Motie Nog een kans voor de Dans - Provincie Noord

advertisement
Partij voor
de Dieren
Statenfractie N oor tl-Br aba nt
Motie
Nog een kans voor de Dans
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 april 2017,
Behandelend Statenvoorstel 19/17 - Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant
Overwegende dat
«
De dans ţ een van de pijlers is van het Brabantse Cultuursysteem'
«
De S taten zich hebben uitgesproken dat het Cultuursysteem in Brabant vitaal moet
blijven en er geen gaten moeten vallen: De basis versterkt de top en de top de basis
Constaterende dat
«
Het Brabantse Dansveld een urgent signaal heeft afgegeven, waarin zij aangeven de
afgelopen jaren samen stevig te hebben ingezet op de versterking van de positie van
dans in Brabant maar dat daaraan nu een einde komt omdat ze geen provinciale
subsidie meer zullen ontvangen in de kunstenplanperiode van 2017-2020"
»
De adviescommissie heeft geadviseerd dat de dans de tijd en de kans moet krijgen
om zich weer een betere positie te verwerven.
»
GS heeft gesteld dat de "gelet op de goede resultaten van Dans Brabant en de
betekenis voor het Brabantse cultuursysteem als belangrijke waarde zoals
aangegeven door Adviescommissie Kunsten het wenselijk is om dans onder te
brengen in de inzet voor professionele kunsten".(Begrotingswijziging 28/16'")
Verzoeken Gedeputeerde S taten om
Op korte termijn met de wethouders van de B5 gemeenten in overleg te treden en te
komen met een financiële oplossing voor problemen zoals geschetst in de brief
"urgent
signaal en verzoek uit het Brabantse dansveld" van 14 april j . l . voor de kunstenplan
periode van 2017-2020
!\
En gaan over tot de orde van de dag.
Į
Patricia Brunklaus
Marco van der Wel
GroenLinks BŤabañT
-v
Partftxsoor e Dieren
https:ZZwww.brabant.nlZdossiersZdossiers-op^themaZcultuurZnieuws-cultuurZ2015Znovember/ZmediaZB7217E3B993C47B392FiA04447542C8F.pdf
"
http:ZZwww.braba
nn
t, lZpolitiek'eri'bestuurZprovi
n ciale-state
n Zverqaderi
n ge
n psZlisZ20170419Zdownload.850x7071=61949
m
http:ZZwww.brabant.nypolitiek-en-te^
Download