Examenreglement - Directeur Vlaams Vredesinstituut

advertisement
NOTA VOOR HET UITGEBREID BUREAU
VAN HET VLAAMS PARLEMENT
13 06 2017
Vacature en examenreglement voor de aanwerving van een
directeur (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut
Bijlage(n): 00
2\7
SELECTIEPROCEDURE VOOR DE AANWERVING VAN EEN
DIRECTEUR (m/v/x) BIJ HET VLAAMS VREDESINSTITUUT
Uiterste inschrijvingsdatum : 5 september 2017
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd voor de aanwerving van een directeur (m/v/x)
bij het Vlaams Vredesinstituut, een aan het Vlaams Parlement verbonden instelling.
De selectieprocedure wordt georganiseerd door Berenschot Belgium.
De vereiste competenties die tijdens de selectieprocedure worden getest en beoordeeld zijn
opgenomen onder punt V: Functieprofiel.
I.
Het Vlaams Vredesinstituut
Het Vlaams Parlement legde in het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut (7 mei
2004) vier opdrachten vast voor de aan het Vlaams Parlement verbonden instelling:
vredesonderzoek verrichten, informatiebronnen verzamelen en ontsluiten, voorlichten en
het parlement en de regering adviseren.
Vredesonderzoek is de kernopdracht van het Vlaams Vredesinstituut. Het uitgevoerde
onderzoek is hoofdzakelijk beleidsgericht en moet bijdragen tot het bevorderen van
vreedzame en rechtvaardige oplossingen van conflicten en tot het vestigen van de
voorwaarden voor een duurzame vrede.
Het Vlaams Vredesinstituut heeft ook de taak het Vlaams Parlement, het middenveld en het
brede publiek te informeren over vrede en geweldpreventie, en over de resultaten van het
uitgevoerde onderzoek. Bovendien dient het fora te creëren waar experten, beleidsmakers en
middenveld elkaar ontmoeten rond vredesvraagstukken.
Tot slot formuleert het Vlaams Vredesinstituut op vraag van het Vlaams Parlement en op
eigen initiatief algemene of specifieke adviezen.
Het Vlaams Vredesinstituut is gevestigd in het Vlaams Parlement in Brussel.
De website www.vlaamsvredesinstituut.eu biedt een accuraat beeld van de manier waarop
het Vlaams Vredesinstituut de hoger beschreven opdrachten ter harte neemt, alsook van het
thematische werkveld van het instituut en van zijn de activiteiten. De algemene werking
staat eveneens beschreven in de gepubliceerde jaarverslagen.
II.
Plaats van de functie binnen de organisatie
Het Vlaams Vredesinstituut bestaat uit een Raad van Bestuur, een Wetenschappelijke Raad en
een Wetenschappelijk Secretariaat. In de Raad van Bestuur is het brede maatschappelijk
middenveld van Vlaanderen vertegenwoordigd en de internationaal samengestelde
3\7
Wetenschappelijke Raad begeleidt de onderzoeksactiviteiten van het Wetenschappelijk
Secretariaat.
De directeur maakt samen met de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur deel
uit van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur rapporteert aan de Raad van Bestuur.
III.
Deelnemingsvoorwaarden
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet u in het bezit zijn van een masterdiploma. In het
buitenland behaalde diploma’s die krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of
krachtens wet of decreet als gelijkwaardig worden erkend met één der voornoemde
diploma’s of getuigschriften, alsmede diploma’s of getuigschriften erkend overeenkomstig
de bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van
diploma’s in aanmerking worden genomen, worden eveneens aanvaard. Afgestudeerden van
een buitenlandse universiteit of hogeschool vragen wij een attest van gelijkwaardigheid mee
te sturen.
Voor deze functie wordt ten minste vijf jaar relevante professionele ervaring gevraagd op het
vlak van vredesvraagstukken in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Dat impliceert
onder meer de polemologie, sociale defensie, wapenbeheersing, internationale wapenhandel
en vredeseconomie, vormen van vreedzame conflictbenadering en internationale
samenleving.
IV.
Functie-inhoud
De functie-inhoud is samen te lezen met het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting
van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement.
De directeur staat enerzijds in voor de beleids- en strategievoorbereiding ten behoeve van de
Raad van Bestuur, deze mede vast te leggen en uit te voeren alsook het dagelijks managen
van het Vlaams Vredesinstituut en anderzijds staat hij in voor de vertegenwoordiging en de
verantwoording van het Instituut in de betrokken fora teneinde een vlot werkend,
inhoudelijk sterk, gekend en gewaardeerd instituut te verzekeren.
De taken van de directeur kunnen omschreven worden als volgt:
bepaalt, samen met de (voorzitter van ) de Raad van Bestuur het algemeen beleid en
de strategie van het Vlaams Vredesinstituut
begeleidt de onderzoeksactiviteiten
verzorgt de externe communicatie en PR
verricht het dagelijks beheer van het Wetenschappelijk Secretariaat
coacht en begeleidt de medewerkers
vertegenwoordigt het Instituut en zijn werking ten aanzien van het Vlaams
Parlement
houdt de eigen kennisstand op peil en houdt zich hierbij op de hoogte van
ontwikkelingen in het vakgebied
Managementervaring strekt tot aanbeveling.
4\7
V.
Functieprofiel
De vereiste competenties voor de functie van directeur zijn:
 uitgebreide kennis van de instelling Vlaams Parlement
 kennis van de betrokken materie (Vrede, Geweldpreventie en Veiligheid)
 uitgebreide kennis van communicatie- en onderhandelingstechnieken
 kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden
 kennis verhouding wetenschap tot beleid
 kennis van financieel management
 kennis van (HR) managementtechnieken
 kennis van de betrokken wetgeving
 kennis van bestuurlijk beleid, wet op de overheidsopdrachten
 kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software
 kennis van gesproken en geschreven Nederlands en Engels is noodzakelijk. Kennis
van Duits en/of Frans is nuttig.









verantwoordelijkheid nemen (niveau III): bewaakt en verdedigt de belangen van de
organisatie
plannen en organiseren: (niveau III): plant en organiseert het werk dat zijn dienst
overstijgt
initiatief: (niveau III): neemt initiatieven om op gebeurtenissen en ontwikkelingen te
anticiperen (proactief)
visie: (niveau III): brengt een beleid naar voor dat de organisatie op lange termijn
beïnvloedt
communiceren: (niveau III): communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook
over complexe onderwerpen
overtuigen: (niveau III): hanteert aangepaste beïnvloedingsstrategieën
coachen: (niveau II): biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste
gedragsvaardigheden
analyseren: (niveau III): maakt verhelderende analyses van complexe vraagstukken
oordeelsvorming (niveau III): vormt een geïntegreerd oordeel
VI.
Selectieprocedure
De selectieprocedure wordt georganiseerd door Berenschot Belgium. Alle personen die aan de
gestelde deelnemingsvoorwaarden voldoen, doorlopen onderstaand programma. Op basis van
het curriculum vitae en de sollicitatiebrief van de kandidaat, wordt nagegaan of de kandidaat
aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet. De kandidaten die voldoen worden uitgenodigd
voor onderstaande selectieprocedure.
Preselectie – capacitaire en cognitieve vaardigheidstest
Bij meer dan 8 kandidaten wordt een preselectie georganiseerd.
De preselectie bestaat uit een capacitaire en cognitieve vaardigheidstest.
Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten minimaal 12/20 behalen. De 8 best gerangschikte
kandidaten gaan door naar de volgende proef.
5\7
De capacitaire en cognitieve vaardigheidstest wordt opgenomen in het assessment center als
er geen preselectie wordt georganiseerd.
Engelstalige case
De kandidaten presenteren een Engelstalige case voor een wetenschappelijke jury. Deze jury
bestaat minimaal uit drie leden van de Wetenschappelijke Raad van het Vlaams
Vredesinstituut. De wetenschappelijke jury formuleert een oordeel: niet geschikt, geschikt,
zeer geschikt.
Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten minimaal geschikt behalen. De geslaagde
kandidaten gaan door naar het assessment center.
Assessment center
Het assessment center zal een uitspraak doen over de aanwezige competenties en het nodige
potentieel om de functie succesvol uit te oefenen.
De assessmentproef resulteert in een beoordeling: niet geschikt, geschikt met
aandachtspunten of geschikt. De kandidaten met de beoordeling geschikt met
aandachtspunten of geschikt gaan door naar de eindproef. De bevindingen van het
assessment center worden verder afgetoetst tijdens de eindproef.
Eindproef
De eindproef omvat een Nederlandstalige case en een interview voor een jury die bestaat uit
de volgende leden: de voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut, de ondervoorzitter van het
Vlaams Vredesinstituut, een lid van de wetenschappelijke jury, de Secretaris-generaal van
het Vlaams Parlement en een consultant van Berenschot Belgium.
Om te slagen moeten de kandidaten minimaal 12 op 20 behalen op elk onderdeel. De
geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens het totale aantal punten dat behaal d
wordt op de eindproef. Deze rangschikking wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van
het Vlaams Vredesinstituut.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut bekrachtigt de rangschikking.
Voordracht tot aanstelling
De Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut draagt de eerst gerangschikte kandidaat
voor aan het Vlaams Parlement. De Plenaire vergadering stelt de voorgedragen kandidaat aan
als directeur van het Vlaams Vredesinstituut voor een mandaat van zes jaar met een
proefperiode van één jaar.
Feedback
Elke kandidaat heeft recht op feedback. Hiervoor kan de kandidaat na afloop van de volledige
selectieprocedure terecht bij Berenschot Belgium via 02 777 06 45.
6\7
VII.




Aanstellingsvoorwaarden
Belg zijn of onderdaan van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie,
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein)
van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten
(voor de mannelijke kandidaten, geboren vóór 1976) aan de dienstplichtwet voldoen
De aanstellingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van de aanwerving.
VIII. Salaris
Het geïndexeerde bruto salaris voor een voltijdse betrekking bedraagt minimaal 77.050 euro
bruto geïndexeerd op jaarbasis (bij de huidige liquidatiecoëfficiënt: 1,6734). De vijf jaar
vereiste ervaring werd als anciënniteit in het aanvangssalaris verrekend.
De directeur van het Vlaams Vredesinstituut geniet bovendien de sociale voordelen van de
personeelsleden van het Vlaams Parlement.
IX.
Prestaties
Het betreft een voltijdse opdracht.
X.
Inschrijving
Gelieve u enkel kandidaat te stellen indien u aan alle deelnemingsvoorwaarden, inclusief vijf jaar
professionele ervaring, voldoet. Kandidaturen die niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden
worden niet weerhouden voor deelname aan de selectieprocedure.
U dient zich kandidaat te stellen met een specifiek sollicitatieformulier. U kunt dit formulier
downloaden van de website van Berenschot Belgium (www.berenschot.be).
U dient het formulier samen met een gemotiveerd begeleid schrijven, uw Curriculum Vitae,
een kopie van uw diploma door te mailen naar: [email protected].
De uiterste inschrijvingsdatum is 5 september 2017 om 10u. Kandidaturen ontvangen na die
datum zijn onontvankelijk. Ook kandidaturen die bij afsluiting van de inschrijvingsperiode
onvolledig zijn worden niet in aanmerking genomen.
Voor hun eventuele indiensttreding moeten de kandidaten een recent uittreksel uit het
strafregister kunnen voorleggen.
Voor vragen over deze vacature kunt u mevrouw Diane Smets van Berenschot Belgium
contacteren via [email protected] of 02 777 06 45.
7\7
Download