Met diabetes naar school

advertisement
Met diabetes naar school
Geconventioneerd Centrum voor Kinderen en
Adolescenten met Diabetes Mellitus
RIZIV-identificatienummer Centrum: 7.86.712.55
Campus Virga Jesse
Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt
Tel. afspraken: 011 30 98 90 – 011 30 89 80
Jessa Ziekenhuis vzw
Maatschappelijke zetel:
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt
www.jessazh.be
versie september 2015 (Object-ID 11722)
Informatie voor de begeleiding
van een kind met diabetes op
school met een insulinepen
WELKOM
Kinderen met diabetes moeten dag in dag uit rekening houden met hun
ziekte, dus ook op school. Deze brochure is bestemd voor leerkrachten van
kinderen met diabetes. Kinderen met diabetes zijn niet anders dan de andere
kinderen maar als leerkracht komt er een extra verzorgingstaak bij.
Er zal met de diabetesbehandeling rekening gehouden moeten worden, maar
dit neemt niet weg dat kinderen met diabetes op een vrijwel normale manier
les kunnen volgen. Diabetes vermindert de intellectuele capaciteiten niet.
Een kind met diabetes kan aan alles meedoen, ook aan sportactiviteiten of
uitstappen.
Via deze brochure willen wij de leerkrachten en de directie ondersteuning
bieden in deze taak. Het blijft hierbij steeds belangrijk om duidelijke afspraken te maken tussen de ouders, het kind en de school omtrent de behandeling. Als leerkrachten weten hoe zij moeten handelen in bepaalde situaties,
kan een kind met diabetes veilig naar school.
1
2
Inhoud
1. Glucose en insuline bij gezonde mensen
p. 4
2. Wat is diabetes?
p. 4
3. Hoe wordt diabetes behandeld?
p. 5
4. Bloedglucosemeting
p. 5
5. Insulinetoediening
p. 6
6. Hypo-glycemie
p. 7
7. Hyper-glycemie
p. 10
8. Maaltijdmomenten
p. 11
9. Sport op school
p. 12
10. Voor meer informatie
p. 15
Contactgegevens
p. 16
3
1. Glucose en insuline bij gezonde mensen
Ons lichaam heeft glucose als brandstof nodig voor de energievoorziening
van onze lichaamscellen. De koolhydraten (suikers en zetmeel) uit onze voeding worden in de darmen afgebroken en komen als glucose in ons bloed. Om
de glucose in de cellen te krijgen is insuline nodig. Bij gezonde mensen is er
gedurende de hele dag een kleine hoeveelheid insuline in het bloed aanwezig. Na een maaltijd is deze hoeveelheid hoger om de koolhydraten uit de
maaltijd te verwerken.
2. Wat is diabetes?
Diabetes is een chronische ziekte waarbij de pancreas of de alvleesklier niet
meer of onvoldoende in staat is om insuline te produceren. Deze insuline is
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de koolhydraten of de glucose van ons
bloed naar onze cellen kan gaan. Onze cellen hebben glucose nodig als brandstof.
Er zijn verschillende soorten diabetes, de meest voorkomende vormen zijn
type 1 en type 2 diabetes:
• Type 1 of juveniele diabetes komt meestal bij kinderen voor. Bij dit type
diabetes maakt de pancreas geen insuline meer aan.
• Type 2 of ouderdomsdiabetes is een auto-resistente aandoening waarbij
de pancreas nog wel insuline produceert, maar het lichaam minder gevoelig
is voor deze insuline.
In deze brochure gaat het verder uitsluitend over type 1 diabetes.
4
3. Hoe wordt diabetes behandeld?
Diabetes bij kinderen kan alleen behandeld worden door het toedienen van
insuline. Deze toediening gebeurt via insuline-injecties, meerdere malen per
dag. Om de hoeveelheid toe te dienen insuline goed te kunnen bepalen, is
het belangrijk dat de kinderen een juiste inschatting kunnen maken van de
hoeveelheid koolhydraten of suikers die er in de voeding zitten.
4. Bloedglucosemeting
Met het meten van de bloedglucose wordt gecontroleerd of er een goed evenwicht is tussen de glucose en de insuline. Een kind met diabetes moet zich
minstens 4 keer per dag prikken. Met een bloedglucosemeter is eenvoudig
vast te stellen of het gaat om een normale, een hoge of een lage bloedglucosewaarde. De streefwaarde van de bloedglucose ligt tussen 70 en 140 mg/
dl voor een maaltijd en tussen 90 en 180 mg/dl na een maaltijd en wordt
individueel bepaald (zie persoonlijke richtlijnen). Echter moet er pas actie
ondernomen worden bij een waarde lager dan 65 mg/dl. We raden aan de
bloedsuiker nauwkeuriger op te volgen wanneer deze tussen 65 en 70 mg/dl
ligt (zie punt 6). Ook wanneer de bloedsuiker hoger is dan 180 mg/dl is een
goede opvolging belangrijk en dient extra insuline ingespoten te worden bij
de volgende maaltijd (zie punt 7).
Naast voeding heeft lichaamsbeweging eveneens een invloed op de bloedsuikerspiegel. Om te kunnen bepalen hoeveel insuline het kind met diabetes
nodig heeft, is het belangrijk de bloedsuiker frequenter te meten bij inspanningen, zoals bij een les lichamelijke opvoeding.
Het is van groot belang dat de bloedglucose gemeten wordt als het kind zich
niet goed voelt. Zo kan men controleren of dit te wijten is aan een te hoge of
een te lage waarde.
5
5. Insulinetoediening
De insuline wordt toegediend met behulp van een insulinepen. Dit is een pen
waarin een flacon insuline zit. Met een korte naald wordt de insuline juist onder de huid ingespoten. De plaatsen waar deze injecties toegediend mogen
worden zijn de bovenarm, het bovenbeen, de buik of de bil. Er zijn verschillende insulineschema’s. Ze variëren van 1 injectie tot meerdere injecties per
dag (zie persoonlijke richtlijnen). De insulinetoediening is levensnoodzakelijk en moet correct gebeuren. Het kind heeft daarvoor tijd en ruimte nodig.
Sommige kinderen doen dit liever op een plaats waar de andere kinderen
het niet kunnen zien. Andere hebben dan weer geen aparte ruimte nodig om
hun insuline-injectie te zetten. Maak hierover duidelijke afspraken. Indien de
inspuiting maaltijdgebonden is, is het belangrijk de insuline toe te dienen
vóór de maaltijd.
Het insulineschema dient vooraf samen met de ouders besproken te worden,
zodat iedereen de juiste richtlijnen ter beschikking heeft.
Samen met de leerkracht, ouder(s) en eventueel de kinderdiabetesverpleegkundige wordt gekeken in hoeverre het kind zelfstandig de noodzakelijke
handelingen kan verrichten. Overleg dus zeker met de ouders wat er van u
verwacht wordt en wat het kind zelf al kan, eventueel onder uw toezicht.
6
6. Hypo-glycemie
a. Definitie
Bij een “hypo” is er te weinig suiker in het bloed. We spreken van een hypoglycemie als de bloedsuiker lager is dan 65 mg/dl.
b. Oorzaken
De meest voorkomende oorzaken van een hypo zijn:
• Te weinig of te laat eten van koolhydraten
• Te veel insuline toegediend
• Meer beweging dan anders
• ...
c. Verschijnselen
Niet al deze symptomen zijn
bij iedereen aanwezig. Naarmate u het kind beter leert
kennen, gaat u weten welke
zijn of haar specifieke symptomen zijn. Vraag ook zeker
aan de ouders welk symptoom u bij hun kind zeker in
het oog moet houden.
7
d. Behandeling
Wanneer uit de bloedsuikermeting blijkt dat de bloedglucose te laag is, moeten er eerst snelwerkende koolhydraten zoals frisdrank (geen light) of druivensuiker gegeven worden. Na 10 minuten moet de bloedglucose opnieuw
gemeten worden. Is de waarde nog steeds onder de 65 mg/dl, dan moeten
nog eens snelwerkende koolhydraten gegeven worden. Indien de bloedglucose wel gestegen is, dan moet het kind trage koolhydraten zoals een boterham of droge koek eten. Indien de hypo zich voordoet vlak voor een maaltijd
kan het kind, na het toedienen van de snelwerkende koolhydraten, onmiddellijk eten na het inspuiten van de insuline. Het is dus belangrijk dat het kind
altijd moet kunnen eten en drinken. De exacte hoeveelheden van de snelle
en trage koolhydraten worden best op voorhand besproken met de ouders.
Het kan gebeuren dat het kind een zo ernstige hypoglycemie heeft dat hij
of zij weigert om te eten of te drinken of hier niet meer toe in staat is. Het
kind kan het bewustzijn verliezen of verschijnselen vertonen die lijken op
een epileptische aanval. Dwing in dit geval het kind zeker niet om te eten of
te drinken want er bestaat een gevaar op verslikking. Het is belangrijk om op
dit moment de GlucaGen® Hypokit of noodspuit (in het oranje doosje) toe te
dienen. Het is van groot belang dat deze noodspuit altijd binnen handbereik
is, dus vergeet deze niet bij uitstappen!
Indien er een dokter of ambulance wordt gebeld is het belangrijk om te vermelden dat het om een diabetespatiënt gaat.
8
Het inspuiten van de Glucagen® Hypokit is een noodmiddel om het kind vlug
terug tot bewustzijn te brengen. Glucagon is een hormoon dat op een snelle
manier suiker in de bloedbaan brengt. Het heeft dus de tegenovergestelde
werking van insuline.
Eerst moet de bescherming van de flacon
met poeder verwijderd worden. De volledige
vloeistof moet in de flacon gespoten worden.
Het is zeer belangrijk dat men de naald in de
flacon laat steken.
Men moet lichtjes met de flacon schudden
totdat het glucagenpoeder volledig opgelost
is tot een heldere oplossing. Het is zeer
belangrijk dat men de naald in de flacon laat
steken.
De volledige vloeistof moet uit de flacon
gezogen worden in de spuit.
Opmerking:
• een halve flacon voor kinderen onder de
25 kg
• volledige flacon indien meer dan 25 kg
Verwijder de lucht uit de spuit. Dan is de spuit
klaar om de injectie te zetten. De injectie
moet in een spier gebeuren. De meest
gebruikte plaats is de dij maar eigenlijk kan
de spuit in iedere spier gezet worden.
Na de inspuiting is het belangrijk om 15 minuten te wachten. Indien het kind
niet reageert, bel de hulpdiensten. Indien het kind terug bij bewust zijn is,
is het belangrijk te handeren zoals hoger beschreven bij een hypoglycemie.
9
7. Hyper-glycemie
a. Definitie
Bij een “hyper” is er teveel suiker in het bloed. Wij spreken van een hyperglycemie als de bloedsuiker hoger is dan 150 mg/dl voor de maaltijd of hoger
dan 180 mg/dl na een maaltijd. Het is normaal dat de bloedsuiker tot enkele
uren na de maaltijd hoger is. De insuline is dan nog bezig met het verwerken
van de koolhydraten.
b. Oorzaken
De meest voorkomende oorzaken van een hyperglycemie zijn:
• Te weinig insuline toegediend
• Stress
• Te veel koolhydraten gegeten
• Ziekte
• Minder beweging dan voorzien
c. Verschijnselen
10
d. Behandeling
Als leerkracht kunt u aan een hoge bloedsuiker niet veel doen. Vochttoediening is zeer belangrijk. Het kind moet de mogelijkheid hebben om water te
drinken (geen gesuikerde dranken!). Bij de volgende maaltijd wordt de hoeveelheid insuline aangepast en moet er dus extra insuline ingespoten worden.
Als de hyperglycemie gepaard gaat met braken en misselijkheid, moet er altijd
contact worden opgenomen met de ouders of rechtstreeks met het kinderdiabetesteam. Braken kan een teken zijn van ernstige diabetesontregeling.
BRAKEN = BELLEN
8. Maaltijdmomenten
a. Hoofdmaaltijd
• Handen wassen
• Bloedglucose meten
• Koolhydraten zijn thuis berekend met de overeenkomstige hoeveelheid
toe te dienen insuline
• Insulinepen klaarmaken en de insulinehoeveelheid aanpassen aan de
hand van de gemeten bloedglucose
• Insuline injecteren voor de maaltijd
• Eten >>> opmerking: bij kleine kinderen dient er op toegezien te worden
dat alles opgegeten wordt
11
b. Tussendoortjes
Of er insuline ingespoten moet worden voor een tussendoortje, moet besproken worden met de ouders. Het is namelijk verschillend van kind tot kind omdat het afhankelijk is van het type insuline en van de grootte van het tussendoortje. Voor tussendoortjes die geen of weinig koolhydraten bevatten, zoals
groentjes, vlees en kaas hoeft geen extra insuline ingespoten te worden.
c. Traktaties, kookmomenten
• Het is gepland: er wordt bij voorkeur contact opgenomen met de ouders
om praktische afspraken te maken. Zo kan gezocht worden naar een oplossing zodat het kind met diabetes kan meegenieten zoals alle andere kinderen.
• Het is onverwacht: het kind met diabetes neemt de traktatie mee naar
huis als er niet geweten is hoeveel koolhydraten er in de traktatie zitten en
er bijgevolg niet is kunnen overleggen over de eventuele toediening van
insuline. Het nadeel is dat het kind hiermee in een uitzonderingspositie
komt. Dit moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden.
9. Sport op school
Een kind met diabetes kan deelnemen aan alle sportactiviteiten op school.
Sport verlaagt meestal de bloedsuikerspiegel. Daarom wordt aangeraden de
insulinedosis te verminderen en/of iets extra te eten. Het is belangrijk dat de
ouders op de hoogte zijn van het uurrooster zodat ze rekening kunnen houden met de sportactiviteiten en de nodige aanpassingen kunnen doen. Indien
er zich dus veranderingen voordoen in het uurrooster dient dit tijdig aan de
ouders doorgegeven te worden.
12
Er wordt aangeraden de bloedsuiker altijd te controleren voor een turn- of
zwemles begint. Indien nodig moet het kind voor, tijdens of na de sportinspanning altijd in de mogelijkheid zijn om iets te eten. Ook als dit op dat
moment voor anderen niet toegelaten is.
Onderstaande tabel is een algemene richtlijn die kan helpen de bloedsuikerspiegel op peil te houden bij sport. Let wel op dat met de duur van de inspanning de tijd bedoeld wordt dat er daadwerkelijk bewogen wordt. Wanneer een
turn- of zwemles op school dus slechts één lesuur in beslag neemt, wordt
best uitgegaan van een duur van 30 minuten.
Duur van de
inspanning
Bloedsuikerwaarde
voor aanvang
30 minuten
Onder 90 mg/dl
Boven 90 mg/dl
10 – 15 g of 1 KHwaarde
Geen
30-60 minuten
Onder 90 mg/dl
Tussen 90 – 180 mg/dl
Tussen 180 – 290 mg/dl
30 – 45 g of 2 – 3 KHwaarde
15 g of 1 KH-waarde
Geen
1 uur of langer
Onder 90 mg/dl
Tussen 90 – 180 mg/dl
Tussen 180 – 290 mg/dl
Extra koolhydraten
45 g per uur of 3 KHwaarde
30 – 45 g per uur of 2 –
3 KH-waarde
15 g per uur of 1 KHwaarde
Voorbeelden van producten die 10 à 15 g koolhydraten of 1 KH-waarde bevatten zijn 1 snede brood, 20 g droge koek (bv. 2 Petit-beurre koekjes) of 1
stuk fruit.
13
Belangrijke tips en regels
a. Een kind met diabetes moet altijd in de mogelijkheid zijn om een vingerprik
te doen om de bloedsuikerwaarde te bepalen.
b. Een kind met diabetes moet altijd de mogelijkheid hebben om te eten of te
drinken, ook tijdens de les.
c. Een kind met diabetes moet altijd naar huis kunnen bellen indien nodig.
d. De leerkracht van een kind met diabetes moet de verschijnselen kennen
van een hypoglycemie en weten hoe dit behandeld moet worden. Indien
het kind buiten bewustzijn is, mag er geen eten of drinken gegeven worden
o.w.v. kans op verslikken. Bel in dit geval 112 en gebruik indien mogelijk de
GlucaGen® Hypokit (noodspuit).
e. Het is belangrijk dat het materiaal en de voeding die een kind met diabetes
nodig kan hebben overal mee naar toegenomen worden, ook naar de sporthal, het zwembad, op schoolreis, …
f. Zorg ervoor dat er altijd voldoende diabeteshulpmiddelen op school aanwezig zijn (in overleg met de ouders).
g. Klasgenoten dienen te weten waarom het kind met diabetes moet prikken,
insuline moet inspuiten en soms mag eten of drinken tijdens de les.
14
10. Voor meer informatie
Geconventioneerd Centrum voor Kinderen en Adolescenten
met Diabetes Mellitus
• Dr. Guy Massa, kinderarts-endocrinoloog
• Dr. Renate Zeevaert, kinderarts-endocrinoloog
• Esmiralda Bevilacqua, diabetesverpleegkundige
• Inge Gys, diabetesverpleegkundige
• Anniek Op ‘t Eyndt, diabetesverpleegkundige
• Trui Otte, jeugddiëtiste
• Sigrid Vanhaesebrouck, jeugddiëtiste
• Kelly Faust, psychologe
Jessa Ziekenhuis Campus Virga Jesse
Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt
Secretariaat
Tel: 011 30 89 80
Fax : 011 30 89 88
E-mail: [email protected]
15
Contactgegevens
Naam kind: ....................................................................................................................................
Klas: .................................................................................................................................................
Groep: ..............................................................................................................................................
Adres: ………………………………………………………………………………………………….....................................
............................................................................................................................................................
Bij vragen of in geval van nood contact opnemen met ouder(s)/verzorger(s)
Naam: ..............………………………………..…….………………………………… Tel: ………....……………………..
Naam: ..............………………………………..…….………………………………… Tel: ………....…………………….
Indien ouder/verzorger niet bereikbaar is bellen naar:
kinderarts
Naam: ..............………………………………..…….………………………………… Tel: ………....……………………..
Naam: ..............………………………………..…….………………………………… Tel: ………....……………………..
of (kinder)diabetesverpleegkundige
Naam: ..............………………………………..…….………………………………… Tel: ………....……………………..
Naam: ..............………………………………..…….………………………………… Tel: ………....……………………..
of huisarts
Naam: ..............………………………………..…….………………………………… Tel: ………....…………………….
ALARMNUMMER: ………………………………………………………. of 112
16
Download