Vragenlijst 4 - A+O fonds Gemeenten

advertisement
VRAGENLIJSTEN HR2020
Vragenlijst 4
Waardering van HR - voor OR-leden
1
4 VRAGENLIJST WAARDERING VAN HR - VOOR OR
1
Waardering van de strategische rol van HR binnen uw
gemeente - (basis)
Een van de rollen van de HR-functie (of HR-afdeling) is die van 'strategisch partner'. Met
andere woorden: HR helpt het bestuur, management en de OR bij het realiseren van de
organisatie, de bemensing, de competenties en de cultuur die nodig zijn om de doelen van
de gemeente nu en in de toekomst te kunnen bereiken. In dit onderdeel vragen we naar uw
mening over het 'strategische HR-beleid' zoals dit binnen uw gemeente door het
management - ondersteund door HR - wordt uitgevoerd.
1.
Geef voor onderstaande stellingen aan in hoeverre u het met de stelling eens bent.
a de interne en externe ontwikkelingen waar de gemeente mee te maken heeft brengen
grote veranderingen met zich mee voor het personeel en de organisatie van de
gemeente. Dit verhaal wordt regelmatig uitgedragen door het bestuur en het
management.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
b Medewerkers zijn (op hoofdlijnen) bekend met het huidige HR beleid en de
HR-programma's binnen de gemeente.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
c
Aan het huidige HR beleid en HR-programma's merk ik dat bestuur en management
werk maken van de personeelsopbouw, het gedrag en de organisatie die de gemeente
nodig heeft voor de toekomst.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
d Met het huidige HR beleid en HR-programma's gaat de gemeente de personeelsopbouw,
het gedrag en de organisatie krijgen die het in de toekomst nodig heeft.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
e Met het huidige HR beleid en HR-programma's sluit de gemeente aan bij de behoeften
van medewerkers.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
f
Medewerkers weten wat er nu en de komende jaren vanuit de gemeente van hen
verwacht wordt.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
4 VRAGENLIJST WAARDERING VAN HR - VOOR OR
2
g De opleidingen en ontwikkelmogelijkheden die de gemeente biedt sluiten aan bij wat
medewerkers in de toekomst nodig hebben in hun werk.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
h Medewerkers kunnen op het juiste moment gebruik maken van de opleidings- en
ontwikkelmogelijkheden die de gemeente biedt: op het moment dat die mogelijkheden
nuttig zijn voor hun werk of hun toekomst.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
i
De opleidingen en ontwikkelmogelijkheden die de gemeente biedt stellen medewerkers
in staat om het beste te halen uit de talenten die ze hebben.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
j De loopbaanmogelijkheden die de gemeente aan medewerkers biedt stellen hen in staat
om het beste te halen uit de talenten die ze hebben.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
k Medewerkers kunnen binnen de gemeente voldoende ondersteuning krijgen om - binnen
of buiten de gemeente - een volgende stap in hun loopbaan te maken.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
l
De HR-afdeling is bekend met de ontwikkelbehoeften van de OR.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
m HR ondersteunt de ontwikkeling van de OR.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
n De OR is voldoende toegerust voor de strategische vraagstukken van de gemeente.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
4 VRAGENLIJST WAARDERING VAN HR - VOOR OR
3
2.
Hoe waardeert u onderstaande aspecten van de samenwerking tussen de
ondernemingsraad en de HR-functie?
a De informatievoorziening van de HR-functie richting de ondernemingsraad over
ontwikkelingen bij het personeel en de effectiviteit van HR-beleid, -programma's en regelingen.
Ik vind dit aspect van de HR-dienstverlening…
ontoereikend - zeer goed (7 puntsschaal), geen mening of n.v.t.
b De tijdigheid waarmee de HR-functie de ondernemingsraad betrekt bij planvorming en
uitwerking van HR beleid, -regelingen en -programma's.
Ik vind dit aspect van de HR-dienstverlening…
ontoereikend - zeer goed (7 puntsschaal), geen mening of n.v.t.
c
De mate waarin de HR-functie open staat voor ideeën en initiatieven vanuit de
ondernemingsraad.
Ik vind dit aspect van de HR-dienstverlening…
ontoereikend - zeer goed (7 puntsschaal), geen mening of n.v.t.
Waardering de HR-functie als dienstverlener
3.
Naast de rol van strategisch partner heeft de HR-functie (of HR-afdeling) ook de rol van
dienstverlener. HR als dienstverlener beheert personeelsgegevens, verschaft informatie aan
management en medewerkers en ondersteunt bij specifieke (individuele)
personeelsvraagstukken (zoals vacatures of verzuim). In dit onderdeel vragen we naar uw
mening over de dienstverlening van de HR-functie (of HR-afdeling).
Hoe waardeert u onderstaande aspecten van de huidige dienstverlening door de HR-functie?
a De duidelijkheid over waar medewerkers terecht kunnen met hun HR vragen?
Ik vind dit aspect van de HR-dienstverlening…
ontoereikend - zeer goed (7 puntsschaal), geen mening of n.v.t.
b Het gemak waarmee medewerkers zelf HR-informatie kunnen opzoeken of mutaties
kunnen doorgeven.
Ik vind dit aspect van de HR-dienstverlening…
ontoereikend - zeer goed (7 puntsschaal), geen mening of n.v.t.
4 VRAGENLIJST WAARDERING VAN HR - VOOR OR
4
c De toegankelijkheid van HR voor medewerkers voor vragen en ondersteuning.
Ik vind dit aspect van de HR-dienstverlening…
ontoereikend - zeer goed (7 puntsschaal), geen mening of n.v.t.
4.
Met welk rapportcijfer waardeert u de dienstverlening van de HR-functie in zijn
algemeenheid?
Vul hier een rapportcijfer in (1-10)
Overige opmerkingen of suggesties m.b.t. HR binnen
uw gemeente - (basis)
5.
Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties over hoe HR binnen uw gemeente wordt
uitgevoerd?
NB. Uw opmerkingen en suggesties worden anoniem aan de gemeente gerapporteerd
(alle opmerkingen en suggesties worden gebundeld in een rapport).
– open invulveld –
p Mijn leidinggevende motiveert mij om me voor te bereiden op de toekomstige
ontwikkelingen binnen de gemeente en wat dat betekent voor mijn werk.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
q Mijn leidinggevende weet binnen het team de cultuur en de samenwerking met anderen
te bereiken die ons in staat stelt om de toekomstige doelen van de gemeente te kunnen
bereiken.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
r
Mijn leidinggevende helpt mij bij het kiezen van de opleidingen of nieuwe ervaringen die
mij goed op de toekomst voorbereiden.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
4 VRAGENLIJST WAARDERING VAN HR - VOOR OR
5
s
Mijn leidinggevende helpt mij om het beste te halen uit de talenten die ik heb.
geheel mee oneens - geheel mee eens (7-punts schaal), geen mening of n.v.t.
4 VRAGENLIJST WAARDERING VAN HR - VOOR OR
6
© Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Gemeenten, Den Haag 2016
4 VRAGENLIJST WAARDERING VAN HR - VOOR OR
7
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards