waardering van de assurantieonderneming

advertisement
WAARDERING VAN DE
ASSURANTIEONDERNEMING
Presentatie voor EFD Noord
Mr J.W.J. Adriaanse
oktober 2007
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Inhoud:
Waarderingsmethoden
Rekenvoorbeeld
Wet financiële dienstverlening
Wet financieel toezicht
Gevolgen veranderingen
Vervolg rekenvoorbeeld
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Welke waarderingsmethoden zijn gangbaar?
Factormethode
Waardeberekening o.b.v. intrinsieke waarde
Waardeberekening o.b.v. rentabiliteitswaarde
Weging intrinsieke waarde en rentabiliteitswaarde
Discounted cash flow methode ( DCF)
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Factormethode
Eenvoudige methodiek
Gebaseerd op de zogenaamde SER-norm
(regeling van Minister van Financiën tot uitvoering
van artikel 14 lid 4 van Wabb)
Geschikt voor de waardering van kleine portefeuilles
of een deel van een portefeuille
Onderdeel van de berekening van de intrinsieke
waarde van een assurantieonderneming
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Oorsprong van de factormethode
Bedrijfseconomische grond
Achtergrond
relatie verzekeraar – tussenpersoon
bescherming tussenpersoon
Wettelijke basis in WAB / Wabb
Artikel 18 lid 1 / Artikel 14 lid 4
Ministeriële regeling (SER norm)
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Factormethode, hoe werkt dat?
3 criteria zijn van belang:
Bewerkelijkheid
Behoud
Contractsduur
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Toepassing van de factormethode door de jaren
heen
Vóór jaren ’90 stabiel
“Sky high” in de jaren ’90
“Back to earth” vanaf 2001
Op dit moment weer redelijk stabiel
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Intrinsieke waarde
Waardering op basis van de nettovermogenswaarde van een onderneming
Meestal vast te stellen o.b.v. balans
Actuele waarden activa en passiva
Momentopname van de waarde van de
onderneming
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Rentabiliteitswaarde
Waardering op basis van het netto bedrijfsresultaat na
belasting van een onderneming
Gebaseerd op de rendementseis die de koper heeft ten
aanzien van de onderneming
Risicovrije vergoeding
Branchespecifiek
Ondernemingsspecifiek
Kleinschaligheid
incourantheid
Berekening op basis van recente jaren en serieuze goed
onderbouwde prognoses van komende jaren
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Weging intrinsieke waarde en rentabiliteitswaarde
Rekening houden met de specifieke aspecten
van bedrijfsmiddelen (portefeuille !)
Mede gebaseerd op de rendementseis die de
koper heeft ten aanzien van de onderneming
Risicovrije vergoeding
Branchespecifiek
Ondernemingsspecifiek
Kleinschaligheid
incourantheid
Door toenemend belang van rendement van een
investering weegt rentabiliteit zwaarder dan
intrinsieke waarde: verhouding bijvoorbeeld 2:1
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Discounted cash flow methode ( DCF)
Waardering op basis van de verwachte
kasstromen van een onderneming
Berekening op basis van serieuze goed
onderbouwde prognoses van komende jaren; op
basis van het laatste geprognosticeerde jaar
wordt doorgerekend naar de toekomst
DCF wordt niet of nauwelijks in onze branche
toegepast; onzekerheid over toekomstige
kasstromen?
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Rekenvoorbeeld (BV)
Omzet
Doorlopende provisie
Afsluitprovisie leven
650.000
500.000
1.150.000
Balans
Activa
Passiva (excl. EV)
EV
365.000
305.000
60.000
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
W en V 2006
Provisieomzet
Kosten
Winst vb
Vpb (25,5%)
Winst nb
1.150.000
850.000
300.000
76.500
223.500
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening factormethode
Doorloopprovisie assurantieportefeuille
Gemiddelde factor:
Waarde van de assurantieportefeuille
650.000
3
1.950.000
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening Intrinsieke waarde
Zichtbaar EV onderneming
Assurantieportefeuille (factor 3)
Latente belasting (15%)
60.000
1.950.000
2.010.000
292.500
1.717.500
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening rentabiliteitswaarde
Winst na belasting
223.500
Rentabiliteitseis:
Rentecomponent
Risicocomponent
Rentabiliteitsfactor 100/14=
Rentabiliteitswaarde onderneming
4
10
7
1.564.500
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening weging IW/RW
Zichtbaar EV
Assurantieportefeuille (650.000 x 3)
Intrinsieke waarde
Lat. Belastingclaim (15%)
60.000
1.950.000
2.010.000
292.500
1.717.500
Winst nb
Rentabiliteitsfactor
Rentabiliteitswaarde
223.500
*7
1.564.500
Weging IW/RW
1 x 1.717.500 + 2 x 1.564.500
3
=
1.615.500
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Verschillen
Factormethode
1.950.000
Intrinsieke waarde
1.717.500
Rentabiliteitswaarde
1.564.500
Gewogen waarde intrinsiek/rentabiliteit
1.615.500
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Wet Financiële dienstverlening (Wfd)
Elementaire zaken
Vervanging Wabb
Vergunningenstelsel
Autoriteit Financiële Markten
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Wet Financieel toezicht (Wft)
Elementaire zaken
Integreren van toezichtwetten
Omzetting afsluitprovisie > doorloopprovisie
Transparantie van beloning
Wijziging termijn van terugboekrisico
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Elementaire zaken in de Wft (2)
Omzetting van afsluitprovisie naar doorloopprovisie
Maximering van afsluitprovisie op 50% van de totale
provisie
Overgangsregeling:
Voor 1 januari 2008:
Vanaf 1 januari 2008:
Vanaf 1 januari 2009:
Vanaf 31 december 2009:
afsluit
80%
70%
60%
50%
doorloop
20%
30%
40%
50%
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Elementaire zaken in de Wft (3)
Transparantie van beloning
Geldt voor complexe producten (leven)
Bemiddelaar of adviseur moet aan de cliënt informatie
geven over zijn beloning
Bedrag aan afsluitprovisie
Bedrag aan jaarlijkse doorloopprovisie en aantal termijnen
Aard van eventuele andere niet-productgebonden beloning
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Elementaire zaken in de Wft (4)
Informatie moet worden gegeven voorafgaand aan de
totstandkoming van overeenkomsten; dat betekent voor het
beslissingsproces van de consument
Hoe en wat?
Schriftelijk of via duurzame informatiedrager
Kosten, risico’s en provisie in onderlinge
samenhang
Niet-productgebonden beloning: eenvoudig, bondig,
begrijpelijk
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Wat zijn de gevolgen van de veranderingen voor de
waarde van uw kantoor?
Waardedrukkend?
Lagere rentabiliteit
Omzetting afsluitprovisie
Transparantie beloning
Groter aanbod portefeuilles
marktwerking
Waardeverhogend?
Professionalisering van kantoren
Meer doorloopprovisie
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Rekenvoorbeeld (vervolg)
2006
2010
2015
Portefeuille:
– Doorlopende provisie 650.000 720.000 845.000
– Afsluitprovisie leven
500.000 250.000 250.000
1.150.000 970.000 1.095.000
Balans
– overige activa
– Overige passiva
– EV
365.000
305.000
60.000
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
W en V 2010
W en V 2006
W en V 2015
Provisie 1.095.000
Provisie 1.150.000
Provisie
970.000
Kosten
850.000
Kosten
850.000
Kosten
850.000
Winst vb
300.000
Winst vb
120.000
Winst vb
245.000
Vpb
76.500
Winst nb 223.500
Vpb
30.600
Vpb
Winst nb
89.400
Winst nb 182.525
62.475
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening
2006
ZEV
AP
(650.000 x factor 3)
Intrinsieke waarde
Lat. bel. (15%)
60.000
1.950.000
2.010.000
292.500
1.717.500
Winst nb
Rentabiliteitsfactor
Rentabiliteitswaarde
223.500
7
1.564.500
Weging IW/RW
1 x 1.717.500 + 2 x 1.564.500
3
=
1.615.500
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening
2010
ZEV
AP
(720.000 x factor 3)
Intrinsieke waarde
Lat. bel. (15%)
60.000
2.160.000
2.220.000
324.000
1.896.000
Winst nb
Rentabiliteitsfactor
Rentabiliteitswaarde
89.400
7
625.800
Weging IW/RW
1 x 1.896.000 + 2 x 625.800
3
=
1.049.200
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Waardeberekening
2015
ZEV
AP
(845.000 x factor 3)
Intrinsieke waarde
Lat. bel. (15%)
60.000
2.535.000
2.595.000
380.250
2.214.750
Winst nb
Rentabiliteitsfactor
Rentabiliteitswaarde
182.525
7
1.277.675
Weging IW/RW
1 x 2.214.750 + 2 x 1.277.675
3
=
1.590.033
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Verschillen
Waarde 2006
1.615.500
Waarde 2010
1.049.200
Waarde 2015
1.590.033
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Conclusies
Mogelijk financieel moeilijke tijden voor intermediair met
focus op leven- en spaarproducten en hypotheken
Waardering op basis van rendement/rentabiliteit en
slechts in geval van kleine portefeuilles op basis van de
factormethode; de factormethode is selectief
toepasbaar
Stagnatie of zelfs tijdelijke terugval van de waarde van
portefeuilles door teruglopende rentabiliteit en groter
aanbod in de markt
WAARDERING VAN DE ASSURANTIEONDERNEMING
Maar:
Financieel toezicht zal rust in de financiële branche
brengen
Vakbekwaamheid en vertrouwen worden
sleutelbegrippen
Voor deskundige financiële adviseur blijft een goede
toekomst weggelegd
Minder maar gekwalificeerde, betere adviseurs
Download