EIGEN BIJDRAGE Geeft de SVB gegevens door aan het CAK?

advertisement
VRAGEN & ANTWOORDEN TREKKINGSRECHT PERSOONSGEBONDEN BUDGET
EIGEN BIJDRAGE
Geeft de SVB gegevens door aan het CAK?
Nee, de gemeenten geeft het toegekende/beschikte budget door aan het CAK voor de berekening van de
eigen bijdrage. Er is geen lijntje tussen de SVB en het CAK.
Waar wordt de eigen bijdrage op berekend? Per maand of per jaar met achteraf een correctie?
Dit gaat per jaar. Gemeente geeft aan CAK het budget per periode van vier werken door voor de
berekening van de eigen bijdrage. Bij de afsluiting van een periode (kalenderjaar, einde indicatie) levert de
SVB de uitputting van het budget aan de gemeente. Bij onderuitputting zal de gemeente een beschikking
moeten afgeven op basis waarvan het CAK de eigen bijdrage kan corrigeren (waar relevant).
Ik zie een probleem met de periodes van de eigen bijdrage (vier weken) en uitbetalingen per maand,
hoe sluit dit straks op elkaar aan?
Op termijn moet dit opgelost worden door voor het hele land en alle ketenpartners te kiezen voor of de
maandperiode of de vier weken periode. Dit wijzingen heeft echter een grote impact op alle partijen. De
eigen bijdrage wordt in ieder geval voor 2015 nog per 4 weken.
HUIDIGE PGB REGELS EN DIENSTVERLENING SVB
Hoeveel budgethouders maken gebruik van de salarisadministratie binnen de AWBZ?
Ruim 23.000 AWBZ-budgethouders en ruim 3.500 Wmo-budgethouders maken gebruik van de
salarisadministratie. Daarnaast zijn er ruim 4.500 budgethouders met een AWBZ- én een Wmo-budget die
de salarisadministratie aan de SVB uitbesteden.
Wordt de huidige dienstverlening van de SVB geïntegreerd in het trekkingsrechtsysteem?
Ja, maar differentiatie door gemeenten in diensten welke de SVB kan uitvoeren is mogelijk.
Als het bijvoorbeeld de buurvrouw is die diensten verleent, is ze dan een onderneming?
Nee, een persoon kan geen onderneming (instelling) zijn. De budgethouder gaat in dat geval een
arbeidsovereenkomst aan. Het kan wel voorkomen dat de buurvrouw een zelfstandige is. Zij werkt dan
doorgaans voor meerdere budgethouders/zorgbehoevenden. De budgethouder sluit dan een
overeenkomst van opdracht af met een freelancer. In dat geval is de buurvrouw bijv. ook ingeschreven bij
de Kamer van koophandel.
Een budgethouder heeft per week een variabel aantal uren zorg. Is dit straks nog toegestaan?
Ja. In de zorgovereenkomst wordt dan een uurloon afgesproken. Werkt een zorgverlener elke week op
dezelfde dagen en in totaal hetzelfde aantal uren? Dan wordt er meestal een maandloon afgesproken.
Welke kosten krijgen gemeenten zo meteen nog direct gefactureerd door de SVB?
De SVB factureert alleen de kosten voor mandatering van terugvordering rechtstreeks aan de gemeente.
CONTROLES BINNEN HET TREKKINGSRECHT
Gaat de SVB straks na de invoering van trekkingsrecht controleren of het aantal geïndiceerde uren
overeenkomen met het aantal ingekochte uren?
De SVB controleert in 2015 nog niet actief op het aantal ingezette en gefactureerde uren. Gemeenten
kunnen het aantal ingekochte uren wel zelf nagaan via Mijn PGB voor gemeenten. Wel controleert de SVB
op onder andere het maximum tarief en of het budget niet wordt overschreden.
Kunnen we als gemeente straks via Mijn PGB zorgovereenkomsten en declaraties inzien?
Zorgovereenkomsten worden als PDF in het systeem van de SVB opgenomen. Gemeenten en
Zorgkantoren kunnen deze (via Mijn PGB voor gemeenten) bekijken. Pas als de gemeente akkoord is met
de zorgovereenkomst (de zorginhoudelijke toets) kan de SVB betalingen voor de budgethouder verrichten.
De gegevens van declaraties kunnen op detailniveau via Mijn PGB voor gemeenten worden ingezien.
Gaat de SVB een verificatie van rekeningnummers van zorgverleners uitvoeren: d.w.z. controleren
of het rekeningnummer wel bij de naam hoort?
Nee, de SVB controleert hier niet op. Op de zorgovereenkomst wordt door de zorgverlener het
rekeningnummer ingevuld. De zorgovereenkomst wordt zowel door de budgethouder als de zorgverlener
voor akkoord ondertekend. Gemeenten geven wel vooraf akkoord op de overeenkomst
Hoe toetst de SVB of er rechtmatig wordt uitbetaald?
De gemeente controleert of de afspraken met de zorgverlener voldoen aan het persoonlijk/budget plan. Dit
heeft de ‘zorginhoudelijke toets’. De SVB voert alleen de arbeidsrechtelijke toets uit en controleert of alle
betalingen overeenkomsten met de goedgekeurde zorgovereenkomst. Een interne en externe accountant
controleert de SVB op rechtmatigheid.
Dient de gemeente een controle te doen op de overzichten van de SVB, die al als een controle
gezien kunnen worden?
Gemeenten kunnen zelf beslissen in hoeverre zij de overzichten van de SVB willen controleren.
Hoe is de kwaliteitsbewaking van de zorg geborgd?
De kwaliteitsbewaking hangt samen met de zorginhoudelijke toetsing. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de
gemeente zelf. De budgethouders is zelf verantwoordelijk voor een goede besteding van het budget en de
voor de inhuur van een kwalitatief goede zorgverlener (waarop een gemeente vooraf wel/geen akkoord
geeft).
Hoe zit het met de mandatering van fraudeonderzoeken?
Hierover maken de VNG en de SVG nog nadere afspraken.
Hoe gaat de SVB om met een situatie waarin de budgethouder met de hulp een hoger tarief heeft
afgesproken, dan aan PGB wordt toegekend?
Het tarief is onderdeel van de zorg/arbeidsovereenkomst, waar de gemeente wel/niet akkoord mee gaat.
De gemeente geeft ook maximale tarieven door aan de SVB waarmee betaald kan worden uit het
toegekende budget. Een budgethouder een vrijwillige storting doen bij de SVB. De SVB zorgt er dan voor
dat een deel van het loon van de zorgverlener bestaat uit PGB geld van de gemeente, en een deel van het
loon bestaat uit een vrijwillige storting van de budgethouder.
BETALINGEN EN TREKKINGSRECHT
Kan ik als gemeente ook betalingen stoppen?
De gemeente is eindverantwoordelijk voor de PGB bestedingen. De gemeente kan dus een administratie
‘bevriezen’.
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor een eventuele terugvordering, bij de gemeente of de SVB?
Onterechte betalingen door toedoen van de SVB worden door de SVB teruggevorderd. Onterechte
betalingen door toedoen van de budgethouder of anderen vallen onder verantwoordelijkheid van de
gemeenten. Dergelijke vorderingen kunnen (tegen betaling) gemandateerd worden aan de SVB.
Kan de SVB bij een individuele budgethouder tijdelijk uitbetalingen van zorgverleners bevriezen?
Ook met terugwerkende kracht?
Ja, dat is mogelijk. Met terugwerkende kracht kan dat alleen als er nog geen betalingen zijn gedaan. Zijn
die wel al gedaan, dan kan de SVB een terugvordering doen via mandatering (zie vorige vraag).
Over welke periode betaalt de SVB de zorgverleners uit?
Zorginstellingen worden binnen vijf werkdagen betaald. Declaraties van zorgverleners die voor wie de SVB
niet de salarisadministratie doet, betaalt de SVB binnen drie werkdagen na ontvangst van de declaratie.
Wordt er gebruik gemaakt van de salarisadministratie, dan vindt de betaling aan de zorgverlener
maandelijks volgens een vast betaalschema plaats.
De SVB heeft geld nodig per 1-1-2015 om de zorgverleners te kunnen betalen. Als de gemeente dit
niet kan betalen, wat dan?
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de SVB tijdig en voldoende te bevoorschotten (dat
moet al in 2014 voor eerste periode 2015). Zonder budget kan de SVB geen betalingen doen. De
gemeente moet zelf bepalen hoe de SVB bevoorschot wordt (alle budgetten in 1 keer, per beschikking, 1
keer per jaar, kwartaal of maand). Let wel: hoe meer handeling (betalingen) hoe meer administratieve
lasten voor de SVB en gemeente. In september/oktober komen er vanuit de SVB instructies over hoe dit
betalingsverkeer ingericht moet worden.
GEGEVENSUITWISSELING
Welke gegevens worden vanuit het Zorgkantoor naar de SVB gestuurd?
Het zorgkantoor stuurt de SVB NAW-gegevens. Daarna worden de zorgovereenkomsten opgehaald bij de
budgethouders.
Hoe dienen de gegevens van klanten aan de SVB te worden aangeleverd?
Via vastgestelde formats en via Mijn PGB voor Gemeenten. Zie hiervoor ook de website SVB en de
brieven welke hierover vanuit de SCV aan de gemeenten zijn verstuurd. De laatste maand van 2014 geven
gemeenten de hoogte van de persoonsgebonden budgetten voor 2015, voor de overgangscliënten en
Wmo HH cliënten, door aan de SVB (en vanzelf ook aan de budgethouder).
INVOEREN VAN HET TREKKINGSRECHT
Wanneer gaan budgethouders over naar trekkingsrecht? Is het overgangsrecht hierbij van
toepassing?
Alle budgethouders Wmo, Jeugdwet en WLZ gaan per 1 januari 2015 over op trekkingsrecht, ongeacht of
ze wel of niet onder het overgangsrecht vallen. Het overgangsrecht staat hier los van. Er zijn ook
gemeenten die de hele PGB laten uitvoeren door andere organisaties. Per 2015 wordt trekkingsrechten
ingevoerd. Dit zal per 2015 verplicht gelden voor alle inwoners met PGB. Gemeenten zijn verplicht met de
SVB te werken. Neem zo snel mogelijk contact op met organisaties die de PGB regeling voor u uitvoeren.
Gaan hulpmiddelen, verstrekkingen voor woningaanpassingen etc. (eenmalige verstrekkingen)
straks ook via trekkingsrecht en dus de SVB?
In de Wmo en Jeugdwet staat dal alle PGB ‘s via het trekkingsrecht verlopen en dus via de SVB.
Op dit moment (juli 2014) wordt door de SVB nog uitgezocht of dit voor 2015 technisch haalbaar is. Maar in
principe gaan straks woningaanpassingen en hulpmiddelen, wanneer deze vanuit de Wmo en als PGB
worden verstrekt via de SVB. Mogelijk kunnen gemeenten dergelijke verstrekkingen vanuit de WWB
(bijzonder bijstand)of Wmo als financiële tegemoetkoming verstrekken. Dan is het geen PGB en gaat het
dus niet via de SVB. VWS is hierover nog in overleg met de VNG.
Welke budgethouders komen naar de SVB bij het overgangsrecht?
Alle budgethouders in Wmo, Jeugdwet en WLZ worden opgenomen in het trekkingsrecht. Op deze
wijziging heeft het overgangsrecht geen invloed.
Hoe verloopt straks de correspondentie met budgethouders? Wat is dan de rolverdeling tussen
gemeenten en SVB?
Om te voorkomen dat de budgethouder via meerdere kanalen over hetzelfde geïnformeerd wordt,
stemmen VWS, VNG en SVB dit onderwerp met elkaar af. Dit is al gestart met het opvragen door de SVB
van de BSN en geboortedatum en het straks door de SVB opvragen bij de budgethouders van de
overeenkomsten.
In hoeverre communiceert jullie systeem straks automatisch met het systeem van de gemeenten?
Vooralsnog vindt de gegevensuitwisseling plaats via Mijn PGB voor gemeenten. De geautomatiseerde
gegevensuitwisseling is in 2015 nog niet mogelijk. De planning is dat dit in de loop van 2015, voor 2016
wordt gerealiseerd. VWS, VNG, King, SVB en softwareleverancier zijn hierover in gesprek.
Moet de budgethouder toestemming geven om met trekkingsrecht te werken?
Nee, in de AWBZ (WLZ), Wmo en Jeugdwet wordt trekkingsrecht verplicht gesteld per 2015 voor oude en
nieuwe budgethouders.
Wat is de ´signaleringsfunctie´?
Gemeenten kunnen met de SVB afspreken in welke situaties zij van de SVB tussentijds een signaal
wensen te ontvangen (ook wel ‘red flags’ genoemd). Denk voorbeeld aan een situatie waarin de
budgethouder het budget veel sneller besteedt dan op basis van het persoonlijk plan kan worden verwacht
of juist veel minder zorg declareert dan verwacht. De SVB hanteert hiervoor op dit moment in de AWBZ al
een signaleringslijst die als uitgangspunt gebruikt kan worden in de gesprekken tussen gemeenten en de
SVB over dit onderwerp. In de afspraken tussen de gemeente en de SVB kan daarnaast worden
vastgelegd in welke situaties ook de cliënt een signaal krijgt vanuit de SVB. Deze singaleringsfunctie zal in
het begin nog beprkt zijn en moet in 2015 verder invulling krjgen .
Komt Jeugdzorg via de provincie ook in het trekkingsrecht?
Alle PGB’s in Jeugdwet vallen straks binnen het trekkingsrecht.
Vervult de SVB een rol in de financiële tegemoetkomingen?
De SVB heeft alleen een rol in de uitvoering van het PGB, niet bij de financiële tegemoetkoming. Hoe
gemeenten deze laatste kunnen invullenis nog onderwerp van gesprek tussen VNG en VWS.
Hoe worden de PGB-tarieven bepaald?
De gemeenteraad stelt bij verordening vast hoe (welke methode/werkwijze) de PGB tarieven in de
gemeente worden vastgesteld. De tarieven worden dan ook door de gemeente bepaald.
Gaat er überhaupt nog geld naar de budgethouder?
Alleen als gemeente een vrij besteedbaar bedrag hanteert betaalt de SVB deze uit aan de
budgethouder.
Kan de budgethouder met zijn/haar DigiD-code inloggen op Mijn PGB?
Ja, de budgethouder moet inloggen op MijnPGB met een DigiD-code.
Veel gemeenten gaan hulp bij het huishouden in de toekomst anders organiseren. Als de SVB nu al
die klantgegevens wil hebben, blijkt straks dat je extra werk voor niks hebt gedaan. De klant zadel
je ook op met extra werk. Is dit niet anders in te richten, dan wel te voorkomen?
Alle cliënten met een PGB vallen straks onder het trekkingsrecht. Het heeft dan ook zeker meerwaarde om
nu al te beoordelen (binnen de regels) wie in 2015 nog recht hebben op PGB voor hulp bij het huishouden.
Krijgen alle gemeenten een vast contactpersoon binnen de SVB?
Gemeenten hebben in beginsel vaste contactpersonen vanuit Relatiebeheer. Voor operationele
werkzaamheden zijn voorlopig geen vaste contactpersonen.
Hoe worden de budgetten vanuit de gemeente op de rekening van de SVB gestort?
De Gemeenten maken budgetten in bulk (per jaar, per kwartaal of per maand) over naar de SVB.
Gebeurt het terugstorten op klantniveau?
De PGB betalingen van de gemeente worden op gemeenteniveau geregistreerd. Dit betekent dat we de
PGB’s ook op gemeenteniveau afrekenen. Uiteraard zijn de rapportages volledig op klantniveau.
Kunnen we verdere afspraken maken over managementinformatie en rapportages?
Er komt managementinformatie beschikbaar voor gemeenten. De SVB en de VNG maken hierover
afspraken.
Download