Downloaden als DOCX-bestand: "Omzendbrief van 17

advertisement
Omzendbrief
17 februari 2014
Aan de directies van de voorzieningen voor opvang,
behandeling en begeleiding
van personen met een handicap.
VRAGEN NAAR:
Lies Peeters
TELEFOON:
02/ 225 85 27
E-MAIL:
[email protected]
BIJLAGE(N):
geen
Schrappen leeftijdsvoorwaarden in weddenschalen
Tot op vandaag werd er bij het berekenen van de geldelijke anciënniteit rekening gehouden met
leeftijdsvoorwaarden.1 De Europese richtlijn 2000/78/EG van 27/11/2000 verbiedt echter
discriminatie op basis van leeftijd met betrekking tot arbeid en beroep. Deze richtlijn werd omgezet
in Belgisch recht door de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.
Om hieraan te voldoen, moeten de leeftijdsvoorwaarden worden geschrapt.2
Zoals beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28/1/2014 (paritair subcomité 319.01)
zullen de leeftijdsvoorwaarden in de toepasselijke weddenschalen worden geschrapt. Dit betekent
concreet dat voor personeelsleden vanaf 1/1/2013 een mogelijk geldelijk anciënniteitstekort kan
worden rechtgezet.
Om mogelijke rechtzettingen vlot te laten verlopen, zal via de dienst personeelsgerelateerde materie
(PGM) een lijst van alle personeelsleden in het opvoedend, administratief en logistiek kader in dienst
op 31/12/2013 aan de voorzieningen worden bezorgd. De voorzieningen dienen deze lijst zelf te
controleren en waar nodig correcties door te voeren. De loonfiches dienen maand per maand te
worden geregulariseerd.
Deze rechtzettingen dienen niet naar de dienst PGM te worden gecommuniceerd. Uiteraard kunnen in
de toekomst via steekproeven controles worden uitgevoerd. Deze gegevens zullen vervolgens
meegenomen worden in de afrekeningsdossiers.
U kan voor verdere vragen steeds terecht bij onze dienst via [email protected]
Met vriendelijke groeten
Karine Moykens
Wnd. Administrateur-generaal
1
Zie: Ministerieel besluit van 12 januari 1994 tot uitvoering, voor wat de gehandicaptensector
betreft, van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de
subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector.
2
Zie: Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 1994
tot uitvoering, voor wat de gehandicaptensector betreft, van artikel 12 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in
bepaalde voorzieningen van de welzijnssector.
1 van 1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards