Hof van Cassatie van België

advertisement
18 DECEMBER 2014
F.14.0022.F/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. F.14.0022.F
STAD LUIK,
Mr. François Delobbe, advocaat bij de balie te Luik,
tegen
BLOKKER nv,
Mr. Emmanuel Delannoy, advocaat bij de balie te Brussel.
I.
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van
29 mei 2013.
Op 25 november 2014 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
18 DECEMBER 2014
II.
F.14.0022.F/2
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het reglement van de stad Luik van 3 september 2001 betreffende de belasting op huis-aan-huisbladen;
- wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel
van beroepsjournalist;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist:
“Het belastingreglement betreft ‘de voor de ontvangers gratis huis-aan-huisbedeling van
niet-geadresseerd drukwerk dat minder dan dertig procent niet-publicitaire redactionele
teksten bevat’ (artikel 2);
Voor het overige dient ‘onder “redactionele teksten” te worden verstaan: a) ‘teksten geschreven door journalisten in de uitoefening van hun beroep’ (artikel 4);
Het belastingreglement vereist niet dat de redactionele teksten opgesteld worden door beroepsjournalisten in de zin van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en
de bescherming van de titel van beroepsjournalist, die onder meer vereist dat die werkzaamheid ten minste tijdens een welbepaalde tijd als gewoon beroep wordt uitgeoefend;
[De verweerster] legt in haar dossier attesten over van journalisten die een perskaart van
het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben, alsook een verklaring van de naamloze
vennootschap Auxi press volgens welke de teksten door beroepsjournalisten opgesteld
zijn ;
De eerste rechter maakt ook melding, zonder daarop te worden tegengesproken, van een
verklaring van de vennootschap New Age Technology die aantoont dat de gepubliceerde
artikelen door beroepsjournalisten zijn opgesteld, en van de vaststelling dat alle nietpublicitaire teksten van de folders ondertekend waren en dat de ondertekenaars beroepsjournalisten waren;
[De eiseres] betwist evenmin dat de niet-publicitaire artikelen door journalisten zijn opgesteld, maar betoogt dat niet is aangetoond dat ze opgesteld zijn door journalisten ‘in de
uitoefening van hun beroep’;
Aangezien blijkt dat de bewuste artikelen door beroepsjournalisten zijn geschreven en
aan de uitgever worden bezorgd door gespecialiseerde firma’s, zoals Auxi press, die met
die journalisten werkt, volgt daaruit dat de artikelen door die journalisten ‘in de uitoefening van hun beroep’ zijn opgesteld, zonder dat het gebruik van de bewoordingen door
18 DECEMBER 2014
F.14.0022.F/3
het reglement een welbepaald bijzonder vereiste bevat betreffende de inhoud van de door
de beroepsjournalisten opgestelde teksten”.
Grieven
Het belastingreglement van de stad Luik van 3 september 2001 betreffende de belasting
op huis-aan-huisbladen bepaalt :
Artikel 1. - Ten voordele van de stad Luik wordt voor het aanslagjaar 2002 tot 2006 een
gemeentebelasting vastgesteld op de “huis-aan-huisbladen”, te weten: belasting op de
bedeling aan huis van reclamebladen en –kaarten, van stalen alsook van catalogi en van
kranten, indien die drukwerken niet geadresseerd zijn.
Artikel 2. - Het betreft de voor de ontvangers gratis huis-aan-huisbedeling van niet geadresseerd drukwerk dat minder dan dertig procent niet-publicitaire redactionele teksten
bevat.
Artikel 4. - Onder “redactionele teksten” moet worden verstaan
a) teksten geschreven door journalisten in de uitoefening van hun beroep;
b) teksten die aan een plaatselijke bevolking (onder “plaatselijk” moet worden verstaan
de in het distributiegebied gelegen gemeente of gemeenten), informatie geven over hulpdiensten, openbare diensten, ziekenfondsen, ziekenhuizen, wachtdiensten (artsen – verplegenden – apothekers – dierenartsen) die in de gemeente(n) gevestigd zijn;
c) politiek nieuws, nieuws over sport, cultuur, kunst, letteren en wetenschap;
d) informatie over erediensten en vrijzinnigheid, aankondiging van lokale activiteiten in
de zin van punt b) zoals feesten en kermissen, schoolfeesten, activiteiten van jeugdhuizen
en culturele centra, sportmanifestaties, concerten, tentoonstellingen en zitdagen van politici;
e) verkiezingsberichten.
Het arrest dat overweegt dat de artikels in de belaste reclamebladen ‘redactionele teksten’ zijn en door journalisten in de uitoefening van hun beroep zijn geschreven, schendt
de bepalingen van het in het middel vermelde belastingreglement van 3 september 2001.
III.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek bevat het cassatieverzoekschrift de
uiteenzetting van de middelen van de eiser, zijn conclusie en de vermelding van
de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, een en ander
op straffe van nietigheid.
18 DECEMBER 2014
F.14.0022.F/4
Enerzijds preciseert het middel niet hoe artikel 149 Grondwet en de wet van 30
december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist geschonden zijn.
Anderzijds beperkt de uiteenzetting van het middel zich, na de bepalingen te hebben weergegeven van het belastingreglement van de stad Luik van 3 september
2001 waarvan het de schending aanvoert, tot louter de vermelding dat “het arrest,
door te overwegen dat de artikels in de belaste reclamebladen ‘redactionele teksten’ zijn en door journalisten in de uitoefening van hun beroep zijn geschreven,
[die] bepalingen schendt”, en biedt het niet de mogelijkheid de grief te ontwaren
die de eiseres tegen het arrest wil aanvoeren.
Ook al mag de toelichting een onduidelijkheid met betrekking tot het middel verhelpen door een element dat reeds aanwezig is in de uiteenzetting te verduidelijken, zij mag geen aanvulling vormen op de leemtes in de uiteenzetting.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter
Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout en Sabine Geubel, en in openbare
terechtzitting van 18 december 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter
Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.
Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Dirix en
overgeschreven met assistentie van griffier Kristel Vanden Bossche.
De griffier,
De afdelingsvoorzitter,
Download