Fews module - FO en TO

advertisement
Functioneel/technisch ontwerp FEWS oefensysteem
Functionele eisen
In dit document wordt een technisch ontwerp van het FEWS oefensysteem
gepresenteerd op basis van de volgende functionele eisen:
 Het oefensysteem is gebaseerd op het operationele systeem (FEWS Noordzee,
FEWS Rivieren, etc.) waarbij afgesproken is dat voor de SVSD wordt
uitgegaan van FEWS Noorzee.
 Een training moet door een individuele medewerker of een groep van
medewerkers kunnen worden uitgevoerd.
 In het oefensysteem moet kunnen worden gekozen uit verschillende training
scenario’s.
 De tijd moet gemanipuleerd kunnen worden (versnellen en pauzeren).
 Ondersteuning van inkomende berichten (zoals telefoon, fax, e-mail).
 De mogelijkheid tot het opvragen van aanvullende informatie (bijvoorbeeld
middels een (fictief) telefoongesprek naar het KNMI of het raadplegen van
een web-site zoals buienradar).
 Logging van besluiten/acties die in het oefensysteem worden gemaakt.
Trainingsmodule
Het voorstel is om een zelfstandige applicatie, een trainingsmodule, te maken. Deze
module is dusdanig generiek opgezet dat het gekoppeld kan worden aan meerdere
(stand-alone) FEWS omgevingen en scenario’s kan lezen uit een scenario database;
zie onderstaand figuur. Er wordt bij gebruik van de trainingsmodule dus niet gerekend
met bijv een Waqua of Sobek model. Alle berekeningen zijn van te voren uitgevoerd
(bij het opstellen van het scenario) en worden ingelezen vanuit de scenario database
Firebird.
trainingsmodule
scenario
database
FEWS Noordzee SA
FEWS Rivieren SA
FEWS Meren SA
De trainingsmodule bevat de volgende functionaliteiten:
 Keuze van scenario.
 Import van data uit scenario database in FEWS.



Starten, pauzeren, stoppen en versnellen van scenario.
Begeleiden van de training: beschikbaar stellen van data, sturen van
informatie, verwerken van acties.
Archiveren van trainingsdata.
De trainingsmodule bestaat uit twee schermen. Het eerste scherm (het initialisatie
scherm) bevat de volgende mogelijkheden:
 Specificatie van de naam van de oefenaar.
 Keuze van het scenario uit een lijst van beschikbare scenario’s.
 Opgave van een factor waarmee de tijd tijdens de training versneld moet
worden (bijvoorbeeld een factor 1 voor een beginnende oefenaar en een factor
3 voor een ver gevorderde oefenaar).
 Starten van het scenario.
 Eventueel het laden van een eerder opgeslagen training.
Globale configuraties, zoals de locaties van de FEWS omgeving, locaties van de
scenario database, worden in een configuratie bestand (in XML-formaat)
gespecificeerd die wordt ingelezen door de trainingsmodule. Bij het starten van een
scenario wordt het tweede scherm (het simulatie scherm) van de trainingsmodule
alsmede de FEWS omgeving opgestart en wordt de data behorend bij het scenario
ingeladen in de FEWS omgeving. Het simulatie scherm bevat de volgende
mogelijkheden:
 Weergave van de (fictieve en mogelijk versnelde) tijd middels een klok.
 Een knop voor het focussen van FEWS.
 Inwinnen van informatie (bijvoorbeeld raadplegen van buienradar of verzoek
om handverwachting van het KNMI). Dit is natuurlijk afhankelijk van het
gekozen scenario.
 Uitgeven van een verwachting.
 Pauzeren en vervolgen van de training.
 Maken van aantekeningen.
 Stoppen en archiveren van de training.
Het is wenselijk om niet de datum van de simulatieperiode aan de oefenaar te tonen in
het simulatie scherm omdat dit te veel informatie prijs kan geven; desnoods moet het
tonen van de datum instelbaar gemaakt worden.
De trainingsmodule moet platform onafhankelijk zijn. Vanwege de koppeling met
FEWS ligt het daarom voor de hand om de trainingsmodule te realiseren in JAVA.
Hierbij moet het wel mogelijk zijn om externe applicaties (zoals de proces module of
het TVS scherm) op te starten vanuit de trainingsmodule en (eventueel in een later
stadium) informatie te ontvangen uit deze externe applicaties. Een alternatief is om de
(vrij eenvoudige) user interface van TVS na te bouwen in JAVA. De GUI zal in
JAVA geïmplementeerd worden analoog aan de wijze waarop dit in FEWS is gedaan,
d.w.z. middels de javax.swing package.
Acties die binnen de trainingsmodule worden genomen (zoals het vragen van
informatie aan het KNMI en het uitgeven van een verwachting) moeten worden
gelogd. Ook is het wenselijk om acties/besluiten die binnen FEWS worden genomen
vast te leggen zodat deze in een later stadium geëvalueerd kunnen worden.
Scenario database
De scenario database bestaat uit een verzameling scenario’s die geoefend kunnen
worden. Voor elk scenario wordt met behulp van FEWS een local data store gemaakt
waarin metingen en modelverwachtingen staan van ofwel historische of fictieve
situaties (met voor alle data een juiste “view period” zodat relevante data op de
gewenste tijden zichtbaar is in FEWS).
Daarnaast bevat een scenario één of meerdere bestanden met fictieve e-mail/fax
berichten (bijvoorbeeld in de vorm van een pdf-bestand), geluidsbestanden met
gesimuleerde telefoongesprekken, en/of html-bestanden van web-pagina’s. Deze
bestanden kunnen samen met de local data store in een directory worden geplaatst die
dus alle benodigde data voor een scenario bevat.
De acties die de oefenaar uitvoert (zowel binnen de trainingsmodule als binnen
FEWS) worden opgeslagen in de scenario database. Er kan bijvoorbeeld binnen de
scenario directory per oefenaar middels een datum/tijd stempel een log bestand
worden aangemaakt met informatie over de desbetreffende oefening. Zie onderstaand
figuur voor een mogelijke wijze waarop de scenario database kan worden ingericht.
scenario database
storm maart 2008
local data store
telefoon KNMI.mp3
e-mail.pdf
log user date/time
storm november 2006
…
…
Naast de directory met data bevat een scenario een configuratiebestand waarin o.a. de
volgende informatie staat:
 Naam van FEWS omgeving (bijvoorbeeld FEWS Noordzee of FEWS Meren).
 Locatie van de local data store (met daarin metingen en modelverwachtingen).
 Begin- en eindtijd van de simulatie.
 Lijst van tijdstippen met voor elk tijdstip informatie over uit te voeren acties
(zoals het tonen van een fictieve e-mail of starten van een gesimuleerd
telefoongesprek). Dit kan middels een verwijzing naar het desbetreffende
bestand in de scenario database.
 Lijst van acties die op een willekeurig tijdstip kunnen worden uitgevoerd door
de oefenaar; ook deze verwijzen naar een bestand in de scenario database. Op
basis van zo’n actie moet dan na een vooraf gedefinieerde tijdsinterval
bepaalde data beschikbaar komen.
Om aan te sluiten bij FEWS ligt het voor de hand om dit configuratiebestand op te
stellen in XML-formaat. Het configuratiebestand bevat informatie (met name periode
en acties) die niet voor de oefenaar zichtbaar mag zijn omdat dit het verloop van de
training zou kunnen beïnvloeden. De acties kunnen zeer divers zijn en deze moeten
dus eenvoudig en op een generieke manier opgesomd kunnen worden in het
configuratiebestand. In het algemeen zal een scenario bestaan uit meerdere
runs/simulaties/verwachtingen omdat vaak een vergelijking wordt gemaakt tussen
opeenvolgende runs.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards