Beleidsplan 2014

advertisement
Beleidsplan 2014
Eind 2012 is ervoor gekozen om een nieuwe organisatie te bouwen (Zet 2.0). Dit is
mede ingegeven door tal van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de transities
van het rijk naar gemeentes, de inzet op de participatiesamenleving en de sociale
inclusie die belangrijk is en blijft. Zet 2.0 vertrekt vanuit de ambitie om zich te ontwikkelen tot een maatschappelijke organisatie van sociale ondernemers, die kansen
en mogelijkheden zien om op deze en andere maatschappelijke vraagstukken in te
spelen en andere (financiële) bronnen daartoe weet te vinden en aan te wenden. Dat
doen we niet alleen, maar samen met andere partijen in de keten. Het organiseren
van gezamenlijkheid vanuit het sociale domein, op de vraagstukken die er spelen,
vormt voor Zet als ketenregisseur en kennismakelaar een forse uitdaging. We willen
middenin de triple helix (zie plaatje hieronder) een rol vervullen tussen partijen, omdat we onafhankelijk zijn en met kennis en kunde vanuit het sociale domein meerwaarde weten te creëren, juist ook in relatie tot andere sectoren. Een inclusieve samenleving vraagt om een integrale aanpak. Op de snijvlakken tussen deze instanties
wil Zet verbinden en meerwaarde leveren met kennis en kunde over en vanuit het
sociale domein.
De WHY van Zet: Zet zet zich actief in om de samenleving leefbaarder, sterker en duurzaam welvarender te maken. Dit doet zij vanuit de visie dat
iedereen in de samenleving kan participeren.
De WHAT van Zet vertaalt zich in een concreet,
maar beperkt aantal thema’s, die in lijn met de
maatschappelijke ontwikkelingen en - behoeftes
zijn en worden bepaald. Daarmee wordt een extra
impuls gegeven aan het meer vraaggestuurd, projectmatig en resultaatgericht werken.
Om voor (potentiële) klanten, opdrachtgevers en andere stakeholders helder en
scherp te maken waar Zet voor staat, is gekozen voor focus op een beperkt aantal
thema’s:
Participatie & actief burgerschap
Met als programma’s: sociale inclusie en sociale netwerken
Vitale samenleving (slim/gezond leven en ouder worden)
Met als programma’s: zorginnovatie (e-health) en dementie
Leefbaarheid (versterken leef- en vestigingsklimaat)
Met als programma’s: bereikbare regio’s en vitale wijken & kernen
Integrale aanpak voor een vitale samenleving
De Agenda van Brabant laat zien dat Brabant zich wil positioneren als de meest kennisintensieve en innovatieve regio van Europa. Zet wil zich (pro)actief inzetten om
samen met de provincie en andere partners te komen tot gerichte voorstellen om de
integrale aanpak van het economische én sociale domein in Brabant en daarbuiten te
versterken en op te bouwen.
Nieuwe vraagstukken
Daarnaast komen nieuwe maatschappelijke vraagstukken op waarop Zet een rol van
betekenis kan vervullen. De nieuwe vraagstukken rond de participatiesamenleving, de
relatie tussen informele en formele zorg, de blijvende vitaliteit van plattelandsgebieden en leefbaarheid als belangrijk overkoepelend thema, in zowel stad als platteland.
Daarnaast bieden de transities van rijk naar gemeentes op het gebied van Wmo /
AWBZ, de participatiewet en jeugdzorg kansen en mogelijkheden.
Knooppunt in netwerken
Daarnaast is de rol van Zet als centraal knooppunt naar tal van netwerken in Brabant
en daarbuiten van blijvend belang en essentieel voor het creëren van synergie en
groot maatschappelijk draagvlak.
Innovatie
Het antwoord (of de oplossing) op maatschappelijke vraagstukken wordt gevonden in
het aanbod, dat creatief, innovatief en resultaatgericht is - en consistent wordt ingebracht naar type doelgroep). Dit bevordert intern een gesystematiseerde manier van
(samen)werken. Naar buiten toe wordt een consistent beeld neergezet, dat duidelijkheid schetst en structuur geeft in denken en handelen bij klanten.
Kwaliteitszorg
De activiteiten die Zet uitvoert worden gedaan voor klantgroepen (direct) en profijtgroepen (indirect). Door systematische evaluaties met klanten (direct) toetsen wij
onze dienstverlening voortdurend. Kwaliteitsverbetering staat steeds voorop. Als kennisintensieve organisatie is de missie van Zet maar voor één uitleg vatbaar: de klant
staat centraal en diens tevredenheid over ons is leidraad voor het handelen en werken. Elke activiteit en/of project wordt in overleg met de klant geëvalueerd en vastgelegd.
Zet maakt sociale vernieuwing waar
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards