Diapositiva 1 - kerk Vlijmen

advertisement
Woord van Leven
April 2015
In zijn eerste brief
aan de Korintiërs
legt de apostel
Paulus uit waarom
hij geen enkele
beloning wil voor
zijn werk.
Hij wil ‘slaaf
van allen’ zijn,
één met allen,
met als doel
aan allen de
boodschap van
het evangelie
te kunnen
doorgeven.
Vijf keer maar liefst
zegt hij dat hij zich
uit liefde één heeft
gemaakt: met de
joden, met de nietjoden, met de
zwakken. Hij is voor
iedereen wel iets
geworden “om in elke
situatie tenminste
enkelen voor Christus
te winnen”.
Hij maakt zich
geen illusies en
weet maar al te
goed dat het er
maar een paar
zullen zijn die zijn
liefde
beantwoorden.
Toch bemint hij
iedereen en
stelt zich –
naar het
voorbeeld van
Christus – ten
dienste van
allen.
(Mt 20, 28).
Niemand had zich meer één gemaakt met de
mensen dan Jezus Christus, God die “de
gestalte van een slaaf had aangenomen en
gelijk werd aan een mens” (Fil 2, 7).
Deze woorden
vormen voor
Chiara Lubich
de kern van de
‘kunst van het
liefhebben’.
Zelf gebruikt ze
de uitdrukking:
‘jezelf één
maken’.
In een
meditatie
schreef ze:
“Als iemand
huilt, laten
we dan
huilen met
hem.
En als hij blij is, blij zijn met hem. Zo delen we het
kruis door het met vele schouders te dragen. Zo
vermenigvuldigen we de vreugde door die in vele
harten te delen.
Laten we onszelf één maken met iedere persoon uit
liefde voor Jezus en met de liefde van Jezus. Totdat
ook die ander, aangeraakt door Gods liefde in ons, zich
één wil maken met ons. Dan ontstaat er een wederzijdse
uitwisseling van hulp, idealen, plannen, gevoelens.
Dat is de diplomatie van de liefde. En deze heeft
zowel in woorden als in daden veel weg van de
gewone diplomatie. Dan zeg je niet zo maar alles:
je vraagt je eerst af of je de ander niet kwetst en
of wat je doet of zegt God werkelijk welgevallig is.
Zo’n liefde weet te wachten, weet wanneer te
spreken, en weet haar doel te bereiken. Het is
de goddelijke diplomatie van het Woord, het
Woord dat mens wordt om ons te
vergoddelijken.”
We weten goed wat de hindernissen kunnen zijn.
Er zijn heel wat dingen die een houding van
liefde in de weg kunnen staan. Soms zijn we met
onze gedachten ergens anders. Soms willen we
meteen onze ideeën spuien of ongevraagd onze
goede raad geven.
Het kan gebeuren dat we ons eigenlijk niet één
willen maken met onze naaste omdat we een of
ander vooroordeel hebben. Soms hebben we
onbewust het verlangen om hem of haar voor ons
karretje te spannen.
Daarom moeten we alles opzij zetten
waar ons denken en ons hart vol van is,
om vrij te zijn voor de ander. Alleen zo
zijn we radicaal in de liefde.
Toch kunnen we deze woorden van Paulus niet zien
als een oproep om onze eigen overtuigingen op te
geven, of om op een kritiekloze manier alles goed
te keuren wat de ander doet, alsof we geen eigen
gedachten of levensovertuiging hadden.
Als we iemand zozeer liefhebben dat we als het ware
de ander zijn geworden, en als alles wat we met elkaar
delen een geschenk van liefde is, dan komt het moment
dat we ook onze eigen ideeën naar voren brengen, ook
al kunnen deze pijnlijk zijn voor de ander. Maar
daarbij moet onze houding er een zijn van grote liefde.
Jezelf één maken is geen teken van zwakte en geen
poging om rustig en vredelievend met elkaar om te
gaan. Het is uitdrukking van een vrije persoon die zich
dienstbaar opstelt. Dat vraagt moed en beslistheid.
Ook de politiek en de handel maken zich
‘één’ met de mensen. Ze willen hen voor
zich winnen door in hun denken en
behoeftes door te dringen.
De goddelijke diplomatie heeft dit grote en
unieke kenmerk: dat ze zich laat leiden door
het welzijn van de ander en vrij is van
egoïsme.
Laten we ons deze maand op deze manier
één maken. Zo kunnen we anderen helpen te
groeien in liefde en dragen we bij aan de
broederschap van alle mensen, de droom van
God voor de mensheid en het doel waarvoor
Jezus zijn leven heeft gegeven.
“Ik ben voor iedereen wel íets
geworden.”
Tekst door Fabio Ciardi
* * *
De tekst van het Woord van leven wordt uitgegeven door de
Focolarebeweging in 90 talen en bereikt wereldwijd via drukpers,
radio en televisie meer dan 26 miljoen mensen.
Deze powerpoint wordt gepubliceerd in verschillende talen:
www.santuariosancalogero.org
Download