2007-08400 RV Uitvoeringskader Openbare Verlichting

advertisement
RAADSVOORSTEL
Onderwerp
: Uitvoeringskader Openbare Verlichting
Raadsvergadering : 29 augustus 2007
Agendapunt
: 8
Voorstelnummer : 2007.08400
Eenheid
Politieke markt d.d.:
Portef.houder
:
BenW-besluit d.d. :
wethouder Berkelder
19 juni 2007
: Eenheid Ruimte en Samenleving
Voorstel
Het Uitvoeringskader Openbare Verlichting vast te stellen
Inleiding
De afgelopen 15 jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de openbare verlichting en
hoe hier mee om te gaan. De volgende ontwikkelingen kunnen worden genoemd:
- de nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR13201-1’ van de Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde (NSvV));
- de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek;
- het genomen raadsbesluit d.d. 17 juli 2000 waarbij is vastgesteld dat alle nieuwbouw en grote
renovatieprojecten uitgevoerd dienen te worden conform de eisen van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen;
- de groeiende aandacht voor sociale veiligheid, milieu en stedenbouwkundige inpassing;
- de invoering van nieuwe Europese richtlijnen.
Door deze ontwikkelingen is het nodig het beleid van de gemeente Deventer ten aanzien van openbare
verlichting expliciet vast te stellen.
Beoogd resultaat
Het Uitvoeringskader Openbare Verlichting zal fungeren als een toetsingskader waaraan zowel gemeentelijke plannen als verzoeken uit de samenleving kunnen worden getoetst en uitgewerkt. Het moet voorts de
handvatten bieden die leiden tot een kwalitatief goede, energiezuinige verlichting tegen zo laag mogelijke
exploitatiekosten voor nu en in de toekomst.
Kader
Het kader voor het uitvoeringskader openbare verlichting wordt gevormd door de wetgeving. Als gevolg van
de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) op 1 januari 1992 is de gemeente aansprakelijk voor
schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de weg, waartoe ook de verlichting behoort, niet voldoet aan
de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen.
Het tweede kader wordt gevormd door de milieuwetgeving (Flora- en Faunawet en Wet Milieubeheer) en het
Milieubeleidsprogramma van de gemeente Deventer.
Argumenten
Het Burgerlijk Wetboek geeft niet expliciet aan, aan welke eisen de openbare verlichting moet voldoen om te
voorkomen dat een gemeente aansprakelijk is. Het Uitvoeringskader Openbare Verlichting moet daarom de
basis leggen voor het feit dat in de gemeente Deventer de openbare verlichtingsinstallaties aan de
redelijkerwijs daaraan te stellen eisen voldoen en dat het beheer, de aanleg en het onderhoud naar behoren
worden uitgevoerd.
Naast de relatie met het wegbeheer is de openbare verlichting ook een onderdeel van het Milieubeleidsprogramma van de gemeente Deventer. In het Uitvoeringskader worden de uitgangspunten meegenomen
waaraan de openbare verlichting moet voldoen met betrekking tot milieuaspecten, zoals energieverbruik en
lichthinder. Ten behoeve hiervan is een energiescan uitgevoerd.
2
Draagvlak
Het gemeentelijke draagvlak voor het uitvoeringskader openbare verlichting ligt vast in het
Collegeprogramma Deventer 2005-2010 “Sterk in uitvoering”. De volgende onderdelen uit het
collegeprogramma genoemd in het hoofdstuk zijn van toepassing op de openbare verlichting:
- herstructurering;
- beheer openbare ruimte;
- milieu.
Het Uitvoeringskader Openbare Verlichting is afgestemd met de afdeling Milieu betreffende lichthinder. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan sociale veiligheid, waarop de openbare verlichting belangrijke
invloed heeft.
Het Uitvoeringskader Openbare Verlichting is ook voorgelegd aan de adviesraad sociale veiligheid. Zij zijn
content met het Uitvoeringskader en zij hebben een positief advies afgegeven.
Financiële consequenties
Het besluit om het Uitvoeringskader Openbare Verlichting vast te stellen heeft geen financiële consequenties.
Aanpak/uitvoering
Het uitvoeringskader zal na vaststelling door de Gemeenteraad worden gebruikt voor het maken van afwegingen bij de uitvoerende projecten en toetsing van werkzaamheden aan de openbare verlichting.
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen
ir. A.P. Heidema
RAADSBESLUIT
Onderwerp
: Uitvoeringskader Openbare Verlichting
Raadsvergadering : 29 augustus 2007
Agendapunt
: 8
Voorstelnummer : 2007.08400
Eenheid
Politieke markt d.d.:
Portef.houder
:
BenW-besluit d.d. :
wethouder Berkelder
19 juni 2007
: Ruimte en Samenleving
De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.19 juni 2007, nummer 2007.08400, eenheid
Ruimte en Samenleving.
BESLUIT
Het Uitvoeringskader Openbare Verlichting vast te stellen
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 augustus 2007.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst
ir. A.P. Heidema
Download