centrale bank - Central Bank of Aruba

advertisement
C ENTRALE B ANK
VAN
A RUBA
EEN TRAAG ECONOMISCH HERSTEL
Samenvatting van het verslag over het vierde kwartaal van 2010
Persbericht1
De Centrale Bank van Aruba (CBA) concludeert in haar vierde kwartaalverslag van 2010 dat,
volgens de beschikbare indicatoren, de Arubaanse economie tekenen van een traag
economisch herstel laat zien. Het producentenvertrouwen verbeterde voor het tweede
kwartaal op rij. Met een groei van 0,6 procent presteerde ook het verblijfstoerisme iets
beter in het vierde kwartaal van 2010. Voor 2010 als geheel steeg het aantal verblijfstoeristen
met 1,6 procent, hoofdzakelijk dankzij een stijging van 1,5 procent van het aantal toeristen
uit de Verenigde Staten, aangevuld door een sterke groei in sommige andere markten, zoals
Brazilië en het Verenigd Koninkrijk.
De ontwikkelingen in de bouwsector wijzen op een meer positief vooruitzicht. De bouwactiviteiten zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk toenemen, aangewakkerd door de
herstart van de olieraffinaderij en andere belangrijke bouwprojecten (bijvoorbeeld het Ritz
Carlton hotel en het Linear Park).
Handelsstatistiekgegevens tonen aan dat het handelstekort met Afl. 54,0 miljoen of 12,3
procent is opgelopen tot Afl. 493,1 miljoen. Toenames van de invoer van machines, basismetalen en transportmiddelen droegen in belangrijke mate bij aan deze uitkomst, een
ontwikkeling in lijn met de meer optimistische vooruitzichten in de bouwsector.
In het vierde kwartaal van 2010 lag het gemiddelde prijsniveau 0,6 procent lager dan een
jaar geleden. De 12-maands gemiddelde inflatie bedroeg 2,1 procent aan het einde van deze
periode. Hierdoor steeg de reële wisselkoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar met
0,5 procentpunt, hetgeen betekent dat de concurrentiepositie van Aruba ten opzichte van
de Verenigde Staten licht is verslechterd.
De totale geldhoeveelheid daalde met Afl. 87,0 miljoen door een netto deviezen–
uitstroom van Afl. 119,9 miljoen. De binnenlandse component van de geldhoeveelheid nam
toe met Afl. 32,9 miljoen. De rentemarge (het verschil tussen de gewogen gemiddelde rente
op nieuwe leningen en de gewogen gemiddelde rente op nieuwe deposito's) steeg tot 8,5
procent, vooral door renteverhogingen in leningen aan zowel ondernemers als aan
1
De Engelse versie prevaleert.
J.E. Irausquin Boulevard 8 P.O. Box 18 Oranjestad Aruba Tel. nr.: (297) 525-2100 Fax nr.: (297) 525-2101
E-mail: [email protected] Website: www.cbaruba.org
particulieren. De prudentiële ratio’s van de commerciële banken bevinden zich
onverminderd op een adequaat niveau met hoge solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s.
Het financieringstekort van de overheid op kasbasis bedroeg Afl. 116,9 miljoen in het
vierde kwartaal van 2010, een stijging van 78,2 procent ten opzichte van 2009. De totale
belastinginkomsten verminderden met 13,7 procent terwijl de totale uitgaven op kasbasis
met 7,3 procent daalden. Per eind-december 2010 bedroeg de totale overheidsschuld,
uitgedrukt als percentage van het BBP, 55,2 procent.
De betalingsbalans liet in het laatste kwartaal van 2010 een tekort van Afl. 119,9 miljoen
zien, resulterend in een equivalente netto deviezenuitstroom. De belangrijkste factoren die
bijdroegen aan deze netto deviezenuitstroom waren de hogere invoer van de oliesector in
verband met de voorbereidingen voor de herstart van de activiteiten bij de Valero
raffinaderij en hogere betalingen van dividenden uit de winst gemaakt in voorgaande jaren
van met name de hotelsector.
Het kwartaalbericht bevat ook verschillende artikelen met onder andere een overzicht
van de ontwikkelingen in de financiële sector, de 2009-resultaten van de “portfolio
investment” enquête en de eerste resultaten van de nieuwe enquête kredietvoorwaarden
die de verwachtingen van de kredietinstellingen omtrent kredietverlening weergeven.
Centrale Bank van Aruba
27 april 2011
Voor nadere informatie kunt u website van de CBA bezoeken (www.cbaruba.org) of contact
opnemen met de Afdeling Research van de Centrale Bank van Aruba, tel. +297 5252100.
2
J.E. Irausquin Boulevard 8 P.O. Box 18 Oranjestad Aruba Tel. nr.: (297) 525-2100 Fax nr.: (297) 525-2101
E-mail: [email protected] Website: www.cbaruba.org
Download