibliotheek gegeerd in
binnen- en buitenland
http://www2.arts.kuleuven.be/info/mastero
pleidingen
Verschil Ba - Master
• Bouwt op basisvaardigheden BA
• Streeft naar een inhoudelijke en
methodologische verfijning van het
opleidingsprofiel
– Inhoudelijk: inzicht verdiepen in de
structurele samenhang van historische
fenomenen (via thematische aanpak)
– Methodologisch verfijnen per type bron
+ interdisciplinair
Verschil Ba - Master
• Accent op Griekse of Romeinse
wereld of op beide
• Via keuzevakken: ook verbreding
naar andere periodes:
–
–
–
–
Hellenisme
Byzantijnse periode
Humanisme
-> accent op bv. Grieks-Hellenistische
wereld of laatantieke Oudheid
Verschil Ba - Master
• Instroom vanuit andere disciplines:
• Archeologie, ONO, Latijn/ Grieks
• Uitdaging en verrijking voor de
docenten
• Thema’s sluiten deels aan bij
onderzoek van de docenten of
doctorandi
De opleiding
2 plichtvakken
2 optiecolleges
2 verplichte colleges
1. Onderzoeksseminarie GrieksRomeinse wereld - interdisciplinair
2. Papyrologie en de multiculturele
samenleving in Egypte –
onderzoekszwaartepunt
Onderzoeksseminarie
Grieks-Romeinse
Oudheid
Interdisciplinair
Recente debatten,
bv. China
Thema 2013:
Taaldiversiteit in het
Romeinse rijk (M. Depauw)
Papyrologie en de
multiculturele
samenleving in Egypte
(K. Vandorpe)
Dagdagelijkse bronnen –
niet gepubliceerd,
ook uit lagere klassen
= met vertalingen
2 plichtvakken
2 optiecolleges
2 optiecolleges
1. Geschiedschrijving en historische
beeldvorming
•
Griekse of Romeinse wereld
2. Epigrafie en antieke
maatschappijmodellen
•
Griekse of Romeinse wereld
Geschiedschrijving en
historische
beeldvorming:
Griekse wereld
Thema 2013:
Diodorus
(A. Meeus)
Geschiedschrijving en
historische
beeldvorming:
Romeinse wereld
Thema: bv. Heldendom in de
heidense en christelijke
Oudheid (T. Van Houdt)
Epigrafie en antieke
maatschappijmodellen:
Griekse wereld
Thema 2013:
Slaven en slavernij in de
Griekse opschriften
(Stefan Schorn, sem. 2)
Epigrafie en antieke
maatschappijmodellen:
Romeinse wereld
Thema:
Sociale mobiliteit en identiteit
in de Keizertijd (Senatoren,
ridders, Lokale elites,
legerkringen)
(K. Vandorpe)
2
Keuzevakken
Eigen keuzevakken
Keuzevakken
uit andere Masters
of uit Bachelors
Keuzevakken Master :
Grieks-Romeinse
Oudheid
• Numismatiek: Griekenland en Rome
• Antieke chronologie
• OF Vakken uit de kerngroep
Keuzevakken Master:
Andere periodes
• Hellenisme, een tijdperk van
verandering
• Hellenistische literatuur
• Byzantijnse instellingen (niet in 2013)
• Byzantijnse literatuur
• Geschiedenis van het humanisme
en van de Neolatijnse literatuur
Keuzevakken Master:
Receptiegeschiedenis
• Receptie van de Grieks-Romeinse
Oudheid
• Publieksgeschiedenis: geschiedenis
en onderwijs (SLO)
Keuzevakken
Taal- en Regiostudies:
ONO - 6 spt
Indien BA-minor ONO
• Recent developments in Egyptian
archaeology
• Recent developments in the
archaeology of Mesopotamia and
the Levant
Keuzevakken
Archeologie - 6 spt
Indien BA-minor Archeologie
• Archeologisch management
• Nieuwe ontwikkelingen in de
archeologie
Andere keuzevakken
uit andere Masters
• Zelf te bepalen
• < verantwoorden, in functie van
masterproef
De Masterproef
Masterproef
24 spt
Eigenlijke Masterproef
18 spt
Seminarie Masterproef
6 spt
Seminarie Masterproef
Sem. 1
• voorlaatste week sem. 1, met
afsluitende receptie
• Mastercolloquium: voorstelling voor
alle studenten en docenten
• Methodologie en onderzoeksvragen
• -> feedback hier belangrijk
Seminarie Masterproef
Sem. 2
• Voorstelling Masterproef en discussie:
eind april/begin mei
• Resultaten van onderzoek
• Telkens inleiding en afsluiting door medestudent
Masterproef-Meesterproef
• Eigen onderwerp/ of aansluiten bij
projectonderzoek
• Onderwerp vastleggen mogelijk vanaf
juni – modaliteiten worden later
meegedeeld – zie mail
• 160.000 tekens/ Ca. 50 pagina’s, exclusief
literatuurlijst, bijlage
• Promotor
• Ev. Co-promotor ONO of Archeo of
Letterkunde, ...
• 1 lector
Programmering
Sem. 1
• 2 of 3 colleges
Kerngroep
• Ev. keuzevak(ken)
• Seminarie
Masterproef, 3 spt
•
•
•
•
Sem. 2
1 of 2 colleges
Kerngroep
Ev. keuzevak(ken)
Seminarie
Masterproef, 3 spt
Masterproef
Studeerbaarheid
• Aantal papers
• Studentencolloqui
voor colleges
um sem. 1 =
beperkt (bv. wel
positieve stimulans
voor
Onderzoekssemina
rie)
Studeerbaarheid
Grenzeloos
studeren
Erasmus-Socratesprogramma
Mogelijkheden in
Master
• 1ste semester naar
buitenland:
vakken
• Volledig jaar
indien garantie
voor begeleiding
Masterproef
•
•
•
•
•
Trier
Keulen
Göttingen
Nijmegen, Leiden
Andere
bestemmingen
MG
• Bologna (1 jaar)
Wie ben ik?
• Voldoende kennis van Latijn OF
Grieks
• Kennis gemaakt met een aantal
antieke bronnen in
– Onderzoeksmethoden Oudheid
– Historisch werk over Oudheid in Ba2 of
Ba3
Wie mag starten?
Voorbereidingsprogramma’s of
verkorte Bachelors
Rechtstreeks
• Bachelor in de Geschiedenis,
– Afstudeerrichting Oudheid
Rechtstreeks
• Bachelor in de Archeologie, minor
Oudheid
• Bachelor in de Taal- en Regiostudies:
ONO, minor Oudheid
Via een kort
voorbereidingsprogramma
• Bachelor in de Geschiedenis:
– Afstudeerrichting Oudheid tot heden, ME…
• 22 ptn, 14 ptn te volgen in Ba
– Onderzoeksmethoden I of II = 6 spt
– Oefening Oudheid (Ba2) of Bachelorpaper = 10 spt
Via een
voorbereidingsprogramma
• Bachelor in de Wijsbegeerte:
– Optie Geschiedenis: Oudheid
• Uitdovend, zal in 2012 uitgebreid worden
• 27 ptn
• Deels in Bachelor, deels in Master
Via een
voorbereidingsprogramma
• Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Latijn of
Grieks
• 20 ptn
– Gesch. Griekenland en Rome
– Historisch thema Oudheid: de Gr. Stadstaat
– Historisch thema Oudheid: Het Rom. Wereldrijk
– Onderzoeksmethoden Oudheid I
• Deels in Bachelor (tot 16 ptn), deels in Master
Via een verkorte Bachelor
Geschiedenis
• 90 à 120 spt
• Voor overige Bachelors en Masters
Beroepsuitwegen
• In het onderwijs
• In socio-culturele sector
• In de perswereld
• ...
• Doctoreren
Download