Wat is duurzaamheid?

advertisement
Duurzaam ondernemen: wat
is dat?
12 november 2014
Wat is duurzaamheid?
• Verschillende invalshoeken:
•
•
•
•
•
Het energie- en CO2-vraagstuk
Grondstoffenschaarste
Cleantechnology
Circulaire economie
Maatschappelijk verantwoord/ sociaal
• Wat houdt het in?
• Waar liggen kansen?
2
Energie en CO2 vraagstuk: wat houdt het in?
• Gebruik van energie leidt tot
• uitstoot van CO2.
• CO2 is een broeikasgas en leidt
tot opwarming van het klimaat.
• Fossiele brandstoffen worden
bovendien schaars.
• CO2 reductiedoelstellingen staan
centraal in veel overheidsbeleid.
3
Energie en CO2 vraagstuk: kansen
• het verminderen van energiegebruik,
energiebesparing
• duurzame energieopwekking (uit zon,
wind, water)
• duurzame (hernieuwbare) brandstoffen
(bv biogas)
• omzetting van brandstof naar elektrisch
(bv elektrisch rijden)
•
systemen voor smart energy
Kranenburg Group voegde een windmodule toe aan de
glazenwassersbakjes die ze levert. Deze module levert
4x zoveel energie op als het bedrijf nodig heeft. De rest
komt ten goede aan de energievraag van het gebouw.
4
Grondstoffen schaarste: wat houdt het in?
•
•
•
•
5
De winning van grondstoffen vergt veel van onze aarde.
Ontbossing, mijnbouw, oliewinning, gebruik
landbouwgrond
Vaak zijn giftige stoffen nodig voor de winning.
Schaarse materialen worden steeds meer
gebruikt in nieuwe technologie (bv i-pads, windturbines)
Grondstoffen zijn vaak in handen van een beperkt
aantal landen, er is daardoor ook een politiek aspect
aan het gebruik van grondstoffen (gas, aardolie,
aardmetalen)
Grondstoffen schaarste: kansen
• Verminderen grondstoffen gebruik
• Sluiten van kringlopen (recycling en
cradle to cradle)
• Gebruik van hernieuwbare
grondstoffen (biobased)
• Toezicht op winning van grondstoffen
(bijvoorbeeld keurmerk)
Haal weg wat niet nodig is
VePa Office Storage Systems Vepa office furniture heeft
een houten kastconstructie ontwikkeld waarbij een
besparing van 25% op het materiaalgebruik en bijna 50% op
fossiele brandstoffen wordt gerealiseerd. Een totale
besparing van 20% op de CO2 uitstoot ten opzichte van
andere toch al milieuvriendelijke houten kasten.
www.vepa.nl
6
Grondstoffenschaarste: Cradle-to-cradle
Productontwikkeling volgens de principes van
Cradle2Cradle (C2C) betekent dat het product
volledig herbruikbaar is in een
productieproces of biologisch afbreekbaar.
Het idee voor deze productiewijze komt van de Duitser
Braungart en de Amerikaan McDonough. Zij noemen dit
principe “Cradle to Cradle” (C2C: van wieg tot wieg), wat
wijst op een voortdurende kringloop.
7
Cradle-to-cradle:kansen
Door het vervangen van duurder wordende
grondstoffen, worden kosten verlaagd.
Daarnaast ontstaat er minder afval en
tegelijkertijd nieuwe producten voor kansrijke
markten.
Cradle2Cradle draagt bij aan een sterker
bedrijfsimago en gemotiveerder personeel.
8
Grondstoffen schaarste: Biobased economy
Biobased Economy is het gebruik van
producten van hernieuwbaar materiaal
Is gebaseerd op de cradle-to-cradle
gedachte.
Hernieuwbaar wil zeggen grondstoffen die
jaarlijks geoogst kunnen worden en in
tegenstelling tot fossiele grondstoffen
onuitputtelijk zijn.
9
Biobased economy: kansen
• Materialen zoals plastics van mais of
aardappelzetmeel.
• Bouwmaterialen van snelgroeiende
houtsoorten zoals bamboe.
• Energie, bijvoorbeeld door vergassing en
vergisting van biologische materialen zoals
houtsnippers, mest, afval of zuiveringsslib.
10
Cleantechnology: wat houdt het in?
Cleantechnology is een verzamelnaam van
technologieën, processen, producten en
diensten die schone technologie als
uitgangspunt hebben.
Hieronder vallen hernieuwbare materialen en
energiebronnen; het verminderen of
elimineren van de uitputting van natuurlijke
hulpbronnen; het verminderen of elimineren
van verontreiniging en afval.
11
Cleantechnology: kansen
Cleantech kan leiden tot transities, grote
veranderingen in de manier waarop wij leven.
Voorbeelden:
• van gloeilamp naar spaarlamp naar LED
lamp.
• Van CV, naar warmtepomp of zonneenergie.
12
Circulaire economie: wat houdt het in?
• Dit gaat verder dan het hergebruik van materialen
en reststromen door afval als grondstof te
beschouwen.
• Dat betekent dat bedrijven reeds vanaf de start van
de keten de voorwaarden hiervoor creëren door
juiste ontwerp- en materiaalkeuzes.
• Al in de ontwerpfase van een product wordt
rekening gehouden met hergebruik in de volgende
cycli (MVO, 2014).
13
Circulaire economie: kansen
•
Van verkoop naar ‘uitleen’ ontstaan hechte klantrelaties.
•
Nieuwe commerciële vormen geven producenten en
leveranciers waardevolle informatie over de klant.
•
Door (crosssectorale) samenwerkingsverbanden zijn
bedrijven beter bestand tegen bijvoorbeeld sterk
fluctuerende grondstoffenprijzen en afnemende
leveringszekerheid.
Tapkoel neemt gebruikte
bierspiralen terug en reinigt ze,
waarna ze opnieuw gebruikt
kunnen worden. www.tapkoel.nl
14
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en kent verschillende thema’s. Hierin
komt ook het menselijke aspect aan de orde.
Arbeid: Arbo, inspraak, veiligheid, hygiëne, discriminatie, kinderarbeid, uitbuiting.
Omgevingsverantwoordelijkheid: hinder, betrekken omgeving, maatschappelijke stimulering.
Ethisch handelen: fair trade, omgaan met corruptie, wapenindustrie, tabaksindustrie.
Bottom of pyramid: vergroten van welvaart en welzijn voor de armsten op aarde.
Overbevissing, biodiversiteit, antibiotica gebruik, dierenwelzijn.
maar ook fastfoodketens die bewust worden van hun bijdrage aan de obesitas-epidemie etc.
15
MVO: kansen
Nieuwe markten en business modellen gericht op winst voor mens,
maatschappij en milieu
Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal
(People) gebied.
Kansen in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van
productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
The Colour Kitchen is een bedrijf met een missie dat
diversiteit voorop stelt. Zij leiden jongeren op die op
zoek zijn naar een nieuwe kans. Je kunt er genieten
van gerechten uit alle hoeken van de wereld die worden
bereid en geserveerd door medewerkers met vele
verschillende culturele en sociale achtergronden.
16
Uw weg vinden in duurzaamheid
• Er bestaan voor duurzaam ondernemen
geen wetmatigheden.
• Zaak om kritisch te kijken vanuit uw
specifieke bedrijfssituatie (zie ook het
stappenplan).
17
People, planet, profit
Om duurzaamheid toch handvatten te geven in de dagelijkse
bedrijfsvoering is People, Planet, Profit een hanteerbaar begrip:
bij alle beslissingen die u neemt zouden de effecten ervan op
mensen, de planeet én op uw bedrijf afgewogen moeten worden en in
evenwicht gebracht.
Een andere manier om uw weg te vinden is met de Zuid-Afrikaanse
vertaling van het woord Duurzaamheid: dat is namelijk Volhoubaarheid.
Is de manier waarop uw bedrijf voert, op lange termijn volhoudbaar is.
Voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf zelf!
18
Download