Konvo 13:11

advertisement
De Konvo
Een uitgave van het KNNV Amersfoort e.o.
Van de redactie
Niet zo veel dit keer van de redactie, maar
wel enkele zaken die geen uitstel dulden.
En ter illustratie hierboven een plaatje met
on-Amersfoortse, of misschien wel nieuwAmersfoortse beelden. Met maar liefst
zeven lepelaars in Bloeidaal.
__________________________________
Minicursus wilde planten
In de straat, het plantsoen of het
buitengebied, overal staan wilde planten,
met de mooiste vormen en kleuren. Hoe
ze heten is te leren op een minicursus van
drie avonden, op 12, 19 en 26 mei, van
19.30 - 21.30 uur in het Centrum voor
Natuur en Milieu De Schoolsteeg aan de
Hamersveldseweg 107 te Leusden.
nr. 13
mei 2011
De cursus kost 15 euro, voor KNNVʼers
7,50 euro. Dit is inclusief cursusmateriaal.
In de cursus wordt uitgelegd hoe een plant
in elkaar zit, welke plantenfamilies er zijn
en hoe je een plant op naam kunt
brengen. Er zijn planten aanwezig om
praktische bezig te kunnen zijn. Zelf
planten meebrengen mag ook.
Na de cursus is het mogelijk mee te lopen
met de plantenwerkgroep van de KNNV.
De docent van de minicursus is Arie van
den Bremer, auteur van het boek Wilde
planten in de Vallei en het Eemland
Voor informatie en opgave kunt u mailen
naar [email protected] of
via
www.schoolsteeg.nl , kijk bij cursussen en
activiteiten.
De cursus is een activiteit van de KNNV
Amersfoort, het CNM De Schoolsteeg en
het CNME Schothorst.
1
Heermoes of Lidrus
door Arie van den Bremer
Half april zie je in wegbermen
vaak grote oppervlakten met
bloeiende heermoesstengels. Heermoes is een
hogere sporenplant waarvan
eerst de bloemstengels
boven de grond uitkomen,
en de stengels met zijtakjes
pas een tot twee maanden
later.
Heermoes behoort tot de
Paarden-staartenfamilie. Deze familie kent
een geslacht met in Nederland acht
soorten. De bekendste zijn Heermoes,
Lidrus en Holpijp. Holpijp staat altijd in het
water en is daarom makkelijk te
Maar er zijn nog twee herkenningspunten.
Bij Heermoes is het eerste lid van de
meeste zijstengels langer dan de
bladschede van de hoofdstengel en bij
Lidrus korter. Dat is met het blote oog te
zien.
Verder zijn de doorsneden
van de stengels
verschillend. Lidrus heeft
een meer gegroefde steel
en aanzienlijk minder
verticale kanaaltjes. De
centrale holte bij het
Heermoes is veel groter
dan bij het Lidrus.
Op de foto is dat goed te
zien.
De fotoʼs tonen steeds
links het Heermoes en
rechts de Lidrus.
determineren.
Lastiger te onderscheiden
zijn Heermoes en Lidrus.
Heermoes krijgt dus eerst
bloemstengels en later
bladstengels, terwijl Lidrus
zowel stengels mét als
zonder bloem heeft, die alle
tegelijk boven de grond
komen.
Dus als je in de zomer een
paardenstaart ziet mét
bloemstengels, dan is het
bijna altijd een Lidrus.
Hele lange sprieten
door Arie van den Bremer
Tijdens een weekeinde in
een huisje in Kijkduin zag ik
tientallen vliegen met hele
lange voelsprieten Ik ben
een leek, maar ik vond dit
wel heel bijzonder. Je wordt
nieuwsgierig en gaat met je
vraag naar Alice van Hunnik
want die helpt altijd. Zij
antwoordde het volgende:
Dit is een microlepidoptera,
oftewel kleine nachtvlinder.
Het is een langsprietmot en
wel de Adela reaumurella.
Ieder voorjaar zijn ze wel te zien aan de
zonnige kanten van bomen en struiken.
Op Groot Zandbrink had ik er van de week
ook meerdere. Dit jaar zijn er wel erg veel.
Ik was op Meijendel vanmiddag en zag er
honderden.
Er zijn ook nog andere soorten
langsprietmotten. In Midden-Europa
komen zo'n dertig soorten voor.
__________________________________
Ik zoek een boek
Gezocht het boek met de titel Atlas van de
Nederlandse grassen, van J. Landweer.
Kan iemand mij daar aan helpen?
Arie van den Bremer
Tel: 033-4325700
E-mail: [email protected] .
__________________________________
Enorme kap in Beekdal
De gemeente Amersfoort wil honderden
bomen kappen in het Randenbroekerpark
en langs de Heiligenbergerbeek.
Argumenten zijn gevaar van afbrekende
takken, boomziektes, het creëren van
historische zichtlijnen en het beter
zichtbaar maken van de beek.
De stichting Heiligenbergerbeekdal vindt
dat er wel er erg veel wordt gekapt. De
stichting protesteert daartegen op 10 mei
in het stadhuis.
_______________________
Enquête duurzame energie
De Natuur en Milieufederatie Utrecht
(NMU), voorstander van duurzame
energie, houdt een enquête over dit
onderwerp, toegespitst op de provincie
Utrecht. Het gaat om duurzame bronnen
als zon, wind en biomassa.
De enquête wordt nu gehouden omdat er
dit jaar een nieuwe Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie wordt gemaakt. De NMU
vindt het belangrijk dat daarin ruimte is
voor windenergie, ook al is er een
spanningsveld tussen landschap en natuur
enerzijds en de plaatsing van windmolens
anderzijds. Begin juni is er een debat en
op 18 mei een excursie naar het windpark
in Lopik.
De enquête is in te vullen via www.nmu.nl/
enquete .
Naast de enquête wil de NMU ook graag
met natuurorganisaties in debat. Meer
informatie daar over geeft Claudia van
Holsteijn, tel. 030 - 256 73 66, e-mail
[email protected].
3
Informatie over de KNNV
De Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is
een vereniging voor veldbiologie en
houdt zich actief bezig met
natuurbeleving, natuurstudie en
natuurbescherming. Jong en oud
kunnen er terecht. Onder de leden
zowel vakmensen als liefhebbers die
meer willen weten.
Dit geldt ook voor opzeggingen en wel
vóór 1 november.
Advertenties zijn mogelijk. Adverteerders
kunnen contact opnemen met de redactie.
De KNNV Amersfoort heeft een eigen
website: www.knnv.nl/amersfoort.
Webredacteur: Wim de Lange
E-mail [email protected]
De KNNV verzorgt excursies, kampen,
reizen, lezingen en inventariseert
natuurgebieden.
Leden ontvangen het
verenigingsblad Natura dat zes keer per
jaar verschijnt, met informatieve artikelen
o v e r n a t u u r, n a t u u r b e s c h e r m i n g ,
boekbesprekingen en nieuws uit de
vereniging. KNNV-leden krijgen kortingen
op boeken uit de eigen KNNV-Uitgeverij.
Webmeester: Rogier Foyer
E-mail [email protected]
Landelijk bezoekadres
Boulevard 12
3707 BM Zeist
Postbus 310, 3700 AH Zeist
Tel. 030 - 231 47 97
Fax 030 - 236 89 07
E
m
a
i
l
b u r e a u @ k n n v . n l" " " " "
"
"
"
"
"
"
Penningmeester: H.(Han) Schippers
Tel. 033 - 480 52 61
E-mail : [email protected]
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging kost
26,50 euro per jaar voor leden en 12 euro
voor huisgenootleden. Het is mogelijk
donateur te worden van de afdeling voor
minimaal 10 euro per jaar.
Huisgenootleden ontvangen niet het blad
Natura, maar kunnen wel aan alle
activiteiten deelnemen.
Aanmelden als lid bij Han Schippers, Klein
Klaasjestraat 6, 3813 MX Amersfoort,
E-mail : [email protected] .
Het gironummer is 64 62 41 ten name van
de penningmeester van de KNNV afdeling
Amersfoort e.o. te Achterveld.
Adreswijzigingen dienen schriftelijk te
worden gemeld aan de ledenadministratie.
Bestuur
Voorzitter: Arie van den Bremer
Tel. 033 - 432 57 00
E-mail [email protected]
Secretaris: B. (Bart) Iping
Tel. 033 - 461 03 12
E-mail : [email protected]
Bestuurslid: A. (Atty) van Dijk
Tel .033 - 432 05 25
E-mail: [email protected]
Bestuurslid
E.(Erwin) B. Adema
Tel. 033 - 465 70 09
E-mail: [email protected]
Colofon
De Konvo is de digitale nieuwsbrief van de
KNNV-afdeling Amersfoort en omstreken.
De nieuwsbrief verschijnt wanneer er iets
is te melden.
Redactie: Kees Quaadgras
E-mailadres: [email protected]
Download