samenwerkingsprotocol woonbegeleiding

advertisement
SAMENWERKINGSPROTOCOL WOONBEGELEIDING
Tussen OCMW Gent enerzijds en de Sociale Huisvestingsmaatschappij anderzijds, wordt
een samenwerkingsprotocol afgesloten houdende de specifieke procedures inzake enerzijds
de huurachterstalbemiddeling bij sociale huurders en anderzijds de versnelde toewijzing van
sociale woningen op Gents grondgebied aan doelgroepen zoals voorzien in het Besluit van
de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociaal huurstelstel ter uitvoering van titel
VII van de Vlaamse Wooncode van 12 oktober 2007 (hierna genoemd Kaderbesluit Sociale
Huur).
Er is overeengekomen wat volgt:
I.
Huurachterstalbemiddeling bij sociale huurders.
1. In geval van huurachterstal zal de sociale huisvestingsmaatschappij hiervan OCMW
Gent, dienst Woonbegeleiding inschakelen, conform artikel 33§3 van het Kaderbesluit
Sociale Huur en in uitvoering van artikel 6 § 1, 8° van het Ministerieel besluit van 21
december 2007 houdende de uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.
2. Daartoe zal door de sociale huisvestingsmaatschappij maandelijks en dit voor de 10de
kalenderdag een lijst worden doorgestuurd aan OCMW Gent, dienst Woonbegeleiding
met de namen en adressen van de huurders die minimum één maand huurachterstal
hebben.
De
lijst
wordt
per
[email protected]
mail
overgemaakt
via
de
De sociale huisvestingsmaatschappij
postbus
zal de
betrokken huurders hieromtrent voorafgaandelijk schriftelijk inlichten.
3. OCMW Gent, dienst Woonbegeleiding verbindt zich er toe alle personen met een
huurachterstal, vermeld op deze lijst, te contacteren. De gegevens van de personen met
huurachterstal die reeds in hulpverlening zijn bij OCMW Gent, worden aan de
maatschappelijk werkers van het OCMW Gent die het dossier van deze personen reeds
behandelen, overgemaakt voor verder opvolging. De personen met een huurachterstal die
niet in hulpverlening zijn bij OCMW Gent worden aangeschreven door dienst
Woonbegeleiding met het verzoek contact te willen opnemen met deze dienst met het
doel om te kunnen bemiddelen. De sociale huisvestingsmaatschappij zal geen verdere
maatregelen tegen deze huurders treffen in afwachting van een onderzoek door het
departement Sociale Dienstverlening van OCMW Gent. OCMW Gent verbindt er zich toe,
in het kader van zijn bemiddelingstaak, alle mogelijkheden te gebruiken en/of aan te
wenden om te trachten de opgelopen huurachterstal uiterlijk binnen de zes maanden
aan te zuiveren.
In uitzonderlijke gevallen kan uitsluitend en enkel mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord
van de sociale huisvestingsmaatschappij een afbetalingsplan worden opgesteld waarbij
de duurtijd meer dan 6 maanden loopt.
4. Wanneer de sociale huisvestingsmaatschappij uiterlijk twee maanden na het toesturen
van de lijst, zoals vermeld in 2. geen geschreven afbetalingsplan met voldoende geachte
afbouw van de schuld of belofte tot betaling heeft ontvangen van OCMW Gent, dienst
Woonbegeleiding én de huurschuld nog bestaat of niet volwaardig is gedaald, kan de
sociale
huisvestingsmaatschappij
desgevallend
verdere
gerechtelijke
stappen
ondernemen.
5. Een opzegging van het huurcontract vanwege de sociale huisvestingsmaatschappij wordt
als onbestaande geacht wanneer binnen de termijn van twee maanden na het toezenden
van de gegevens zoals vermeld in 2. een voldoende geacht afbetalingsplan / of belofte tot
betaling wordt voorgelegd door het Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent.
6. OCMW Gent zal voor deze huurachterstalbemiddeling geen dossierkosten aanrekenen
aan de sociale huisvestingsmaatschappij.
2
II.
Versnelde toewijs van een sociale woning.
1. Volgens artikel 24, §2 van het Kaderbesluit Sociale Huur kunnen onderstaande
organisaties een versnelde toewijzing van een sociale woning vragen voor
welomschreven doelgroepen:

Het OCMW dat ingevolge de Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste
nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn bevoegd is voor de hulpverlening aan een dakloze, kan ten behoeve
van die dakloze een versnelde toewijzing van een woning vragen, in overleg
met het OCMW van de gemeente waar de betrokken woning gelegen is.

Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen kan ten behoeve van een
persoon die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake
bijzondere jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding
van die erkende dienst, een versnelde toewijzing van een woning vragen.1

Een centrum voor algemeen welzijnswerk kan ten behoeve van de volgende
personen een versnelde toewijzing van een woning vragen:
o Een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door
dat centrum op voorwaarde dat de jongere niet ouder is dan 21 jaar en
niet valt onder de toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake
bijzondere jeugdbijstand;
o Een dakloze

Een erkend initiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de
thuissituatie of een ambulant intensief behandelteam kan ten behoeve van
een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont
of gaat wonen een versnelde toewijzing van een woning vragen.
In uitvoering van bovenstaand artikel wordt overeengekomen tussen de Gentse
organisaties erkend onder toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake
bijzondere jeugdbijstand, het CAW Oost Vlaanderen, Het PAKT, OCMW Gent en de
Sociale Huisvestingsmaatschappijen dat een versnelde toewijzing van een sociale
woning op Gents grondgebied enkel wordt toegewezen aan kandidaat huurders die
minimaal drie maanden voor de aanvraag niet over een eigen woongelegenheid
beschikten, niet de middelen hebben om daar op eigen kracht voor te zorgen en
1
ContactBegeleiding Autonoom Wonen
3
daardoor geen verblijfplaats hebben of tijdelijk in een tehuis verblijven in afwachting
dat hen een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.
2.
De kandidaat huurders voor wie een aanvraag tot het versneld toewijzen van een
sociale woning wordt aangevraagd dienen te voldoen aan de inschrijvings – en
toewijzingsvoorwaarden zoals bepaald in het Kaderbesluit Sociale Huur.
3. OCMW Gent, Woonbegeleiding staat in voor het centraal beheren en coördineren
van de aanvragen voor een versnelde toewijzing van een sociale woning bij de
Sociale Huisvestingsmaatschappijen.
Dit betekent dat OCMW Gent, CAW Oost
Vlaanderen, netwerkpunt Het PAKT, en het agentschap Jongerenwelzijn, regionale
staf van Oost Vlaanderen als vertegenwoordiging van de Bijzondere Jeugdzorg,
verder genoemd de aanvragende partnerorganisaties, aanvragen voor een versnelde
toewijzing indienen bij OCMW Gent, Woonbegeleiding. Indien de aanvragen voldoen
aan de gestelde voorwaarden worden deze chronologisch ingeschreven in het
daartoe
aangelegd
wacht
–
of
inschrijvingsregister
bij
OCMW
Gent,
Woonbegeleiding. De chronologie wordt gerespecteerd bij het doorsturen van de
aanvraag voor versnelde toewijzing naar de Sociale Huisvestingsmaatschappij.
OCMW Gent, Woonbegeleiding staat in voor de verdeling van de aanvragen
gedurende het volledig kalenderjaar zoals overeengekomen met de Sociale
Huisvestingsmaatschappij.
4. De aanvraag voor een versnelde toewijzing van een sociale woning, zoals
omschreven in 3., zal steeds vergezeld zijn van een verslag, opgemaakt door de
aanvragende en / of begeleidende partnerorganisatie waaruit blijkt dat de aanvrager
voor wie de afwijking gevraagd wordt, voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld in
punt 1 en 2. De aanvraag zal de naam en het telefoonnummer bevatten van de
aanvragende en / of begeleidende organisatie.
5. De aanvragende en / of begeleidende partnerorganisatie en / of OCMW Gent, dienst
Woonbegeleiding verbindt zich ertoe om voor elke kandidaat huurder die in uitvoering
van
de
in
3.
vermelde
aanvraag
wordt
gehuisvest
door
de
sociale
huisvestingsmaatschappij, een intensieve woonbegeleiding te verzekeren.
De
effectieve woonbegeleiding gaat van start bij de toewijzing van een sociale woning en
dit minimum voor een periode van zes maanden.
geboden
4
volgens
de
visie
van
de
aanvragende
De woonbegeleiding wordt
en
/
of
begeleidende
partnerorganisatie, doch in samenwerking en volgens een overlegstructuur met
OCMW Gent, dienst Woonbegeleiding en houdt minimaal volgende doelstellingen in:

Het creëren van een stabiele woonvorm,

Het behouden van de woning,

Het naleven van een aanvaardbare wooncultuur.
De aanvragende en / of begeleidende partnerorganisatie verbindt zich er bovendien
toe om met de kandidaat huurder een begeleidingsovereenkomst op te maken waarin
deze doelstellingen worden opgenomen en verder worden geconcretiseerd. Indien
op het einde van de begeleidingsovereenkomst blijkt dat een voortzetting van de
begeleidende maatregelen noodzakelijk is wordt de begeleidingsovereenkomst
verlengd. Zowel van het verlengen als van het beëindigen (met al dan niet positieve
evaluatie) wordt de desbetreffende sociale huisvestingsmaatschappij op de hoogte
gebracht.
6. De sociale huisvestingsmaatschappij verbindt zich er toe jaarlijks een aantal
aanvragen betreffende de versnelde toewijzing van een sociale woning op het
Gentse grondgebied ten behoeve van vermelde doelgroep te zullen opnemen via een
beurtrolsysteem volgens volgende verdeelsleutel:
-
WoninGent:
37 effectieve huurcontracten
-
Volkshaard
10 effectieve huurcontracten
-
Gentse Haard
8 effectieve huurcontracten
-
ABC
2 effectieve huurcontracten
-
Merelbeekse sociale woningen
2 effectieve huurcontracten
Het aantal effectieve huurcontracten waartoe de sociale huisvestingsmaatschappijen zich
verbinden wordt met ingang van 1 januari 2014 vastgelegd op 59 en wordt jaarlijks
geëvalueerd.
7.
De prioriteit waardoor de kandidaat huurder in aanmerking komt voor een versnelde
toewijzing vervalt indien:
-
de kandidaat huurder zich niet binnen de maand na kennisgeving door OCMW
Gent laat inschrijven bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij aan wie zijn
aanvraag voor een versnelde toewijzing van een sociale woning werd
overgemaakt;
5
-
de kandidaat huurder nalaat om binnen een termijn van 15 kalenderdagen te
reageren op een toewijzing van een sociale woning;
-
de kandidaat huurder een aangeboden sociale woning weigert;
-
de kandidaat huurder niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in
punt 1 en 2.
Indien de kandidaat huurder zijn of haar prioriteit verliest als gevolg van één van de
bovenstaande redenen kan deze na een periode van drie maanden opnieuw
aangevraagd worden indien:
-
de kandidaat huurder nog steeds aan alle voorwaarden voldoet
-
er kan aangetoond worden dat de kandidaat huurder tijdens de voorbije drie
maanden inspanningen heeft geleverd om zijn situatie te veranderen
-
het verlies van prioriteit als gevolg van een laattijdige inschrijving, een laattijdige
reactie
op
een
toewijzing
of
een
woonstweigering
te
wijten
is
aan
billijkheidsredenen van psychosociale aard en dit duidelijk blijkt uit de motivering
van de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie.
8. In uitvoering van artikel 24 § 2, van het Kaderbesluit Sociale Huur kan de sociale
huisvestingsmaatschappij het verzoek tot het versneld toewijzen van een sociale
woning alleen weigeren als:
-
Er geen begeleidingsovereenkomst tussen kandidaat huurder en de aanvragers
of een andere welzijns – of gezondheidsvoorziening, op initiatief van de
aanvragers kan voorgelegd worden
-
De kandidaat huurder de begeleidingsovereenkomst weigert te ondertekenen
-
De huisvestingsmaatschappij al 5 % toewijzingen heeft gedaan op basis van de
mogelijkheid tot versnelde toewijzing
-
De huisvestingsmaatschappij al 4 % toewijzing heeft gedaan aan 1 doelgroep.
9. Conform
artikel
22
van
het
Kaderbesluit
Sociale
Huur
kan
de
sociale
huisvestingsmaatschappij de toewijzing van een woning gemotiveerd weigeren aan
de kandidaat huurder die in het verleden huurder is geweest van desbetreffende
verhuurder en:

Van wie de huurovereenkomst werd beëindigd op basis van artikel
98,§3,2° van de Vlaamse Wooncode

Die de woning van de verhuurder bewoont of heeft verlaten voor zover
wordt aangetoond dat hij ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet
nagekomen is.
6
Als de huurovereenkomst werd beëindigd wegens wanbetaling aan de verhuurder,
kan de verhuurder de toewijzing van een woning weigeren als de kandidaat huurder
op gen ogenblik van de toewijzing de schulden bij die verhuurder nog niet heeft
afgelost.
In afwijking hiervan kan de verhuurder, als de kandidaat huurder in
budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling, de toewijzing slechts
weigeren, als op het ogenblik van de toewijzing minder dan 75% van de schulden bij
die verhuurder zijn afgelost.
Als de kandidaat huurder is toegelaten tot een
collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende de
collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van in
beslag genomen onroerende goederen, en er is een minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling opgesteld, kan de verhuurder de toewijzing niet weigeren.
In uitzonderlijke gevallen kan de verhuurder de toewijzing van een woning weigeren
aan een kandidaat huurder voor zover wordt aangetoond dat de toewijzing aan de
kandidaat huurder een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische
integriteit van de bewoners. In de motivatie wordt uitdrukkelijk vermeld waarom een
proefperiode niet volstaat voor de kandidaat huurder. Als blijkt dat de verhuurder
toewijzingen weigert die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan de toezichthouder
beslissen dat gedurende maximaal een jaar elke beslissing tot weigering aan hem
wordt voorgelegd. In plaats van de toewijzing te weigeren kan de verhuurder de
kandidaat huurder de aanvaarding van begeleidende maatregelen opleggen. In dat
geval sluit een welzijns – of gezondheidsvoorziening een begeleidingsovereenkomst
met de kandidaat huurder.
De verhuurder is op straffe van nietigheid van de
beslissing verplicht om de gemotiveerde weigering tot toewijzing binnen veertien
dagen na de beslissing aan de kandidaat huurder te betekenen met melding van het
verhaalrecht, vermeld in artikel 30 van het Kaderbesluit Sociale Huur.
Als de
toewijzing van een woning wordt geweigerd, kan het aanbieden van een woning
tijdens een periode van maximaal een jaar na de weigering worden opgeschort.
10. De sociale huisvestingsmaatschappij verbindt zich er toe om OCMW Gent, dienst
woonbegeleiding in kennis te stellen van elke toewijzing van een woning en / of
weigering in het kader van een aanvraag tot een versnelde toewijs van een sociale
woning en dit via [email protected]
OCMW Gent, dienst
Woonbegeleiding brengt op haar beurt de aanvragende en / of begeleidende
partnerorganisatie
op
de
Huisvestingsmaatschappij.
7
hoogte
van
de
beslissing
van
de
Sociale
11. OCMW Gent, dienst Woonbegeleiding neemt, in samenwerking met de aanvragende
en / of begeleidende partnerorganisaties, twee maal per jaar het initiatief om een
individueel overleg te organiseren met de sociale huisvestingsmaatschappij
betreffende de individuele situatie van elke huurder die een sociale woning werd
toegewezen via de versnelde procedure.
OCMW Gent, dienst Woonbegeleiding en Stad Gent, dienst Wonen neemt twee maal
per
jaar
het
initiatief
huisvestingsmaatschappijen
om
en
een
de
overleg
met
aanvragende
alle
en
betrokken
/
of
sociale
begeleidende
partnerorganisaties te organiseren houdende de dagelijkse werking van het
Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding.
Opgemaakt te Gent, op ………………, en waarvoor tekenen,
Namens het OCMW Gent,
Luc Kupers
Rudy Coddens
secretaris
Voorzitter
Namens de Sociale Huisvestingsmaatschappij
…………….
…………………
Directeur
Voorzitter
8
Download