Liefde is... - Comenius Lyceum

advertisement
Derkinderenstraat 44
1062 BJ Amsterdam
T 020-6 140 305
F 020 – 6 172 670
www.comeniuslyceum.nl
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 2
Ons kenmerk: CLA/PESN/2016.184
Betreft:
Lesprogramma ‘Liefde is …’
Datum:
22 december 2016
Geachte ouders / verzorgers,
Het behoort tot de taken van de school om een bijdrage te leveren aan de groei en
ontwikkeling van jonge leerlingen naar volwassenheid. In dat kader hebben de leerlingen
van de tweede klassen in de periode van week 47 t/m week 51 het lesprogramma
‘Liefde is …’.
Dit is een lesprogramma dat zich richt op vriendschap, liefde, seksualiteit, sociale media en
het leren (her)kennen en aangeven van grenzen. Het doel is om de kinderen te informeren
en weerbaar te maken en om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
De jongens hebben les gekregen van 2 mannelijke voorlichters, de meisjes van 2
vrouwelijke voorlichters van Qpido, het Seksespecifiek Expertisecentrum van Spirit.
Gedurende 4 weken is er iedere week een ander thema in de les behandeld. De jongens
hebben zich o.a. bezig gehouden met seksualiteit, jongens & meisjes, internet,
vriendschap, liefde, houden van en grenzen accepteren. Voor de meisjes waren dat
thema’s als (risico)relaties, liefde en vriendschap, internet, grenzen aangeven, ja & nee
zeggen.
Met het programma van ‘Liefde is …’ is al door veel Amsterdamse scholen goede ervaring
opgedaan. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we hiermee een waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontplooiing van uw kind(eren).
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vragen of opmerkingen over de
inhoud van deze brief kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
P. van Schagen
Afdelingsleider onderbouw
Download