Boomen en bloemen - Natuurtijdschriften

advertisement
Boomen en bloemen
in
de
bosschen
van Guiana
DE
UIT
wijlen
het
Als
in
en
b.v.
der
weken
in
wel
zijn,
ik
zal
te
den
lezer
geëerden
bosschen
van
de
boomen
bloemen
de
oogen
Het
dekt,
die
daar
te
zien
wat
bosch
groote
is
een
daar
oord
van
van
bosschen
soorten
van
te
zien
waar
worden
boomen,
den
voor
in
maar
’t
ik
te
dat
rond
de
te
doen
kleine
en
te
het
door
van
voeren
in
vergoeding
met
denken
geheel
gevormd
bosschen
in
werpen op
om
te
liefhebber der
algemeen
in
zulk
Album
geschreven
te
een
bijna
nu
aangenaam
hij verkeert,
nemen
tro-
het
geplaatst
,
der
der
dien natuurkenner
van
blik
wat
—
daar
van
hun
Science
als
waarin
Zuid-Amerika,
weelde
een
groeien,
en
En
lezers
opstel,
hand
Haar-
onderzoeker
de bosschen
oogenblikken
hem
waarschijnlijke onmogelijkheid
europeesche
eenige
en
meen
een
den
eenige
en
in
meeste
Natural
Aan
Guiana,
de
voor
van
tijdschrift
den
van
de
gevoelt,
verrukkelijken
landstreken!
weggelegd,
nemen.
gelukkig
dwalen
te
Vogelenzang
van
zijn
de
verre
gedeelte
een
over
voor
den
ronddwalen
mag
zijn
engelsche
RODWAY,
wensch
niet
door
bosch
omliggende
en
zich
b.v.
van
prachtige
aaneen
Guiana
voortreffelijke
James
als
rond
genot is,
een
men
gewaarwordingen
waarschijnlijk
Natuur
kunnen
de
VAN
Winkler
.
natuur
der
bosschen;
het
van
wel
die
genot
een
of
dan
natuur,
C.
bloemen te bestudeeren
lemmerhout
moeten
T.
Dr
vriend
vaderlandsche
onze
boomen
pen,
den
voor
PORTEFEUILLE
eigen
valt.
Guiana be-
natuur.
Onze
door slechts
Guiana
vindt
19
290
BOOMEN
honderde
men
plaats
om
ven
van
het
den
de
zelfde
strijd
soort
in
een
matigde
te
verschillen
vertoonen
staat
of
vruchten,
klimmende
de
het
in
dat
soorten,
het
Komende uit
een
bosch
zijn
op
bladeren
bereiken,
niet
dat
duidelijk
dichte
nog
met
hun
gewelf
bruinen
vormen
is
de
naar
boven
zijn
verrekijker
dere
boom
van
daar
getal
ziet de
,
vol
hoo-
van
veelvuldig
daarop
maar
te
dat
Zeker,
onderzoeken.
soorten
van
takken
die
niet
hij
ziet
Hij
steunende,
zelfs
niets
zonnestraal kan
geen
als
en
kan
een
gewelf
een
in
boven
Europeaan
dooreengestrengelde
soorten,
kolommen
zien,
het
waar
worden
menigte
peulen,
zoo
gewekt,
dat alles
om
onderscheiden.
op
is
de
kan
humus,
bedekt
den
boom
voor
on-
dat
dringen
hij
door
het
en
enkelen,
zaaddoozen
met
oog,
maar
zij
te
in
anderen
vermengd
Op
sommige
de beschouwer
en
zijn ,
vergeefs,
de
verzonken
het bosch,
vruchten.
gevallen
in
in
afgevallen,
pas
bloemen,
worden
reeds
voor
en
bladeren
afgevallen
sommigen
kenmerkend
waarvan
onderscheiden
met
bedekt
vergaan,
zoo
meeldraden,
grond
naar
bodem
van
vertoonende,
bloembladen,
plekken
gewelf
minder
kan
kan
wordt
is
gelijkende
bladerendak.
dat
rijken
kort
lang
zwaard-
opsporen.
zoo
parasieten,
en
verschillende
toestanden
den
te
kan
voet
een
vreemde
en
peul-
duizende
van
en
ge-
varia-
vruchten.
en
een
pruimen
op
prachtig,
zoo
enthusiasme
een
gewelf
groen
eens
Onder
veel
nog
afgebroken
en
van
trossen
bestaan
epiphyten
geteld
ware
honderde
van
groot
leven
vingers
het
met
van
der
daar
bloemen
zaaddoozen,
wonderbare
hun
die
peulen
tonkaboon
familie
groote
hangende
geslachten
veranderlijk,
boseh,
bladeren,
met
voor
het
het
de
met
gematigd klimaat,
een
de
hoofd als
eerst
dat
besef,
met
tropische
zulke
en
mate
groote
te
hetzij
speciali-
van
dennen
en
blij-
schijnt
anderen,
niet slechts
eiken
te
individuen
daarvan is
gevolg
hun
de
geven op
gevleugelde
met
zoo
slingerplanten
en
volgt
is
boom
een
stam,
reden
geen
elke
filamentosa
een
met
bosch
tropische
rnen
Ginds
heesters
beschouwer
het
hun
Arisaro
een
groeiende:
te
strijden
staande
twee
in
Epercca falcata
een
vruchten.
vormige
in
Pentaclethra
een
daarnaast
en
in
moeten
om
men
kenmerk,
vergelijken
Leguminosen,
doen
individuen. De
van
vruchten,
Hier
Als
GUIANA.
Zelden ziet
elkander
niet.
VAN
die met elkander
moeten
bestaan.
zijn ongetwijfeld
niet
zijn
BOSSCTIEN
best
loopend
zelfs
DE
zonder acht
of
oog
maar
doch
bel,
het
nevens
zijn
klimaten
hun
zelven,
’t
IN
boomen,
van
die
voor
zich
voor
soorten,
en
soorten
tegenstanders
satie
BLOEMEN
krijgen,
te
in
vechten
EN
of
want
menigte:
neemt
geen
de
ziet
zelfs
bijzon-
bloemen
BOOMEN
zitten
boven
Slechts
rivier
toont
boom,
te
aan
een
te
om
zal
is,
af te
een
afbreken,
Een
verzameld
kan
boschreuzen
Met
zijn.
het
bosch
vocht.
slechts
der
of
diffuse licht.
het
zoodat
waarts,
groeien,
bedekt
den
Als
maar
elke
is
De
de
krijgt
daardoor
als
de
rassen
dwaald
of
in
was
nieuweling,
en
stroomt,
bosch
of
het
bosch.
hoe
gaarne
hij
van
rood-bruin water
afgevallen
,
dat
aan
aan
bladeren
het
de rivier
en
water
ruikt,
ook
en
Arums,
pad
van
opwaarts
licht
deze
den
geen
te
planten
rivieroever
zij
en
be-
door open
in
groeien
,
zonnelicht op
weinig
de
angstige
het
holligheden
kleur
met
beneden-
meer
uren
langs
bosch
de
het
oude kolonist
denkt,
door
moe-
toen
hij
lijf
van
ronddoolt,
grond
tusschen
takken
geeft.
De
botanicus
menig tochtje
komt. Waar
bloemen
deze
en
en
de
Op
begroeid
Als
vochtig.
maar
stroomt
in
om
van
aquatica.
aan
de
aan
Mora
lucht
grond.
waterplant
een
groote
bereiken
en
die welke
en
er
de
profiteeren
langs
geen
koorts,
zweet
hij
de
er
slechts
Cabomba
Het
poelen
weer
men
heet, dicht,
misschien
als
veen
is
kan
er
boschlucht
hij blij
De
als
Marantas
bloem
hoornen
zij waarts
vooral.
bodem
zoolang
tusschenpoozende
poelen,
en
bosch
waterlelies,
eigenaardige
de
boomvarens,
kreek,
het
is
den
boven
naar
dit
en
Zelfs
vormen.
doen
de
tak
een
te
licht
deze
en
opwaarts
bloemtakken
het
snel
met
bedekt
uit
wegnemen,
en
rivier
zich
niet
groote takken
en
gelukkig
algemeene
zij
voor
hem
schot
een
, menige
hebben
groeienden ,
orchideeön
tot
inham
stammen
opschiet
dan
maar
zoo
dat
,
hoog
over
reiziger
beek,
de
elkander
gordijn
een
hun
en
palmen
atmosfeer in
hij
bijna
toegang
kapt.
valt,
zij
de
bloemen
gele
door
waar
een
worden.
boogschot
zonnestraal bereikt
planten
spreiden
zonnestraal
met
letten
Zij
Varens
niet eiken
alle
de
Is
Zelfs
buiten
met
meter
een
’t
of
die
anders
als
hoog ,
zoo
van
enkele
zijn
verspreiden
genieten.
de rivier
,
aan
peuldragende
een
,
mogen
met
niet.
gevonden.
strijden
andere
op
roeiers
volstrekt
langs
een
twijgjes
beneden.
van
grenst
herkend
van
niets
er
of misschien
vijanden
te
rivieren
epiphyten
dit
een
dertig
tot
blijft
bloemtrossen
Nauwelijks
oevers
is
weinig
zoo
dan
daar niet
haar
hangt
excelsa
twintig
worden,
worden
worden
onmogelijk
indiaansche
zijn
boomen
Vochysia
291
GUIANA.
het
waar
de
een
afgebrokene
paar
zeker
maar
bijna
geven,
gebracht
van
dat
VAN
onzichtbaar
bosch,
kunnen
geel
boom
BOSSCHBN
volkomen
het
van
is
DE
zijn
en
van
het
een
hakken.
beneden
naar
massa
tak
een
IN
savonnate,
maar
Als
krijgen.
zonder
licht
rand
een
bloeit,
BLOEMEN
het
den
aan
of
Hier
in
EN
laag is,
ver-
den
toch
is
vullen
de boomstammen.
vormen
een
slijkachtig
292
BOOMEN
Maar
Het
die
is
dat
dat
duidelijk
wateren
verschil
Behalve
chouk
het
die
de
misschien
maar
dat
leefden
zouden
dienen.
wij
andere
Nog
Guiana
van
de
zijn
meest
geleverd,
De
duren
omdat
zij
schien
boven
alle
is
bosch,
ook
dergelijke
tige
en
dat
zij
afscheidingen \
water
bittere
extracten
andere
voor
tevens
zijn
dat
het
blijft,
worden
hier
is
oplevert.
die
Ficus
een
,
groeien,
omstandigheden.
iets
voor
in
tegen
anders
het
bosch
tot
De
de
van
aangetroffen ,
die
van
Anderen
van
zooals
Guiana
het
hebben
vluch-
rieken.
veel
de
van
mis-
maar
Die
langer
wereldstreken.
dat
dik-
van
tannine,
de
lang
die
geuren
aangenaam
andere
hun
zeer
boom
doordrongen
altijd
zijn
aan
maken,
doordringt.
zoo
niet
dat
zij
op
het
en
moeras
niet slechts
timmerhout
dan
slechts
bescherming
balsem.
men
zijn
van
het
kenbaar
zijn
canoes
geheel
hoewel
Een
caout-
staan,
de boomen
bijdraagt
vindt
Hevea
andere
dat
tot
copaiva-balsem
dien
van
hout
sterk,
stand
bezit
invloed
den
het
van
Ook
Simaruba
boomen.
het
rottende
in
dezen
groote
dat
en
olieharsen: Gummi animi,
en
meest
nog anderen
maken
onder
Door
dat
balsems
oliiin,
In
door
en
hun
zijn
het
gevonden
het
Guiana,
van
voor
,
Copaifera
Indianen
anderen
in
begrijpen
Icica,
van
doordrongen
oliehars,
een
de
Wallaba.
de
de
van
water
in
geschikt
worden
de
soorten
voorvaderen
soorten
van
looistof
afgescheiden.
opdroogt
dat
onder
noodzakelijk
kunnen
rivieren
stoffen
dat
bekend
sommige
gomharsen
gom
waarvan
andere
is
duidelijk
afscheidingen
bekenden.
bast,
dat
hun
der
getah-pertsja
niet
zoo
moeielijk
welriekende
ken
de
Die
verklaart
en
om
poel.
melksap
Het
gedier.
en
gewone
Tannine wordt
water
tusschenpoozen
leveren,
afscheidingen
vocht,
bij
beweren
melksap
vele
er
misschien het
meest
tannine bevat.
moeras,
bruine
mensch
Guiana middelen bezitten
die
het
klaarblijkelijk
bij
beletten. Het
stilstaande
balatta,
kunnen
zou
de
worden
is
die
groeit,
dergelijk
heldere
GUIANA.
die
,
verwekt
plantenwereld.
en
getah-pertsja.
boom
Men
Die
der
VAN
boomen
van
te
schors,
bosch
infectie,
tannine
en
plaatsen
en
lagere fungi
dikke
belangrijksten
deze
de boomreuzen
het
BOSSCHEN
ziekten
van
van
der
die
een
tussehen
zetel
DE
groeien
veen
groote antiseptioum
het
in alle
der
is
IN
omgeving
een
middelen
dien
BLOEMEN
moerassig
aan
ontwikkeling
deze
is
in
zijn
woon
EN
zij
in
bladeren
van
van
staat
aan
zulke
de
stoffen
groote
vocht
hun
genoeg
voet.
worden
vochtigheid
op
te
de
van
nemen
boomen
den
uit
beschermd
dampkring,
de
massa’s
en
ver-
BOOMEN
Nergens
is
in
nemen
dan
takken
groeien.
is
gelijk
planten
in
kan
Men
plant
bosch
En
Tweemaal in
tweemaal in
het
het
vogels
is,
verkondigt
het.
zij
heesters
rijp
zijn
zij
den
op
hen
voor
dieren
of
voeden,
die
Wie
een
de
verloren
zij
,
in
eiken
in
deeid
worden
in
de
het
heid
nen
het
van
aan
planten
te
worden
in
te
scheidingen
altijd
De
wie
wil
boom
bevruchten
van
zijn
bevonden
zelfs
is
Gon-
,
brengen
vruchten-
de
kreeken
meidoorn
de
maar
apen
meeste
zeer
gaan
afgevallen
door
de
om
en
nadat
lang,
opgegeten
water
ook
maar
vruchtenoogst
in
en
en
bestudeeren,
vak.
De
en
groot,
overwinning
maar
bladeren.
zelfs
hangen,
dan
visschen.
zoo
noodigt
,
de
maanden
Vogels
het
insekten
met
en
de
elke
zijn,
knaag-
visschen
te
krioelen.
of ander
dieren
en
gaan
bestaan.
bloemen
bijna
vleermuizen
vogels,
wor-
gewone
en
andere
papemuts
af.
zij
visschen
blijven
,
met
en
vruchten eenmaal
land
tropen
een
verband
de
Zij
het
van
der
takjes
spoedig
zeer
stroom
in
natuur
specialiteit
meer
vrucht,
dat
komst,
hulst,
de
aan
zijn.
spoelen
hun
klimaten
zoodat als
grond,
zal
Brassias
bloeien
af,
papegaaien
van
van
nog
vallen
ook
boomen
meeste
vermeerdering
gematigde
geworden,
zal.
brengen,
inderdaad is
de
or-
men
worden
zij
bijeen
met
maar
,
tus-
van
moet
de bloem
maar
geval
bladeren
door
vruchten
in
vruchten
tropische
zelden
De
de
hun
Scharen
de
hoe
hoe
,
zelfs
maar
soort
zeggen
Odontoglossum
geven
vallen
ook
en
zien
onmo-
tusschen
verzamelen
aanhoudend
zelfde
het
bijna
te
en
variabel.
even
voort.
het
exemplaren
slechts
en
verkondigen
aanstaande
andere
niet
jaar
jaar
vruchten
weer
etende
zijn
de
niemand
unique
Cattleya
anderen
en
kan
van
te
om
van
het
plaatsen,
is
waar
stammen
verschillen
er
leerrijk:
zoo
bespieden,
dit is
zooals
geslachten,
zij
wel
zijn
Daarom
tropen
planten
bloeien
zij
slechts
de
op
dat
talrijk,
zoo
2'J3
GUIANA.
duidelijker
die
planten
verschillende
op
VAN
specialisatie
zijn
groeien.
der
bloem
spreekt
unique.
goras
bijeen
BOSSCHEN
de
Niet
soort
dozijn
een
voordat
maar
den.
zelfde
der
openen
Men
variëteiten
bepalen.
die
het
i)H
bosch
tropische
De
de
IN
epiphyten,
te
zulken
chideetin
het
de
allen
BEOUMEN
het
in
van
schen
EN
de
het
de
een
meest
de
De
dat
zij
of
af
andere
in
bestu-
verband
afhankelijk-
den
insekt
door
rups
in
wedstrijd schij-
een
behalen
larve
moeten
onderlinge
dan
zijn
meer
vruchten
volkomene
weert
De
zal
moet
bloemen
strijd
uit
voor
om
walgelijke
wordt
afstootende bladeren te
zijn
af-
evenwel
verteren
,
291
BOOMEN
maakt
en
hoornen
of
dus
door
In
het
worden
vatten
De
is
lokken
en
eieren
daardoor
den
op
boom
loop
der
lang
bladerloos,
In
de
vrucht,
is
bloemen
Europa
avond
door
de
van
een
is,
het
den
dan
witte
dan
en
een
laatste
De
zijn
echter
teug
nectar
veel:
zeer
men
meeste
insekten
vlinder
een
nemen
in
den
wind
en
bij
witte
sneuvelen
en
beneden
andere
nacht
der
de
wor-
worden
en
er
d'm
insekten,
moet
In
lampen.
die
zijn
lang
de
talrijke
om
heen
nachtvlinders,
waarneming
arbeid
te
vroegen
be-
Als
booglampjes
maakt
die
zijn.
bloemen
licht
den
worden
tafel
de
vlinders,
aan
is
voorschijn
te
het
vlinders
dit
afvallen
Dit
elektrische
groote
De
de
van
insekten
die
heldere
de
dagen
gevolg
worden
op
morgen,
is
zoo
gezien.
gebleven
maar
zulke
zeldzaam.
middelen
verspreid
er
enkele
ziet
het
zeer
bijen.
zijn
daar slechts
moeielijk,
door
gewonen
eenige
door in sekten.
uur
de
naar
de
en
zijn.
vlinders
bloeit,
,
hun
leggen
den
kamers,
opene
paar
kleine
trekken
Het
den
zooveel
de
In
van
afstanden
uitkomen,
poptoestand
allen
bij
be-
insekt.
trossen
Zijn
groote
natuurlijke
door
door
meest
vlinders
gereed
die
een
vliegen
zelfs
zwerm
zij
en
nectar
de boom
het
den
hier
boom
een
vlinders
bloemen
Nu
gevallen
buiten
waarbij
een
in
Die
is
van
hem
in
honderde
Georgetown
aan,
als
zweven
wordt
met
De
er
over
verschijnen.
dit
vlinders
groote
er
voor
waarom
Soms
doorns,
volkomene
rupsen
en
uit
boomen
gebeurt
aangetrokken
van
insekten
en
als
verder
straten
redenen
bedekt
vlinder
vele
Guiana
gaslicht.
bevrucht.
dan
in
vliegen
gashanger
vooral
er
af,
dat
en
nectar
met
zijn
maar
de
vleesch-
van
het
beroofd.
wordt
bloemen
rupsen
als
zoodat
zelfde,
komt,
de
myriaden
bladeren
het
lucht
vlinders.
er
die
voorbeeld.
nacht de
bladeren
de
der
bloemen
voor
treffend
een
de
waarna
door
verwoesting
het
vallen
natuur
verdedigings-
leger
basis
welker
zijn,
bij
van
heel
hoornen
opleveren
zoodat
boom,
de
menigte
een
volkomen
soms
dat
die
voedsel
hiervan
zonderlingste
een
Enkele
bladeren
lederachtige
indringer.
het
parfumeeren
bloemen
dat
GUIANA.
vruchteloos.
boom
het
maar
VAN
dikke
opgezwollen
of
blijkt
den
door
dit,
de
aangetast,
Citharexylon
witte
wel
in
BOSSC1IEN
van
doorns,
is
aanvaller
daardoor
en
,
of
huist
algemeen
DB
beschermen
boom
eiken
IN
pogingen
te
stekels
mieren
larven
die
den
vernietigen
BLOEMEN
zich
scherpe
van
etende
al
weten
middel
EN
en
worden,
inrichtingen
zijn
ook
zeer
waardoor
de
vruchten
belangwekkend.
Vele
beschermd
vruchten
en
heb-
BOOMBN
ben
een
dat
is
dikke
de
in
Guiana.
De
oranjeappels.
andere
lettia heeft
terwijl
zoodra
rijp
maar
uit,
zijn
dat
heeft
noch
onsmakelijk
stekels
de
zelf beschermd,
omringt,
boom
zaad
zijn
In
de
de
is.
In
uitbreidsel,
zaden
zaden
naar
gevallen
de
beneden
De
zweven
korte,
geval
wordt
dat
als
de
dan
meer
is
met
het
de
zaad
zaden
vogels
den
uitge-
heeft het
rivieroevers,
in
er
krijgen.
daartoe als
vederachtige
ver-
onaangenaam
helpen
zij
waarop het
hebben
van
het
Somtijds
worden
op
te
ongetwijfeld
ook
te
vruchten
zoo
,
kunnen
noten
vruchtvleesch
deze
algemeen
zoo
,
paar
opening
zijden
die
zoo
Bertho-
die afvalt
zullen raken.
zooals
en
enkele
die
die
zijn
Allamanda.
verspreiden,
Andere
zijn
Mucuna
be-
en
de
heeft,
vallen
aan
er
water,
van
alle
wel
maar
zaaddoos of het
vliesachtig
laat
schil,
een
schil
een
en
niet te
lucht zweeft
aanhangsels,
de
en
vederbal
van
raket.
oen
In
vele
reisbeschrijvingen
eilanden
wordt
die
dat
zeer
der
den
door
te
hij
dat
heerlijken
landwind
die
bespeuren
het
land
overdreven.
zwaren
rottende
,
in
tropen
door den
verspreid,
kust
een
te
Bignonias
vlinder.
Triplaris
en
zaden
teeder
een
een
de
de
duidelijk aanlokkelijk
om
noodigd.
als
der
van
het
naar
dan
meer
schillen,
familie der
hauwen
zijn
vrucht
apen
zoogdieren,
en
zaaddoos
terwijl
er
eekhoorns
peulen
vogels
de
verbreken,
zachtere
noch
de
op
staat
een
apen
voor
op
in
schil
zich
zij
en
geheel
verspreidingsmiddel
op
omkleedsel zonder
zoodat
te
de
peulen,
en
een
bijna
haar
van
tropen,
De
verspreid.
trachten
de
zij
der
geslacht Lecythis
zijn,
niet
zij
haren
scherpe
do
als
Couroupita
riekt,
worden
Waarschijnlijk
die
drijven
te
bijen
weten
beschermingsom
afscheidingen,
bessen,
van
295
GUIANA.
en
behalve
bosschen
beste
het
wespen
vogels
vormen
de
houtachtig
,
noten
krijgen,
De
te
van
de
in
vermogen
vrucht
verspreiden.
en
hard
een
sommige
VAN
scherpe
met
vruchten eten
het
het
ruimten
groote
de
is
BOSSCHEN
vervuld
verschillende
Misschien
vruchten
over
Doch
alle
DE
vruchtetende
vruchtbekleedsels
schrijven,
IN
dikwijls
waarom
vleermuizen
terwijl
BLOEMEN
schil,
reden
ontbreken
der
EN
leest
’t
bloemengeur
wordt
liefelijke
zijn
,
ziet.
De
eu
wind
zij
van
een
door
het
uit
geur
reeds
den
niet
benauwenden damp
,
de kusten
men
een
aangebracht.
geuren
dat
Hoewel
plantendeelen,
dat als
men
gezicht komen,
land
de
die
op
en
voert
reeds
is
afstand
’t
is
waar
geur
geloof
van
verheugen
onwaar,
in
het
is
aan
en
de
voor
dit
algemeen
mangrove-moerassen
wel
getroffen
specenjachtigen
verren
al
de landen
van
tevens
Algemeen
zeeman
geheel
ook
toch
mode
van
bosschen
de
en
2ÖG
BOOMEN
boomen
doet
denken,
onaangenaam is.
is
hangt,
op
Wie
bloemen
te
wit
de
tuinen
bij
dit
De
in
echte
de
wandelen
zelfs
of
roeien
op
de
meestal in enkele
Ook
de
openen
zelfde
kunnen
In
daar
de
geheel
uit
toppen
zien
kunnen
dat
duistere
enkele
bezaaid
de
het
een
men
breken
en
der
zelfs
een
onze
de
en
de
te
of
bloem
schoonheid
Bujnonia,
en
langen
soms
ons
de
weinigen
De meesten zitten
op
beschouwer
,
iets
tropen
tijd
ziet
bloeit,
wij
soms
daar
slechts
zelden op
zij
zich
,
die
en
soms
bier
een
van
ofschoon
wij
toch
slechts
velen
,
wordt
tot
zij
sommigen
open:
maar
,
en
plek
boven
wij
niet
begrijpen
hoog
der rivieren
kruipende
bijeen.
behooren
men
zoodat,
oevers
,
daar,
anderen zich openen.
niet
als
andere
gelijksoortigen
bloembladen
zijn
Langs
de
aanbreekt,
men
gevallen,
zou
moet
kreek;
doorkruisen,
verwacht
hij
en
terwijl
bosch
purperen
niet
moet in
De bloemen der
niet al
dag
komt
boven
als
,
tiental
blijven
de
evenwel
zien,
de
van
hier
zelfs
het
ook
zijn
zien.
onverschillige
hier
en
gele
heidebloemen , bremsoorten
eene
een
wil
savannahs
gelijk,
als
van
maar
schouwspel
bloemen,
zij geheel.
slechts
boomen
het
de
men
hen
worden
gesteld
te
de boomkruin
om
rivier
den hemel staat,
gouden
prachtig
altijd
,
door
vindt
Wie
moet
zelden
gewelven
met
der
maar
worden
aan
bloem
dat
konden komen
ziet
zon
waaraan
vaderlandsche
zijn
,
bloemen
velden.
zooals
niet allen
gezien
zoodra de
een
leur
bijeen ,
Enkelen
soort.
slechts
sluiten
te
exemplaren,
zich
zij
de
oevers
korenbloemen,
en
papavers
troepen
natuur-
ziet,
Convolvulus
onafzienbaar groen kleed.
een
die
Ruellia tuberosa. Doch
getroffen
Hibiscus
van
droogten;
en
hij
zal
als
niet in
groeien
onder
de
langs
de
van
wordt
enkele
een
be-
verwacht
bloemen.
bebouwde
banken
nog
zien
de
daar
en
hij
aan
op
verdrevene
hij
en
dit
be-
zee
boterbloemen,
door
bloem
soorten
wilde
op
hier
o
boomen
en
denkt nog
Hij
wordt
woningen
inboorlingen
dan
te
anders
blauwe
een
overal,
en
kan
verspreid.
bloemen,
planten
verguld
met
planten
der vele
geen
tuinen
bootje
een
en
zijn
is.
of
zijn
met
tropische
zoovele
worden
zeer
kreeken
en
zelden
altijd
er
zelfs
soms
maar
omdat
komt
ginds
en
hij
bespeuren
of
de
weelderigheid
maar
te
groene
Crotalaria
de
hier
als
en
de rivieren
over
dampen
tropen
OUIANA.
aangenaam
wel
de
der
madeliefjes
van
slechts
hij
van
en
zien
gesteld,
enkele bloem
geen
de
schoonheid
zullen
te
leur
weiden,
iu
de
van
in
VAN
geparfumeerd ,
misschien
waardoor
eerst
BOSSOU EN
zelden
bloemengeur
lucht,
het
Dl?
mist die ’s nachts
worden,
de
voor
grippen
ziet
in
IN
die
maar
zware
met
soms
is
weging
lijk
De
bespeurd
zee
BLOEMEN
EN
en
genoeg
beken
nooit
ont-
klimmende ranken
getroffen
,
door haar
BOOMEN
schoonheid.
zekere
op
Een
is
in
niet
bloei
plaats
bedekt
haar
DE
waarom
de
die
is
tijden
die
het
dat
dat
Het
de
de
boomen
zij
tijd
van
het
tweemaal
doffe
kleuren
met
het
als
de
tenzij
terwijl
verloren
in
dak.
staande,
dak
van
zegt
hij
kleurige
en
groen
de
groenen
zeer
en
groep
zij
zouden
van
niet
zijn.
krijgen,
nog
als
zijn
als
dit
de
boven
groote
toch
is
als
zoo
gewelf,
het
bosch
onafgebroken
een
plekje,
dat
daar
er
in
het
Hoe
boomen
geen
menig
groot is
die
bloeien
bladeren
eerst
dan
groen;
en
was,
worden.
die
De
room-
worden ge-
een
gekleurd
de
en
hij
met
mogelijk
boomen
af-
boom bladerloos
verzonken
tusschen
de
als
niet,
zichtbaar
zou
en
ziet
een
bladerendak
als
zich
Vochysia,
gele
raakt
rots
een
op
niets
volgt
weg,
verschil
Het
de
alle
en
bloemen.
zijn
een
zelfs
op
de
terwijl
dan
schitterend
Zij
bloemen
het
men
ziende,
zij
kunnen
vergelijken
In
doch
vermengen
de
en
grond
hem.
dat
van
door
dit,
,
krij-
bloeien.
vallen
hebben
natuurlijk
doen zulks
hoog
kan
daaruit
achtergrond
bladeren
kleurrijke
gebeurt
enkel
een
doch
,
den
Guiana
Witte
dat
onzichtbaar,
van
dat
zegt
beneden
dicht
geval
Clusias
rondom
menigte
zonder
boschboomen
deze
echter
naar
bloemen
al
niet anders
waarheid
daarna
en
Vele
en
dan
de
In
bloemen
kleuren
goud,
van
van
geheele
bloeien
door het bladeren-
zoo
het
,
het
Augustus.
worden.
let. Zeldzaam wordt
op
zelfs
en
het
als
nauwelijks
speciaal
en
zijn
blijven.
zoodanig,
in
volkomen
zijn
wallage
Europa
voordat
er
uitziet
zijn
jaar
ons.
en
prachtige
gele
groen
het
bij
Juli
onbekend
zelfs
zooals
tenzij,
in
overwonnen
en
bosch
verborgen
zoo
groot
zoo
bloemen
groote
men
schitterende
in
de
Als
den
neem
er
witte
bloeit,
dat
dicht,
gen
zon
Mimosas
men
hij
of
beschenen
zijn,
Malvaceetin
der
is
door
er
rivier
gezocht.
in
zooals
en
massa’s
volkomen
ons
gedempt,
boom
wasachtig
bloemaren
ook
de
geheele
kleurige
een
worden
onzichtbaar
groote
zien
bloemen
door
door
hoofd zijn
ons
bladerendak
groene
schitterendste
Maart
en
versierd
meesten
der
beschreven
heeft
twaalf maanden
Februari
bosch
boven
hoog
zoo
plafond,
stand
in
bloeitijden
297
GUIANA
bloemen
rechten
,
de
zijn
VAN
zandbanken
weinig
den
ofschoon
staan,
de
op
zoo
niet op
eenmaal in
BOSSCUEN
bloemen.
met
verwachten
zullen
van
IN
kreupelboschjes
als
men
kan
in
BLOEMEN
de redenen
dat
Men
de
tijden
van
deze
jaar
En
EN
de
vele
groenachtig
weinig
soorten
of
van
bloemen vertoonen. Ook
gekleurde
bloemen
,
maar
de
witte
niet
in
of
bet
groene
oog.
Papilionaceeün,
de
Lecythideeün
meest
in
’t
oog
Des
die
bloemen,
te
meer
bijna
hebben
allen
groote
vallende boom
298
is
BOOMEN
bet
bal,
Roeiende
met
de
in
vallige
of
zitten
de
stelt.
schitteren
vuur
der
afsteken
het
Mucuna
die
,
Nallaba
gels
der
een
En
den
allen
alsof
grond
Bijna,
dit
alles
groeiende
niet
maar
Heliconias als
blinken
terend,
Cephaëlis
boomstammen
Ook
wel
gloed
haar
den
kleur
over
van
de
dit niet
of
zijn
toch
minder.
drie
De
die
Ook
helder
planten
soorten
van
de
vertoonen,
met
haar
curieuse
zittende
der
vele
haar
sten-
op
te maken
tropen
heesters
dekbladeren
fraai
Marantas
laag
bij
bracteeün.
,
gebladerte,
ofschoon
bladeren
verlevendigen
en
niet
gloeien
schit-
zoo
,
heen.
dekbladeren,
ontbreken
als
rang
geheele
bosch
gekleurde
groote
kenmerkend
bladeren.
donkergroene
vallend,
twee
zoo
De
oog.
bloemen,
was,
in
sommige
haar
groen.
als
bloe-
pijpvormige
bloemen
van
die
bloemen
en
den
Een
soort
van
Tillandsias die op
rand
van
het
bosch
dekbladeren.
bladeren
eersten
en
genoeg
hebben
leven,
takken
en
kleurige
op
en
in
groote
natuur.
verborgen
door
purperroode
Melastomaceeën,
van
der
het
met
planten,
het
van
het
geven
niet:
er
de
met
te
bloemtrossen
Marcgravia
om
groote karmijnroode
heeft
door haar
planten
geheel
toch
mede
niet
nog
vuur,
de
opklimmen
indruk
eindelijk
strengen
werken
met
in
bevan
Marantas
van
stam
een
slag
van
bloemenverzameling
witbloeiende
struiken
en
werken
schoonste
loof
soorten
genoeg
bloemen,
heesters
takken,
en
en
een
bundels
honderd
achtergrond
vallen
hangende
dergelijke
vele
kruikjes,
om
elke
brengt
eiken
bijna
samen
een
andere
en
donkeren
lange
met
oog.
kleurigste
tot purper,
donkerbruine bloemen
met
bij
als
Bosschen
klimplanten,
Caconcias
en
zonnelicht,
karmijn
den
het
desniettemin bloemen ontbreken
Chinchonaceeën
tegen
die
de
kreek,
een
uitziet
er
vlinderbloemen.
verschillende
zoo
die
GUIANA.
bloeitijd
voor
allen werken
Bignonias
in
rooskleurig
men
het
VAN
goudgele
reusachtige
van
,
Maar
gele
van
groepen
den
rivier,
Aroiden,
takken
in
scène
klimplantengroei,
schaduw
tot
de
op
een
van
groote
en
der
met
BOSSCHEN
zwermen
nieuwe
massa’s
DE
die
van
inham
een
vermengd
Heliconias
IN
Vochysia,
een
palmen,
en
van
BLOEMEN
resultaat
riemen
boomvarens,
de
de
ongetwijfeld
gouden
EN
een
altijd
jonge
Haar
sierlijk
dezer
en
De
tropen
van
waardoor
bladeren
hebben
zij
ofschoon
gloeien
van
een
der
staat
vorm
niet
in
’t
bij
oog
vrucht
hebben
,
rooden
fraai afsteken
boschboomen
die
familie
Amerika,
donker-purperen
haar
der
groote
van
schoonheid
planten
bloemen,
zaailingen
hunner bovenste
niet.
de
voorbeeld
Velen
oppervlakte,
buren.
hier
voor
is
steeds
door teedere
tin-
BOOMEN
ten,
de
en
kleurige
dekken
hun
laag
of
savannahs
kleed
den
de
boom
groote
ken
en
dik
planten
doen
die
dekken
de
zij
fijn
zij
hier
en
van
van
onderen
loof
door
plaats
vinden,
,
allen
en
werken
de bovenste
als
in
varens,
Antak-
dik
zoo
overvloedig
waarbij
als
in
het
gemaer
zijn
Trichomanes
van
voeten
piloselloides
en
nog
kussens
vormen
de
om
Aroiden
bedekken.
zij
hun
Gesnerias
ver-
ontzachlijk
als
laatsten
mede
de
verscheidene
en
anderen
hangen,
Soorten
Polypodium
Marcgravia
en
reusachtige
op
de
be-
meer
splijten
door
soms
Tillandsias
varens,
zoo
of
vlak;
geheel
zitten
vezels
zijn.
Deze
de
heen.
rivieren,
terwijl
bijna
van
niet
teer
Vanilla
beneden
naar
vervangen
nummularifolia.
orchideeën
kale
hooger
waarop
gewone
overigens
be-
hoog;
stand-
stammen
decoreeren.
Ofschoon
de
rivieren
zij
achtig
wit
den
spoor
nacht,
kleur,
en
niet
zoodat
achtergrond
van
zal
men
der
zal
zich
er
sterk
in
door
haar
de opene
op
’t
oog
bladeren,
te
lokken.
verwonderen
Ga
zijn
er
zijn,
de
over
plekken
Al
zijn
zij
bij
in
en
aan
toch
vallen,
zij
te onderscheiden
toch
ontdekken
te
mogen
geuren.
zij nauwelijks
insekten
geur
behalve
bloemen,
,
aanwezigheid
nachtelijke
van
geen
meeste
kreeken
van
groenen
den
der
de
en
haar
wijzen
groen-
zijn
staat
be-
van
myria-
dag voorbij,
maar
kom
en
terug
overweldigende
bij
geuren
bloemen.
Hoe
geur
in
zijn
worden
min
van
familie
bundels
stam
slingers,
bedoor
schemerlicht
de
meestal
boom
zelfde
heele
vervangen
Peperomia
kleine
te
in
stammen
worden
door
de
Mossen
klimaten:
bijzonder
dan
die
hangen.
water
den
en
hen
om
Langs
zooals
liggen
roos-
contrasteeren
bruin
elke
bladeren
luchtwortels
lange
bindgaren,
tigde
komen
van
is
en
door
Selaginellas
en
en
en
kaal.
Benigen,
bladeren
pijl vormige
en
varens
eeuwigdurend
een
plekken
299
GUIANA.
dikwijls gestreept
groen
waar
guirlandes
met
bijeen
toppen
dere
hun
VAN
boschrand,
volkomen
opene
klimop,
groote hart vormige
in
bosch,
klimplanten.
als
zijn
donker
stammen
andere
BOSSCHEN
bundels
den
het
dichte
de
en
met
klimmen
sieren
het
zijn
DE
Groote
aan
met
tinten
in
heerscht,
grond
IN
Marantas
strepen.
den
lichtere
BLOEMEN
groeiende
witte
ook
Slechts
EN
de
kreek
moeiehjk
van
is
vele
geuren
wandelende,
hij komt,
het
de bloemen
kan
men
die
die
van
bij
Mora
nacht
bespeurt
niet
geuren
de
,
te
of
over
men
onderscheiden! Wie
weet
de
Zelfs
een
de
herkent
onderscheid
wateren
plotseling
ontdekken.
een
zweven?
geur,
algemeene
te
Langs
maar
de
maken
een
vanwaar
orchidee,
de
300
BOOMEN
Epidendrum
haar
herkend.
als
en
dat
avond
val
;
een
ontdekt
zijn
met
groote
bij
gons
en
in
of
een
door
dan
of
te
avond,
lokken,
dat
geur niet
voor
verborgen
zijn
den
in
mag
verschijnen
bloemen
ons
tuur
verscheidene
ting.
Verscheidene
opent
zich
tweeden
orchideeün
is
en
de
van
prijkt
veranderen
afgeloopen:
bladen
slap,
geheele
in .
de
weten dat
den
als
met
zij
zeer
weinige
Hibiscus
morgen
avond
vlekken
bloem
van
een
rooskleurige
schielijk
uren
vervalt
en
van
worden
verspreiden
is.
en
de
verwelkt.
en
de
insekt
zijn
de
tempera-
van
Victoria
bloem
als
en
ver-
regia
den
Ook
vele
haar
werk
wasaehtige
verloopen
mogen
der bevruch-
de
vooral
haar
openen,
tijd
reeks
witte
dikke
zij
zich
tijd
een
insekt
als
enkel
bloembladen.
kleur,
zich
haar;
dezen
avond;
twee,
volgenden
Zelfs
geen
In
vallende
of
bijzondere
sommigen
wasaehtig
bosch,
worden
oog
uur
den
van
den korten
den
is
anderen trachten
het
vertoonen
tot
’t
de bloemen
van
het
gezien
een
insekten
menigte.
graden rijst gedurende
eersten
avond
zoodra
groote
in
noodig
de
wel
zonsondergang
na
af;
tijd
om
slingerplanten
zijn,
in
gevoelig. Wij
kleuren,
den
en
zichtbaar
soorten
vallen
zelfden
vinden
is,
vlinders
en
of
ver-
bosch.
het ge-
maar
voor
gedurende
zij
den
ge-
groote witte bloemen,
minder
kleinere,
bevruchting
bladeren
omtrek
door de
geopend
op
dit
worden
,
vlinder mag
doen haar best
merkbaar
onder
bijen
doen
allen
een
worden
tropische
bijen,
en
tot bloem,
aangetrokken
haar
voor
bijzonder
schillende
te
maar
in
zijn
schaarsch,
het
karakteristiek
enkele
verwelken
niet,
voor
tijd bespeurd
in
vlinders
bloem
zijn
ge-
waren
tijd.
zoo
van
bloemen
nogmaals
morgen of
dag.
zij
,
zonnelicht blinken
Een
duizende
van
geur
bevrucht
zelfde
bij
vlinders
Sommige
het
dat
lang
toevallig
zijn betrekkelijk
kolibri’s,
fladderend
menigte
den
in
insekten,
geheel
,
het
die
jaren
orchideeün
nachtinsekten
en
feit
wordt zelden
welriekend
zij
men
zekeren
-
het
van
planten
dat
dat
Vele
op
GU1ANA
ingetreden,
deze
door
anderen
een
door
van
morgen
bloemen.
en
bijna
kan
is
wisten
haalde.
geur
op
bezocht
gebrom
den
worden
huis
het
daginsekten
en
pijpbloemen
ontbreekt
waarin
VAN
afleidt
nacht
kweekers
nachtbloemen
dag
de
kwam
welriekende
merkbaar
waar
in
BOSSCHEN
soortnaam
haar
hun
werd,
plant
Dagbloemen
De
dat
,
een
DE
bekend
gevallen
zonder
zeer
geleken
die
IN
distilleert nadat
zijn
zulk
niet
en
Er
zijn
BLOEMEN
nocturnum,
geur slechts
kweekt
EN
over
bloemdo
lip,
Download