«Naam»

advertisement
formaldehyd
aldehyde
Nessler's reagens
bio
(10-25% KOH + 0,52% K2([HgI4])
HCHO
min. 35 %
Giftig
Zeer giftig
Milieugevaarlijk
Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Veroorzaakt brandwonden. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Kan
overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Gevaar voor cumulatieve effecten.
Veroorzaakt ernstige brandwonden. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan in het
aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies
inwinnen. Draag geschikte handschoenen,beschermende kledij, bescherming voor de ogen/voor het
gezicht. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien
mogelijk hem het etiket tonen). Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Na aanraking met de huid onmiddellijk
wassen met veel ... (nader te omschrijven door de fabrikant). In geval van ongeval of indien men zich
onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen)
GI: 18
ALOCHEMIE
kwikdichloride
zout
HgCl2
0,10 mol/l
Zeer giftig
Milieugevaarlijk
Zeer giftig bij opname door de mond. Giftig bij aanraking met de huid. Veroorzaakt brandwonden.
Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. Zeer giftig voor in het water
levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Draag geschikte beschermende kledij en handschoenen. Een bescherming voor de ogen / voor het gezicht
dragen. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien
mogelijk hem het etiket tonen). Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval vervoeren. Voorkom
lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
GI: 12
ALOCHEMIE
kwiknitraat
zout
HgNO3
0,10 mol/l
Zeer giftig
Milieugevaarlijk
Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Gevaar voor
cumulatieve effecten. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
met veel ... (nader te omschrijven door de fabrikant). In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt
onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen). Deze stof en de verpakking als gevaarlijk
afval vervoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
GI: 14
ALOCHEMIE
looddinitraat
zout
Pb(NO3)2
0,10 mol/l
Giftig
Milieugevaarlijk
Kan het ongeboren kind schade toebrengen. Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Gevaar voor cumulatieve effecten. Zeer
giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
Blootstelling vermijden - aanwijzingen raadplegen voor gebruik. In geval van ongeval of indien
men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).
Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval vervoeren. Vraag
om speciale instructies/veiligheidskaart.
ALOCHEMIE
GI: 16
ALOCHEMIE
GI: 22
Download