Artikel 7 Mobiele telefoon - Delft R.I.S.

advertisement
1234026
Ia.VW
De raad van de gemeente Delft;
gelezen het voorstel van het presidium van 9 oktober 2006;
gelet op de artikelen artikel 33; 44, tweede en derde lid; 95 tot en met 99 en 147 van de
Gemeentewet,
gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders.
besluit:
I
vast te stellen de Verordening voorzieningen wethouders 2006
Hoofdstuk I
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994; Stb. 243;
b. Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt.
41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders.
Hoofdstuk II
Voorzieningen voor wethouders
Artikel 2
Onkostenvergoeding
1. De vergoeding voor de aan de uitoefening van het wethouderschap verbonden kosten is
gelijk aan het bedrag voor de gemeenteklasse meer dan 18.000 inwoners, vermeld in
artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.
2. Indien de wethouder op grond van artikel 7 van deze verordening een mobiele telefoon in
bruikleen ter beschikking is gesteld bedraagt de onkostenvergoeding voor overige aan de
uitoefening van het ambt verbonden kosten, in afwijking van het eerste lid, 94% van het
voor hem ingevolge het eerste of tweede lid geldende bedrag.
Artikel 3
Zakelijke reiskosten
Aan de wethouder wordt een vergoeding verleend voor gemaakte reiskosten, niet zijnde
kosten voor woon-werkverkeer, ter zake van reizen ten behoeve van de gemeente. De
vergoeding betreft:
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een treintaxi: een volledige
vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten naar de laagste
klasse, waarbij zoveel mogelijk de terzake voor de ambtenaren in dienst van de
gemeente Delft vastgestelde regels worden gehanteerd. In bijzondere gevallen kan aan
de wethouder voor reizen gemaakt ten behoeve van de gemeente (dienstreizen),
eveneens conform de voor ambtenaren in dienst van de gemeente Delft vastgestelde
regels, een vergoeding toegekend worden anders dan de in redelijkheid noodzakelijk
gemaakte reiskosten berekend naar de laagste klasse.
b. bij gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets: een vergoeding van de in
redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten overeenkomstig de bedragen zoals die
gehanteerd worden voor ambtenaren in dienst van de gemeente Delft.
Artikel 4
Verblijfkosten
De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfkosten ter zake van reizen, bedoeld in artikel
3 worden volledig aan de wethouder vergoed.
Artikel 5
Buitenlandse dienstreis
1. Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt, worden
de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed, waarbij zoveel
mogelijk de terzake voor de ambtenaren in dienst van de gemeente Delft vastgestelde
regels worden gehanteerd.
2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland of België, niet zijnde een reis
naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist.
Artikel 6
Cursus, congres, seminar of symposium
1. De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en
symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden
aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.
2. De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat
niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een
gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en
een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname
van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.
Artikel 7
Mobiele telefoon
1. Aan de wethouder wordt voor de uitoefening van zijn ambt op aanvraag een mobiele
telefoon of smartphone in bruikleen ter beschikking gesteld.
2. De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.
3. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.
Artikel 8
(vervallen juni 2012)
Artikel 8a
Fietsregeling
1. De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Hierbij wordt zoveel mogelijk conform de voor
het gemeentelijke personeel geldende regeling behandeld.
2. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op
enige vergoeding van de gemeente.
Artikel 9
(vervallen juni 2012)
Artikel 10
Reis- en pensionkosten en verhuiskosten
De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten
laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:
a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling
rechtspositie wethouders;
b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.
Artikel 11
Declaratie van vooruitbetaalde kosten
1. Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door:
a. betaling uit eigen middelen; of
b. rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.
2. Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in lid 1 wordt gebruik gemaakt van een
declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze
kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.
3. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend en binnen drie maanden
bij de gemeentesecretaris, of een door hem aangewezen ambtenaar ingediend, onder
bijvoeging van de originele bewijsstukken.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2006.
mr. drs. G.A.A. Verkerk
,burgemeester.
R.H. van Luijk
,griffier.
Gewijzigd bij raadsbesluit van 28 juni 2007.
Gewijzigd bij raadsbesluit van
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 3
Reiskosten
Zakelijke reiskosten voor wethouders, indien gemaakt met het openbaar vervoer of met een
(trein)taxi, worden volledig vergoed. Mits in redelijkheid gemaakt en berekend naar de
laagste klasse. In bijzondere gevallen kan aan de wethouder voor reizen gemaakt ten
behoeve van de gemeente (dienstreizen) een vergoeding toegekend worden anders dan de
in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten berekend naar de laagste klasse. Als
bijzondere gevallen voor het maken van dienstreizen met een duurder middel van openbaar
vervoer zijn te beschouwen die reizen waarbij een wethouder zich gedurende de reis nog
ongestoord moet voorbereiden op de komende zakelijke bijeenkomst en dit niet goed
mogelijk is als er per trein 2e klasse gereisd wordt. De gemeentesecretaris (of diens
plaatsvervanger) heeft de bevoegdheid om te bepalen wanneer er sprake is van een
bijzonder geval. Dit is conform de voor ambtenaren in dienst van de gemeente Delft
vastgestelde regels. Indien door de wethouder een dienstreis gemaakt wordt met een eigen
middel van vervoer is de vergoeding overeenkomstig het belastingvrije tarief dat ook geldt
voor ambtenaren in dienst van de gemeente Delft.
Artikel 4
Verblijfkosten
Dit artikel regelt de vergoeding van verblijfkosten. De grondslag hiervoor is te vinden in
artikel 97 van de Gemeentewet. De vergoeding kan worden toegekend als de wethouders
een dienstreis maakt ter uitvoering van een besluit van de raad, het college of de
burgemeester. Daarvoor gelden dezelfde richtinggevende bedragen als voor het
gemeentepersoneel.
Artikelen 5 Buitenlandse dienstreis
Bij buitenlandse dienstreizen in het gemeentelijk belang kunnen de wethouder de in
redelijkheid gemaakte werkelijke reis- en verblijfkosten worden vergoed. De voor het
gemeentepersoneel geldende regeling is daarbij richtsnoer. Nadere gedragsregels zijn
hiervoor vastgesteld. Daarbij gaat het om expliciete besluitvorming in het college over
buitenlandse reizen en over uitnodigingen daartoe op kosten van derden. Maar ook om
bijvoorbeeld de rekening en verantwoording achteraf (zowel inhoudelijk als financieel), het
meereizen van de partner en het combineren van een dienstreis met een (direct
voorafgaande of aansluitende) privé-reis.
Artikel 6
Cursus, congres, seminar of symposium
De in deze artikelen bedoelde cursussen en congressen hebben een zakelijk karakter en zijn
aan te merken als beroepskosten waarvan de vergoeding c.q. verstrekking van loonbelasting
is vrijgesteld.
Artikel 7
Mobiele telefoon
Als onderdeel van de bedrijfsvoering kan aan de wethouder voor overwegend zakelijk
gebruik (90% of meer) belastingvrij een mobiele telefoon of smartphone om niet ter
beschikking worden gesteld. De abonnementskosten en de (zakelijke) gesprekskosten
komen dan voor rekening van de gemeente. De nadere voorwaarden zijn geregeld in de
bruikleenovereenkomst die de wethouder met de gemeente sluit. Het model van die
overeenkomst is door het college vastgesteld.
Bij de opbouw van de onkostenvergoeding is geen rekening gehouden met de inmiddels
ingeburgerde beschikbaarstelling van een mobiele telefoon of smartphone. De component is
bedoeld ter compensatie van het gebruik van de (vaste) privételefoon. Wanneer een mobiele
telefoon of smartphone ter beschikking wordt gesteld, kan dit worden gezien als
overbedeling. Het is dan ook mogelijk dat in de Verordening voorzieningen wethouders bij de
vaststelling van de hoogte van de onkostenvergoeding van wethouders wordt besloten de
component “telefoon” te verminderen. Eerder is hiertoe al besloten (zie artikel 2). Hiermee
wordt voorkomen dat voor dezelfde zakelijke telefoonkosten zowel in natura (mobiele
telefoon of smartphone in bruikleen) als in geld (via de vaste kostenvergoeding) een
voorziening ten laste van de gemeente is getroffen. Voor alle wethouders aan wie de
gemeente een mobiele telefoon of smartphone beschikbaar heeft gesteld geldt dezelfde
korting.
Artikel 8
(vervallen juni 2012)
Artikel 8a
Fietsregeling
Deze regeling is gelijk aan de regeling die van toepassing is voor het personeel in dienst van
de gemeente Delft.
Artikel 9
(vervallen juni 2012)
Artikel 10
Reis- en pensionkosten en verhuiskosten
Sinds de dualisering van het gemeentebestuur kunnen personen van buiten de
gemeenteraad tot wethouder worden benoemd. Dat kunnen ook personen zijn die niet in de
gemeente zelf wonen. Die zijn op grond van de Gemeentewet verplicht om te gaan wonen in
de gemeente waar zij wethouder zijn geworden. Geregeld is dat zij bij verhuizing naar de
gemeente in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding en eventueel voor
vergoeding van reis- en pensionkosten in afwachting van de verhuizing. De vergoedingen
zijn onbelast.
Artikel 11
De procedure van declaratie
In artikel 10 zijn de twee wijzen van betaling aangegeven. In lid 2 en 3 is vervolgens
aangegeven in welke gevallen, welke betalingswijze aan de orde is en welke
procedurevoorschriften in achtgenomen moeten worden.
Declaratie van vooruitbetaalde kosten
Daarbij gaat het om vergoeding van de volgende kosten:
zakelijke reis- en verblijfkosten van wethouders
reis- en verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen van wethouders
Rechtstreekse facturering bij de gemeente
Rekeningen kunnen rechtstreeks bij de gemeente in rekening worden gebracht in de
volgende gevallen:
deelname aan cursussen, congressen, seminars en symposia door wethouders;
zakelijke reis- en verblijfkosten van wethouders;
reis- en verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen van wethouders.
Download