Van Dwang en Drang naar HIC - HIC

advertisement
Van
Dwang en Drang
naar
HIC
Presentatie
08-10-2013
Geschiedenis HIC
• Landelijk initiatief GGz Breburg
• Expertmeeting febr 2012
• Heidagen HIC juli 2012
•Landelijke norm/model
•HIC-monitor
•Eerste opzet onderzoek
• Eerste landelijke platformdag
HIC 8 oktober 2012
• Heidagen HIC jan 2013
• Werkboek HIC juni 2013
• Eerste landelijk symposium
HIC 6 jun 2013
• Herhaling landelijk symposium
HIC 9 okt 2013
• Start landelijke platformcyclus
HIC 15 nov 2013 met GGz Ned
Landelijke aandacht voor verbeteren onvrijwillige zorg
Een zieke patiënt laat je niet alleen
•Separeervrije zorg
•Sluitende registratie dwangtoepassingen/Argus dataset
•In- en externe consultatie
•Scholing en deskundigheidsbevordering
•Intensive care units
•Veldnormen
In een context van…
0
Ambulante behandeling: behandelpad(en) en modules
X
0
Klinische module
Uitgangspunt:
Behandeling vindt (onder regie van) ambulant plaats.
Dus ook in de kliniek!
Ambulant
ingezette
behandeling
blijft doorgaan
in de kliniek.
X
Nieuw model HIC
De nieuwe B-situatie
• Fase groen:
• Fase oranje:
• Fase rood:
Ambulant + digibord
HC + Comfortrooms
ICU + EBK
Nieuw model HIC
Essenties van de HIC
•Contact met cliënt is de basis: geen eenzame opsluiting, face to face
contact, één op één begeleiding.
•Herstel van eigen regie is het doel
•Samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en naasten is startpunt en
middel
•Ambulante behandeling en begeleiding is leidend; opname is een
onderbreking van ambulante behandeling en begeleiding
•Een gezonde omgeving (healing environment) helpt
•Organisatie breed werken aan preventie van crisis en de-escalatie is
nodig
•Professioneel werken en ervaringsdeskundigheid vullen elkaar aan
•De ICU is een onbemande unit en integraal onderdeel van de HIC
De eerste 24 uur:
7 stappenplan
1. Investeren in contact, o.a. door ‘Eerste vijf minuten’
methodiek
2. Zorgafstemmingsgesprek
3. Risicotaxatie met hieruit voortvloeiende acties
4. Psychiatrisch onderzoek en heteroanamnese
5. Somatisch onderzoek
6. ROM
7. Behandelplan binnen 24 uur (+ kopie aan patiënt)
Behandelmodules
- Psychiatrische behandeling, incl. (nood)medicatie
- Somatische behandeling
- Psycho-educatie
- Geïntegreerde verslavingsbehandeling (IDDT)
- Familie interventies/werken in de triade
- Inzet van ervaringsdeskundigen
- Vaktherapie, dagactiviteiten en sport
- Dwangbehandeling indien noodzakelijk
- Consultatie aan andere afdelingen
En…!
Herstelondersteunende zorg
De gehele behandeling staat in het teken van herstel binnen de 4
domeinen:
- Gezondheid
- Dagelijks functioneren
- Identiteit
- Maatschappelijke rollen
Contact met ambulante behandelaar(s)
- Opname op HIC ten dienste van behalen van (lange) termijn
behandeldoelen
- Ambulante behandelaar is betrokken bij opname, evaluaties en ontslag
HIC-monitor (60 items)
11 categorieën:
•Teamstructuur
•Teamproces
•Diagnostiek, behandeling, behandelinterventies
•Zorgorganisatie
•Monitoring
•Professionalisering
•BOPZ
•EPD
•Ruimtelijke vormgeving
•Veiligheid
•Terugdringen dwang en drang
Way to go
Toekomst
•
•
•
•
•
•
•
Werkboek HIC
HIC-monitor
Certificering HIC
Landelijk platform HIC
Onderzoek HIC
MDR HIC
Bouwnorm HIC (GGz Nederland/TNO)
www.hic-psy.nl
Download