Vrouwennetwerken maken een verschil!

advertisement
... Cisco Connected Women
(CCW)
... NIMF
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
Over…
NIMF staat voor Netwerk voor
Informaticae, Mathematicae en Fysicae,
het netwerk voor vrouwen met werk
of een opleiding op het gebied van de
informatica, wiskunde, natuurkunde
en verwante disciplines. Tijdens een
symposium in 1987 over de rol van
vrouwen in exacte wetenschap is het
idee ontstaan dit netwerk op te richten.
Vrouwen met deze achtergrond komen
sindsdien met elkaar in contact. Inmiddels
telt het netwerk zo’n 150 leden.
Doel en doelgroep
NIMF heeft als belangrijkste doel het
bevorderen van contacten tussen
vrouwelijke bèta’s. Intervisie speelt
daarbij een belangrijke rol. Bij intervisie
gaat het om leren van elkaar via een
gestructureerde methode. Van elkaar
leren door elkaars ervaringen te
gebruiken. Intervisie is bij NIMF erg
succesvol. Het biedt meer inzicht in jezelf
en je werk, het versterkt je netwerk en
het is ook erg leuk om te doen.
Activiteiten
NIMF organiseert verschillende
activiteiten, zoals het netwerketentje dat
een paar keer per jaar in verschillende
steden plaatsvindt. Hier ontmoeten
NIMFen elkaar, eten ze samen en
praten ze bij. Soms is er een spreker,
soms een workshop, soms een debat.
Voorbeelden van thema’s uit het
verleden zijn ‘combineren werk en privé
leven’, ‘presenteren met meer succes’
en ‘loopbaanplanning’. Na afloop is er
gelegenheid tot napraten en verder
netwerken. Het lijfblad, NIMFormatie,
komt drie tot vijf keer per jaar uit. Naast
een aantal vaste en wisselende rubrieken
stellen nieuwe leden zich hierin voor aan
het netwerk.
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
Over …
Cisco Connected Women (CCW) is een
wereldwijd netwerk dat een strategische
bijdrage levert aan de werving, de
ontwikkeling en het behoud van
vrouwelijk talent. Cisco beoogt zodoende
vrouwen te stimuleren actief deel te
nemen aan de top van het bedrijfsleven.
Het gebruik van diversiteit in teams heeft
een positief effect op de resultaten, en
stelt Cisco in staat zich te onderscheiden
en een breder klantenbestand aan
te spreken. Bij de internationale
bijeenkomsten van het netwerk worden
via hoogwaardige videoconferencing
(Cisco TelePresence) best practices en
ervaringen uitgewisseld.
organisaties als Plan Nederland en VHTO
om ervaringen uit te wisselen en waar
mogelijk de krachten te bundelen. Dit
verrijkt het eigen netwerk, en versterkt
de relaties met andere netwerken en
de boodschap richting de rest van het
bedrijfsleven en de samenleving.
‘Ik geloof dat een diverse workforce,
die een weerspiegeling vormt van onze
samenleving, essentieel is voor Cisco’s
succes, en ervoor zorgt dat wij vanuit
verschillende invalshoeken kunnen
kijken naar de wereld en de oplossingen
die nodig zijn om tegemoet te kunnen
komen aan de wensen van onze klanten.
Cisco’s Connected Women-netwerk
draagt hier direct aan bij. Dit netwerk
Doel en doelgroep
helpt ons vrouwelijke medewerkers
Alle vrouwelijke medewerkers van
aan te trekken, te ontwikkelen en te
Cisco kunnen lid worden van dit
behouden, en maximaal gebruik te
juist hele waardevolle zaken met elkaar
netwerk. Diversiteit en ‘inclusion’ is een
maken van hun skills.’ Coks Stoffer,
delen.’ Ellen Brinksma, voorzitter.
belangrijk thema en de betrokkenheid
Algemeen Directeur Cisco Nederland.
‘Het is een heel laagdrempelig en
informeel netwerk, maar daardoor kun je
bewustwording van de (economische)
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
GAIA
Netwerk voor vrouwen in de
aardwetenschappen
www2.vrouwen.net/gaia
LNVH
Landelijk Netwerk Vrouwelijke
Hoogleraren
www.lnvh.nl
Platform for Professional Women
Networks
Deze vrouwennetwerken zijn afkomstig
van verschillende Nederlandse bedrijven
uit zowel de profit- als de non-profit
sector
www.pfpwn.nl
VKNBB
Vrouwenkennisnetwerk BetonBouw
www.betonvereniging.nl/vknbb
[email protected] (Thao Nguyen)
VWI
Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs
www.vwi-netwerk.nl
doen > Het onderbrengen van
Women in IT
Netwerk voor vrouwen in de IT
www.womeninit.nl
van het vrouwennetwerk creëert meer
www.stichtingnimf.nl
... meer netwerken
Leden van netwerken voor
vrouwen in bèta, techniek en ict
aan het woord...
voordelen hiervan. Netwerkleden hebben
een verschillende rol die vaak aansluit bij
Wel doen > Wat heel goed werkt
de functie die zij binnen Cisco bekleden.
is zelf actief worden in het netwerk,
want dingen die je hier leert, kun je
ook gebruiken in het persoonlijke en
professionele leven.
NIET doen > Je hoeft niet bang te zijn
dat je mannen uitsluit door lid te worden
van een vrouwennetwerk, deelname is
juist een aanvulling!
Activiteiten
Netwerkleden krijgen de mogelijkheid
om deel te nemen aan diverse mentoring
programma’s, het uitwisselen van
best practices met andere landen en
organisaties, workshops, conferenties,
maar ook informele bijeenkomsten.
Verder werkt CCW veel samen met
initiatieven in formele netwerken
zorgt voor de benodigde focus en
Uitgave VHTO
executiekracht.
© juni 2011
doen > Betrek bij dit soort netwerken
Science Park 400
mensen uit alle delen van de organisatie,
1098 XH Amsterdam
om ook binnen het netwerk te zorgen
T 020 888 4220
voor diversiteit.
E [email protected]
W www.vhto.nl
Ontwerp: Carta - Druk: Zuidam Uithof
Vrouwennetwerken
maken een verschil!
Vrouwennetwerken zijn er in verschillende soorten en maten.
Vrouwen in bèta, techniek en ict kunnen uiteenlopende redenen
... Netwerk Vrouwelijke
Ingenieurs, KIVI NIRIA
... Vrouwennetwerk Ferra
... Bouwvrouwen Noord
BOUWVROUWEN
NOORD
hebben om zich aan te sluiten bij een vrouwennetwerk.
Vrouwennetwerken hebben namelijk verschillende doelstellingen:
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
Leden van netwerken voor
vrouwen in bèta, techniek en ict
••••••••••
aan het woord...
•••••••••••
ze geven de mogelijkheid om een zakelijk netwerk te bouwen,
vormen een stimulans voor je persoonlijke ontwikkeling, of bieden
loopbaanbegeleiding. Het informele aspect is eveneens belangrijk.
Dit blijkt ook uit het gevarieerde aanbod aan activiteiten. Welke
netwerken bestaan er en hoe kun je je daarbij aansluiten? Of wil je
zelf een netwerk oprichten, maar weet je niet waar te beginnen en
kun je wel wat advies van bestaande netwerken gebruiken?
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
Over …
Het netwerk bestaat sinds 12 mei 2009
en de oprichtsters hebben er bewust
voor gekozen een vakafdeling binnen
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
KIVI NIRIA te zijn. Immers, KIVI NIRIA
heeft al heel wat te bieden op het gebied
van netwerken, levenslang leren en als
loopbaan- en ondernemersplatform.
Inmiddels telt het vrouwennetwerk
ruim 250 leden.
Doel en doelgroep
De doelstelling van het NVI is precies
wat de naam aangeeft: een netwerk
zijn voor vrouwelijke ingenieurs. Als
vrouwelijke ingenieurs werken we vaak in
een omgeving van overwegend mannen
en we vinden dat veelal uitdagend
en inspirerend. Deze werkervaringen
onderling delen levert een belangrijke
bijdrage aan emancipatie binnen het
beroep en daar biedt NVI een platform
voor. Het NVI biedt verder uitstekende
mogelijkheden tot persoonlijke
ontwikkeling en zoekt daarbij de
samenwerking met andere vak- en
regioafdelingen binnen KIVI NIRIA.
Activiteiten
Sinds de oprichting heeft NVI al
meerdere activiteiten georganiseerd,
variërend van lassen tot een lezing over
het Rijnlandmodel en een paneldebat
over het glazen plafond. NVI streeft
ernaar om minimaal vijf activiteiten per
jaar te organiseren, elk met een eigen
thema: een technische doe-activiteit,
een gender-thema, thema social capital,
een activiteit met een rolmodel en een
thema met een knipoog naar traditionele
damesactiviteiten. Activiteiten vinden
zowel onder als na werktijd plaats.
‘Wij zijn een netwerk voor ingenieurs
die ook vrouw zijn! Wij werken graag
samen met mannen, echter we willen ook
specifieke onderwerpen, van belang voor
vrouwen, meer aandacht geven. Vandaar
dit netwerk om ervaringen uit te wisselen
en elkaar waar nodig en mogelijk tips te
In deze folder geeft VHTO een aantal
Een aantal vrouwen beschrijft het
voorbeelden van vrouwennetwerken
vrouwennetwerk waar zij onderdeel
ter ondersteuning bij het maken van de
van uitmaken. Zij vertellen waarom
volgende netwerkstappen. De netwerken
het netwerk is opgericht en hoe het is
in deze folder zijn allemaal verschillend
georganiseerd. Voor welke doelgroep
van aard.
is het netwerk en welke criteria zijn er
Voorbeelden van bedrijfsnetwerken, zijn
om lid te kunnen worden? Ook geven
Ferra (Tata Steel) en Cisco Connected
ze tips aan vrouwen die zelf overwegen
Het netwerk streeft naar meer diversiteit
onderdeel van KIVI NIRIA zijn, zodat je niet
Women. Een voorbeeld van een regionaal
om een netwerk op te richten. Wat
in de vereniging en het wil dan ook
voor alles het wiel hoeft uit te vinden.
netwerk is Bouwvrouwen Noord en
moet je volgens hen juist wel of niet
het aandeel vrouwen binnen het
tenslotte zijn er de netwerken voor
doen? Ongetwijfeld blijven er vragen
actieve ingenieursnetwerk vergroten.
niet doen > Je moet niet heel veel
professionals in een bepaalde sector of
onbeantwoord. Aarzel dus niet om te
NVI wil daarnaast participeren in het
willen, je wordt zeker beperkt doordat
een bepaald vakgebied, zoals NIMF en
informeren bij hen die al meer ervaring
stimuleren van vrouwen om ingenieur
je tijd gelimiteerd is, aangezien de
het Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs
hebben met vrouwennetwerken en
te worden en om actief te blijven in het
meeste deelnemers het naast hun
(KIVI NIRIA).
begin hier met netwerken!
ingenieursschap.
‘gewone werk’ doen.
geven.’ Johanna Peeters, secretaris.
www.kiviniria.net/nvi
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
Over…
Ferra, het vrouwennetwerk van Tata
Steel, is in 2003 opgericht. Dit interne
platform voor vrouwelijke medewerkers
heeft als doel contacten leggen, kennis
en ervaring uitwisselen en van elkaar
leren. Het is gestart vanuit de behoefte
van vrouwen om elkaar te ontmoeten
en aan de hand van een onderwerp van
elkaar te leren. De naam Ferra is afgeleid
van ferrum, de Latijnse naam voor het
scheikundig element ijzer.
Doel en doelgroep
Vrouwen steunen en stimuleren elkaar
met hulp van Ferra. Dit bevordert
de zichtbaarheid en persoonlijke
ontwikkeling van vrouwen, zowel
zakelijk als informeel. Ferra heeft geen
leden, maar een verzendlijst. Tachtig
procent van de vrouwelijke werknemers
van Tata Steel wordt via deze weg
bereikt. Alle vrouwen zijn welkom bij
de activiteiten van Ferra. Overigens, de
mannen zijn bij veel activiteiten ook
welkom, als ze durven!
for Professional Women Networks
(PfPWN). Dit is een platform voor
vrouwennetwerken binnen organisaties
(niet alleen technische organisaties).
Eén keer per jaar organiseert
Ferra een activiteit waarbij ook de
vrouwennetwerken van onder andere
Shell, IBM, Unilever, TNT, de Haagse
Hogeschool en de Politie AmsterdamAmstelland zijn uitgenodigd.
‘Waarom ik actief ben in het netwerk?
Ik ben een rasnetwerker, die vrouwen
met elkaar in contact wil brengen om
kennis te delen en elkaar te inspireren.
Ik ben een regeltante, dus wat kun je
dan beter doen dan activiteiten
organiseren voor deze doelgroep?’
Eveline de Jongh, voorzitter Ferra.
[email protected]
wel doen > Tijdens het opstarten is het
erg belangrijk om iemand hoger uit de
organisatie te betrekken, die het netwerk
wel doen > Het is goed om onderdeel
van een groter geheel te zijn zoals wij
Activiteiten
Activiteiten van Ferra zijn workshops,
presentaties, sportieve activiteiten en
netwerkmomenten binnen en buiten de
poorten van Tata Steel. Zo hebben de
leden de gelegenheid om hun netwerk
(uit) te bouwen en hun loopbaan te
bevorderen. Ferra onderhoudt actief
contact met andere vrouwennetwerken
die zijn aangesloten bij het Platform
een warm hart toedraagt, bijvoorbeeld
omdat er dan voldoende financieel
draagvlak is.
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
••••••••••
•••••••••••
Over…
De vereniging Bouwvrouwen Noord
is een zelfstandig netwerk dat begin
1993 is opgericht door een aantal
‘bouwvrouwen’ in Noord-Nederland.
Het netwerk is geleidelijk gegroeid,
eerst vooral met een informele sfeer en
gedeelde interesses.
Doel en doelgroep
Doel van het netwerk is het steunen
en stimuleren van vrouwen die op
grond van opleiding en/of ervaring een
verantwoordelijke positie innemen in één
van de deelgebieden van de bouwsector.
Dit kan zijn in het bedrijfsleven, bij de
overheid of als zelfstandig ondernemer.
Door een mix van vrouwen met diverse
achtergronden, leeftijd en karakters
hebben en houden we een gevarieerde
vereniging die uit zichzelf vrouwen
aantrekt. Een netwerk met alleen
vrouwelijke leden wordt als waardevol
ervaren. Immers vrouwen in de techniek/
bètarichting zijn vaak in de minderheid.
Onderling ervaringen uitwisselen is een
must en stimuleert enorm om in het vak
door te gaan. Vrouwelijke competenties
zijn onmisbaar in de bètarichtingen.
Zij zorgen er mede voor dat een hoger
niveau wordt bereikt.
niet doen > We willen de man/vrouw
verschillen niet vergroten. We zijn een
onafhankelijk netwerk voor vrouwen.
De onderwerpen die wij behandelen zijn
voor 95 procent sekseneutraal en kunnen
ook voor mannen georganiseerd worden.
samengesteld en de netwerkleden mogen
zelf activiteiten aandragen waarover
wordt gestemd. Hierdoor is het aanbod
divers. Er zijn zeven bijeenkomsten
per jaar in de vorm van bezoeken
aan bouwlocaties, bedrijfsbezoeken,
thema-avonden, lezingen en dergelijke.
Onderlinge uitwisseling van ervaringen
en kennis is daarbij belangrijk. Eén
keer per jaar organiseren we een hele
dag, de jaardag, om belangwekkende
ontwikkelingen buiten onze eigen
regio te bezoeken. Deelname aan het
netwerk wordt vaak door werkgevers
gestimuleerd.
‘Een netwerk functioneert goed als er
informele momenten zijn. Dit zijn de
gelegenheden om contacten te leggen
en kennis uit te wisselen. Gezamenlijk
eten is voor ons netwerk zo’n moment.’
Netwerklid Liem Ch’ing Sze.
[email protected]
doen > Door de netwerkleden de
activiteiten te laten organiseren ontstaat
er meer binding met het netwerk en ligt
er niet teveel werk bij het bestuur.
Activiteiten
Van de leden wordt verwacht dat zij
actief en enthousiast deelnemen aan de
activiteiten van de vereniging. Tijdens de
jaarlijkse ALV wordt een jaarprogramma
doen > Koppel serieuze activiteiten aan
informele activiteiten, waardoor je elkaar
beter leert kennen, zoals gezamenlijk
dineren na de rondleiding.
Download