beleidsverklaring 2014

advertisement
Beleidsverklaring
Wij streven naar
tevreden klanten.
Het is essentieel
dat onze
opdrachtgevers
vertrouwen
stellen in onze
onderneming en
dat wij voldoen aan
hun
verwachtingen.
Het kwaliteitsmanagementbeleid van VSM Sloopwerken B.V. is erop gericht te streven naar
continuïteit van de dienstverlening, de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en streeft
naar een continue verbetering hiervan. Tevens zal al het redelijkerwijs mogelijke worden gedaan
om te voorkomen dat het milieu en bezoekers en medewerkers van derden aan risico's, in welke
vorm dan ook worden blootgesteld. Naast onze doelstelling om de continuïteit van de organisatie
te waarborgen, hebben wij aandacht voor sociale vraagstukken, milieuvraagstukken en
maatschappelijke vraagstukken.
Wij werken vanuit de overtuiging dat iedere onderneming de plicht heeft om de omgeving en het
milieu te beschermen en hebben een aantal duidelijke MVO - prioriteiten gesteld voor onze
organisatie. Deze insteek is bij ons werk, de manier waarop wij werk voorbereiden en uitvoeren de
basis van ons handelen.
Slopen is onderdeel geworden van het duurzaam bouwproces, waarbij het scheiden en
demonteren van alle afkomende materialen voor hergebruik, reeds aan de bron geschiedt. De
essentie van ons werk is verschoven naar het leveren van een wezenlijke bijdrage bij het
hergebruik van materialen, hiertoe zijn doelstellingen en procedures vastgesteld in het handboek
KAM-zorgsysteem en is in alle gelederen van de organisatie geïmplementeerd.
De zorg voor mens en milieu maakt deel uit van het totale beleid, door daar zowel intern als
extern uiterst zorgvuldig mee om te gaan, het milieubewustzijn van onze medewerkers te
verbeteren doormiddel van opleidingen en interne audits, en ruim aandacht te geven aan
duurzaamheid tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden en bij onze investeringen. Wij
zoeken naar een goede balans tussen winst en het milieu door continu aandacht te besteden aan
sociale, milieu en maatschappelijke vraagstukken.
Wij investeren in concrete activiteiten op het gebied van maatschappelijke betrokken
ondernemen, zoals sponsoring en donatie van sport en maatschappelijke doelen en het geven van
werkgelegenheid aan arbeid en re-integratieplaatsen.
Het uitvoeren van asbestwerkzaamheden is gericht op het zorgvuldig, arbeid hygiënisch en milieu
hygiënisch asbestverwijderen. Hierbij voldoen wij aan gestelde eisen van de opdrachtgever en
wordt voldaan aan de eisen in de SC 530, inclusief de bijbehorende wet- en regelgeving.
Veiligheid voor mens en milieu is de hoogste prioriteit. Om dit te waarborgen zijn onze
medewerkers DAV gecertificeerd, staan onder toezicht van onze gecertificeerde DTA érs en
worden continu bijgeschoold in de nieuwste verwijderingtechnieken en wet- en regelgeving, staan
medische onder controle doormiddel van een PAGO keuring en hebben de beschikking over het
modernste equipement.
Jan u ari
201
1
Jan
u ari
201 1
Als wij niet op
een eerlijke,
integere manier
zaken kunnen
doen, dan doen
wij helemaal
geen zaken
De directie van VSM Sloopwerken B.V. verklaart dat zij het in het handboek vastgelegde KAMzorgsysteem onvoorwaardelijk zal hanteren en waar mogelijk verbeteren om onze doelstelling te
realiseren.
Kwaliteitsmanagement leidt tot het bereiken van een hoogwaardig kwaliteitsniveau in het gehele
bedrijf, zodanig dat het voldoet aan de specifieke voorwaarden en eisen van de
opdrachtgever conform geldende wet- en regelgeving, als uitgangspunten dienen evenals de
navolgende normen:
•
•
•
•
•
SVMS-007
VCA**
SC 530
NEN-EN-ISO 9001:2008
NEN-EN-ISO 14001:2004
Beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen.
Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.
Asbestverwijderingcertificaat.
Kwaliteitsmanagementsysteem.
Milieumanagementsysteem.
VSM Sloopwerken B.V. zet zich continu in om te komen tot een milieutechnische, veilige, correcte
bedrijfsvoering en zoekt continu naar een goede balans tussen winst en milieu.
Als directievertegenwoordiger is de KAM-coördinator aangesteld, die de doeltreffendheid van het
kwaliteit-, arbo- en milieuzorgsysteem bewaakt en periodiek rapporteert over het functioneren
ervan. De doorlopende geschiktheid, effectiviteit etc. van het KAM-zorgsysteem wordt jaarlijks
door de directie beoordeeld.
Wij erkennen dat het beleid onderdeel is van ons bedrijfsbeleid en voor de externe
maatschappelijke partijen waar wij ons in bewegen of bevinden. Het beleid is openbaar voor alle
partijen.
Deze beleidsverklaring wordt minimaal één maal per 3 jaar herzien.
Leiderdorp 2014.
Handtekening is onzichtbaar gemaakt
R. Vermeulen
Directeur.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards