Afstemmen, wk 1

advertisement
Op noemer van de NAAM
De bijbel
in zeven delen
beluisterd en bezongen
dagteksten voor morgen, middag en avond
samengesteld door
ds Leendert Terlouw
http://opnoemervandenaam.web-log.nl
[email protected]
Deel I
Pastoraat
“Bij name genoemd”
Op noemer van de NAAM
Tekst/muziek: Leendert Terlouw
Bloemlezing uit Genesis,
Psalmen,
Johannes en pastorale brieven
Deel I A
“Voor licht bestemd”
BIJ NAME GENOEMD / 1
Pastoraat 1
In het begin
I
Psalm 1 1-2
Gelukkig de mens die vreugde vindt
in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Gezegend hij die zo zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft
Psalm 1: 1
Genesis 1 1.3
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen
Gezang 1: 1
II
Psalm 2 12
Bewijs eer aan zijn zoon.
Gelukkig wie schuilen bij Hem.
Gij wilt met vrede komen,
met vrede,vrijheid, vreugd’en eer:
Gezang 26 : 2
Psalm 3 6
Ik ga liggen, val in slaap en word wakker
de Heer beschermt mij.
Ik legde mij en sliep
ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken
Psalm 3 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 2
III
Johannes 1 14.16
Het woord is mens geworden
en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid en waarheid.
Uit zijn overvloed zijn wij allen
met goedheid overstelpt.
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep
Gezang 150 : 4
Psalm 4 9
In vrede leg ik mij neer, meteen slaap ik in
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen
Psalm 4 : 3
Pastoraat 2
Verlangen en vervulling
I
Psalm 5 4.12
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht.
Vroeg in de morgen kom ik , HEER,
en leg mijn noden voor u neer.
Psalm 5: 1
Genesis 2 18.23
God, de HEER, dacht:
het is niet goed dat de mens alleen is
Toen riep de mens uit: Eindelijk één gelijk aan mij,
BIJ NAME GENOEMD / 3
Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven
Gezang 86 : 3
II
Psalm 6 3.10
Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg
Genees mij, HEER, ik ben doodsbang.
De HEER hoort mijn roep om erbarmen,
Ik wordt verteerd door vrezen,
o HEER, kom mij genezen,
mijn hart is droef en bang.
Psalm 6 : 2
III
Psalm 7 9
Doe mij recht, HEER, ik ben onschuldig.
God is het schild dat mij beschermt ,
Hij bevrijdt de oprechten van hart.
God is mijn schild en mijn betrouwen
De reine zal zijn heil aanschouwen
Psalm 7: 5
Johannes 2 11
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste wonderteken;
hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
Wij willen de bruiloftsgasten zijn.
Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten
Gezang 74 : 1, 4
BIJ NAME GENOEMD / 4
Pastoraat 3
Vervreemd
I
Psalm 8 4-6
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
wat is het mensenkind dat u naar hem omziet?
U hebt hem gekroond met glans en glorie
Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven
Gezang 480 : 1
Genesis 3 9.10
Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’
Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang
omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me’.
O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U
Gezang 395 : 1
II
Psalm 9 11
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen,
u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Geef mij een ingang der genade,
dat ik mag zingen van uw daden
Psalm 9 : 7
III
Psalm 10 14
Toch ziet u de pijn en het verdriet,
u merkt het op en weegt het in uw hand.
BIJ NAME GENOEMD / 5
Gij zijt de Heer, o God, die alles ziet
en alle moeiten opneemt in uw hand
Psalm 10 : 5
Johannes 3 16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft… eeuwig leven heeft!
Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, –
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde
Gezang 169 : 4
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht
Gezang 487 : 1
Pastoraat 4
Oproep en aanroep
I
Psalm 11 7
Rechtvaardig is de HEER, hij heeft rechtvaardigheid lief
De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen
Al wie op aarde rechte paden vond
gaat blij het blinken van zijn aanschijn tegen
Psalm 11 : 3
Genesis 4 9.26
Toen vroeg de HEER: ´Waar is Abel, je broer?´
In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.
BIJ NAME GENOEMD / 6
Heer, wij gedenken U – het bloed van
Abel roept nog steeds tot ons geweten
Gezang 324 : 3
II
Psalm 12 6
Zwakken en armen zuchten onder het geweld –
‘Om hen sta ik op,’ zegt de HEER,
‘ik breng de redding die zij verlangen’
Gij HEER, houdt ons voor immer in uw hoede.
Gij zijt getrouw, uw woord doet Gij gestand
Psalm 12 : 5
Psalm 13 2
Hoelang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
Hoe lang, HEER, gaat Gij mij voorbij?
Hoelang verbergt Gij U voor mij?
Psalm 13 : 1
III
Psalm 14 2
De HEER ziet uit de hemel naar de mensen om te zien
of er een verstandig is, een die God zoekt
Uw schapen zijn in nood
men breekt uw volk als brood
Gezang 294 : 7
Johannes 4 23.42
En komt een tijd, dat wie de Vader echt aanbidt,
hem aanbidt in Geest en in waarheid.
We hebben hem zelf gehoord en we weten
dat hij werkelijk de redder van de wereld is.
God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ´t stof aanbidden
Gezang 323 : 1
BIJ NAME GENOEMD / 7
Pastoraat 5
Innig verbonden
I
Psalm 15 1.2
HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hem die, o HEER, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent
die zult Gij U een gastheer tonen.
Psalm 15 : 1
Genesis 5 22.24
Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch
in nauwe verbondenheid met God.
Aan zijn leven kwam een einde, doordat God hem wegnam.
Zij wandlen op aarde, zij zijn in de hemel
zij smaken de vrede in ’t aardse gewemel
Gezang 439: 5
II
Psalm 16 5.16
HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in uw handen.
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen
Psalm 16 : 3
BIJ NAME GENOEMD / 8
III
Johannes 5 19.20
´Waarachtig, ik verzeker u:
de Zoon kan niets uit zichzelf doen;
en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.
De Vader heeft de Zoon immers lief
en laat hem alles zien wat hij doet.´
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts om op God te letten
Psalm 25 :7
Psalm 17 5.15
Mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet
Laat mij uw gelaat aanschouwen,
bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.
Maar mij doet Gij uit boze dromen
ontwaken,o mijn Dageraad,
ik zie de glans van uw gelaat
Psalm 17 : 6
Pastoraat 6
Voorgoed verbonden
I
Psalm 18a 2.3
Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
Gij, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht
Ik heb U lief van ganser harte, HERE
Gij immers zult het onheil van mij weren
Psalm 18 : 1
BIJ NAME GENOEMD / 9
Genesis 6 6.8
De HEER had er spijt van dat hij mensen had gemaakt
en voelde zich diep gekwetst. Alleen Noach vond bij de HEER
genade. Hij was een rechtschapen man, die een voorbeeldig leven
leidde, in nauwe verbondenheid met God.
Komt en aanschouwt des HEREN daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade
Psalm 46 : 3
II
Psalm 18b 20.29
Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte,
bevrijdde mij omdat hij mij liefhad.
U bent het die mijn lamp doet schijnen,
u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis
Getrouw zult Gij voor de getrouwe zijn
goed voor de goede, voor de reine rein
Psalm 18 : 7
III
Psalm 18c 36.37
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakt mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.
Alleen die God die mij met kracht omgord,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt
Psalm 18 : 9
Johannes 6 35.47
´Ik ben het brood dat leven geeft,´ zei Jezus. ´
Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben.
Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven.
Ik ben het brood dat leven geeft
Gij zijt het brood van God gegeven.
Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd
Gezang 75 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 10
Pastoraat 7
Licht en leven
I
Psalm 19a 1.5.6
De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen.
Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
een bruidegom die het bruidsbed verlaat
maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik
hemel, uw schoonheid / met stralend gezicht
Gezang 377: 1
Genesis 7 1
Toen zei de HEER tegen Noach:
‘Ga de ark in, samen met je hele gezin,
want ik heb gezien dat jij als enige rechtschapen bent.
Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in
O God, die naar uw strenge wet / het geslacht
hebt gestraft / maar Noach hebt gered
Gezang 338 : 1
II
Psalm 19b 8.9
De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens
Het gebod van de Heer is helder:
licht voor de ogen
begeerlijker dan goud
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning
Psalm 19 : 4
BIJ NAME GENOEMD / 11
III
Johannes 7 37-39
Jezus riep:
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart
van wie in mij gelooft.”´
Hiermee doelde hij op de Geest
die zij die in hem geloofden
zouden ontvangen.
Gij zijt het water ons ten leven
de bronnen van de eeuwigheid
Gezang 75 : 5
Psalm 20 8
Anderen vertrouwen op paarden en wagens,
wij op de naam van de HEER, onze God.
U wacht een onaantastbaar leven
zo gij zijn naam vertrouwt.
Psalm 20 : 1
Pastoraat 8
Bevrijdend licht
I
Psalm 21 4.5.
U nadert hem met rijke zegen
en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon.
Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven,
lengte van dagen, voor eeuwig en altijd.
Hij zal naar alle zijden / het heilzaam licht verspreiden
waarmede Gij hem overstelpt
Psalm 21 : 4
BIJ NAME GENOEMD / 12
Genesis 8 21
De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf:
Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens,
want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan,
is nu eenmaal slecht.
Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt
Gezang 337 : 3
II
Psalm 22 25.27
Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd,
hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep.
De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zie die hem zoeken, brengen lof aan de Heer.
Voor altijd mogen jullie leven!
Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving
Psalm 22 : 11
III
Johannes 8 12.36
`Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt
nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.´
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis
Gezang 75 : 8
Psalm 23 1.4
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,/ Gij zult bij mij wezen
Gezang 14 : 3
BIJ NAME GENOEMD / 13
Pastoraat 9
Trouwverbond
I
Psalm 24 4.5
Wie reine handen heeft en een zuiver hart
Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
Laat dan mijn hart u toebehoren,
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan
Gezang 479 : 4
Genesis 9 12-15
Dit zal voor alle komende generaties het teken zijn
van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie:
ik plaats mijn boog in de wolken:
die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.
Wanneer in die wolken de boog zichtbaar wordt,
zal ik denken aan mijn verbond met jullie
Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht
Gezang 337 : 7
II
Psalm 25 1.6
Naar uw, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op u vertrouw ik
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor
Psalm 25 : 4
BIJ NAME GENOEMD / 14
III
Johannes 9 31.38
Wij weten dat God niet naar zondaars luistert,
maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet.
Dat de ogen geopend worden – dat is nog nooit eerder vertoond!
Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer.
Licht, Gij ons met uw stralen, o, licht der wereld, voor
Gezang 423 : 2
Psalm 26 2.3
Doorgrond mij, HEER, en ken mij, peil mijn hart en mijn nieren,
want uw liefde staat mij voor ogen
en ik bewandel de weg van uw waarheid.
Mijn weg is recht en effen, ik treed u zingend tegemoet
Psalm 26 : 5
Pastoraat 10
De stem verstaan
I
Psalm 27 1.5
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad,
verbergt mij veilig in zijn tent
Ik ken geen angst voor nood en overval
het is de Heer die mij behouden zal
Psalm 27 : 1
Genesis 10 1.32
Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet,
de zonen van Noach.
Van hen stammen de verschillende volken af
die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid.
BIJ NAME GENOEMD / 15
De aarde en haar volheid zijn
des HEREN koninklijk domein
Psalm 24 : 1
II
Psalm 28 6.7
De HEER zij geprezen, hij heeft mijn smeekbede gehoord.
De HEER is mijn kracht en mijn schild,
op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde,
hem wil ik loven in mijn lied.
Geloofd zij God, die naar mijn woorden
mijn smeken en mijn klagen hoorde
Psalm 28 : 4
III
Psalm 29 10.11
De HEER heeft zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.
De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
Uit het hart der duisterni
uit de nacht van het gemis
houwt des HEREN stem het licht
Psalm 29 : 4
Johannes 10 11.14.27.28
Ik ben de goede herder.
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven,
niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven
Gij zijt tot herder ons gegeven
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven
Gezang 75 : 15
BIJ NAME GENOEMD / 16
Pastoraat 11
Aan de dood onttogen
I
Psalm 30 7-8.11
In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen.
HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg,
u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.
U hebt mijn klacht veranderd in een dans,
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde omhuld.
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan
uw vreugdekleed deedt Gij mij aan
Psalm 30 : 5
Genesis 11 6.7
Dit is één volk
en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,
dacht de HEER, en wat ze doen is nog maar het begin.
Laten wij spraakverwarring onder hen teweegbrengen
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht
Gezang 330 : 2
II
Psalm 32 1.3.5.
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,
van wie de zonden worden bedekt
Zolang ik zweeg teerden mijn botten,
kreunend leed ik, de hele dag.
Toen beleed ik mijn zonde,
en u vergaf mijn zonde, mijn schuld
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met liederen van bevrijding mij
Psalm 32 : 3
BIJ NAME GENOEMD / 17
III
Johannes 11 32.25-26
‘Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.´
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan
Gezang 182 : 6
Psalm 31 6.8.21.24
In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God,
u verlost mij. Ik zal mij verblijden.
Geprezen zij de HEER om zijn trouw,
hij heeft een wonder aan mij verricht,
Getrouwen van de HEER, heb hem lief.
Geprezen zij de Heer, mijn Koning,
Hij die zijn knecht ontmoet
met gaven groot en goed
Psalm 31 :17
Pastoraat 12
Goedheid van de Heer
I
Psalm 33 12.18.20
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft.
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw.
Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht
Psalm 33 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 18
Genesis 12 1-4
‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste
verwanten, en ga naar het land dat ik zal wijzen. Ik zal je tot een
groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een
bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen.
om voortaan als een blinde / te zien een donker licht,
voortaan helderziende / te zijn op God gericht
Gezang 3 : 1
II
Psalm 35 10
Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: ‘HEER, wie is aan uw
gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers,
de zwakken en de armen van hun uitbuiters.’
O HEER, wie is aan U gelijk,
die de ellendige bevrijdt / en onze nooddruft veilig stelt
Psalm 35 : 3
III
Johannes 12 24-26
Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het,
maar wie in deze wereld zijn leven haat,
behoudt het voor het eeuwige leven.
Het zaad der goedheid Gods, de Heer,
valt in de voor des doods, valt in de aarde neer
Gezang 223 : 6
Psalm 34 6.9.15
Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
Psalm 34 : 5
BIJ NAME GENOEMD / 19
Pastoraat 13
Liefde tot het einde
I
Psalm 36 8-10
Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.
Zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.
Bij U, HEER, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Psalm 36 : 3
Genesis 13 8-9.14
Abram zei tegen Lot: Waarom zouden we ruziemaken?
We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteengaan.
Het hele land ligt voor je open.
De HEER zei tegen Abram: ‘Al het land dat je ziet geef ik aan jou’
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
Gezang 225 : 5
II
Psalm 38 5.10.16
Mijn schuld steekt hoog boven mij uit,
als een zware last, te zwaar om te dragen
Heer, al mijn verlangens zijn u bekend,
mijn zuchten is u niet verborgen.
Want op u, HEER, hoop ik, van u komt antwoord
HEER, op U wil ik vertrouwen / op U bouwen.
Geef Gij antwoord, o mijn God
Psalm 38 : 9
BIJ NAME GENOEMD / 20
III
Psalm 37 1.3.11
Wees niet jaloers op wie kwaad doen, zij verdorren als gras.
Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
Wie nederig is, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.
Verteer u niet in toornige gedachten,
maar beid Gods tijd, wees stil,leer het verstaan
Psalm 37 : 3
Johannes 13 1.5.8.15
Jezus had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief,
en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.
Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen:
‘Als ik je niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.
Ik heb jullie een voorbeeld gegeven.
Dat moeten jullie ook doen.´
Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd
Gezang 150 : 3
BIJ NAME GENOEMD / 21
Op noemer van de NAAM
De bijbel
in zeven delen
beluisterd en bezongen
dagteksten voor morgen, middag en avond
samengesteld door
ds Leendert Terlouw
http://opnoemervandenaam.web-log.nl
[email protected]
Deel I
Pastoraat
“Bij name genoemd”
Op noemer van de NAAM
Tekst/muziek: Leendert Terlouw
Deel I b
“Op veilige Basis”
BIJ NAME GENOEMD / 22
Pastoraat 14
Uitredding
I
Psalm 40 2-4
Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht
en hij boog zich naar mij toe,
hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
Hij trok mij uit de kuil van het graf.
Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.
Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer
Psalm 40 : 1
Genesis 14 14.16.18
Toen Abram hoorde dat zijn neef gevangengenomen was,
bracht hij allen op de been.
Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij.
Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen.
Halleluja, ’t loflied rijze
Hem, die onze banden slaakt!
Hem, die ons koningen en priesters maakt
Gezang 317 : 1
II
Psalm 39 5.8.13.14
Geef mij weet van mijn einde, HEER
Wat heb ik dan te verwachten? Mijn hoop is alleen op u gevestigd.
Hoor mijn gebed, HEER, wees niet doof voor mijn verdriet,
want een vreemdeling ben ik bij u.
Wend uw straffende blik van mij af, voor ik heenga en niet meer ben
En nu, mijn Heer, wat rest mij nog voor hoop?
Gij blijft alleen mijn toeverlaat.
Psalm 39 : 4
BIJ NAME GENOEMD / 23
III
Psalm 41 2.4
Gelukkig wie zorgt voor de armen;
in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven.
Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn.
Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede
Maar Gij, Heer, richt mij op, dat ik het weet
hoe Gij mij gunstig zijt
Psalm 41 : 4
Johannes 14 18.26
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest,
jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen
wat ik tegen jullie gezegd heb.
De Trooster komt, die Christus zenden zal,
en die nooit van ons wijkt. De Trooster komt!
Gezang 77 : 1
Pastoraat 15
Godsverlangen
I
Psalm 42 2.3.9
Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.
Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen
Psalm 42 : 3
BIJ NAME GENOEMD / 24
Genesis 15 1.6
´Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen.
Je loon zal vorstelijk zijn.’ Abram vertrouwde op de HEER,
deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
en allen die geloven / zijn Abrahams geslacht,
geboren uit de hoge, getogen in de nacht
Gezang 3 : 2
II
Psalm 44 12.13.18
U hebt ons onder vreemde volken verstrooid,
u hebt uw volk van de hand gedaan.
Maar wij zijn u niet vergeten, uw verbond verloochenden wij niet.
Heer, zie toch, onder zoveel slagen
bleven wij altijd naar U vragen
Psalm 44 : 9
III
Psalm 45 3.5
Lieflijkheid vloeit van uw lippen
– God heeft u voor altijd gezegend.
Treed op in glorie en begin de strijd
voor waarheid, deemoed en recht.
Uw liefde geldt het recht / dus heeft u boven allen God gewijd,
met olie die het hart verblijdt
Psalm 45 : 3
Johannes 15 1.4.9
´Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Zonder mij kun je niets doen.
Blijf in mijn liefde.
Laat m´in U blijven,groeien,bloeien
doorstroom,beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij
Gezang 78: 1
BIJ NAME GENOEMD / 25
Pastoraat 16
Met het oog op ons
I
Psalm 46 2.3.8
God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet,
al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.
Onze burcht is de God van Jakob.
Komt en aanschouwt des HEREN daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade
Psalm 46 : 3
Genesis 16 8.13.14
‘Hagar, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’
Toen riep zij de HEER zo aan: ‘U bent een God van het zien.
Want, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’
De naam van de bron: Lachai-Roï.
Maar God heeft naar ons omgezien! / Wij, in de nacht verdwaalden
Gezang 169 : 4
II
Psalm 47 2.6.8
Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang.
Onder gejuich steeg God omhoog,
de HEER steeg op bij hoorngeschal.
Zing een feestelijk lied: God is koning van heel de aarde
nu ik zo uw glorie zie
Zou mij ooit de moed ontzinken, / nu ik uw victorie zie?
Gezang 230 : 4
III
Psalm 48 2.9
Groot is de HEER, hem komt alle lof toe.
In de stad van de HEER van de hemelse machten
hebben wij gezien: God houdt haar voor eeuwig in stand.
BIJ NAME GENOEMD / 26
Wij loven, Heer, U in uw huis,
ons hart is in uw liefde thuis
Gij die uw naam ons openbaarde,
uw lof is tot het eind der aarde
Psalm 48 : 3
Johannes 16 13.20.22.27
De Geest van de waarheid zal jullie
de weg wijzen naar de volle waarheid.
Je verdriet zal in vreugde veranderen.
Niemand zal je je vreugde afnemen.
De Vader zelf heeft jullie lief.
Die nu verlies moet lijden / heb ik mijn weerzien beloofd.
in blijde vervulling die geen sterveling u rooft
Gezang 79 : 2
Pastoraat 17
Offergezind
I
Psalm 49 6-7.13.16
Waarom zou ik vrezen als ik door uitbuiters word omringd,
die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom.
Een mens, hoe rijk ook, ontkomt niet aan het duister
Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk
Dan triomferen in de dageraad
oprechten over wie ten grave gaat
Psalm 49 : 4
Genesis 17 2-5.15.17
‘Ik wil met jou een verbond aangaan.
Je zult de stamvader worden van een menigte volken.
Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham.
Voortaan moet je je vrouw niet Sarai noemen maar Sara.
Zij zal je een zoon baren.
BIJ NAME GENOEMD / 27
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind
Psalm 105 : 3
II
Psalm 50 14-15.23
Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft.
Roep mij te hulp in tijden van nood,
ik zal je redden en je zult mij eren.
Wie een dankoffer brengt, geef mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt
al wie in dankbaarheid / aan Mij het offer van zijn leven wijdt,
houdt mij in eer en heeft mijn wil verstaan
Psalm 50 : 11
III
Psalm 51 3-6.9.12
Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen,
doe mijn daden te niet, was mij schoon van alle schuld.
Tegen u alleen heb ik gezondigd.
Was mij en ik word witter dan sneeuw.
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest.
het offer van een diep gewond gemoed
en een gebroken geest zal U behagen
Psalm 51 : 6
Johannes 17 3.9.15.21
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen en hem die u gezonden
hebt. Ik bid de mensen die u mij gegeven hebt, omdat zij van u zijn.
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen,
maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
God, houd zelf uw naam in eer.
Weer met macht de wolf
Vergaar uw kudde bij elkaar.
Gezang 306 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 28
Pastoraat 18
Eindelijk gerechtigheid?
I
Psalm 52 10
Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God,
ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.
Gods daden houden stand
Ik zal als een olijfboom groenen, beschaduwd door zijn hand
Psalm 52 : 5
Genesis 18 14.22
‘Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?’ ‘Wilt u dan behalve
de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen?
‘Ik zal haar niet verwoesten omwille van die tien’
Het duurt niet lang meer / Het lachen is dat uur gedaan,
als alles zal in vuur vergaan
Gezang 279 : 1
II
Psalm 53 4.5.7
Allen zijn afgegleden, ontaard, geen van hen deugt, niet één.
Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters?
Ach, laat uit Sion redding komen
Wend, Heer, ons lot, stel paal en perk aan ’t lijden,
dan brengt U vrolijk lof en spel / heel Israël
Psalm 53 : 5
Psalm 54 6.8.9
Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.
Van harte zal ik u offers brengen en uw naam loven, HEER,
want hij is goed: hij heeft mij uit de nood gered
God is mijn hulp, Hij is getrouw.
Het is de Heer die mij blijft schragen
Psalm 54 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 29
III
Johannes 18 8.11.37
‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.
Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft, niet drinken?
Ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.
O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd’U schenken?
Gezang 181 : 5
Psalm 55 18.23
In de avond, in de morgen, in de middag
klaag ik en zucht ik en hij hoort mijn stem.
Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen,
nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
O, werp nu op de HEER uw zorgen!
Wie recht doet blijft in Hem geborgen
Psalm 55 : 7
Pastoraat 19
Volbracht
I
Psalm 56 4.9.10.13
In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Mijn omzwervingen hebt gij opgetekend,
vang mijn tranen op in uw kruik.
God staat mij terzijde. Dankoffers wil ik u betalen
Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen!
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen
Psalm 56 : 3
Genesis 19
16.17.29
‘Vlucht, uw leven is in gevaar! Kijk niet om’.
God liet Lot aan de ondergang ontkomen.
Zo hield God rekening met Abraham.
BIJ NAME GENOEMD / 30
Moge’t boos geslacht ondergaan.
Dan zal de aarde rein, bevrijd de mensheid zijn
Psalm 21 : 5
II
Psalm 57 2.11
Wees mij genadig, God, want bij u is mijn leven geborgen.
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen
tot het doodsgevaar is geweken.
Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.
In U, Heer, heeft mijn hart de zekerheid,
U wil ik loven, die mij hebt bevrijd
Psalm 57 : 5
Psalm 58 11-12
Verheugd is de rechtvaardige. ‘De rechtvaardige wordt beloond,
er is een God die recht doet op aarde.
Uw knechten zullen zich verblijden: verloren gaat het schuldig bloed.
Psalm 58 : 4
III
Johannes 19 5.14.15..26.30
‘Hier is hij, de mens. Hier is hij, uw koning’.
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om te kruisigen.
Jezus zei: ‘Dat is uw zoon’‘Dat is je moeder’.
’Het is volbracht’
Uw liefde is een groot geheim, / zij vraagt geheel mijn hart en ziel
Gezang 192 : 6
Psalm 59 2.4.17
Bevrijd mij van mijn vijanden. Zij hebben het op mijn leven
voorzien. Maar ik zal uw sterkte roemen
Ja, U mag ik mijn sterkte roemen
mijn vaste burcht, U wil ik roemen
Psalm 59 : 7
BIJ NAME GENOEMD / 31
Pastoraat 20
Rust om op te staan
I
Psalm 61 4.5
U bent altijd mijn schuilplaats geweest,
een toren te sterk voor de vijand.
Laat mij altijd wonen in uw tent,
veilig verscholen onder uw vleugels.
Laat mij als een kleine vogel / schuilen mogen
waar G’uw vleuglen om mij slaat
Psalm 61 : 3
Genesis 20 1-2.17
Toen Abraham een tijdlang in Gerar verbleef, zei hij van zijn vrouw
Sara dat ze zijn zuster was. Het gevolg was dat koning Abimelech
Sara naar zijn paleis liet overbrengen.
Toen bad Abraham tot God en God genas Abimelech en zijn vrouw
en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen.
Eedlen treden aan / om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht
Psalm 47 : 3
II
Psalm 60 5.7.13
U hebt uw volk zwaar laten lijden, ons een bittere wijn laten drinken.
Bevrijd uw geliefde volk, help het met uw machtige hand, verhoor
ons. Sta ons bij tegen de vijand, hulp van mensen is tevergeefs.
O God, die ons verstoten had, / trek met ons uit, wijs ons het pad
Psalm 60 : 4
III
Johannes 20 16.19.22.31
Jezus zei tot haar: ‘Maria!’
Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’
BIJ NAME GENOEMD / 32
Jezus kwam in hun midden:
´Ik wens jullie vrede. Ontvang de Heilige Geest’.
Deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is,
de Zoon van God en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Terwijl wij om Hem treuren,toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren, Hij spreekt zijn vredegroet
Gezang 82 : 2
Psalm 62 2.3.6.8
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Hij alleen is mijn rots, mijn
burcht, nooit zal ik wankelen. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten. Bij God is mijn eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is in God.
Ik wankel niet,want Hij staat vast:
mijn toevlucht als het water wast: mijn rots, mijn enige vertrouwen
Psalm 62 : 1
Pastoraat 21
Oog en hart voor ons
I
Psalm 63 2.4.9
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel,
Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.
Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van zorgen vrij. Mijn ziel is U nabij
Psalm 63 : 3
Genesis 21 1-2.6.17
De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd.
Zij werd zwanger en baarde Abraham een zoon.
’God maakt dat ik kan lachen’, zei Sara.
BIJ NAME GENOEMD / 33
‘Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd.
God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord’.
Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kindren geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken
Psalm 111 : 3
II
Psalm 64 2.10
Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht, behoed mij voor de dreiging.
De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER
en zoekt bij hem zijn toevlucht.
Oprechten mogen vroeg en laat
schuilen bij Hem en vrolijk wezen. God zij geprezen.
Psalm 64 : 6
III
Psalm 65 2.5.10
U komt de lof toe, God die woont op de Sion,
Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen.
Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.
U kroont het jaar met uw goede gaven,
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed.
Wij, door U begenadigd / die heilig zijt en goed
Gij die ons in uw huis verzadigt / met alle overvloed
Psalm 65: 2
Johannes 21 7.17
‘Het is de Heer!’ Voor de derde maal vroeg Jezus hem:
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig:
‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’
Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.’
Ten derden male vraagt Gij.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, begraaft ze in uw graf.
Gezang 83 : 5
BIJ NAME GENOEMD / 34
Pastoraat 22
Beproefde trouw
I
Psalm 66 9-11.17
Hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.
U hebt ons beproefd ons gezuiverd als zilver
Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong.
Komt ziet de geduchte werken / die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de waatren perken: droogvoets zijn zij erdoor gegaan
Psalm 66 : 2
Genesis 22 2.12.14
‘Roep je zoon, je enige,
van wie je zoveel houdt, Isaak’
‘Raak je jongen niet aan, doe hem niets!
Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt;
je hebt mij je zoon, je enige, niet onthouden.’
Abraham noemde die plaats: ‘De HEER zal erin voorzien’.
Zoudt gij verstaan,waar Hij u leidt?
Zijn duistere voorzienigheid / verhult zijn mild gelaat
Gezang 447 : 4
II
Psalm 68 2.4-7.20-21
God staat op! De rechtvaardigen verblijden zich.
Zing voor God, vader van wezen, beschermer van weduwen.
God geeft eenzamen een thuis, gevangenen vrijheid en voorspoed.
Geprezen zij de HEER, dag aan dag, deze God draagt ons, redt ons.
Bij God de HEER bevrijding uit de dood.
Maar de getrouwen zijn verblijd,
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde
Psalm 68 : 1
BIJ NAME GENOEMD / 35
III
1 Timoteüs 1 5.15.17
Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart,
een zuiver geweten en een oprecht geloof. Deze boodschap is
betrouwbaar en verdient onze volledige instemming:
Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.
De koning der eeuwen, de enige God, zij de eer en glorie!
Leer ons eenvoudig leven / niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven / sta steeds bereid
Gezang 100 : 6
Psalm 67 2.4.7
God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht
van uw gelaat over ons schijnen. Dat de volken u loven, God.
De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft. Hem zal vrezen al wat leeft
Psalm 67 : 3
Pastoraat 23
Goed geborgen
I
Psalm 69 15.30.31
Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink. Ik ben verzwakt,
ik ben verwond, maar uw hulp, o God, zal mij beschermen.
De naam van God wil ik loven met een lied.
Als uit de afgrond zo uw lof opgaat,
dan zal dat uw bedroefden blijdschap geven
Psalm 69 : 8
Genesis 23 2-4
Sara stierf in Hebron, in Kanaän. Abraham zei tot de Hethieten:
‘Ik woon maar als vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf,
dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven.’
BIJ NAME GENOEMD / 36
Zij zijn gestorven in zijn naam / en hebben niets geweten
dan dat Hij had gezegd: ik schaam / mij niet uw God te heten.
Gezang 103 : 2
II
Psalm 70 3.5.6
Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan.
Wie van u redding verwachten zullen steeds weer zeggen:
‘God is groot!’ Ik ben arm en zwak, wacht niet langer.
Laat die U zoeken in hun nood / verheugd een vrolijk lied beginnen,
Psalm 70 : 2
Psalm 71 5-6
U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God.
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot
was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.
Het was voor velen tot een teken,
HEER, dat ik staande bleef, - een wonder dat ik leef
Psalm 71 : 5
III
1 Timoteüs 2 1.4
Ik wil dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden,
voorbeden gedaan voor hen worden uitgesproken. God, onze redder,
wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
Gij weet, o Heer, hier staat uw kerk / en bidt voor al haar kleinen!
Gezang 45 : 6
Psalm 72 4.12-14
Moge hij recht doen aan de zwakken, redding brengen
aan de armen, de onderdrukker neerslaan. Hij zal bevrijden
wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen
Hij zal de redder zijn der armen / Hij hoort hun hulpgeschrei
Hij is met koninklijk erbarmen / hun eenzaamheid nabij
Psalm 72 : 4
BIJ NAME GENOEMD / 37
Pastoraat 24
In geheimen ingewijd
I
Psalm 75 2.10.11
Wij loven, God, uw naam is ons nabij,
uw wonderen gaan van mond tot mond.
Ik wil er altijd over spreken, zingen voor de God van Jakob:
‘De trots van de zondaar zal ik breken,
de rechtvaardige zal worden verheven´
Ik vermeld zijn roem en eer. / Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd
Psalm 75 : 7
Genesis 24 4.76
‘Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom,
naar mijn familie, dat je daar voor mijn zoon Isaak een vrouw zoekt.
Isaak bracht Rebekka naar de tent van Sara, zijn moeder.
Hij nam haar tot vrouw, ging van haar houden.
Zo vond hij troost na de dood van zijn moeder.
Zo zult gij nu voortaan / in liefde en leed,
elkanders antwoord zijn, / één lichaam en één geest
Gezang 369 : 2
II
Psalm 74 16.19.21
Van u is de dag,van u is de nacht.
Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren,
vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.
Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan,
laat zwakken en armen uw naam loven.
Wij bidden, Heer, sta op / en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop, die onze Herder zijt!
Gezang 294 : 6
BIJ NAME GENOEMD / 38
III
Psalm 73 16.17.23.28
Waarom – het was een vraag die mij kwelde, tot ik Gods heiligdom
binnenging. Nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Nu blijf ik bij U voor altijd, / God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen
Psalm 73 : 9
1 Timoteüs 3 13.16
Zij die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien
en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken.
Groot mysterie: Hij is geopenbaard, in het gelijk gesteld, verschenen,
verkondigd, vond geloof, is opgenomen in majesteit.
Om Christus’ wil zijn wij verblijd, die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon, is wat wij zullen zijn – de Zoon
Gezang 101 : 5
Pastoraat 25
Om vrome overlevering
I
Psalm 76 2.5.11.13
Vermaard is God in Juda, groot is zijn naam in Israël.
Hoe stralend bent u, hoe machtig. Wie in woede tegen u opstond,
zal u loven, wie ontkwam aan woede, omgordt zich met gejuich.
– die machtigen de moed beneemt
Eens komt de tijd dat hoofd voor hoofd elk die op aarde leeft U looft
Psalm 76 : 6
Genesis 25 8.21.23
Hij stierf in gezegende ouderdom; na een lang leven blies hij
de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd.
BIJ NAME GENOEMD / 39
Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar
tot de HEER en de HEER verhoorde zijn gebed.
‘De oudste zal de jongste dienen’
De eersten zijn laatsten, wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop
Gezang 482 : 1
II
Psalm 78a 6.7.8
Zo zou het volgende geslacht ervan weten, die zouden het weer aan
hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods
grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.
Dan zouden ze niet worden als hun voorouders:
een onwillig en opstandig geslacht, God ontrouw
Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden
Psalm 78 : 2
III
Psalm 78b 38.57.70.72
Uit erbarmen bedekte hij hun zonden, bedwong hij zijn toorn.
Ze werden afvallig, ontrouw zoals hun voorouders.
Zijn keuze viel op David, zijn dienaar: hij was herder
met een zuiver hart, met vaste hand heeft hij hen geleid.
God riep een koning die voor Hem zou strijden,
God riep een herder die zijn volk zou weiden
Psalm 78 : 25
1 Timoteüs 4 4.7.8.14-16
Alles wat God geschapen heeft is goed, met dank aanvaard.
Oefen jezelf in een vroom leven; het houdt een belofte in.
Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet.
Richt je hierop, maak het je eigen. Red jezelf en je hoorders
laat ons God de Here / dankzeggen en Hem eren:
want goed zijn alle dingen / die wij van Hem ontvingen
Gezang 408 : 1
BIJ NAME GENOEMD / 40
Pastoraat 26
Hunkeren naar Hem
I
Psalm 77 3.12-14.20
Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer,
mijn ziel laat zich niet troosten.
Ik denk aan uw wonderen van vroeger.
Uw weg, God, is een heilige weg.
Door de zee liep uw weg, uw voetsporen bleven onzichtbaar.
God, op wat gij eens verrichtte,
wil ik mijn betrouwen stichten
Psalm 77 : 4
Genesis 26 12.18.22
De HEER zegende hem. De Filistijnen werden jaloers
en daarom maakten ze alle putten onbruikbaar.
De waterputten groef Isaak weer open
en gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven.
Hij trok verder: ‘nu heeft de HEER ons ruimte gegeven in dit land’
Wandelend in de woestijn / hebben wij water gevonden,
springende als een fontein / bronnen geslagen als wonden
Gezang 224 : 4
II
Psalm 79 8.10.13
Reken ons de zonden van vroeger niet aan,
toon erbarmen en haast u, want onze ellende is groot.
Waarom mogen de volken zeggen: ‘Waar is nu hun God?’
Wij zijn uw volk, de kudde die u hoedt,
we zullen u prijzen tot in eeuwigheid
Wij zijn het volk door u verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze Herder, zult ons veilig leiden
Psalm 79 : 5
BIJ NAME GENOEMD / 41
III
Psalm 80 2.15.18-20
Hoor ons, herder van Israël!
Bekommer u om de stek die uw hand heeft geplant.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam: HEER,
keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken
Psalm 80 : 7
1 Timoteüs 5 5.17.22
Een weduwe die helemaal alleen staat
houdt haar hoop op God gevestigd.
Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond,
vooral degenen die zich moeite geven door de prediking
en het onderricht. Leg niemand te snel te handen op.
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag: nieuwe kracht
Gezang 380 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 42
Op noemer van de NAAM
De bijbel
in zeven delen
beluisterd en bezongen
dagteksten voor morgen, middag en avond
samengesteld door
ds Leendert Terlouw
http://opnoemervandenaam.web-log.nl
lt[email protected]
Deel I
Pastoraat
“Bij name genoemd”
Op noemer van de NAAM
Tekst/muziek: Leendert Terlouw
Deel I C
“Gedrenkt in goedheid”
BIJ NAME GENOEMD / 43
Pastoraat 27
Aan het hart gaan
I
Psalm 81 2.7-8.11
Jubel voor God, onze sterkte.
‘Ik nam de last van je schouder. Riep je om hulp,
ik redde uit de nood en gaf antwoord uit het duister van de donder.
Ik ben de HEER, je God, die je wegleidde uit Egypte
– open wijd je mond, ik zal hem vullen.
Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt / geef Ik overvloedig
Psalm 81 : 9
Genesis 27 34-36.43
‘Zegen mij, zegen ook mij, vader!’
‘Je broer is me komen bedriegen
en is er met jouw zegen vandoor gegaan.’ ‘Niet voor niets
heet hij Jakob: hij heeft me nu al twee keer beetgenomen.’
Rebekka tegen Jakob: ‘Vlucht onmiddellijk’
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden
Psalm 24 : 2
II
Psalm 82 1.3.4
1.3.4 God staat op in de hemelse raad:
Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.
Geef ons uw vrede in het hart / en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward
Gezang 286 : 4
BIJ NAME GENOEMD / 44
III
Psalm 83 2-5.17.19
God, houd u niet stil, uw vijanden roeren zich,
spannen tegen uw lieveling samen. Overdek hen met schande
Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is:
u alleen de Allerhoogste op aarde.
opdat zij eens voor altijd weten / dat Gij in hoogheid zijt gezeten
Psalm 83 : 6
1 Timoteüs 6 11-12.18
Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid,
geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven.
En draag de rijken op om goed te doen,
rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, bereid om te delen.
Geef mij, mij los te zingen / laat uw vrede mij doordringen
die van alle vrees bevrijdt
Gezang 475 : 1
Pastoraat 28
Kind aan Huis
I
Psalm 84 2-5
Hoe lieflijk is uw woning. Van verlangen smacht mijn ziel naar de
voorhoven van de HEER. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw
een nest bij U. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen
zij u loven. Steeds krachtiger gaan zij voort
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dat het juichend U ontmoet / die leven zijt en leven doet
Psalm 84 : 1
Genesis 28 12.13.17
Jakob zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel
reikte; daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen..’
BIJ NAME GENOEMD / 45
‘Dit is niet anders dan het huis van God,
dit moet de poort van de hemel zijn!’
God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven
Gezang 323 : 2
II
Psalm 85 2.10-11
U bent uw land genadig geweest, HEER.
Voor wie hem eren is zijn hulp nabij, zijn glorie komt wonen
in het land, trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus.
De toekomst van de Heer is daar / en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid / als bruidegom en bruid
Gezang 199 : 1
III
2 Timoteüs 1 7.8.13
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God geeft.
Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus zijn.
Bewaar door de Heilige Geest, het goede, dat je is toevertrouwd
Rotsvast staat ons vertrouwen, / de hoeksteen is gelegd.
Wij zullen Hem aanschouwen / Hij heeft het zelf Gezegd
Gezang 453 : 3
Psalm 86 10-13
U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God.
Wijs mij uw weg, HEER vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
U zal ik loven met heel mijn hart. Want u toont mij uw grote trouw,
u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.
Geef mij een teken van uw goedheid
Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot
Psalm 86 : 5
BIJ NAME GENOEMD / 46
Pastoraat 29
Delen in glans en glorie
I
Psalm 87 3.6.7
Van u wordt met lof gesproken, stad van God. Bij de namen
van de volken schrijft de HEER: ‘Dit volk is hier geboren.’
En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’
Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
Psalm 87 : 1
Psalm 89a 2.9.16
Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen.
Wie is zo sterk als U? Gelukkig het volk dat van uw roem
getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.
Gij, die de glans van onze sterkte zijt,
geeft luister aan uw volk en hoge heerlijkheid
Psalm 89 : 8
Genesis 29 25.31.32.35
’s Morgens ontdekte Jakob dat het Lea was. Toen de HEER zag dat
Jakob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot. Lea
werd zwanger en baarde een zoon.. ‘Nu zal de ik de HEER loven!’
O Gij, die nooit een mens bedroog, sterk mijn vertrouwen!
Geef dat ik hier met eigen oog / uw goedheid mag aanschouwen
Gezang 407 : 3
II
Psalm 88 2.15.19
Mijn redder! U hebt mij onder in de kuil gelegd, uw toorn
drukt zwaar op mij. Waarom, HEER, verstoot u mij en verbergt u
voor mij uw gelaat? Mijn enige metgezel is de duisternis
Ik roep u steeds, mijn ogen branden. Ik strek tot U mijn beide handen
Psalm 88 : 5
BIJ NAME GENOEMD / 47
III
Psalm 89b 20.37.39.45.47
Ooit hebt u gesproken tot uw getrouwen en gezegd:
Zijn dynastie zal altijd voortleven. Toch hebt u hem verstoten
en verworpen. U hebt zijn glans gedoofd. Hoe lang nog?
Erbarm U over ons, wil onze smaad gedenken,
de hoon waarmee ons thans de grote volken krenken
Psalm 89 : 17
2 Timoteüs 2 1.3.8.9..13
Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus
Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus.
Houd Jezus Christus in gedachtenis, die uit de dood is opgewekt.
Het woord van God laat zich niet gevangen zetten.
Als wij hem onttrouw zijn, blijft hij ons trouw
Het leven is: de krijgsbanier / tot in Gods handen dragen
Gezang 469 : 3
Pastoraat 30
Op goede grond
I
Psalm 92 2-3.5.13-16
Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, in de morgen,
in de nacht. U verheugt mij, HEER, met uw daden. De rechtvaardigen
groeien op als een palm. Ze staan geplant in het huis van de HEER,
dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.
Gezegend Hij die ons bij name riep
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen
Psalm 92 : 2
Genesis 30 22-24.27
Toen dacht God eindelijk aan Rachel. Hij verhoorde haar
en opende haar moederschoot. ‘God heeft me van mijn schande
verlost’, zei ze. Ze noemde haar kind Jozef.
BIJ NAME GENOEMD / 48
Laban antwoordde: Ik heb uit verschillende tekenen opgemaakt
dat de HEER mij omwille van jou heeft gezegend.
Doe van mij weg de schande en de smaad,
dat ik zou onderkennen goed en kwaad
Psalm 119 : 15
II
Psalm 91 11.12.14-16
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen. Hun handen zullen je dragen.
‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie
met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan,
ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden, met roem overladen, overvloed geven van dagen.’
is hij in angst en vreze, dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen
Psalm 91 : 7
III
Psalm 90 1.12-14.17
U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Ontferm u. Vervul ons met liefde. Laat ons uw genade zien. Bevestig
het werk van onze handen.
O God, die droeg ons voorgeslacht / in nacht en stormgebruis,
Bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis!
Gezang 397 : 1
2 Timoteüs 3 12.14; 4 5.7-8
Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven,
zullen wordt vervolgd. Blijf bij alles wat je geleerd heb.
Jij moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden,
je werk doen, je dienende taak vervullen. Ik heb de goede strijd
gestreden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid
Straks is de strijd beëindigd, de loop volbracht,
de Rechter reikt de zijnen / de krans die wacht
Gezang 100 : 13
BIJ NAME GENOEMD / 49
Pastoraat 31
Overmacht van genade
I
Psalm 95 1.2.6-7
Kom, laten wij jubelen voor de HEER, hem naderen met een loflied, Ga
binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER onze maker
Komt, werpen wij ons voor den HEER die ons gemaakt heeft biddend neer
Psalm 95 : 3
Psalm 96 1-2
Zing voor de HEER een nieuw lied, heel de aarde, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Glans en glorie
gaat voor hem uit, macht en luister vervullen zijn heiligdom.
In ’t lied dat Hij zal komen / zijn aard’ en hemel opgenomen
Psalm 96 : 6
Genesis 31a 3.13
Toen zei de HEER tegen Jakob: ‘Ga terug naar het land
van je voorouders, naar je familie. Ik zal je terzijde staan.
Ik ben de God van Betel, waar je een steen met olie hebt gewijd
En waar je een gelofte hebt afgelegd.’
Omdat hij Mij zijn hart toewendt, zal Ik hem leiden
omdat hij Mij bij name kent, hem dekken en bevrijden
Psalm 91 : 7
II
Psalm 94 1-3.14.18
God van vergelding, HEER, verschijn in luister. Geef de hoogmoedigen hun loon. Zij vertrappen uw volk, HEER. Nee, de HEER
zal zijn liefst bezit niet verlaten. Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield uw trouw mij staande, was uw troost de vreugde van mijn ziel.
Verschijn in lichtglans, God der wrake!
Verhef U, dat uw toorn ontwake / over de trotsen en hun waan
Psalm 94 : 1
BIJ NAME GENOEMD / 50
III
Psalm 93 1.4
De HEER is koning, met hoogheid bekleed, met macht omgord.
Vast staat de wereld en vast staat van oudsher uw troon.
Boven het geraas van de machtige baren is de machtige HEER.
Uw macht is groot,uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan
Psalm 93 : 4
Titus 1; 2 1.11.15
Jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer.
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.
Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan –
‘God zal redden’ is zijn naam
Gezang 160 : 1
Pastoraat 32
Getuigen van genade
I
Psalm 97 3.11
De HEER is koning – laat de aarde juichen. Zijn troon stoelt
op recht en gerechtigheid. Vuur gaat voor hem uit.
Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten
en vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.
Zijn naam zij lof en eer!
Psalm 97 : 6
Psalm 98 1.4.5
Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw. Juich de HEER toe,
heel de aarde. Rechtvaardigt zal hij de wereld berechten
Hosanna de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning, die bij ons intocht houdt
Psalm 98 : 3
BIJ NAME GENOEMD / 51
Genesis 31b 48.
‘Moge de HEER toezicht houden op jou en mij wanneer we niet bij
elkaar in de buurt zijn. God is getuige van wat jij en ik doen’.
Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede
Gezang 481 : 2
II
Psalm 99 1-3
Beef! HIJ troont op de cherubs. Verheven is hij boven alle volken.
Uw naam moeten zij loven. Heilig is hij.
Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer
Psalm 99 : 8
Psalm 100 4.5
Kom zijn poorten binnen met een loflied: de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,zijn trouw van geslacht op geslacht
Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Psalm 100 : 4
III
Psalm 101 1
Ik wil zingen over trouw en recht in een lied voor u, o HEER,
nadenken over de volmaakte weg – wanneer zult u bij mij komen?
Ik wil de zegeningen van goedheid en gerechtigheid bezingen
Psalm 101 : 1
Titus 3 4-6
Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, openbaar
geworden en heeft hij ons gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest
genade voor genade, overvloed!
Hij noodt ons aan tafel door water, woord en bloed
Gezang 256 : 3
BIJ NAME GENOEMD / 52
Pastoraat 33
Op genade aangewezen
I
Psalm 102 2.11.13
HEER, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet u bereiken
Uw toorn is tegen mij ontbrand. Maar u, HEER troont voor eeuwig,
uw roem zal duren, geslacht na geslacht. U zult opstaan
en u over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen.
Ja, God wendt zich tot het klagen / van wie Hem om bijstand vragen,
heeft hun bidden niet veracht
Psalm 102 : 8
Genesis 32 25.27.29
Zelf bleef hij achter en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ ‘Voortaan zal je naam zijn
Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’
‘Ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven’
Maar vroeg of laat, ’t zij dag of nacht,
eens vindt Ge’ons moe, zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen
Gezang 170 : 1
II
Psalm 103 2-5.7
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,
redt uw leven van het graf, kroont u met trouw en liefde,
overlaadt u met schoonheid en geluk. Liefdevol en genadig
is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw
Lof zij de HEER in hemel en op aarde
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde
Psalm 103 : 9
III
Psalm 104 1.24.27.30
Mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u bekleed.
BIJ NAME GENOEMD / 53
Hoe talrijk zijn uw werken Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde. En allen zien ernaar uit dat u
brood geeft, op de juiste tijd. Zend uw adem en zij worden
herschapen
Maar d’ adem van uw Geest brengt hen tot leven:
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven
Psalm 104 : 8
Filemon 4.5.7.12.16.17
Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem: ik hoor
vaak over uw liefde. Die heeft mij veel vreugde en troost gegeven.
Ik stuur Onesimus naar u terug; niet meer als slaaf maar als broeder.
Als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan als mij
God moge ons behoeden, wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder / als een die voor moet gaat
Gezang 482 : 2
Pastoraat 34
Reden tot lof en dank
I
Psalm 105 1.3-5.8
Loof de HEER, roep luid zijn naam. Wees blij van hart, u die de
HEER zoekt! Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend
zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan.
Tot in eeuwigheid zal hij gedenken het verbond
dat hij sloot met Abraham.
Zijn woord wordt altoos volbracht / tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind
Psalm 105 : 3
Genesis 33 4.10
Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem.
BIJ NAME GENOEMD / 54
‘Als je mij goed gezind ben, neem dat geschenk dan asjeblieft van
mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog
staan met God en toch ontvangt je mij welwillend.
Snel mij te hulp, wil mij verhoren.
Doe mij uw aangezicht weer gloren
Psalm 143: 7
II
Psalm 106a 1-2.4.12.21
Loof de HEER, want hij is goed. Wie kan zijn machtige daden
verwoorden? Denk aan mij, HEER, uit liefde voor uw volk.
Zij hadden vertrouwen in zijn woorden en bezongen zijn roem,
maar snel vergaten zij wat hij gedaan had.
Vergeten waren zij God, hun redder.
Looft de HEER, want Hij is goed, / die met zijn liefde ons ontmoet,
Zijn trouw houdt stand te allen tijde
Psalm 106 : 1
III
Psalm 106b 44-47
Toch zag hij naar hen om, telkens als hij hen hoorde klagen in hun nood.
Hij dacht weer aan zijn verbond met hen, zo trouw was hij dat hij deernis
voelde. Red ons, HEER, onze God, breng ons bijeen uit de andere
volken, dan loven wij uw heilige naam en verkondigen uw roem
Geprezen zij de HEER die leeft, die Israël verkoren heeft.
Loof Hem in alle eeuwigheid
Psalm 106 : 22
Jakobus 1 1.2.5.17.25
Het moet u tot grote blijdschap stemmen
als u allerlei beproevingen ondergaat. Dat leidt tot standvastigheid.
Vraag God om wijsheid en hij zal u die geven.
Elke goede gave komt van de Vader van de hemellichten.
Wie zich spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt
en die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel
BIJ NAME GENOEMD / 55
Ons beeld, ons ware wezen, woord Gods in eigen vlees,
volmaakt en zonder vrees / staat in de wet te lezen
Gezang 104 : 3
Pastoraat 35
Met goedheid gekroond
I
Psalm 108 2-7
Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen en spelen. Mijn ziel, ontwaak
met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken. U, HEER, zal ik loven
in heel de wereld. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt
uw trouw. Laat uw glorie heel de aarde vervullen.
Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luid,de HERE groot. Mijn lied begroet het morgenrood
Psalm 108 : 1
Genesis 34 2.12.30
Sichem verkrachtte Dina. Hij deed zijn uiterste best om Dina voor
zich te winnen: ‘Vraag gerust een hoge bruidsprijs van me en grote
geschenken’. Jakob: ‘Jullie hebben mij een slechte naam bezorgd’
Wijk van mij, die het kwade doet, uw handen zijn vol vuil en bloed,
die Gods naam durft uit te spreken en tegen Hem het hoofd opsteken
Psalm 139 : 12
II
Psalm 109 1.2.4.21.22.28
God, die ik loof, blijf niet zwijgen, want vijandig en bedrieglijk
is de mond van hen die mij beschuldigen. Ik bid voor hen, maar mijn
liefde roept vijandschap op. Maar u, HEER, mijn God, bevrijd mij,
u bent goed en trouw. Ik ben arm, gewond.
Komt van hen de vloek, van u verwacht ik zegen
Geef voor hun vloek, o HEER, mij zegen,
treed alwie zich verheffen tegen
Psalm 109 : 13
III
BIJ NAME GENOEMD / 56
Psalm 107 1-2.6.8-9.22
‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’
Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de
greep van de angst. Ze riepen in hun angst tot de HEER – hij heeft hen
bevrijd uit vele gevaren. Laten zij de HEER loven om zijn trouw, Laten
zij hem dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen.
Zij moeten God aanbidden, omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan
Psalm 107 : 3
Jakobus 2 1.8.26
Het geloof in Jezus Christus staat u niet toe dat u mensen op hun uiterlijk
beoordeelt. Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de
Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist. Zoals het
lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood
Leer mij geloven recht en rein, ik bidt U, wil mij geven zo te leven,
met mensen mens te zijn, uw woord in ’t hart geschreven
Gezang 404 : 1
Pastoraat 36
Beginsel van wijsheid
I
Psalm 111 1-2.9-10
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van
oprechten. Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft,
onderzoekt ze. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER
vrees de HEER, aanbid zijn wil met vrees en beven.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven
Psalm 111 : 6
Genesis 35 3.17
Laten we naar Bethel gaan: daar wil ik een altaar bouwen
BIJ NAME GENOEMD / 57
voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat
en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan.’
De vroedvrouw zei tegen Rachel: ‘Troost je, je hebt er een zoon bij’.
Terwijl ze stierf, gaf ze hem de naam Ben-Oni.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart / bij U geborgen wezen
Gezang 141 : 1
II
Psalm 110 1.4
De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand,
ik maak van je vijanden een voetbank voor je voeten.’
De HEER heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug:
‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek’
De Heer verleent zijn majesteit
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.
Gezang 228 : 4
III
Psalm 112 1.6.7.9
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn
geboden. De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig
gedenken. Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig
en vertrouwt op de HEER. Gul deelt hij uit aan de armen
Zijn goede naam wordt nooit te schande,
zijn recht is veilig in Gods handen.
Psalm 112 : 2
Jakobus 3 8.10.17
Er is geen mens die de tong kan bedwingen, dat onberekenbare
kwaad, vol dodelijk venijn. Uit dezelfde mond klinkt zegen en
vervloeking.
De wijsheid van boven is vóór alles zuiver, en verder vredelievend,
mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets
dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
BIJ NAME GENOEMD / 58
Maar wie zich door de hemel / laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens, de messiaanse boom
Gezang 252 : 4
Pastoraat 37
De Redder nabij
I
Psalm 113 3-4.7-8
Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van
de HEER. Verheven boven alle volken is de HEER. Hij verheft uit het
stof wie berooid is. Hij laat hem wonen bij de hoogsten van zijn volk
God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog.
Psalm 113 : 2
Psalm 114 1-4
Toen Israël wegtrok uit Egypte werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn
koninkrijk. De zee zag het en vluchtte. De bergen schrokken op als
rammen.
Toen Jakob zijn vrijheid ontving, werd Juda aan de Here toegewijd,
tot rijk van Gods volkomenheid
Psalm 114 : 1
Genesis 36 2.6
Met zijn vrouwen uit Kanaän, zijn zonen en dochters en al zijn
slaven en slavinnen, met zijn hele veestapel en alle bezittingen,
trok Esau naar een ander land, weg van zijn broer Jakob.
Hij is elk van ons nabij, in Hem bestaan, bewegen wij.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: de mensen zijn van zijn geslacht
Gezang 86 : 5
II
Psalm 115 1.3.9.16-18
Niet ons, HEER: geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.
Onze God is in de hemel. Israël, vertrouw op de HEER.
De hemel is van de HEER, de aarde heeft hij de mensen gegeven.
Niet de doden loven de HEER, wij zijn het, wij zegenen de HEER
BIJ NAME GENOEMD / 59
De hemel is des HEREN kroondomein,
wij mensen mogen op de aarde zijn, en ons in Hem verblijden
Psalm 115 : 6
III
Jakobus 4 2-4.10
U twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.
En als u bidt ontvangt u niet, omdat u verkeerd bidt.
Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
Daarom, houdt u gereed, voegt u gewillig samen,
elkander onderdanig, ootmoedigheid uw kleed
Gezang 107 : 1
Psalm 116 1.3.4.6.13
De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken. Banden van de
dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan.
Toen riep ik de naam van de HEER. Machteloos was ik en hij heeft mij
bevrijd. Ik zal de beker van bevrijding heffen.
God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, toen ik riep
mijn woorden aan / en levenslang ben ik ben niet eenzaam meer
Psalm 116 : 1
Pastoraat 38
Vertrouwd en vreemd
I
Psalm 117 1
Loof de HEER, alle volken, zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER
Hoe groot is zijn barmhartigheid / zijn waarheid en zijn tederheid.
Gezang 16 : 2
Psalm 118 1.5.8
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. In mijn
nood heb ik tot de HEER geroepen. De HEER antwoordde mij, hij gaf
BIJ NAME GENOEMD / 60
mij ruimte. Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op
mensen.
Des HEREN hand is hoog verheven, des HEREN hand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven, en zingen van des HEREN werk
Psalm 118 : 6
Genesis 37 4.8.28
De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield.
Daarom konden ze Jozef niet uitstaan. Vanwege het gepraat over
dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Toen er
Midjanitische kooplieden voorbijkwamen verkochten ze hem.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen
Gezang 487 : 3
II
Psalm 119a/b 1.2.11
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan gelukkig wie hem zoeken
met heel hun hart. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen
zo zal ik niet tegen u zondigen.
Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen
Psalm 119 : 5
III
Psalm 119c/d 18.19
Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi
uw wet is. Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet
voor mij.
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis
Psalm 119 : 12
Jakobus 5 14-16
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen;
BIJ NAME GENOEMD / 61
laten ze voor hem bidden, hem met olie zalven in de naam van de Heer.
Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten
opstaan. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen
Loof de Koning, heel mijn wezen
want uw leven is genezen / en vergeven is uw schuld
Gezang 460 : 1
Pastoraat 39
Geborgen en getroost
I
Psalm 119e/f 31.37.41.47
Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten, dan volg ik die
tot het einde toe. Houd mijn ogen af van wat leeg is,
laat mij uw wegen gaan en leven. Laat mij, HEER,
uw trouw ervaren, red mij, zoals u hebt beloofd.
Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief.
Ik strek mijn hand naar uw geboden uit,
die heb ik lief en die zal ik begeren
Psalm 119 : 18
Genesis 38 11.25-27.29.30
Juda zei tegen zijn schoondochter Tamar:
‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan
wonen’
Tamar liet deze boodschap brengen:
‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen.’
Juda: ‘Zij is onschuldig maar ik niet.’
Ze bracht een tweeling ter wereld. Perez en Zerach.
O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend,
verjaag de nacht van nood en dood
Gezang 125 : 3
II
Psalm 119g/h 50.54.55.62
Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven.
BIJ NAME GENOEMD / 62
Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waar ik als
vreemdeling woon. Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam, HEER.
Midden in de nacht sta ik op en loof u om uw rechtvaardige
voorschriften
De wet is als een lied, als een spel van snaren,
dat in den vreemde troostend mij omspeelt
Psalm 119 : 21
III
Psalm 119i/j 65.71-73.79
U bent goed geweest voor uw dienaar.
Het was goed voor mij dat ik vernederd werd,
zo leerde ik uw wetten kennen. Goed voor mij is de wet uit uw
mond.
Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, schenk mij inzicht.
Laat mijn vriend zijn wie u vreest en uw richtlijnen kent
HEER, Gij zijt goed, in heel uw wezen goed,
en goed voor al uw kindren zijn uw daden
Psalm 119 : 26
1 Petrus 1 3.13
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus:
in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden
door de opstanding van Jezus Christus, waardoor wij leven in hoop.
Laat uw geest voortdurend paraat zijn, wees waakzaam
en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult
wanneer Jezus Christus zich openbaart.
En of een mens al diep verloren, en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, vernieuwd door uw getuigenis
Gezang 330 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 63
Op noemer van de NAAM
De bijbel
in zeven delen
beluisterd en bezongen
dagteksten voor morgen, middag en avond
samengesteld door
ds Leendert Terlouw
http://opnoemervandenaam.web-log.nl
[email protected]
Deel I
Pastoraat
“Bij name genoemd”
Op noemer van de NAAM
Tekst/muziek: Leendert Terlouw
Deel I D
“Bemind”
BIJ NAME GENOEMD / 64
Pastoraat 40
Uitzien naar Licht
I
Psalm 119k/l 81.82.89.92
Mijn ziel smacht naar de redding die u brengt, in uw woord
heb ik mijn hoop gesteld. Wanneer zult u mij troosten?
Voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.
Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende.
Aan alles komt een einde, hoe schoon, hoe groot,
maar, HEER, uw wet gaat elke grens te buiten
Psalm 119 : 36
Genesis 39 3.5.20.21
De HEER stond Jozef ter zijde, zodat het hem goed ging.
Vanaf dat Potifar hem belastte met het toezicht, zegende de HEER
het huis van die Egyptenaar. Die vertrouwde alles volledig aan Jozef toe.
Jozef kwam in de gevangenis terecht.
Maar de HEER stond hem ter zijde en bewees hem zijn goedheid
doe toch de weg der leugen weg van mij,
toon mij uw wet, uw wil, uw zorg, uw zegen
Psalm 119 : 11
II
Psalm 119m/n 97-99.103.105.111
Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten. Uw gebod
maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Uw woorden zijn zoeter dan honing.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, de vreugde van mijn hart
Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd.
Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen
Psalm 119 : 38
III
Psalm 119o/p 113.114.123.126.127
Wankelmoedigen haat ik, maar uw wet heb ik lief.
Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
BIJ NAME GENOEMD / 65
Mijn ogen smachten naar de redding die u brengt.
Overal wordt uw wet geschonden. Maar ik, ik heb uw geboden lief, meer
dan goud, dan zuiver goud
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in ’t harte dragen
Psalm 119 : 44
1 Petrus 2 2.20.21
Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord.
Voeg u bij hem, de levende steen en laat u ook zelf als levende stenen
gebruiken. Het is een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt
wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping:
ook Christus heeft geleden en u een voorbeeld gegeven
Christus heeft voor ons geleden / als een beeld van ons bestaan,
dat wij zover gaan / in zijn voetstappen te treden
Gezang 105 : 1
Pastoraat 41
Met gezuiverd geweten
I
Psalm 119r/s 129-131.140.143
Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder.
Als uw woorden opengaan, is er licht. Dorstig opent zich mijn mond. Uw
woord is volkomen zuiver, uw dienaar heeft het lief.
Al ben ik in nood en dreigt er gevaar, uw geboden verheugen mij.
Wanneer mij nood, wanneer mij onheil treft,
zal uw getuigenis mij blijdschap geven
Psalm 119 : 54
Genesis 40 8.14.23
Jozef zei: ‘De uitleg van dromen is toch een zaak van God?
Vertelt u mij die dromen eens.
Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat
en dat u mij dan een dienst wilt bewijzen. zodat ik vrijkom’.
De schenker dacht echter niet meer aan Jozef, hij vergat hem.
BIJ NAME GENOEMD / 66
Gedenk mij naar uw welbehagen.
Dat ik van voorspoed mag gewagen, de zegen zien
Psalm 106 : 2
II
Psalm 119t/v 145.147.148.153.154
Ik roep met heel mijn hart. Nog voor het morgenlicht
roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop.
In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend
en overdenk ik uw woord.
Zie mijn ellende en red mij, uw wet vergeet ik niet.
Houd mij in leven zoals u hebt beloofd
Nog voor het morgengrauwen roep ik luid:
HEER, kom te hulp. Naar uw beloften zien mijn ogen uit
Psalm 119 : 56
III
Psalm 119w 162.164.165
Ik schep vreugde in uw belofte als de vinder van rijke buit.
Ik zing u dagelijks zevenmaal lof. Groot is de vrede voor wie uw wet
beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
Ik die uw wil naar uw geboden doe –
Mijn hele leven leef ik naar U toe
Psalm 119 : 63
1 Petrus 3 8-9.18
Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief
als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Vergeld geen kwaad met kwaad; zegen juist,
opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
Ook Christus heeft, geleden, voor eens en altijd,
om u zo bij God te brengen
dat wij, tot leven opgestaan, / met die hen voorging in de dood
kruisdragend, in geloof en hoop / en liefde, vrolijk verder gaan
Gezang 338 : 5
BIJ NAME GENOEMD / 67
Pastoraat 42
Hulp van Hogerhand
I
Psalm 119z 169.175.176
Laat mijn hartenkreet u bereiken, HEER, geef mij inzicht zoals u hebt
beloofd. Moge mijn ziel leven en u loven. Ik dwaal rond als een verloren
schaap. Zoek uw dienaar, ik vergeet uw geboden niet.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Naar uw geboden richt ik al mijn gangen
Psalm 119 : 65
Genesis 41a 1.25.29.30.35.36
De farao kreeg een droom. ‘God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat
doen. Er komen zeven jaren waarin er in heel Egypte grote overvloed zal
zijn. Daarna komen even jaren van hongersnood. U moet erop toezien
dat graan wordt opgeslagen en dat graan moet zuinig worden bewaard.
Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen.’
Gij hebt hem aan het woord doen komen,
om tussen werklijkheid en dromen / getuige van uw Geest te zijn
Gezang 480 : 1
II
Psalm 120 1-2.5-7
Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord.
Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong
die bedriegt. Ach, dat ik moet wonen ver van huis.
Te lang al woont mijn ziel bij mensen die vrede haten.
Spreek ik woorden van vrede, zij willen oorlog.
Wee mij, in ben een ontheemde, ik lijd hier in een land van vreemden
Psalm 120 : 2
III
1 Petrus 4 7-8.13
Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van
geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar vóór alles innig lief.
BIJ NAME GENOEMD / 68
Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen
en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard
wordt.
Moge zijn liefde liefde in ons wekken,
dat eensgezind wij door de wereld trekken
Gezang 364 : 3
Psalm 121 1-2.5.7-8
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
De HEER is je wachter, de schaduw aan je rechterhand.
De HEER waakt over je leven, houdt de wacht over je gaan
en je komen van nu tot in eeuwigheid
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt
Psalm 121 : 4
Pastoraat 43
Zorg in overvloed
I
Psalm 122 1.2.6-8
Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’
verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem.
Vraag om vrede voor Jeruzalem ‘Dat rust hebben wie van je houden,
dat vrede heerst binnen je muren. ‘Vrede zij in jou’
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Psalm 122 : 3
Genesis 41b 38.50-52
‘Zouden we ooit iemand kunnen vinden die zo vervuld is van Gods geest?’
Nog voordat de hongersnood aanbrak, kreeg Jozef twee zonen:
Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had
doen vergeten. Efraim: ‘God heeft mij vruchtbaar gemaakt
in dit land, waar ik zoveel te verduren heb gehad’
BIJ NAME GENOEMD / 69
maaltijd en lafenis, maar dan zij durfden dromen;
de last van gemis heeft Hij afgenomen
Psalm 107 : 3
II
Psalm 123 1-3
Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont – zo volgen onze
ogen de HEER, onze God, tot hij ons genadig wil zijn. Wees ons genadig
Wees ons nabij / o Heer, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad
Psalm 123 : 2
Psalm 124 1.6-7
Geprezen de HEER, wij zijn als een vogel ontsnapt
uit het net van de vogelvangers: we zijn ontkomen
Lof Hem die ons ter dood niet overgaf,
wij zijn gered van ’t graf
Psalm 124 : 3
III
Psalm 125 1.2.4
Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat
voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn
volk. Wees goed voor wie goed is, HEER
Wie op den HERE God vertrouwen / staan als de Sion vast.
Hoe hoog het onheil wast / zij wanklen niet die op Hem bouwen
Psalm 125
1 Petrus 5 7-9
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Wees
waakzaam, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw.
God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven
Lijdt nog een kleine tijd, God zal u niet begeven,
Hij staaft en sterkt u leven, geeft u zekerheid
Gezang 107 : 4
BIJ NAME GENOEMD / 70
Pastoraat 44
Dromen van zegen
I
Psalm 126 1-2.4-6
Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle
volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ Keer ook nu ons lot,
HEER. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
Wat men hier nu met tranen zaait, / wordt eenmaal met gejuich gemaaid
Psalm 126 : 3
Genesis 42 1.9.19-20
Zodra Jozef zijn broers zag herkende hij hen, maar hij deed alsof zij vreemden
voor hem waren. Hij herinnerde zich wat hij over hen had gedroomd.
‘Als jullie werkelijk eerlijk zijn, moet een van jullie hier gevangen blijven.
Breng me dan je jongste broer.’
‘Dit is onze straf omdat we ons niets hebben aangetrokken van onze broer,
terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was.’
Lijdt nu, mijn onderzaten / die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten, al zijt gij nu bezwaard
Gezang 411 : 3
II
Psalm 127 1-3
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.
Als de HEER stad niet bewaakt, vergeefs…Vergeefs is het dat je
vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood –
hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
Hij geeft het immers wie Hij mint, als in de slaap, als aan een kind
Psalm 127 : 2
III
Psalm 128 1.2.4
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat
die hij wijst: je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen
je toe. Ontvang de zegen van de HEER uit Sion
BIJ NAME GENOEMD / 71
Welzalig is een ieder
die God van harte vreest,
en Hem als zijn gebieder
gehoorzaamt allermeest
Psalm 128 : 1
2 Petrus 1 5-8.19
Span al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid,
met kennis, met zelfbeheersing, met volharding, met vroomheid, met liefde
voor uw broeders en zusters, met liefde voor allen.
Dan is uw kennis van onze Heer Jezus Christus vruchtbaar.
Houd uw aandacht op de woorden van de profeten gericht als op een lamp in
donkere ruimte totdat de morgenster opgaat in uw hart
Geen ander teken ons gegeven, geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven / een God die onze broeder is
Gezang 160 : 2
Pastoraat 45
Uit op ontferming
I
Psalm 129 1-3
Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze
mij niet. Ze trokken hun ploeg over mijn rug en maakte lange voren, de
HEER die rechtvaardig is, sneed de riemen van de drijvers door.
Zij trokken op mijn rug met harde nijd / hun voren
maar God, die recht doet, heeft mij bevrijd
Psalm 129 : 2
Genesis 43 8.9.14
Juda zei tegen zijn vader: ‘Geef de jongen nu maar aan mij mee. Ik wil
persoonlijk borg voor hem staan.’Als ik hem niet veilig hier bij u
terugbreng, mag u mij dat mijn leven lang aanrekenen.’
‘God, de Ontzagwekkende, geve dat hij barmhartig voor jullie is:
dat hij jullie andere broer vrijlaat en ook Benjamin laat gaan.
Moet ik mijn kinderen verliezen, dan verlies ik ze maar.’
BIJ NAME GENOEMD / 72
Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer
Psalm 130 : 1
II
Psalm 130 1-4.5-7
Uit de diepte roep ik tot u, HEER. Hoor mijn stem, wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, wie houdt dan
stand? Maar bij u is vergeving. Mijn ziel ziet uit naar de HEER meer dan
wachters op de morgen. Israël, hoop op de HEER!
Ik heb mijn hoop gevestigd / op God de HEER, die hoort.
Mijn hart,.hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord
Psalm 130 : 3
III
2 Petrus 2 1.3.9.17
Zoals destijds zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen.
Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar
hun ondergang laat niet op zich wachten. De Heer blijkt vromen
uit de beproeving te kunnen redden. Droogstaande bronnen zijn het, mistflarden
door een wervelwind voortgejaagd.
Wie op de dwaalweg zet zijn voeten / en wie in eigenwaan
kwaad doet, zal ’t kwaad vergaan
Psalm 125 : 4
Psalm 131 1-2
HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik.
Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
Ik ben stil geworden, heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind is mijn ziel in mij
Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad
Psalm 131 : 3
BIJ NAME GENOEMD / 73
Pastoraat 46
Uitzien naar zegen
I
Psalm 132 2-4.14-16
‘Ik zal mijn tent niet binnengaan, noch mij te ruste leggen op mijn bed,
voordat ik een woning vind voor de Machtige van Jakob.’
‘Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen.
Ik zal Sion met voedsel zegenen, de armen brood geven in overvloed,
de priester met eer bekleden
Kom ga nu mee ter bedevaart; nu staat zijn zetel opgesteld
waar Davids mare wordt bewaard
Psalm 132 : 3
Genesis 44 17.32-34
Jozef zei: ‘Degene bij wie de beker is aangetroffen wordt mijn slaaf,
de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader terugreizen.’
Juda deed een stap naar voren en zei:
‘Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen.
Staat u daarom toe dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen.
Ik zou het verdriet dat ik mijn vader aan zou doen, niet kunnen aanzien’
O Heer, onthoud mij uw ontferming niet,
in de tijd / dat ik word overstelpt voor mijn verdriet
Psalm 40 : 5
II
Psalm 133 1-3
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aäron,
als de dauw op de Hermon, op de bergen van Sion.
Daar geef de HEER zijn zegen: leven voor altijd.
die drinken uit één kelk, van één brood eten,
die zijn in Hem, gereinigd van zonden, / tot één verbonden
Gezang 364 : 1
BIJ NAME GENOEMD / 74
III
2 Petrus 3 9.10.13
De Heer heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer
komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief.
Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont
De Heer verschijnt te middernacht. Nu is nog alles stil.
Zalig, die toch geduldig wacht / en Hem begroeten wil
Gezang 63 : 1
Psalm 134 1-2
Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht
in het huis van de HEER, nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het
heiligdom en zegen de HEER. Moge de HEER u zegenen
Die in het huis des HEREN zijt,/ zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem / en heft uw handen op naar Hem
Psalm 134 : 2
Pastoraat 47
Tastbare trouw
I
Psalm 135 1.3.5.14.18
Loof de naam van de HEER. Bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.
Groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. Want de HEER doet
recht aan zijn volk en ontfermt zich over zijn dienaren Zoals goden, zo
worden ook hun makers en ieder die op hen vertrouwt
Prijst den HEER, want Hij is goed.
Stemt uw snaren en vertolkt dat zijn naam ons leven doet
Psalm 135 : 2
Genesis 45 1-5.28
Toen kon Jozef zich niet langer goed houden: ‘Ik ben het, Jozef!
Leeft mijn vader nog? Kom toch dichterbij.
Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten
want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden.’
BIJ NAME GENOEMD / 75
‘Zo weet ik genoeg, mijn zoon Jozef is nog in leven,
ik wil hem zien voordat ik sterf.’
Zo buigt u dan terneder,kust de hand van God,
opdat Hij u verhoogt wanneer de dag zal dagen
Gezang 107: 2
II
Psalm 136 1.4-6.10-11.23
Loof de HEER, want hij is goed die wonderen doet, hij alleen; die de
hemel maakte, met wijsheid; de aarde uitspreidde, op het water; Israël
wegleidde, zijn volk leidde in de woestijn; in onze rampspoed aan ons
heeft gedacht; hij geeft brood al wat leeft – eeuwig duurt zijn trouw –
Looft den Heer, die in de nacht
der verneedring aan ons dacht
Psalm 136 : 11
III
Psalm 137 1.2.4-6
Aan de rivieren van Babylon, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion.
In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Hoe kunnen wij zingen
een lied van de HEER op vreemde grond? Als ik jou vergeet, Jeruzalem –
laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven
De lier hing aan de wilgen, misericordia,
God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria
Gezang 301 : 4
1 Johannes 1 1.5.7.9
Wat er was vanaf het begin, verkondigen wij: het Woord dat leven is. God
is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
Gaan we onze weg in het licht, dan zijn we met elkaar verbonden
en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
Belijden we onze zonden dan zal hij ons reinigen van alle kwaad.
God enkel licht, wiens aangezicht
zo blinkend is van luister, zie ons vervallen aan het duister
Gezang 449 : 1
BIJ NAME GENOEMD / 76
Pastoraat 48
Wonen in het licht
I
Psalm 138 1-3.6.8
Ik wil u loven met heel mijn hart, mij buigen naar uw heilige tempel.
Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.
De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om.
Uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Psalm 138 : 4
Genesis 46 2-4.30
‘Jakob! Ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang
om verder te gaan naar Egypte, want ik zal daar
een groot volk uit je doen voortkomen. Ikzelf zal met je meereizen
naar Egypte en ik zal je daar ook weer vandaan brengen.’
Israël zei tegen Jozef:
‘Nu ik jou levend en wel heb teruggezien, kan ik sterven’.
Zo kwamen Jakob en zijn zonen / als gasten in Egypte wonen.
God gaf hun bloei in ’t vreemde land
Psalm 105 : 8
II
Psalm 139 1.3.5-6.13.16.23
HEER, u kent en doorgrondt mij. Met al mijn wegen bent u vertrouwd.
U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent.
U was het die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin.
Doorgrond mij, God en ken mijn hart.
Leid mij over de weg die eeuwig is.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Psalm 139 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 77
III
Psalm 140 2.7.13.14
Bevrijd mij, HEER, van wie mij kwaad doen, behoed mij voor hun bruut
geweld. ‘U bent mijn God, luister naar mijn smeekgebed.’ Dit weet ik:
de HEER doet recht aan zwakken en armen. De rechtvaardigen zullen uw
naam prijzen, de oprechten wonen in uw nabijheid.
de Heer zal vonnis wijzen,’t verdrukte volk wordt opgericht.
In recht hersteld zal het Hem prijzen
Psalm 140 : 8
1 Johannes 2 1.2.6.10.20
Wij hebben een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige,
is het die verzoening brengt voor onze zonden en niet alleen voor die van ons,
maar voor de zonden van de hele wereld.
Wie zegt in hem te blijven, behoort ook in de voetsporen van Jezus te treden.
Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val.
U bent gezalfd door de Heilige
Christus mijn Heer, op U alleen / stel ik al mijn vertrouwen,
Buiten U immers is er geen / grond waar ik op kan bouwen
Gezang 407 : 1
Pastoraat 49
Beroep op ontferming
I
Psalm 143 6.8.10
Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde.
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond
Laat ’s morgens uw genade dagen
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen
Psalm 143 : 8
BIJ NAME GENOEMD / 78
Genesis 47 5.6.20.25
‘Nu uw vader en uw broers naar u toe zijn gekomen, kunnen ze in Egypte
blijven. Laat hen in het beste deel van het land wonen en zich in Gosen
vestigen. Jozef kocht alle akkergrond van Egypte op. ‘U hebt ons leven
gered. Als u het zo wilt, zullen wij de farao voortaan als slaaf dienen.’
Egypte’s koning bevrijdde hem, gaf heel zijn land,
en heel zijn huis hem in de hand
Psalm 105 : 7
II
Psalm 142 2-3.6-7
Luid roep ik tot de HEER, bij hem stort ik mijn hart uit, bij hem klaag ik
mijn nood. Ik roep: ‘U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb in het land
der levenden.’ Verlos mij van mijn vervolgers, ze zijn sterker dan ik.
Gij weet dat niemand, niemand, naar mij vraagt
en dat ik steeds word voortgejaagd
Psalm 142 : 3
III
1 Johannes 3 1.18-20
Bedenk hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook.
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, maar waarachtig, met
daden. Dan kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons
hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.
Gij onze Here, doet triomferen / die naar U heten
en in U weten / dat wij Gods zonen zijn
Gezang 477 : 2
Psalm 141 1-4.8-9
HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp. Laat mijn gebed voor u zijn als
reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer. Zet een wacht voor
mijn mond, HEER. Houd mijn hart ver van het kwaad. Naar u zijn mijn
ogen gericht, bij u schuil ik.
Ik geef mijn hart U tot een avondoffer. / Ik geef mijn wil volkomen aan U over.
Gezang 388 : 8
BIJ NAME GENOEMD / 79
Pastoraat 50
Groot in liefde
I
Psalm 144 1-2.5.7.9.15
Geprezen zij de HEER, mijn rots. mijn beschermer, mijn vesting.
HEER, schuif uw hemel open en daal af. Reik mij uw hand van omhoog,
bevrijd mij. Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God, want u brengt
redding. Gelukkig het volk dat de HEER als God heeft.
Waar zag men ooit verschijnen
een God als Gij zo stralend licht,
die intreedt voor de zijnen
Gezang 35 : 4
Genesis 48 15-16.20
Israël zegende Jozef: ‘De God die mijn leven lang
mijn herder is geweest, de engel die mij heeft bevrijd
van alle onheil, hij geven deze jongens zijn zegen.’
‘Jullie naam zal worden genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten:
“Moge God u maken als Efraïm en Manasse”
De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de dienaar heet een zoon
Gezang 70 : 1
II
Psalm 145a 1-3.8-9
U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in
eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen: ‘Groot is de HEER, zijn
grootheid is niet te doorgronden’. ‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij
blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de HEER voor alles en
allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.
Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
Psalm 145 : 2
BIJ NAME GENOEMD / 80
III
Psalm 145b 14-16.18
‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat
richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit, u geeft brood,
op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van
alles wat leeft. Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
hem aanroepen in vast vertrouwen
Heer, aller ogen zijn gericht / op U, die leven geeft en licht
Gezang 48 : 5
1 Johannes 4 7-9.18-19
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent
God niet, want God is liefde. Hierin is Gods liefde ons geopenbaard:
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we
door hem zouden leven. Volmaakte liefde sluit angst uit.
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd / ons aan uw liefde geven
Gezang 481 : 1
Pastoraat 51
Lof op het Leven
I
Psalm 146 1-3.5-6
Loof de HEER, mijn ziel. De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God
bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet op een sterveling bij wie geen
redding is. Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop
vestigt op de HEER, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heil wien God wil bijstaan. Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep
Psalm 146 : 3
Genesis 49 8-10.18
Juda, jou zullen je broers bejubelen, voor jou buigt de vijand de nek, voor
jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij.
BIJ NAME GENOEMD / 81
In Juda’s handen zal de scepter blijven, totdat hij komt die er recht op
heeft, die alle volken dienen. Op uw hulp hoop ik HEER!
Of nu de satan raast en tiert,
de leeuw uit Juda zegerviert, Halleluja!
Gezang 212 : 7
II
Psalm 147a 1-3.6.11
Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk hem
onze lof te brengen. De bouwer van Jeruzalem is de HEER,
hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn,
verzorgt hun diepe wonden. De HEER richt de vernederden op. Vreugde
vindt de HEER in wie hem eren, wie hopen op zijn liefde en trouw
Lof zij de HEER, goed is het leven / als ’s Heren lof wordt aangeheven
Psalm 147 : 1
III
Psalm 147b 12.14.18-20
Prijs, Jeruzalem, de HEER, loof, Sion, je God. Hij geeft je vrede en veilige
grenzen. Hij zendt zijn woord en alles smelt, hij stuurt zijn adem,
de wateren stromen. Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël. Met geen ander volk heeft hij
zich zo verbonden, met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.
De kracht, de heerlijkheid, de ere / zijn Hem, die eeuwig zal regeren
Psalm 147 : 7
1 Johannes 5 1..7.10.12
Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren;
ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.
Er zijn drie getuigen: de Geest, het water en het bloed.
Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich.
Wie de Zoon heeft, heeft het leven.
Drie zijn er op de aarde, waarlijk groot,
die ons voor God bewaren in leven en in dood
Gezang 256 : 4
BIJ NAME GENOEMD / 82
Pastoraat 52
Voleindigde vreugde
I
Psalm 149 1-4
Zing voor de HEER een nieuw lied, roem hem te midden van zijn
getrouwen. Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige daden. Laten zij
dansend zijn naam loven. De HEER vindt vreugde in zijn volk, hij
kroont de vernederden met de zege. Laten zijn getrouwen jubelen
De HEER gedenkt in gunst de zijnen, Hij kroont de zwakken en de kleinen,
Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu op handen
Psalm 149 : 3
Genesis 50 19-20.24
‘Wees maar niet bang. Jullie hadden wel kwaad tegen mij in de zin,
maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken
wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.’
‘God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal jullie uit het land
wegleiden en naar het land brengen dat hij onder ede
aan Abaham, Isaak en Jacob heeft beloofd’
Ja, Hij bemoedigt ons en zendt in de verschrikking
zijn zon tot een verkwikking: Hij maakt het goed met ons!
Gezang 441 : 8
II
Psalm 148 1.3.7.13-14
Loof de HEER, bewoners van de hemel, zon en maan.
Loof de HEER, bewoners van de aarde. Laten wij loven de naam
van de HEER, alleen zijn naam is hoog verheven,
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
de roem van al wie hem trouw zijn
God is nabij en zeer verheven,
Hij doet zijn volk in vrede leven
Psalm 148 : 6
BIJ NAME GENOEMD / 83
III
2 Johannes 3 3.5 | 3 Joh. 4.11
Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader en
van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Laten we
elkaar liefhebben. Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen
de weg van de waarheid volgen. Volg niet het kwade na maar het goede.
Wie goed doet komt uit God voort
O zon die door het donker breekt / en ’t ware licht in mijn ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen
Gezang 141 : 3
Psalm 150
Loof God in zijn heilige woning, in zijn machtig gewelf,
om zijn krachtige daden, om zijn oneindige grootheid.
Loof hem met hoorngeschal, met harp en lier, dans en tamboerijn,
met snaren en fluit, klinkende bekkens, slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de HEER!
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen,blij musiceren
Gezang 434 : 1
BIJ NAME GENOEMD / 84
Download