CHecklist schoolveiligheidsplan PO versie 30

advertisement
CHecklist schoolveiligheidsplan PO versie 30-05
Domein
Visie (sociale)
veiligheid
Evaluatiecyclus
en borging
Organisatie intern
Organisatie
extern
product / actie
 Formulering
kernwaarden, doelen
positief schoolklimaat
 Schoolregels
 Gedragscode
medewerkers
 Beschrijving
overlegcyclus en planning
acties
 Organogram en
beschrijving
bevoegdheden en
verantwoordelijkheden

Toezicht en beveiliging

Zorgstructuur/ZAT

Zorginstellingen / ZAT in
zorgplan / SOP
Privacyreglement
algemeen en ZAT
Politie / gemeente /samenwerkingsafspraken


functionaris
eis
Opmerkingen / Kaderregeling bestuur Lucas Onderwijs
Integriteitscode Lucas Onderwijs (site Lucas)
Schoolplan, BI-tool en analyses gegevens tevredenheid en
registraties
Nu per school geregeld. Optie is 1 preventiemedewerker
voor PO/VO centraal met een contactpersoon per locatie

Preventiemedewerker
X

X

Arbo
/veiligheidscoördinator
Anti-pest coördinator
X
Per locatie, kan in combinatie met vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
X


BHV-EHBO
Conciërges en
surveillanten
Zorgcoördinator
Zorgcoördinator
X
Voorkeur per locatie; minimaal een contactpersoon en
vermelding vertrouwenspersoon Lucas Onderwijs
Per locatie
Maatregelen deurbeleid, toegankelijkheid schoolplein


X
Beschrijving zorgplan website-schoolgids
X
Voorbeeldreglement privacy ZAT
https://www.passendonderwijs.nl/brochures/modelprivac
yreglement-samenwerkingsverband/
Convenanten of beschrijving activiteiten
1
Domein
Organisatie
extern
Regelingen
belangenbehartiging
product / actie
 Samenwerking leerplicht

Klachtenregeling

Integriteitscode /
klokkenluidersregeling
Gedragscode e-mail en
internetgebruik
Privacyreglement
leerlinggegevens
Anti-pest programma’s


Sociaal domein
preventie





Programma’s gericht op
kerndoelen actief
burgerschap en sociale
integratie, voorlichting
seksuele diversiteit,
gezondheid
Scholing en training
personeel t.b.v.
competenties sociaal
klimaat
Meldcode huiselijk
geweld /
kindermishandeling
Monitoring
veiligheidsbeleving
jaarlijks leerlingen en
ouders
functionaris

Vertrouwenspersoon /
contactpersoon
eis
X
X
X

Anti-pest coördinator
X
X
opmerkingen
Vermelding van regels met betrekking tot verzuim op
website en schoolgids
Verplichte vermelding onafhankelijke klachtencommissie in
schoolgids. Klachtenregeling PO-VO Lucas Onderwijs
Integriteitscode Lucas Onderwijs
Klokkenluidersregeling Lucas onderwijs
Protocol Sociale Media VO Lucas Onderwijs (voorbeeld)
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/veiligomgaan-met-leerlinggegevens-zo-doe-je-dat
http://www.nji.nl/Pesten-Praktijk-Wat-werkt
http://burgerschapindeschool.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/
X

Aandachtsfunctionaris
(geen verplichting, vaak
icm
vertrouwenspersoon)
X
X
http://www.schoolenveiligheid.nl/po-
Resultaten tonen op “Scholen op de kaart”
https://www.poraad.nl/system/files/themas/school_kind_
omgeving/infoblad_sociale_veiligheid_monitoren__online_versie.pdf
2


Sociaal domein
protocollen
Calamiteiten en
incidenten









Sancties


Registratie
ARBO en fysieke
domein







Protocol medisch
handelen en
medicijngebruik
Meting welbevinden
medewerkers
Seksuele intimidatie
Pesten
Sociale media
Discriminatie
Agressief gedrag/geweld
Diefstal / wapenbezit
Radicalisering
Incidentenprotocol /
calamiteitenplan
Protocollen opvang
leerlingen / personeel bij
ernstige incidenten/
rouwverwerking
Regeling schorsing en
verwijdering
Regeling spijbelen en
verzuim
Verzuim
Incidenten
(arbeids)ongevallen
RI&E elke 4-5 jaar
Plan van aanpak RI&E
volgen en uitvoeren
Meting welbevinden
medewerkers
Ontruimingsplan
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwehandreiking-medisch-handelen-in-het-basisonderwijsbeschikbaar
X
Zie ook Arbo-wetgeving
X
X
Protocol Sociale Media VO Lucas Onderwijs (voorbeeld)

woordvoerder
X
Calamiteitenplan Lucas Onderwijs
Op schoolniveau checklist of stappenplan
ongeval/overlijden personeel of leerling
X
Kaderregeling toelating, schorsing, verwijdering
leerlingen PO Lucas Onderwijs
X
X
X
PDCA-tool
Jaarlijkse evaluatie PvA
X
X
X
PDCA-tool
Voorbeeld FZ
3




Brandpreventie en
controle installaties
Gymtoestellen en
inventaris
Protocol en controles
legionella / asbest
Schoolgebouw


BHV-er
Opgeleid persoon BMI
X
X
PDCA-tool
PDCA-tool
X
PDCA-tool
X
PDCA-tool
4
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards