PowerPoint-presentatie

advertisement
‘(Thuis-)
Zorg in
Beweging’
Taskforce
innovatieve
arbeidsorganisatie
Synergie: innovatie van
werk & organisatie
Dr. Matthijs Almekinders
Slotcongres 15 april 2008
1
Innovatie van werk & organisatie
Introductie
Context en trends: verwachtingen & eisen
Traditioneel organiseren werkt niet meer*
Paradigma shift: andere aanpak en inrichting*
*De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
2
Introductie
Zoon middenstander
Commerciëel dienstverlening
Ondernemer
ex-Bestuursvoorzitter care-organisatie € 300 mln
Denkende doener?
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
3
Context & trends: verwachtingen & eisen
Globalisering
Toekomstbestendige zorg?
• Kosten
• Personeel
• Amerikaanse ordening leidend:
- ondernemingsgewijze productie, ‘red tape’
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
4
Context & trends: verwachtingen & eisen
Europa: marktwerking
(versterking consumentenmacht)
Anti-kartel
• Aanbestedingen
• Transparantie
• Schaalvergroting, internationalisering
• Institutionalisering, bureaucratisering
VERGRIJZING
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
5
Context & trends: verwachtingen & eisen
Nederland: Modernisering Publieke Stelsel
Marktwerking
• Keuzevrijheid
• Kwaliteitsverhoging
• Innovatie
• Kostenbeheersing (prijsconcurrentie)
Verschuiving van Publiek naar Privaat
VERGRIJZING
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
6
Context & trends: verwachtingen & eisen
Hogere prestatie-eisen aan (ouderen-)zorg
- Meer Klanten
- Klanten willen meer: flexibiliteit / diversiteit
- Zorgverzekeraars/overheid: hogere eisen
* modernisering (versobering)
* meer eigen verantwoordelijkheid
- Irrationele verwachtingen
- Sterke invloed politiek
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
7
Context & trends: verwachtingen & eisen
‘VRIJWILLIGERSMARKT’
Informele zorg
1993
2003
87 %
80 %
beroepszorg thuis
13 %
20 %
+ 50 %
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
8
Context & trends: verwachtingen & eisen
Waarom andere aanpak / inrichting?
ZORGVRAAG
Ministerie VWS: personeelsbehoefte zorg 2020:
1.176.000 medewerkers (nu 563.000)
= tussen nu en 2020: + 300.000 FTE’s erbij??
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
9
Context & trends: verwachtingen & eisen
Waarom andere aanpak / inrichting?
AANBOD
zorgvraag
omvang
beroepsbevolking
Probleem !
2005
2020
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
10
Context & trends: verwachtingen & eisen
Waarom andere aanpak / inrichting?
Reflectievraag 1
Welke zijn de belangrijkste eisen en
verwachtingen waarmee je organisatie te maken
heeft?
- Merk je dat die eisen veranderen?
- Kan je organisatie zich makkelijk aanpassen?
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
11
Traditioneel organiseren werkt niet meer
Personeel
Kritische succesfactor
Strategische resource # 1
Meer van hetzelfde is niet mogelijk:
HOGERE TOEGEVOEGDE WAARDE:
INNOVEREN!
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
12
Traditioneel organiseren werkt niet meer
arbeidsdeling
versterken leiding
en control
smalle taken
onzichtbare cirkel
vervreemding /
verloop
weinig
leermogelijkheden
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
13
Efficiency Kwaliteit Flexibiliteit Innovatie
Traditioneel
organiseren…
denken
• arbeidsdeling
• gecentraliseerde besluitvorming:
leiding & control
• sterke hierarchie
• regels & procedures
doen
disfuncties:
•
trage & complexe communicatiestructuur en besluitvorming
•
ingewikkelde planningsystemen
•
apathische, niet betrokken medewerkers
•
hoge kosten overhead
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
14
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
•
•
•
•
•
Wie is & wat wil Sensire
Maatschappelijke (zorg) onderneming
Resultaat van fusies, overnames en groei
Omzet 2005: ± € 300 mln
# medewerkers 2005: ± 14.500
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
15
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
•
•
•
•
•
•
Producten:
Verpleging
Verzorging
85 % van omzet
Huishoudelijke hulp
Woonservices/diensten
Voedingsadviezen
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
16
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
•
-
Producten (vervolg):
Maatschappelijk werk
Kraamzorg
JeugdGezondheidsZorg
Kinderopvang
Peuterspeelzaalwerk
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
17
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Functioneel ingedeelde organisatie:
- Hoofdkantoor met (omvangrijke) centrale
staven
- Staf is machtig
- Veel verschillende afdelingen
- Uitvoering is afhankelijk en ‘ver’ weg
- Centrale aanmelding
- Gedeelde verantwoordelijkheden
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
18
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
‘Beter presteren!’
Benchmark
thuiszorg
Doelmatigheid
Onderdeel
Sensire I
++
Onderdeel
Sensire II
+
Klanten-raadpleging
+
++
Medewerkersraadpleging
Best Practise = 3 x ++
±
±
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
19
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Problemen bij Sensire:
Oktober 2001
• traditionele werkverdeling 
•
- veel overlegnoodzaak
•
- weinig flexibiliteit
• gebrekkige coördinatie medewerkers
bij klant
• gevoel afhankelijkheid bij klanten
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
20
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Problemen bij Sensire:
Oktober 2001 e.v.
• suboptimale betrokkenheid medewerkers
• veel wisseling medewerkers bij klant
• weinig regelruimte uitvoerende
medewerkers
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
21
Context & trends: verwachtingen & eisen
Waarom andere aanpak / inrichting?
Reflectievraag 2
Hoe zijn de (core) uitvoerende processen nu
georganiseerd in jouw organisatie?
Hoe lopen die door je organisatie?
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
22
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
WAT WILDE SENSIRE?
• ‘menselijke maat’ terug
• uitdagend & zinvol werk
• betere resultaten
> slagvaardigheid
> innovatie
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
23
Paradigma shift: andere aanpak & inrichting
WAT TE REALISEREN?
• Meer doelmatigheid
• Grotere klanttevredenheid (> privaat geld)
• Betere kwaliteit van arbeid
VERBETERING OP ALLE DRIE: EEN MUST!
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
24
Paradigma shift: andere aanpak & inrichting
KLANTEN
H
I
G
H
T
O
U
C
H
I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
I
S
M
E
Maatzorg
Diversiteit
Keuze
I
C
Zingeving
T
Betrokkenheid
H
I
G
H
‘High Tech –
High Touch’
T
E
C
H
MEDEWERKERS
25
Paradigma shift: andere aanpak & inrichting
T
Toegankelijkheid
IV
Beroepszorg optimaliseren
III
Informele zorg stimuleren
II
Zelfzorgcapaciteit maximaliseren
I
Onzekerheid reduceren
Preventie
26
Paradigma shift: andere aanpak & inrichting
R
Resultaten
D
Nieuwe propositie
C
Techniek
B
Nieuwe coalities
A
Arbeidsorganisatie
Missie, visie & strategie
27
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Sociotechniek bij Sensire
In 2001:
Grootschaligheid & complexiteit te lijf met
kleinschaligheid:
vorming min of meer autonome
werkmaatschappijen
‘van mammoettanker naar vloot’
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
28
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Sociotechniek bij Sensire
Inflexibiliteit & complexiteit pareren met
kleinschaligheid & zelfregelend vermogen
teambased concept van werken
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
29
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
in 2002:
• bevoegdheden/verantwoordelijkheden zo
laag mogelijk in organisatie
• staf ondersteunt lijn
• resultaatverantwoordelijkheid
• integraal management
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
30
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
in 2002:
• trap van boven naar beneden geveegd
• voorbereiding introductie zelfsturende
teams in één werkmaatschappij
• het dak gerepareerd toen de zon scheen
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
31
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
in 2003:
• vorming teams met afgeronde werkpakketten
(integratie samenhangende activiteiten)
• ordening per wijk: ‘onze wijk, onze zorg’
• structuur vormgegeven vanuit klant
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
32
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
• 1 klant
1 team (vaste leden)
• zo weinig mogelijk wisseling bij klant
• zo veel mogelijk dezelfde medewerkers
bij een klant
• nieuwe klanten verstoren niet
• geleverde zorg = zorgindicatie
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
33
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Concern Sensire
Werkmij ‘Yunio’
Werkmij ‘de Slinge
Overige Zorg Werkmijen
Overige rayons
Overige gemeenten
Overige wijken
Diensten-teams
Zorg Werkmijen
Rayon 1
Gemeente 1
Wijk 1
Zorgteams
Cliënten
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
34
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
wijkverpleegkundige
miniteam
miniteam
zorgteam
miniteam
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
35
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Resultaten: Zorgkwaliteit
%
niet-geleverd
# medewerkers /
klant
2002
10,7
4,1
2003
6,9
3,6
2004
5,6
3,0
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
36
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Resultaten: Zorgkwaliteit
Klantenoordeel
Verschil tussen raadpleging klanten
Teams Meting 1 – 4
29 x significante verschillen:
26 x positief (verbeteringen volgens klanten)
3 x negatief (verslechteringen volgens
klanten)
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
37
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Resultaten: Kwaliteit van Arbeid
Significant beter: < stress, > zelfstandigheid
- controle
- coaching
- duidelijkheid
- sociale steun
- ontplooiing
- feedback
- onvriendelijkheid
Significant slechter: - werk
thuis
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
38
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Resultaten: Kwaliteit van Arbeid
Experimentele versus controle groep:
significant beter:
Controle
Coaching
Feedback
Sociale steun Emotionele belasting
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
39
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Resultaten: Doelmatigheid
Teams
Zelfregelende
teams
Traditionele
groepen
Productiestijging
2002
2004
+ 86 %!
1,52
+ 44 %
1,72
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Resultaten: Doelmatigheid
Ziekte / indirecte uren
Teams Traditioneel verschil
M1
27,4
27,4
0,0
M2
20,1
20,9
0,8
M3
20,8
24,0
3,2
M4
18,6
22,6
4,0
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
41
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Doelen bereikt
Verhoging doelmatigheid
Verdere verbetering klantenoordeel
Aanzienlijk beter medewerkersoordeel
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
42
De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’
Sociotechnisch perspectief (m.n. teams)
leidt in grotere zorg organisatie tot
integrale verbetering van
klantenwaardering, doelmatigheid
zorguitvoering en kwaliteit arbeid van
zorgmedewerkers.
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
44
Paradigma shift: andere aanpak & inrichting
Reflectievraag 3
Hoe zou je de structuur van je organisatie
kunnen herontwerpen volgens de pricipes van
de innovatieve arbeidsorganisatie?
- Wat zijn de randvoorwaarden?
- Welke zijn de voordelen?
Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008
45
Download