Outline

advertisement
 ________________________________________________________________ 1. Bovenal ________________________________________________________________ Serie: Roekeloze Liefde ‐ 05/06/2016 ‐ Christophe Pletschet 1. Religie maakt ingewikkeld __________________________________. ‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’ (Matteüs 22:36‐40 HTB) 2. Als je focust op meer liefhebben, ____________________________. Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ (Johannes 13:34‐35 HTB) 3. Onze focus zou niet moeten liggen ___________________________. Steeds weer kwamen er allemaal tollenaars en zondaars naar Jezus luisteren. De Farizeeën en de schriftgeleerden zeiden geërgerd: ‘Die man gaat met zondaars om en eet met hen.’. (Lucas 15:1‐2 GNB) 4. Doe wat Jezus deed i.p.v. ___________________________________. En bovenal moet u elkaar blijven liefhebben, de liefde bedekt immers heel veel zonden. (1 Petrus 4:7 HTB) Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben. (1 Johannes 4: 7‐11 HTB) "De meesten van onze broeders spaarden zich niet, maar gingen in naastenliefde en broederzin zo ver, dat zij het lot van anderen tot het hunne maakten. Zonder voorzorgen bezochten zij zieken en verzorgden hen als dienaren en helpers van Christus. En zij gingen vol vreugde met hen heen uit het leven; ze werden door anderen met ziekte besmet, kregen die en leden eraan zonder te klagen. En velen stierven na anderen verzorgd en getroost te hebben.Onze beste broeders lieten op deze wijze het leven, een aantal priesters, dieakenen en leken verdienen grote lof…. Hoe geheel tegengesteld was het gedrag van de heidenen. Zij joegen diegenen die het begin van de ziekte vertoonden, weg, zelfs al ging het om mensen die hun het dierbaarst waren. En ze smeten halfdode mensen opstraat. Zij wierpen lijken zonder begrafenis als vuilnis weg, om elk contact met de doden te vermijden." (Bisschop Dionysius van Alexandrië) "Niets heeft de uitbreiding van het Christendom meer bevorderd, dan de humaniteit van christenen tegenover vreemdelingen, hun zorg voor de begrafenis van hun doden en hun geveinsde levensernst. Ziedaar, waarmee wij ons ook bezig dienen te houden. Het zou toch een schande zijn, wanneer de goddeloze Galileeërs behalve hun eigen armen ook nog de onze zouden moeten voeden, omdat men de onze verstoken ziet van de hulp die wij hen verschuldigd zijn." (Keizer Julianus II) 
Download