Coach internationale groei - Agentschap Innoveren en Ondernemen

advertisement
Coach internationale groei :
Klankbord, mentor, ervaringsdeskundige
voor de ondernemer die een
internationaal traject wenst op te
starten. Om samen de snelle groei
ambitie aan te vatten.
Wat is een coach internationale groei ?
Coaching bij internationale groei biedt de geselecteerde onderneming




Ondersteuning bij het aanvatten van een internationaal traject
een bedrijfsbrede coaching ; alle afdelingen van het bedrijf worden klaar gemaakt voor de
internationalisering
klankbord, mentor, ervaringsdeskundige voor groei en internationalisering
versterken van de autonomie van de onderneming
Hoeveel bedraagt de subsidie?
De subsidie voor een coach internationale groei bedraagt 50% van het goedgekeurde project met een maximale
subsidie van 10.000 euro. De subsidie is beperkt tot 45euro per gepresteerde uur (excl btw)
Hoe de subsidie aanvragen?
1. Controleer aan de hand van de checklist, bijlage 1, of uw onderneming behoort tot de doelgroep
2. Sluit een overeenkomst af met een erkende coach internationale groei
3. Vraag online uw subsidie aan via de kmo portefeuille en bezorg de elementen samen met de uitgeschreven
groeistrategie bij de aanvraag, zie bijlage 1 en 2
4. De subsidie aanvraag wordt beoordeeld op de maandelijkse commissie Strategisch Advies en Coaching
Enkel bedrijven die het juiste groeiprofiel en de gevraagde informatie kunnen aantonen, komen in aanmerking
om een subsidie coach internationale groei aan te vragen.
U vraagt online uw subsidie aan. Meer uitleg over de aanvraagprocedure vindt u op:
www.agentschapondernemen.be/hoe-werk-ik-met-de-kmo-portefeuille
Bijlage 1
Coach internationale groei
Checklist – Behoort uw onderneming tot de doelgroep
Ontvankelijkheidscriteria
Ontvankelijkheidscriteria voor de onderneming
De onderneming voldoet cumulatief aan onderstaande bepalingen:
 De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm zoals opgenomen in de definitie van
een onderneming cf. het decreet van 16 maart 2012
 De onderneming is een kmo zoals bepaald door de Europese kmo definitie
Indien van toepassing : de groepsstructuur van de steun vragende onderneming met
vermelding (per vennootschap) van de participaties, omzet, balanstotaal en aantal
werknemers
 De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit zoals opgenomen in de lijst met
nacelbelcodes
 De onderneming is niet betrokken bij een procedure waarbij op basis van Europees of
nationaal recht toegekende steun wordt teruggevorderd
 De onderneming heeft de afgelopen 3 jaar niet meer dan 200.000 euro subsidie gekregen
 De onderneming heeft een positief eigen vermogen.
Groeiprofiel van de onderneming
De onderneming
 kan een uitgeschreven groeistrategie, met een actieplan en milestones, voorleggen. Deze
groeistrategie kan oa. de opportuniteitsanalyse zijn.
Hieruit blijkt dat internationalisering de optie is voor één van de twee ambities
o
het aanvatten van snelle groei
o
om tot de top 5 te behoren in een niche
 kan een duidelijk concurrentieel voordeel (USP) omschrijven
 kan aantonen dat het een internationale doorbraak wil realiseren met duidelijk omschreven
product/markt combinaties
 kan aantonen dat het management betrokken was bij het ontwikkelen van deze
groeistrategie
Wanneer internationalisering een optie is voor het aanvatten van snelle groei, dan moet de
onderneming minstens voldoen aan één van onderstaande bepalingen:
 De onderneming heeft 10 of meer werknemers1 (voltijdse equivalenten) en heeft op basis
van de verstrekte informatie het potentieel om de tewerkstelling of omzet over de volgende
drie jaren te doen groeien met gemiddeld 20% per jaar
 De onderneming heeft 10 of meer werknemers en kende in de voorbije drie jaar een groei
van gemiddeld 20% per jaar inzake tewerkstelling of omzet. Wenst deze doorgemaakte groei
te consolideren en heeft ambitie om deze groei nadien verder te zetten.
 De onderneming heeft nog geen 10 werknemers en heeft op basis van door haar verstrekte
informatie het ingeschatte potentieel om over de volgende drie jaren de tewerkstelling te
doen toenemen met minstens 7 voltijdse werknemers of een stijging van de omzet met
gemiddeld 1 miljoen euro.
 De onderneming heeft nog geen 10 werknemers en kende in de voorbije drie jaar een
jaarlijkse groei van 7 voltijdse werknemers of een stijging van de omzet met gemiddeld 1
miljoen euro. Wenst deze doorgemaakte groei te consolideren en heeft ambitie om deze
groei nadien verder te zetten.
 De onderneming is een startende onderneming en heeft het ingeschatte potentieel om ten
minste 10 werknemers (voltijdse equivalenten) in dienst te hebben binnen de drie jaren
ofwel het potentieel hebben om een omzet te realiseren van 1,25 miljoen euro binnen de
drie jaren vanaf de start van de omzet
1
Zoals opgenomen in de laatst neergelegde jaarrekening
Bijlage 2
Coach internationale groei
Bijlage – beoordelingscriteria van de aanvraag
Groeiprofiel van de onderneming
Uit de aanvraag blijkt dat het groeiprofiel van uw onderneming behoort tot de doelgroep.
De onderneming kan elk element ,van de checklist voor het bepalen van het groeiprofiel van uw
onderneming, aantonen.
Daarnaast omvat de aanvraag volgende elementen :
De onderneming
 geeft de historiek, de situatie “as is” en “to be” weer
 beschrijft de huidige activiteiten en sector
 geeft de tewerkstellings- en omzet evolutie weer van de voorbije en toekomstige drie jaren
 geeft weer welk percentage van deze omzet overeenstemt met export
Kwalitatieve beoordelingscriteria van het coaching contract
Duidelijke doelstellingen van het coaching traject
a) de coach
 zijn/haar bedrijfsbrede ervaring zal inzetten
 het Internationaal traject zal ondersteunen
 er voor wil zorgen dat alle afdelingen van de onderneming worden aangepast aan de
internationale groei
 de autonomie van de onderneming zal versterken
 duidelijke verwachtingen heeft ten aanzien van de gecoachte
b) de gecoachte
 gemotiveerd is om zich te laten coachen
 duidelijke verwachtingen heeft ten aanzien van de coach
Coach internationale groei
schema – uitgeschreven groeistrategie
Dit schema kan als leidraad gebruikt worden om ervoor te zorgen dat elk element van een
groeistrategie bezorgd wordt.
Bedrijven die gebruik maakten van de opportuniteitsanalyse kunnen het uitgewerkt actieplan
voorleggen als groeistrategie, mits hun internationaal groeipotentieel gunstig is beoordeeld
door het Agentschap ondernemen.
Indien geen opportuniteitsanalyse werd uitgevoerd, moet een uitgeschreven groeistrategie,
waaruit het internationaal groeipotentieel van de onderneming blijkt, vooraf door het
Agentschap Ondernemen worden goedgekeurd.
Welke onderdelen dient deze uitgeschreven groeistrategie te bevatten ?
1. Historiek onderneming (in welke groeifase bevindt zich het bedrijf, welke
groeitrajecten heeft het bedrijf reeds doorlopen,…)
2. Achtergrond over de zaakvoerders (afgelegd traject/carrière)
3. Activiteiten van de steunvragende onderneming (en van de overige ondernemingen
in de groep, indien van toepassing).
4. De USP (“unique selling proposition”) van de steunvragende onderneming en het
marktpotentieel.
5. Positionering t.o.v. de concurrenten (welke plaats neemt de aanvragende
onderneming in binnen de sector waarin ze actief is?)
6. Visie van de onderneming op de toekomst:




Beschrijf de krachtlijnen van de groeistrategie: Hoe wil de onderneming
groeien? Hoe belangrijk is internationaliseren binnen deze groeistrategie?
Wat zijn hierbij de doelstellingen en de belangrijkste mijlpalen? Duid hier ook
de timing waarbinnen de mijlpalen zullen gerealiseerd worden.
Beschrijf het ‘snelgroeiend karakter’ van de onderneming o.b.v. de
toekomstperspectieven van de onderneming en staaf met cijfers uit het
financieel plan(omzet, werknemers voor de komende drie jaren).
Wat zijn de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van de
onderneming om de groeistrategie te kunnen realiseren?
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Bosman
VOORNAAM:
Carine
E-MAIL
[email protected]
Tel
0479906048
WEBSITE
www.xpertxport.be
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/pub/carine-bosman/24/b84/b23
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
−
−
−
−
−
Wij begeleiden u in elke fase van uw exportplan.
Wij bieden de KMO een deskundig advies en op maat gemaakte coaching aan.
Xpert Xport is een onafhankelijk advies en opleidingskantoor met als specialisatie Export en
Internationaal Ondernemen.
Professionaliteit en kwaliteit worden gewaarborgd door de ruime ervaring en kennis.
Een gedetailleerd advies omvat











Voorbereiding op Export of Internationaal Ondernemen
Interne bedrijfsevaluatie
Marktselectie
Marktanalyse
Marktbenadering voor B2B producten alsook voor B2C producten
Logistiek
Financieel Plan
Juridische aspecten
Risico Analyse
Export Plan
Exportondersteuning / subsidies
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Miko;
Voeding
producent koffie
Marktanalyse, groei, business development,
Cadis
Verbruiksmonito
ring Industrie &
particulier
Groei - business development
Fruitsnacks
Voeding fruitteelt
groei - international sales
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Braeckman
VOORNAAM:
Wim
E-MAIL
[email protected]
Tel
0497 51 12 50
WEBSITE
www.francorp.com
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/pub/wim-braeckman/2/ba5/61
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
Algemene bedrijfskennis en strategisch inzicht; sterk in distributie modellen opzetten en financiële planning;
kapitaal ophalen; uitgebreid nationaal en internationaal professioneel netwerk
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Munro-Tailoring: VALOR
High-end
fashion
Na het succesvol opzetten en uitrollen van een B2B
internationaal bedrijfsmodel, wenst MunroTailoring een nieuw B2C merk in de markt plaatsen.
Hiervoor werd een strategisch plan en business
model ontwikkeld en werd een zoektocht naar
externe investeerders gestart.
Anheuser-Bush InBev
Fast Moving
Consumer
Goods
Herstructurering van een wereldwijd franchise en
licentie netwerk, met name Belgian Beer Café.
Naast een expansie strategie, werd er ook in
parallel gewerkt op een exit en fix-the-base
strategie.
OPEN NV
Industriële
nijverheid
Turn around van een nationaal gericht bedrijf
(90%), naar een export gericht bedrijf (75% van de
activiteit) wereldwijd actief
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Carnotensis
VOORNAAM:
Ludo
E-MAIL
[email protected]
Tel
0471 22 49 42
WEBSITE
www.carnotensis.com
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/in/carnotensis
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
verbanden leggen tussen strategische acties en financiën, coaching in start ups, netwerk in China
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Chrisal Robin Temmerman
micro biologie
maken van een strategisch plan onder Tango en
groeiversnelling
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
De Clercq
VOORNAAM:
Carl Maria Richard
E-MAIL
[email protected]
Tel
092810292 of 0476790206
WEBSITE
www.h-artmatters.be
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/pub/carl-mr-de-clercq/5/19/b74
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
−
−
−
−
−
−
−
−
strategisch advies en implementatietrajecten
mens & organisatie : strategie - structuur - CULTUUR (audit - optimalistie - alignering)
individuele mentoring voor leiders (zaakvoerders en directieleden)
loon- en arbeidsvoorwaarden
sociaal overleg
hr due dilligence
facility management & security
MEERTALIG (NL/EN/FR/DU/DA)
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
alpro
FMCG/VOEDING
> 10 JAAR DIRECTIELID
GROEI VAN 100 NAAR 300 mio euro dmv een
winnend personeelsbeleid
meerdere awards gewonnen
ERNST & YOUNG
HR CONSULTING
practice leader top executive remuneratie
projecten geleid op 3 CONTINENTEN
DIVERSE FAMILIALE kmo
diverse
TRAJECTBEGELEIDER BIJ VOKA VOOR FAMILIALE
OVERDRACHT (multi-generatie)
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
De Haes
VOORNAAM:
Luc
E-MAIL
[email protected]
Tel
0475 72 46 05
WEBSITE
www.leuvion.com
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/in/lucdehaes
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
Eerste loopbaan in export en verkoop (als expatriate in die landen) in rwanda, kenya, egypte (5 jaar),
jordanie, frankrijk en nederland. later in wereldwijde sales en marketing (met o.a. korte expatriaties naar
chicago en new york). sinds 20+ jaren interculturele expert (organisatiepsycholoog en antropoloog) bij
internationale bedrijven en publicatie boek bij lannoocampus "groeien in het buitenland". vandaar expertise
in:
−
−
−
−
Interculturele coaching & training
internationale verkoop & marketing
Groeistrategieën voor buitenlandse markten.
Vraagstukken omtrent internationaal hrm (international mobility)
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
SIEMENS
Telecommunicatie
Begeleiding van het management, opleiding van
hoofdkantoor in culturele verschillen en van de
marketing & sales in de bestemmingslanden (lokale
werknemers in het Midden-Oosten) in self
management.
EVONIK
Chemicals
Coaching expatriates (Belgen naar Singapore) in
culture shock, cultural awareness en operational
effectiveness. Training Singaporeans in ''Living in
Belgium''.
JOHNSON & JOHNSON
Pharmaceutical
Meerdere opdrachten, o.a. sales in Dubai,
expatriates in Belgium maar ook hoe efficiënt met
Amerikanen samenwerken.
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
De Hainaut
VOORNAAM:
Rudy
E-MAIL
[email protected]
Tel
0475 62 55 02
WEBSITE
www.dfib.be
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/in/rdh1954
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
−
−
−
zelf internationaal gewerkt in 12 landen
internationaal netwerk
run zelf mijn kmo 50 man
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Sebek Inks
inkten
opzet en exportstrategie voor beginnende kmo
Transport Verbeken
transport
interimmanager geplaatst om bedrijf op
internationale groei voor te bereiden
Tate & Lyle
productie
suikers
acquisities in 5 oost Europese landen
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Hanot
VOORNAAM:
Georges
E-MAIL
[email protected]
Tel
+32 475 71 70 15
WEBSITE
www.dewieleman18a.be (portaalsite), www.con-sent.be
LINKED IN ACCOUNT: https://www.linkedin.com/in/georgeshanot
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
Ontwikkelen en ontsluiten van strategieën en acties om groeipotentieel beter, en sneller te ontsluiten.
Vertrouwd met verschillende culturen en vlot meertalig, stuurde Georges Hanot in diverse regio's in de
wereld expansie- en integratieprojecten, en dat in een spectrum van retail en export, tot subcontracting en
sourcing. Verandering en groei zijn daarin constante.
Ruime internationale ervaring als bestuurder, ceo, en mede-investeerder in groeibedrijven, en dit zowel in
grote multinationale-, als Belgische KMO-omgevingen. Een no-nonsens aanpak die evenwicht houdt tussen
reflectie en daad.
GEORGES HANOT: “IK BEN IN DE EERSTE PLAATS EEN GENERALIST. ZOWEL OP HET STRATEGISCHE NIVEAU,
ALS OP DAT VAN “HET DETAIL” HEB IK EEN BREED INTERESSE- EN WERKVELD. IK HOU ER OOK VAN OM
VANUIT ECHTE ERVARINGEN “OMHOOG TE WERKEN” NAAR DE STRATEGIE. DAT MAG OOK OMGEKEERD,
MAAR DAN NIET ZONDER DOOR MIDDEL VAN PRAGMATISCHE TESTS DE HAALBAARHEID AF TE TASTEN.
TUSSEN DETAIL EN STRATEGIE LIGGEN DE (BELANGRIJKE!) PROCESSEN; VOOR DEGENE DIE NIET TOT MIJN
CORE BEHOREN, MAAK IK ER EEN PUNT VAN – OOK AD HOC - GOED OMRINGD TE ZIJN. ALLEEN DAN HEB JE
EEN ECHTE, EN STEVIGE IMPACT.
IN DAT KADER WERK IK SAMEN MET EEN BEPERKTE CLUSTER VAN PARTNERS.”
Zijn collaboratieve aanpak maken hem ook tot een succesvol onderhandelaar en belangenbehartiger.
Georges is tevens erkend conflictbemiddelaar, en als dusdanig Founding Partner van Con-Sent ADR, een
gespecialiseerde mediation-praktijk.
Daardoor voelt Georges ook goed aan wat haalbaar is in een organisatie, en waar mogelijke
belangentegenstellingen kunnen getransformeerd worden naar een gemeenschappelijk groeiproject.
Het openen van netwerken, creëren van – interne en externe - connectiviteit en samenwerking, motiveren
en coachen van topmanagement, bouwen en laten samenwerken van performante teams, empoweren tot
reflectie en actie, federeren en buy-in verkrijgen rond projecten, vormen zijn tweede natuur.
REFERENTIES: OP INDIVIDUELE AANVRAAG
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Hensel
VOORNAAM:
Jan Maarten
E-MAIL
jmhensel-interim.nl
Tel
0031 (0)651303958
WEBSITE
www.hensel-interim.nl
LINKED IN ACCOUNT: http://nl.linkedin.com/pub/jan-maarten-hensel/5/138/559
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
−
−
−
Bestuurlijke ervaring opgedaan bij beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven en kmo bedrijven.
Business coaching
Strategische oefening opportuniteitsanalyse
REFERENTIES:
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Group de Condé
Transport
Businesscoaching
Opportuniteitsanalyse
Bestuursoverleg
Bouwbedrijf Vandebos
Bouw
Businesscoaching
Opportuniteitsanalyse
Bestuursoverleg
A & B Partners
Accountancy
Businesscoaching
Strategisch innoveren
Bestuursoverleg
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Horsten
VOORNAAM:
Bart
E-MAIL
[email protected]
Tel
014/72.02.75 of 0477/61.51.44
WEBSITE
www.horsten.be
LINKED IN ACCOUNT: https://be.linkedin.com/pub/bart-horsten/b/21/263
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
4 jaar werkervaring in Duitsland, sinds 1998 tot heden ruime ervaring in de begeleiding van KMO’s bij hun
exportactiviteiten naar of investeringsplannen in China, als consultant maar ook als partner (medeinitiatiefnemer, mede-aandeelhouder en/of bestuurder in vennootschappen met een activiteit in of met
China).
Het zakendoen in China vergt een heel specifieke aanpak omwille van de grote culturele verschillen, de
taalbarrière en de complexiteit van de markt. Vanuit een generalistische aanpak met focus op China en
Hong Kong kan Bart bedrijven een A-tot-Z begeleiding bieden op strategisch gebied, haalbaarheidsstudies,
partnerselectie, projectmanagement, juridische risico-analyses, verkopen in China, enz. Met een eigen
kantoor in China en via regelmatige reizen naar China, kan ook het uitgebreide netwerk van contacten in
China beschikbaar gesteld worden aan de groeibedrijven.
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Biobest NV
Biotech
Strategisch advies voor China project
Begeleiding bij onderhandelingen met Chinese
partners
Assistentie bij de implementatie en oprichting van
de joint venture
Exotic Plant NV
Landbouw
Opmaak financieel en business plan voor China
project
Assistentie bij zoektocht naar financiering
Strategisch advies
Corsendonk Brouwerij NV
Bieren
Zoektocht naar en screening van potentiële Chinese
distributeurs
Contractonderhandeling
Liaison en opvolging tijdens de operationele fase
Aquion Inc
Waterbehandelingsproducten
Zoektocht naar en screening van potentiële Chinese
distributeurs
Contractonderhandeling
Registratie van producten
Liaison en opvolging tijdens de operationele fase
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Jansen
VOORNAAM:
Frans
E-MAIL
[email protected]
Tel
0474959457
WEBSITE
SCVonline.be
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/pub/frans-jansen/55/536/b08
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
algemeen management : business management en project management ervaring
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Dow Chemical
Plastic operation
/ projects /
business
management
integratie van bedrijf bij overname - Zuid-Africa en
Duitsland
Dow Chemical
Plastic operation
/ projects /
business
management
large project management in buitenland: Duitsland,
Italie, Spanje, America/Saudi Arabia
Dow Chemical
Plastic operation
/ projects /
business
management
Bedrijfsleiding in buitenland: Zuid-Afrika, Spanje,
Duitsland en Nederland
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Lenaerts
VOORNAAM:
Jaak
E-MAIL
[email protected]
Tel
015 55 00 20
WEBSITE
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/pub/jaak-lenaerts/14/407/5b3
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
Strategie-Innovatie-Internationaal netwerk
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
PolyVision
B to B Visuele
communicatie
Omzet groei via Innovatie
Vanerum
Schoolmeubilair
Als extern bestuurder mede groei realiseren via
acquisities
Metaalwerken De Cock
Metalen
constructies
Omzetgroei via contacten in Internationale
bedrijven
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Mestdag
VOORNAAM:
Dany
E-MAIL
[email protected]
Tel
+32 489/788530
WEBSITE
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/in/danymestdag
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
−
−
−
−
−
−
Technische Kennis van Ict/Electronica/Mechanica/Textiel
Management ervaring in: Logistiek/ Internationaal transport/ Sales management/ Algemene
bedrijfsleiding
Ervaring in internationale bedrijven
Ervaring met start up’s door eigen ervaring van one to many
Kennis opbouwen internationaal distributienetwerk
Momenteel actief in milieu en cleaning op wereldschaal.
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
TERRAZZA MC
Cleaning
Opstart internationaal netwerk
THE WIRELESS CORPORATION
ICTcommunication
Start en opbouw Benelux en Europees
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Sanders
VOORNAAM:
Jo
E-MAIL
[email protected]
Tel
0475 42 94 09
WEBSITE
www.leadershipadvisory.be
LINKED IN ACCOUNT:
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
−
−
−
Strategievorming
Hoe een noodzakelijke aanpassing en verandering van de organisatie aan te pakken
Persoonlijke coaching van de bedrijfsleiding om de strategie en de verandering waar te maken
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Schuermans
VOORNAAM:
Guy
E-MAIL
[email protected]
Tel
0475 90 24 22
WEBSITE
www.o4m.be
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/pub/guy-schuermans/6/62a/a42
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
−
−
−
−
jarenlange ervaring als ondernemer/manager met werken in een internationale, multi-culturele
context en teams
in benelux, frankrijk, us en azie
binnen verschillende disciplines zoals project management, human resources, algemeen
management, marketing, communicatie en financieel management
viertalig (nederlands, frans, engels en duits)
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Anoniem
Financieel
Project management voor een investeringsfonds.
Uitwerken van plan van aanpak, mobiliseren
middelen en coordinatie van realisatie.
anoniem
Bedrijfsadvies
opstart nieuwe onderneming. Uitwerken van
project plan en begeleiding bij implementatie van
bestuurs- en administratieve structuur. aantrekken
van investeerders en opzetten van gezonde
financiele structuur
anoniem
Zorgsector
uitwerken van strategische roadmap, met name
verhelderen van doelstellingen en middelen.
Begeleiding bij opzetten it infrastructuur,
commerciele aanpak, website en sociale media,
optimaliseren financiele en hr processen.
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Sterckx
VOORNAAM:
Luc
E-MAIL
[email protected]
Tel
0475 52 90 20
WEBSITE
LINKED IN ACCOUNT:
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
CULTUUR/TALEN
INTERNATIONAAL NETWERK
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
- meer dan 40 jaar wereldwijde ervaring op c-level/bestuurder in internationale bedrijven
- realisatie van acquisities, mbo, fusies, afsplitsing en verkoop van bedrijven
- opzetten en realisatie strategie en groeiplan
- specifieke ervaringen in energie, chemie, milieu
- optimalisering governance en beheerstructuur
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Van De Putte
VOORNAAM:
Wim
E-MAIL
[email protected]
Tel
0478 56 75 18
WEBSITE
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/pub/wim-van-de-putte/43/10a/2b
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
−
−
−
−
−
Gestructureerde aanpak.
Ervaring in:
Deelname congressen
Opvolgen leads
Distributeur relaties
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Otoconsult
Health care:
NKO specifieke
software
- Exploratie en analyse van het nationale en
internationale marktpotentieel.
- Vormgeven en structureren van de commerciële
afdeling.
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Van den Winckel
VOORNAAM:
Alex
E-MAIL
[email protected]
Tel
0495 38 63 63
WEBSITE
www.abes-consultancy.eu
LINKED IN ACCOUNT: http://be.linkedin.com/pub/alex-van-den-winckel/14/14b/573
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
-
strategie internationaal en lokaal
-
fast moving consumer goods en diensten
-
BtoC en BtoB: retail, out-of-home, foodservice channels
-
organisatie ontwikkeling: structuur, coaching, training
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Mediaforta
digitale media
Strategie ontwikkeling, met focus op missie, values,
branding en digitale communicatie
Unipro België
Bouwchemie
−
−
−
−
Lange termijn strategie
innovatie aanpak
sales strategie
coaching directieleden
Gravelart
Tuindecoratie
−
−
−
strategie ontwikkeling
business model voor meer winstgevende
groei
mergers & acquiisities
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Van Roey
VOORNAAM:
Patrick
E-MAIL
[email protected]
Tel
0495 53 77 72
WEBSITE
LINKED IN ACCOUNT:
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
Business development en SALES and marketing in NL,D,FR UK and the Nordic.
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
B&V Consultants nv, BNV Consult
BV, BNV Consulting ltd
IT
BnV is gestart in 1998 met een vestiging in
Zaventem . In Nederland in 2003 is BnV Consult bv
en BnV Nederland opgericht. In 2006 ,een joint
venture met Epicenter bv werd Ancora In
Nederland hadden we een 30 tal mensen op de
Payroll.
In 2007 BNV consulting Ltd in Slough (London) .
In 2008 alles overgenomen door Business &
Decision(BND:Euronext Paris)
Societe General, Paris Fr, ABNAMRO, Amsterdam, Nl, Telecom
Italia, Rome, It, ENWB Stuttgart D.
Scottish Widows,Edinburgh UK
IT
IT Consultancy
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Vermeulen
VOORNAAM:
Philip
E-MAIL
[email protected]
Tel
0476 47 97 14
WEBSITE
www.q-list.be
LINKED IN ACCOUNT: HTTP://BE.LINKEDIN.COM/IN/PHILIPVERMEULEN
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
een jarenlange ervaring als venture capitalist (bedrijvenbouwer) bij o.a. GIMV en FLV Fund waar ik tevens
als bestuurder/director in een ruim aantal internationale bedrijven (Europa, USA, Azië) mee de
internationale strategie uittekende. Daarnaast dus tevens ruime ervaring in alle facetten van het
ondernemen in vele situaties. Ook een ruime ervaring als coach en mentale begeleider;
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Q-List bvba
consulting en
coaching
begeleiden van ondernemingen en ondernemers bij
hun groei, hun strategie en kritische momenten in
hun bestaan en evolutie. Tevens assistentie bij fund
raising.
Option nv
Mobile Data
Bestuurder gedurende meer dan 20 jaar.
Dispack Projects nv
One-Way beer
kegs
Samen met de ondernemer het origineel business
plan schrijven + strategie uitbouwen + fund raising
+ bestuurder.
Profiel Fiche
Erkende coach – internationale groei
NAAM:
Verstrepen
VOORNAAM:
Herman
E-MAIL
[email protected]
Tel
0475 87 86 20
WEBSITE
LINKED IN ACCOUNT:
GENERIEK AFGETOETSTE CRITERIA (ERKENNING KMO PORTEFEUILLE COACH INTERNATIONALE GROEI)
BEDRIJFSBREDE ERVARING
INTERNATIONAAL NETWERK
CULTUUR/TALEN
ERVARING BIJ INTERNATIONALE GROEI BEDRIJVEN
VERMOGEN OM ZIJN/HAAR KENNIS EN ERVARING IN EEN KMO OMGEVING IN TE ZETTEN EN COACHEND OP TE TREDEN
WAT KAN U BIJDRAGEN OM HET BEDRIJF BIJ INTERNATIONALE GROEI TE ONDERSTEUNEN (SPECIALISATIES)
REFERENTIES
NAAM BEDRIJF
SECTOR
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Download