Orde van de dienst zondag 15 februari 2009 Dorpskerk Bloemendaal

advertisement
ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 28 augustus 2016
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 11e Zondag van de Zomer ~
Doopdienst
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Kinderkring
Crèche
: Dr. Ad van Nieuwpoort
: Tjitske Kuijken
: Ben Kanis
: Agnes van Bekkum
: Voor alle kinderen van de basisschool
: voor kinderen van 0-4 jaar
Orgelspel
Opgang
(de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 276: 1
Tekst: Huun Oosterhuis, m: Valerius’Gedenckclanck 1626
- ‘Komt nu met zang van zoete tonen”
Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen
:Onze hulp is de Naam van de Heer
:Die hemel en aarde gemaakt heeft
:Die trouw houdt tot in eeuwigheid
:en niet laat varen het werk van zijn handen.
: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
:Amen.
vervolg aanvangslied: Lied 276: 2
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Voorganger:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Allen : Amen.
vervolg aanvangslied: Lied 276: 3
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
(Allen gaan zitten)
2
Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 293 (refrein)
Zingen: Lied 8a : 1, 2, 3, 4
Componist Thomas Tallis/Ravenscroft’s Psalter 1621, Dichter Karel Deurloo
2
Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
3
Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.
4
Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna goddelijk groot.
Moment met de kinderen
hierna gaan de kinderen naar de kinderkring
3
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Gemeente zingt: “Kom Geest van God”
Schriftlezing: Exodus 3 : 1 – 14
3:1)
2)
3)
4)
5)
6)
Mozes nu was herder van de schapen van Jetro zijn schoonvader,
de priester van Midian.
Hij voerde de schapen tot achter de woestijn
en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.
De engel van JHWH liet zich aan hem zien
in een vuurvlam midden in de doornstruik.
Hij zag: daar brandde de doornstruik, een en al vuur
maar de doornstruik werd niet verteerd.
Mozes zei:
Laat ik toch van mijn weg afbuigen
en dit grote gezicht gaan bezien:
waarom de doornstruik niet verbrandt!
JHWH zag dat hij afboog om te gaan zien.
Toen riep God midden uit de doornstruik
Hij zei:
Mozes, Mozes!
En die zei:
Hier ben ik!
Hij zei:
Nader niet hierheen!
Doe je sandalen van je voeten
want de plaats waarop je staat is heilige grond.
Hij zei:
Ik ben de God van je vader,
de God van Arbaham,
de God van Izaak,
de God van Jakob.
4
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Toen verborg Mozes zijn aangezicht
want hij vreesde naar God te kijken.
JHWH zei:
Gezien heb ik, gezien de vernedering van mijn volk
en ik heb hun luid schreeuwen voor hun drijvers gehoord
ja, ik ken hun smarten.
Afgedaald ben ik
om het te redden uit de hand van de Egyptenaren
en het te doen opgaan uit dit land
naar een goed en wijds land,
naar een land dat overvloeit van melk en honing.
naar de plaats van de Kanaäniet, de Hetiet,
de Amoriet, de Perizziet, de Heviet en de Jebusiet.
En nu:
het schreeuwen van de kinderen van Israël is tot mij gekomen.
En ik heb de kwelling gezien
waarmee de Egyptenaren hen kwellen.
En nu: ga!
Ik zend je naar Farao, de koning van Egypte
laat mijn volk, de kinderen van Israel uittrekken, weg uit Egypte!
Mozes zei:
Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan
dat ik de kinderen van Israël zou laten uittrekken, weg uit Egypte?
Hij zei:
Ik zal er zijn met jou!
En dit is voor jou het teken
dat ik het ben die jou zendt:
Wanneer je het volk hebt laten uittrekken, weg uit Egypte
dan zullen jullie God dienen op deze berg.
Mozes zei tot God:
Zie!, kom ik dan bij de kinderen van Israël
en zeg tot hen:
De God van jullie vaderen heeft mij naar jullie toegezonden
dan zullen ze tegen mij zeggen:
Wat is zijn naam?
Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
God zei tegen Mozes:
Ik zal er zijn zoals ik er ben
Hij zei:
Zo moet je tegen de kinderen van Israël zeggen:
Ik zal er zijn
heeft mij naar jullie toe gezonden.
5
Zingen: Lied 605: 1, 2 en 3
De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.
2
De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.
3
Evangelielezing: Matteüs 14 : 22 - 34
22)
En terstond!
drong Jezus er bij zijn leerlingen op aan in het schip te gaan
en voor hem uit te varen naar de overzijde,
tot hij de scharen weg had laten gaan.
23)
En nadat hij de scharen weg had laten gaan,
ging hij de berg op
om op zichzelf te bidden.
En toen het avond werd,
was hij daar alleen.
24)
25)
26)
Het schip was reeds vele stadiën van het land vandaan,
in het nauw gebracht door de golven,
want de wind was tegen.
In de vierde nachtwake kwam hij tot hen,
wandelend over de zee.
Toen de leerlingen hem zagen wandelen over de zee,
raakten ze in verwarring en zeiden:
Het is een spook!
6
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Zij schreeuwden van vrees.
Terstond!
sprak Jezus tot hen en zei:
Houdt moed!
Ik ben het!
Vreest niet!
Petrus antwoordde hem en zei:
Als gij het zijt,
beveel me dan tot u te komen over de wateren!
Hij zei:
Kom!
En Petrus daalde af uit het schip,
wandelde over de wateren
en kwam tot Jezus.
Toen hij echter de sterke wind zag
werd hij bevreesd
en begon te verdrinken.
Hij schreeuwde en zei:
Heer, red mij!
Terstond!
stak Jezus zijn hand uit,
greep hem
en zei tot hem:
Kleingelovige,
waarom heb je getwijfeld?
Toen zij het schip opgegaan waren,
stilde de wind.
Zij die in het schip waren, aanbaden hem en zeiden:
Waarlijk,
gij zijt een zoon van God!
Zingen: Lied 605: 4 en 5
De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.
4
De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
5
Verkondiging
Muzikaal moment
7
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP
Zingen: Lied 347: 1, 2 en 3
Tijdens het zingen worden de dopelineng binnengebracht en komen de kinderen
terug uit de kinderkring.
Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.
2
Al het onz' is U gewijd,
’t liefste wat G' ons toevertrouwde
wordt als offer u bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.
3
Bediening Heilige Doop aan:
Felix Frenk Niklaas ten Hage
Valentijn Johannes Koenraad Nater
Koenraad Simon Hendrik-Jan Visser
Amélie Yvonne Marie-Thérèse Visser
8
Vraag aan de ouders
Staande zingen van het Credo van de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft
onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derde dage wederom opgestaan van de doden.
Opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
(Allen gaan zitten)
Doopgebed
Doop
Vragen aan de ouders
Aansteken doopkaars
(De gemeente gaat staan)
9
Vraag aan de gemeente:
Wilt ook u deze kinderen ontvangen in uw midden om hen in woord en daad te
bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente opdat zij hun doop zullen leren
beamen?
Allen: Ja, dat beloven wij.
Overhandiging kinderbijbel
Gemeente zingt staande: Lied 350: 1, 2, 3, 4
2
Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit den hoge vrede haalt.
3
Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door 't water van de doodsjordaan.
4
Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar 't Beloofde Land.
Als kinderen gaan wij zingend voort.
De Vader is het die ons hoort.
(Allen gaan zitten)
10
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor Stem in de Stad
(bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we:
Slotlied (staande): Lied 362
11
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
2
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
3
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: ‘Amen’
Orgelspel
Deurcollecte voor de Diaconie
***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade
***
12
MEDEDELINGEN
Voor informatie zie de website: WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
GEMEENTEZONDAG 11 SEPTEMBER 2016
Op zondag 11 september a.s. gaan we weer van start met alle activiteiten.
We doen dat net als de afgelopen jaren met een maaltijd na de dienst in de kerktuin.
We willen iedereen vragen wat te maken/ mee te nemen, of als dat niet lukt een
kleine bijdrage (richtbedrag € 5,00) te geven.
Wilt u zich vóór woensdag 7 september a.s. opgeven bij het kerkelijk bureau?
023-5241913 of [email protected]
AGENDA
24-08-2016
02-09-2016
03-09-2016
14.00u Meelezen met de predikant
Kerkelijk Centrum
13.00u Uitstapje wijk 2 naar Bijbelse Tuin in Hoofddorp
JAARMARKT
Uitzending Radio Bloemendaal 1116 AM of via www.radiobloemendaal.nl
28 augustus 2016
09.00 Muziek
09.05 De Binnenkamer met Aart Mak
09.15 Woord Op Zondag (herh)
09.45 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Dr. Ad van Nieuwpoort, live dienst
11.30 Ds. Aart Mak (herh)
12.45 Psalmen met Aart Mak (herh)
13.00 Cantate met Kees Schuurman
14.00 Groeten uit Kennemerland met Daan Molenaar 1
14.30 Orgelpunt met Leo Dobbe
15.30 Intermezzo door Hans Paap
16.00 Hemelse Modder (herh)
17.00 Surprise
18.00 Musica Religiosa
19.00 Ds. Aart Mak, live dienst
21.00 Einde
1
GROETEN UIT KENNEMERLAND
Vooral docenten en (oud)leerlingen van de Bos en Duinschool O P G E L E
T. Naast een interview o.m. over de gevolgen van de schoolbrand in juli
2014 ook interviews afgenomen tijdens de reünie in mei 1982 met oudleerlingen en docenten uit de vorige eeuw in deze laatste uitzending.
13
30 augustus 2016 Alle-Dag-Kerk uitzending
12.00 Muziek
12.25 Mgr. Dr. Dick Schoon, Amsterdam
13.30 Einde
14
15
Dienst zondag 4 september 2016 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. S. de Vries uit Utrecht
16
Download