Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

advertisement
Verordening Adviesraad Sociaal Domein
Ten Boer 2017
De raad van de gemeente Ten Boer;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel
2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 van de
Jeugdwet en artikel 47 van de Participatiewet;
overwegende dat het noodzakelijk is de vorm van burger- en cliëntenparticipatie voor het
sociaal domein vast te leggen;
BESLUIT:
vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017
Artikel 1
Begripsbepalingen
1. Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden
omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wetgeving betreffende het sociaal
domein.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Het sociaal domein: het gehele beleidsdomein dat direct dan wel indirect is
gerelateerd aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de
Jeugdwet en de Participatiewet;
b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ten
Boer;
c. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Ten Boer;
d. adviesraad: de Adviesraad sociaal domein van de gemeente Ten Boer 2017;
e. cliënt: gebruiker van de voorzieningen in het sociaal domein;
f. inwoner: ingezetene van de gemeente Ten Boer.
Artikel 2
Doelstellingen
1. De Adviesraad draagt er zelfstandig dan wel in samenwerking met het college, zorg voor
dat de inwoners en cliënten worden betrokken bij en een stem wordt gegeven in de
ontwikkeling van het gemeentelijk beleid met betrekking tot het sociaal domein.
2. De Adviesraad beoogt bij te dragen aan de handhaving en bewaking van de kwaliteit van
de dienstverlening bij de uitvoering van regelingen op het terrein van het sociaal domein
en op die wijze een bijdrage te leveren aan de participatie van inwoners en cliënten ten
aanzien van het sociaal domein.
{PAGE \* MERGEFORMAT}
Artikel 3
Taken
1. De Adviesraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd het college en de gemeenteraad te
informeren en te adviseren over onderwerpen betreffende de voorbereiding,
vaststelling, uitvoering, verbetering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid
met betrekking tot het sociale domein.
2. De Adviesraad wordt in de gelegenheid gesteld om te participeren in de voorbereiding
van het gemeentelijke beleid en de evaluatie hiervan.
3. De Adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen het sociaal domein en
verzamelt op actieve wijze relevante informatie om de genoemde adviesfunctie zo goed
mogelijk te kunnen uitvoeren.
4. De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over individuele klachten, bezwaarschriften
en andere zaken met betrekking tot individuele cliënten en inwoners en in zaken
betreffende de uitvoering van het beleid.
Artikel 4
Samenstelling en benoeming
1. De Adviesraad bestaat uit ten hoogste 11 leden, inclusief de voorzitter.
2. Leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Ten Boer.
3. De Adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
4. Leden worden, op voordracht van de Adviesraad, door het college benoemd, geschorst
en ontslagen.
5. In de voordracht van kandidaten streeft de Adviesraad ernaar dat kennis en ervaring met
betrekking tot het hele sociale domein in de Adviesraad aanwezig is.
Bij de samenstelling van de Adviesraad wordt ernaar gestreefd minimaal één lid te
benoemen die cliënt is.
6. In de voordracht van kandidaten streeft de Adviesraad er tevens naar te komen tot een
evenwichtige verhouding tussen mannen/vrouwen, diverse leeftijdsgroepen en
vertegenwoordigers uit diverse kernen in de gemeente Ten Boer.
7. Indien het college voornemens is om een voordracht van de Adviesraad tot benoeming
van een lid niet over te nemen, pleegt het college eerst overleg met de voorzitter van de
Adviesraad.
Artikel 5
Lidmaatschap en zittingsduur
1. De zittingsduur van de leden van de Adviesraad is vier jaar, welke periode maximaal één
maal verlengd kan worden.
2. Bij vergadering beslist de Adviesraad met meerderheid van stemmen over een
voordracht tot (her)benoeming van een lid dat zijn eerste termijn heeft voltooid.
3. Om de continuïteit te garanderen, stelt de Adviesraad een rooster van de zittingsduur
op, zodanig dat niet meer dan 50% van de leden gelijktijdig aftreden.
{PAGE \* MERGEFORMAT}
4. Het lidmaatschap van de Adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de
gemeenteraad, dan wel raadscommissies, het college en met de functie van ambtenaar
in dienst van de gemeente Ten Boer.
5. Het lidmaatschap van de Adviesraad is tevens onverenigbaar met het uitvoeren van
commerciële activiteiten in het sociale domein.
6. Ook kunnen zij die een vertegenwoordigende functie vervullen bij een politieke partij in
de gemeente Ten Boer, fractie-assistent of commissielid zijn, geen lid zijn van de
Adviesraad.
7. De leden van de Adviesraad ontvangen voor hun werkzaamheden geen andere
vergoeding dan die bedoeld in artikel 9 tweede lid.
Artikel 6
Beëindiging en ontslag
1. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.
2. Het lidmaatschap eindigt in ieder geval:
a. na afloop van de zittingstermijn;
b. bij verhuizing buiten de gemeente Ten Boer;
c. bij overlijden;
d. op eigen verzoek;
e. bij toetreding tot de gemeenteraad, raadscommissie of college, dan wel bij het
vervullen van een functie bij een politieke partij in de gemeente Ten Boer of
Groningen of bij een door de gemeente Ten Boer ingestelde commissie, bij het in
dienst treden bij de gemeente Ten Boer of het aangaan van een zakelijke binding met
de gemeente Ten Boer voor het leveren van goederen of diensten in het sociaal
domein.
3. Een lid kan door het college ontslagen worden na het lid en de voorzitter van de
Adviesraad te hebben gehoord.
Artikel 7
Werkwijze
1. De Adviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar en voorts wanneer de voorzitter of
ten minste vijf leden dit verzoeken met opgaaf van redenen. Jaarlijks wordt een
vergaderschema opgesteld.
2. De voorzitter van de Adviesraad is de contactpersoon voor de verantwoordelijke
wethouder, het college, de raad en de raadscommissie.
3. Er is ambtelijk overleg tussen (een afvaardiging van) de Adviesraad en de
verantwoordelijke beleidsambtenaren met als doel het uitwisselen van relevante
informatie.
4. De frequentie van het ambtelijke overleg wordt in onderling overleg vastgesteld.
5. De vergadering vindt niet plaats indien niet minimaal de helft van het aantal leden
aanwezig is. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering uitgeschreven.
{PAGE \* MERGEFORMAT}
6. De voorzitter van de Adviesraad stelt in overleg met de secretaris de agenda vast.
7. De Adviesraad kan een deskundige in zijn vergadering uitnodigen.
8. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan
beslist de voorzitter.
9. Van de vergaderingen van de Adviesraad worden notulen gemaakt.
10. De leden van de Adviesraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in
hun hoedanigheid van lid van de Adviesraad vernemen en waarvan zij het vertrouwelijke
karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhoudingsplicht vervalt
niet door beëindiging van de activiteiten ten behoeve van de Adviesraad.
11. Onder voorzitterschap van de betrokken wethouder vindt, in het kader van burger- en
cliëntenparticipatie, minimaal één keer per jaar overleg plaats met de Adviesraad over
zaken die betrekking hebben op het sociaal domein. Zowel de Adviesraad als de
betrokken wethouder kunnen onderwerpen agenderen. Ambtenaren van de gemeente
Ten Boer of Groningen kunnen bij het overleg uitgenodigd worden.
Artikel 8
Advisering
1. De Adviesraad wordt door het college voorzien van alle informatie die nodig is voor zijn
functioneren.
2. Het college betrekt de Adviesraad in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van het
beleid en evaluatie binnen het sociaal domein.
3. Het college legt onderwerpen zoals bedoeld in artikel 3 eerste en tweede lid middels een
schriftelijke adviesvraag voor aan de Adviesraad. In de aanvraag wordt vermeld over
welke punten advies wordt gevraagd.
4. De aan de Adviesraad gevraagde adviezen worden uiterlijk binnen vier weken
uitgebracht, tenzij het college en de Adviesraad een andere termijn zijn
overeengekomen waarbinnen het advies wordt uitgebracht.
5. Indien de Adviesraad niet binnen de afgesproken termijn heeft gereageerd, wordt
aangenomen dat de Adviesraad instemt met de voorstellen.
6. Het advies van de Adviesraad wordt als bijlage bij het college- en raadsvoorstel gevoegd.
Artikel 9
Budget en faciliteiten
1. Het college stelt jaarlijks een budget ten bedrage van € 4.950,00 beschikbaar ten
behoeve van de werkzaamheden van de Adviesraad.
2. Een gedeelte van dit budget wordt toegekend in de vorm van een vergoeding voor de
werkzaamheden van de leden van de Adviesraad.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester ontvangen voor hun werkzaamheden een
vergoeding van € 382,50 per jaar; de overige leden ontvangen een vergoeding van €
127,50 per jaar
4. Het college is bevoegd de in het vorige lid genoemde vergoedingen te indexeren.
{PAGE \* MERGEFORMAT}
5. De vergaderkosten komen ten laste van het onder het eerste lid genoemde budget.
6. Het budget mag voorts worden aangewend voor zaken of diensten die direct ten goede
komen aan het functioneren van de Adviesraad zoals deskundigheidsbevordering,
verwerven vakliteratuur of het inzetten van een externe notulist.
7. Het college draagt zorg voor een ambtelijk secretaris ten behoeve van het overleg als
bedoeld in artikel 7, elfde lid.
Artikel 10
Jaarverslag en evaluatie
1. De Adviesraad brengt jaarlijks voor 1 april aan het college verslag uit van de activiteiten
en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens
verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbare budget zoals genoemd
in artikel 9.
2. Het college en de Adviesraad evalueert jaarlijks de samenwerking en het functioneren
van de Adviesraad.
Artikel 11
Overige bepalingen
1. Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. Dit vindt
niet eerder plaats dan nadat de Adviesraad daarover is gehoord.
2. Intrekking en wijziging van deze verordening vindt niet eerder plaats dan nadat de
Adviesraad daarover is gehoord.
3. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
Artikel 12
Intrekking
De Verordening Cliëntenplatform Ten Boer 2015 wordt ingetrokken.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2017.
Artikel 14
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer
2017.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2017.
De raad voornoemd,
R.S. Bosma,
N.A. van de Nadort,
griffier
voorzitter
{PAGE \* MERGEFORMAT}
Download