NL NL BIJLAGE I “BIJLAGE XI Lijst van goederen bedoeld in artikel

advertisement
HOGE VERTEGENWOORDIGER
VAN DE EUROPESE UNIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN EN
VEILIGHEIDSBELEID
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 7.1.2014
JOIN(2013) 32 final
ANNEXES 1 to 2
BIJLAGEN
bij het
Gezamenlijke voorstel voor een
VERORDENING VAN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen
ten aanzien van Iran
NL
NL
BIJLAGE I
“BIJLAGE XI
Lijst van goederen bedoeld in artikel 11, lid 3
NL
GS-code
Omschrijving
2709 00
Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen”
2
NL
BIJLAGE II
“BIJLAGE XII
Lijst van goederen bedoeld in artikel 15, lid 3
NL
GS-code
Omschrijving
7106
Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder
begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
7108
Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt,
halfbewerkt of in poedervorm
7109
Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of
half bewerkt
7110
Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
7111
Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina,
onbewerkt of halfbewerkt
7112
Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd
met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele
metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort
hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele
metalen”
3
NL
Download