ALV notulen 2013 - agv

advertisement
Notulen ledenvergadering van de AGV S.H.E.L.L. donderdag 21 maart 2013
1. Opening
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en legt uit waarom de bestuur tafel niet geheel gevuld is,
Lotte is ivm haar werk in het buitenland en Jan heeft een dubbele afspraak die hij niet kon omzetten.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
De NGF pasjes zijn binnen en kunnen in de pauze worden afgehaald.
Het leden aantal is onder de 100 leden en dat heeft gevolgen voor de D status van de club maar de
NGF heeft nog niet gereageerd na vragen die door ons zijn gesteld.(opzeggingen word toegevoegd)
Er zal in september een extra ledenvergadering worden gehouden.
Afmeldingen worden eveneens toegevoegd.
Martin Scholten heeft een ingekomen stuk ingezonden “ Mijn dank gaat uit naar het bestuur en de
commissies voor het vele werk dat zij het afgelopen jaar hebben verzet. Wel ben ik benieuwd naar
het aantal dat nog over is en ook wie er opgezegd hebbenen wat de eventuele consequenties zijn
voor het volgende jaar”
Martin zal op een nader tijdstip zal worden bij gepraat.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd, de vraag van Haris nav de vraag van Rob Baardolf over het gebruik
van afstand meters daar komt de wedstrijd commissie in de loop van de vergadering op terug.
4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft een stuk ingestuurd en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het
financiële beleid in 2012
5. Financieel jaaroverzicht 2012 en begroting 2013
Omdat Lotte, de penningmeester, er niet is geeft Henk toelichting ( zie slides) Er is een minder tekort
en de kosten van de banen konden laag blijven door goede afspraken te maken, zo konden al
gereserveerde greefee’s terug gegeven worden.
6. Jaarverslagen
A) wedstrijdcommissie
Mbugua vertelt dat er e.e.a veranderd de telling word Birdie 1 pnt. Eagle 4pnt. en Albatros 8 pnt.
Afstandmeters geen GPS mogen alleen gebruikt worden bij de match play, nav dit punt volgt een
uitgebreide discussie waar men niet geheel uitkomt en de wedstr. Com. komt hier in een later tijdstip
op terug. Er zal dit jaar, waarschijnlijk op Naarderbos, een wedstrijd gehouden worden met de
mogelijkheid van kiezen van welke tee er gespeeld kan worden. Ook word er een wedstrijd op hcp
ingedeeld en zullen er mogelijk call hole’s komen. We proberen zoveel mogelijk 3 ballen te maken.
Als men zich aanmeldt voor een wedstrijd wordt er wel verwacht dat men ook verschijnt, bij niet
verschijnen, kunnen de kosten van de green fee verhaald worden. Bim bij een hole in one word wel
verwacht dat er wat mee gedaan word!
B) hcp en regel commissie
Willem verteld namens de hcp. com. dat er weer een regel avond gehouden word en dat ze evenals
het vorig seizoen de hcp zsm op de site zullen vermelden.
C) trainingscommissie
Liesbeth verteld wat er dit jaar gaat gebeuren, er zullen iom de pro dit jaar 7 gewone en 2 baanlessen
1x par 3 en 1x grote baan, gegeven worden ipv 12 zoals vorig jaar. Dit in de hoop dat de nieuwe
lessers (8) nav het 9 stappen plan snel bij ons kunnen aansluiten en mee kunnen lopen op de ZAC
avonden. Wil je een les boeken dan kan dit rechtstreeks bij de pro, Peter, van de golfbaan Waterland
Amsterdam.
D) ballotagecommissie
Die heeft het ook dit jaar bijzonder druk gehad!
E) Tee Time
Marion gaat ook dit seizoen de tee time verzorgen, ze vraagt van de leden veel kopij en alles kan
ingeleverd worden reisverhalen, wedstrijd verslagen, roddels enz.
F) Arbo zaken
Dennis vraagt de leden toch echt FORE te roepen als men maar het vermoeden heeft als de bal een
verkeerde richting uitgaat. Ook het afgelopen jaar is het weer gebeurd dat er iemand is geraakt door
een verdwaalde bal. Verder heeft hij, evenals het bestuur, contact gehad met de baan ivm het niet
aanwezig zijn van schuilhutten met bliksemafleiding bij bv onweer. Verder moet men eens kijken of
de clubs nog wel in goede staat zijn.
G) website
Peter, heeft de website weer een opfris beurt gegeven, maar als men nog iets ziet wat beter kan geef
het door. Komend jaar gaan ook Liesbeth en Lotte Peter ondersteunen waar het beter kan.
H) wel en wee
Ook dit jaar gaat Ria door weet men nog iets van leden die een opkikker nodig hebben, laat het haar
weten, Deze week is Duco geopereerd en gelukkig maakt hij het goed en hoopt zeer binnenkort op
de ZAC avonden te verschijnen
8. Bestuur en commissies
Bij het bestuur en commissies blijft iedereen op zijn plek de kas com. bestaat uit Marion en Ger en
Anneke word reserve.
9. AGV Shell: 2013-ontwikkelingen
De statuten zijn aangepast en geplaatst op de site, kijk er goed naar en kom met op en aanmerkingen
we willen ze in 2014 bij de notaris indienen
We kennen ook nog maar 2 soorten leden STCA en niet. Activia gaat alleen voor de STCA leden een
bijdrage leveren.
10. AGV Shell: 2014 e.v.
Voor het budget zie de slides
Er komen misschien aparte activiteiten, die we dan bij activia kunnen aanvragen voor een bijdrage,
dit geeft waarschijnlijk een extra belasting voor deze of genen en mogelijk administratief veel werk.
Er komt dus in september 2013 een extra ledenvergadering waar we een ieder vragen of men wel of
niet van plan is lid te blijven van de club, dit ivm de mogelijke verhoging van de contributies.
Ook worden de contracten, van het volgend seizoen vroeg, gemaakt dus we willen duidelijkheid en
staan open voor suggesties. ZAC avonden, hart van de club, of mogelijk keuze pakketten!
11.Rondvraag
Bim, Wat is het minimaal aantal leden in deze berekening?
Ineke,Als de contributie boven de 300 euro komt hoeveel leden zeggen er dan op? Dat kunnen we
terug zien in de enquete die het vorig bestuur heeft laten doen. Daar kon men ook de keuze
pakketten aanbiedingen zien.
Wim Huysen, Hoe word de berekening vanuit Activia gedaan t.o.v andere Shell activiteiten, bv
harmonie. Anneke, legt uit dat iedereen heeft moeten inleveren,Ondina is toegetreden bij een
andere vereniging en tennis is ter zielen.
Erik Jan geeft het bestuur de complementen voor de duidelijkheid t.o.v de plannen voor 2014.
Willem V is dit jaar weer van plan om een weekendje te organiseren en zal binnenkort een mail
versturen.
Tenslotte vraagt Anneke een ieder die nog prijzen heeft deze in te leveren zodat ze kunnen worden
aangepast.
12. sluiting
Rond 20.45 en de koffie staat klaar andere dranken voor eigen rekening.
Afwezig ALV 21
maart 2013.xlsx
Presentie lijst ALV
21maart2013.pdf
AGV ALV 2013.pptx
Download