Gemeentezondag 17-11-2013

advertisement
Beleidsplan 2015-2019
en hoe nu verder?
Zondag 28 februari 2016
De toekomst houdt ons bezig
Jan 2013: Brainstormgroepen
Nov 2013: Wat de toekomst brenge moge
April 2014: Toekomstscenario’s
April 2015: Vernieuwing en verfrissing
Juni 2015: reactie WK op concept
Beleidsplan
Feb 2016: Definitieve plan en
gevraagde plannen wijkgemeentes
Ideeën van De Bron over de toekomst
Beleidsplan AK over de toekomst
Onze eigen ideeën over de
toekomst - 2014

“Herkenbaar te blijven als kerk met een
vier- en ontmoetingsplek, met aandacht
voor de jeugd en meer oog voor
activiteiten gebaseerd op de vraag van de
gemeenteleden (in Beijum, de Hunze en
Van Starkenborgh)” + professionele kracht
Uit gemeente oploop - 2015

Samenwerking kan voor 2018 vorm
krijgen door eenvoudig te beginnen en
een aantal werkzaamheden van
verschillende wijkgemeentes bijeen te
brengen.

..de wijkgemeentes hoeven niet te vrezen
voor behoud van eigen identiteit in het
samenwerkingsproces: ook De Bron heeft
voldoende “parels” om uit te delen.
Concept beleidsplan PGG
2015-2019

Om voorbereid te zijn op de toekomst.

Doel: een vernieuwde, levende en ook in
financieel opzicht toekomstbestendige
Protestantse Gemeente Groningen.
Uit de missie

PGG is een levende gemeente, die veerkracht
vertoont en door veranderingsgezindheid en
flexibiliteit laat zien waartoe de inspiratie
door Gods woord kan leiden.

PGG wil de christelijke traditie bewaren,
ontsluiten, hernemen, en doorgeven.
Uit de visie

Wij willen open zijn. Open voor God,
open voor elkaar, open naar buiten.

Onze activiteiten zijn daarom niet alleen
gericht op de eigen leden (zorg voor en
omzien naar elkaar in de navolging van
Christus).

Wij zoeken ook naar activiteiten die van
betekenis kunnen zijn voor de vele
anderen in onze samenleving.
Vierend aanwezig in het leven
…waarbij gezocht wordt naar een goede spreiding
over de stad.
 …en een goede integratie van de wijkgemeenten
rond de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk


…samenwerken de enige en meest prettige manier
is om het voortbestaan van de PGG te garanderen.
Vorming van functioneel samenwerkingsverband
met NK en Fontein en de Bron: STAD-NOORD

Dus: Vierplek handhaven maar met ontwikkeling!
Ontwikkeling op gebied van
gemeente-zijn
vieren,
dienen en
organisatorische
zaken.
Vieren

Eerste zondag van de maand: oecumenische
vieringen handhaven

Derde zondag van de maand: samen in de NK
-
vanaf 18 sept 2016 (startzondag)
-
Liturgie samen ontwikkelen
-
Mogelijkheid jeugd: ook samen
-
Uitzondering: herdenking gestorvenen (november)

Dus: samen met behoud eigen identiteit
Vieren

Tweede en vierde zondag
-
Dienst in alle kerken, ook gewoon in de Fontein
en De Bron (zelfde predikant), maar
-
De Fontein: 9.30 uur, nadien ontmoeting
-
De Bron: 11.30 uur, vooraf ontmoeting
-
buurtbewoners en gemeenteleden

Dus: samen met behoud eigen identiteit
Vieren

Pinksteren in de NK

Pasen in de NK/Martinikerk?

Zomervieringen in juli en augustus:
-
Zelfde thema, met elkaar voorbereid

Overige vieringen: vesper in eigen wijkkerken

Dus: samen met behoud eigen identiteit
Vieren - aandachtspunten

goede publiciteit

vervoer

verbeterde toegankelijkheid van de Nieuwe Kerk
voor mensen die slecht ter been zijn

voldoende plaatsen voor mensen met een rolstoel

ruimte voor de kindernevendienst/jeugd
Dienen: Diaconaat

Houdt diaconaat in de buurt

Behouden huidige werkgroepen
-
Maak gebruik van elkaars expertise
-
Elkaar informeren en ontmoeten

Intensivering van samenwerking op ZWO terrein

Maak diaconaat meer zichtbaar in en buiten
diensten: De Fontein diaconaal/ kerkelijk centrum

Dus: samen met behoud eigen identiteit
Dienen: Pastoraat

om de inzet van gemeenteleden te inventariseren

om de kleiner wordende groep ouderlingen en
vrijwilligers te ontlasten

om de kleiner wordende groep predikanten te
ontlasten

om de werkzaamheden rond de nieuwkomers
minder arbeidsintensief te maken

open stellen van de kerk bij schokkende
gebeurtenis

Dus: samen met behoud eigen identiteit
Jeugd

Afscheid jeugdwerker sept 2016

Jeugdraad

Overleg over samenwerking: KND en oudere jeugd
-
Mogelijkheid 3e zondag vd maand
Organisatie/ financiën

Betaalde medewerkers voor de begeleiding
van kerkelijke activiteiten (kosters) kan de
PGG zich niet meer financieel veroorloven.

Stad Noord € 56.000,- bezuinigen.

De Bron: € 6000,-
Organisatie/ financiën

Betaalde medewerkers voor de begeleiding
van kerkelijke activiteiten (kosters) kan de
PGG zich niet meer financieel veroorloven.

Stad Noord € 56.000,- bezuinigen.

De Bron: € 6000,-
Organisatie/ financiën

Betaalde medewerkers voor de begeleiding
van kerkelijke activiteiten (kosters) kan de
PGG zich niet meer financieel veroorloven.

Stad-Noord € 56.000,- bezuinigen.

De Bron: € 6000,-
Samengevat

Vierplek handhaven

Vieringen veranderen: vorm (tijd,
predikant) en inhoud (liturgie)

Diaconaat meer bundeling activiteiten,
Fontein –diaconaal centrum

Pastoraat leert van elkaar

Jeugd verandert mee

Organisatie: zonder betaalde koster
Hoe nu verder?

Acties werkgroepen.

Een gemeenschappelijke reactie
vanuit de Bron.

Een gemeenschappelijke plan door
de 3 moderamina.

Naar AK – 1 mei 2016, AK besluit in
juni.
Reactie wijkkerkenraad

…het samenvoegen van functies van
ambtsdragers voor diverse
wijkgemeentes.

…meer gemeenteleden tijd over houden
om zich binnen de PGG op een andere
manier in te zetten.
Reactie wijkkerkenraad

…parallelle acties van diverse
werkgroepen (o.a. Kindernevendienst) in
de diverse gemeentes, waarbij er soms
nog drempels lijken te zijn om samen te
werken. Men is vaak behoudend .

…samenwerken de enige en meest
prettige manier is om het voortbestaan
van de PGG te garanderen.
Reactie wijkkerkenraad

Onderwerp jeugd komt te summier aan
bod.

Hoe maken we het voor de jeugd weer
aantrekkelijk?

Rol voor de jeugdwerker, niet alleen bij
het helpen opstarten en coördineren,
maar ook bij het onderhouden van een
intensievere samenwerking.
Reactie wijkkerkenraad

Noodgedwongen dienen bepaalde
kerkgebouwen een andere bestemming
te krijgen.

Kritisch over een onderzoek naar het
voortbestaan van de kerkgebouwen in
Groningen Zuid

Verder gaan we ons oriënteren over de
mogelijkheden om op een andere plek in
een ander gebouw ‘kerk in de wijk’ te
zijn.
Download