Democratisering Hoger Onderwijs

advertisement
Democratisering Hoger Onderwijs
1.
2.
3.
4.
Probleemstelling
Verklaringen
Aanpak
Consequenties voor debat
structuur Hoger Onderwijs
PROBLEEMSTELLING
Gelijke onderwijskansen met
ongelijk effect?
VERKLARINGEN
Interactie
Studenten /
gezinnen
Onderwijs
Studenten /
Gezinnen
-
-
Kenmerken (leerstoornis, handicap, gezondheid …)
Thuissituatie (materieel, gezondheid, huisvesting,
financieel, relationeel …)
Sociaal en cultureel kapitaal (taal, culturele
participatie, waarden, sociaal netwerk …)
Positie in de groep / zelfperceptie (onzekerheid,
negatief zelfbeeld, compensatiegedrag …)
…
Onderwijs
-
Financiële en materiële voorwaarden
(instructie)taal
Curriculum
Rolmodellen
Selectiemechanismen
Structuur / overgangen / jaarklassen
Organisatie aanbod
Visie op diversiteit
Visie op gelijke kansen
…
Interactie
-
Verwachtingen
Perceptie
Informatie
Betrokkenheid
…
AANPAK
Interactie
Studenten
Onderwijs
Studenten
-
Studietoelagen / sociaal statuut
Sociale voorzieningen
Versterken netwerken (buddy’s,
verenigingen)
Mobiliteit
…
Onderwijs
-
Instroombeleid
Doorstromingsbeleid en begeleiding
Pedagogische en didactische vernieuwing
Flexibilisering
Uitstroombeleid
Opstromen
Diversiteit personeelsbeleid
Vorming personeel
Wegwerken materiële en financiële drempels
Spreiding aanbod
financiering
…
Interactie
-
Studieadvies
Persoonlijke begeleiding
Instapleeftijd verhogen
Inspraak & overleg
…
CONSEQUENTIES
voor debat structuur H.O.
Vragen
1.
2.
3.
4.
5.
Maatschappelijke meerwaarde
Effect op toegankelijkheid en gelijke kansen
Effect op profiel van de opleidingen
Effect op spreiding van de opleidingen
Financiële consequenties
Toetsstenen
1. Belang van verdere democratisering hoger
onderwijs
2. Belang van kwalitatief sterk, maatschappelijk
relevant hoger onderwijs
3. Meer integratie en samenwerking binnen het
geheel van hoger onderwijs (doorstroming)
Verwachtingen
1. Meer middelen voor democratisering en
diversiteit
2. Meer inspanningen voor democratisering en
diversiteit (+ beloning)
3. Meer resultaten voor democratisering en
diversiteit
Conclusie
Meer prioriteit voor democratisering
en diversiteit
Download