hoge verwachtingen van samenwerking met afnl

advertisement
Erica van Aken
[email protected]
HOGE VERWACHTINGEN
VAN SAMENWERKING
MET AFNL
Eric van der Zande, bestuurslid NOA namens
Hoofdsector Vloeren &
Terrazzo
“Ik verwacht veel van de
gelijkgestemdheid. Onze leden,
allemaal MKB-ers met een
bouwspecialisme, ploeteren
tegen dezelfde wind in en hebben dezelfde problemen. Het is
vrij logisch om onze krachten
te bundelen. Ik heb al een paar
keer deelgenomen aan overleg met het presidium van de
AFNL en die gesprekken verliepen vlekkeloos en coöperatief.
Ik ben daarom enthousiast over
de nieuwe samenwerking.”
Gijs Buijs, bestuurslid
AFNL namens VSB
“Door samenwerking verwacht
ik dat we MKB-ers in de bouw
branche breed kunnen versterken. We zitten in dezelfde
kolom in het bouwproces. Mijn
inziens moeten we er naar
streven de huidige verticale
bouwkolom horizontaal om te
zetten. Dat versterkt onze gezamenlijke positie en bevordert
de ketensamenwerking.”
Fekke Haringsma,
bestuurslid NOA namens
OZP Afbouw
“Synergie! Het effect door
samen te werken is groter dan
‘de som der delen’. Afzonderlijk streven we dezelfde doelen
na, maar bereiken we minder.
Dus daarom is samen heel
verstandig. Kijk ik naar de vele
OZP-leden die NOA en AFNL
hebben, dan zie ik ook toegevoegde waarde in de samenwerking van onze secretariaten:
gezamenlijk kunnen we nóg
betere voorlichting geven.”
Eind november kwamen de voltallige besturen van NOA en AFNL in het NOAAfbouwcentrum bijeen om kennis te maken, een rondgang door de kantoren en het
praktijkcentrum te maken en kennis uit te wisselen. Na afloop werd met een borrel
geklonken op een voorspoedige samenwerking en had de redactie de gelegenheid
verschillende bestuurders te bevragen.
10 | NOA
Hendrik Jan Blomberg,
bestuurslid AFNL namens
NVBU
“De AFNL heeft al een aardige
voet tussen de lobbydeuren van
Den Haag. Die contacten kan
NOA nu benutten en AFNL
heeft voordeel door vergroting
van het totaal aantal leden waar
namens gesproken wordt. De
macht van het getal is in Den
Haag en Brussel echt belangrijk. Door de samenwerking
denk ik dat we onze stem
richting politiek nog beter kunnen laten gelden. De bundeling
van krachten is ook voor onze
positie in de bouwketen - zeker
in deze tijd van crisis - van
toegevoegde waarde!”
Woensdag 22 januari a.s. betrekt het secretariaat
van de Aannemersfederatie Nederland ons
NOA-pand. Op diverse fronten zullen NOA en
AFNL de krachten bundelen. We vroegen diverse
bestuurders wat zij van de samenwerking
verwachten.
Daan Stuit, vice-voorzitter
AFNL namens MKB Infra
“Het grote voordeel van
samenwerking tussen AFNL
en NOA is dat gespecialiseerde
bouwers, eigenlijk allemaal
MKB-ers, gestructureerd een
eenheid vormen. Door onze
krachten te bundelen, moet het
gewoon worden dat er naar ons
geluisterd wordt en dat we onze
positie niet continu hoeven te
bevechten. Ten opzichte van de
grote bouwers hebben we nu te
weinig invloed. Ik blijf dat gek
vinden. In Europees verband
mag ik ook het MKB vertegenwoordigen. Daardoor weet ik
dat er zo’n elf miljoen Europese
bouwers zijn, die 35 miljoen
mensen aan het werk houden
en bijna 99% van de bouwcapaciteit invullen. Dat wetende
moet er toch veel beter geluisterd worden naar alle ‘microondernemers’ tezamen?”
Hilco Nijmeijer, bestuurslid
NOA namens Hoofdsector
Plafond- & Wandmontage
“Ik verwacht véél van de
samenwerking! Van elkaar kun
je namelijk veel leren. Ik hoop
dat ondernemers over en weer
bij elkaar in de keuken kunnen
gaan kijken. Vanuit ondernemersoogpunt lijkt me dat
enorm interessant en leerzaam.
Door samenwerking hoeven we
niet allemaal het wiel opnieuw
uit te vinden. Ook op het gebied
van de cao-problematiek denk
ik dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. Vanuit één collectief format moet het volgens
mij mogelijk zijn om vervolgens
sectorspecifiek arbeidsvoorwaarden onder te regelen. En
ook voor mijn stokpaardje
onderwijs verwacht ik van de
samenwerking veel: ineens
kunnen we bouw breed allerlei
prachtige beroepen aanbieden;
blijkt een leerling of werknemer
niet (meer) geschikt voor het
ene vak, dan kan hij/zij wellicht
prima een nieuwe roeping vinden in één van onze andere sectoren. Ik geloof echt dat we met
elkaar veel minder uitstroom en
een grotere talentvolle instroom
kunnen bewerkstelligen.”
Arno Snellen, bestuurslid
AFNL namens Veras
“Leden van NOA en AFNL
hebben in de breedste zin van
het woord allemaal hetzelfde
belang. Dat geldt voor veel
aspecten, maar één voorbeeld
kan ik wel noemen: Ondernemers willen voldoende werk
hebben, maar dat geldt ook
voor werknemers. Zij hebben
er net zoveel belang bij dat er
werk blijft en dat er jongeren in
het bedrijf instromen om het
vakmanschap te leren en kennis
over te dragen. Als individuele
ondernemer kun je heel veel
zaken belangrijk vinden, maar
je hebt dan echt collectieve
belangenbehartiging nodig om
van goed onderwijs gebruik te
kunnen maken. Een vereniging
die jouw belangen behartigt,
is onontbeerlijk. Natuurlijk
zullen AFNL en NOA nog wel
eens tegenstrijdige belangen
hebben, maar in constructief
overleg en met respect voor
elkaars uitgangspunten, vinden
we daar ongetwijfeld een oplossing voor.”
Henri Geursen (bestuurslid
AFNL) en Hein de bruin
(directeur) VWN
“Eerste voordeel van de samenwerking is dat AFNL in het
mooie pand gehuisvest wordt:
centraal gelegen, een fijne
grote parkeerplaats en met een
fraaie uitstraling. Dat is direct
imagowinst! Ik hoop dat alle
secretariaatsmedewerkers elkaar weten te vinden en elkaar
kunnen versterken. Elkaar ook
wíllen helpen. Door te sparren
en een klankbord te hebben,
kan de wederzijdse kennis goed
gedeeld worden”, meent Henri.
“Juist die brede ervaring die nu
gebundeld wordt, biedt volgens
mij synergie” stelt Hein. “Als
federatie steken we anders in
elkaar dan de vereniging NOA,
maar dat geeft geen beletsel om
ervaringen uit te wisselen en
elkaar te versterken.”
AFBOUWZAKEN | 11
Download