STAD HARELBEKE STEDELIJKE MINA-RAAD Marktstraat 29, 8530

advertisement
STAD HARELBEKE
STEDELIJKE MINA-RAAD
Marktstraat 29, 8530 HARELBEKE
 0800/21 202
FAX. 056/733 389
ALGEMENE VERGADERING VAN DE STEDELIJKE MILIEURAAD op 8 december 2011
Aanwezig:
Els Verhaest, Yves De Bosscher, Frank Vergote, Inge Bossuyt, Stef Boone, Alexander Glorieux
(Noord-Zuidraad), Martine Vermote, Koen Persyn, Jacques Malfait, Filip Filieux, Magda Vanneste,
Frank Vergote
Verontschudligd:
Wolfgang Vercouter, Piet Veys, Myriam Mouton, Carine De Jans, Ilse Bleuzé, Maurice Top, Johan
Moreel
1. Memorandum n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen?
We verwelkomen Alexander Glorieux, voorzitter van de Noord-Zuidraad. De Noord-Zuidraad zal naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 een memorandum
opmaken. Alexander Glorieux, voorzitter van de Noord-Zuid-raad komt hun aanpak
toelichten. Ze werken op basis van een sjabloon dat hen door de provinciale
ondersteuning 11.11.11 werd bezorgd. In dit sjabloon zijn een vijf doelstellingen
opgenomen:
 De gemeente zet in op communicatie en sensibilisering
 De gemeente engageert zich voor ‘Klimaat’
 De gemeente promoot Fair Trade
 De gemeente voorziet mensen en middelen voor Noord-Zuid-werking
 De gemeente zet in op participatie en inspraak
 Vermoedelijk voegt de N-Z-raad daar ook nog zelf een doel 6 aan toe m.b.t. de
Stedenband en Noord-Zuid-convenant
Het thema ‘Klimaat’ en ‘Fair Trade’ hebben ontegensprekelijk ook een milieu- en
duurzaamheidsinsteek.
Voor Fair Trade moet er bijvoorbeeld ook een ‘trekkersgroep’ zijn, een begeleidingsgroep
die deze Fair Trade werking opvolgt, verdiept, promoot, … In Harelbeke is er momenteel
niet echt een ‘trekkersgroep’, de Fair Trade werking wordt door de Noord-Zuidambtenaar i.s.m. de N-Z-werkgroep uitgewerkt, maar eigenlijk moet het draagvlak voor
deze groep veel breder zijn. Indien er geen verbreding komt staat de titel ‘Fair Trade
gemeente’ op de wip.
Kan de MINA-raad concrete insteken geven voor deze twee thema’s?
Yves stelt een alternatief voor: de MINA-raad kan ook een eigen memorandum uitwerken
rond een eigen aantal doelstellingen (op basis van bv. uitgangspunten van de
samenwerkingsovereenkomst, insteken inzake advies- en aandachtspunten uit de
voorbije periode van de MINA-raad) en kan daarin deze twee aandachtspunten van N-Z
in opnemen. Zo is er toch een verwevenheid. Bedoeling is dan wel dat de MINA-raad dit
in een eigen MINA-raadvergadering uitwerkt en terug koppelt naar de N-Z-raad.
Het memorandum zou wel tijdens de verkiezingscampagne moeten worden overgemaakt
aan de verschillende partijen. Op die manier kan men, indien men dat wenst, een aantal
zaken overnemen in de partijprogramma’s. Dit wil zeggen dat een document ten laatste
op 1 mei moet worden overgemaakt.
2.
Verslag vorige vergadering.
Martine vraagt in hoeverre er ondertussen duidelijkheid is van het zonnepanelenproject
in Poperinge waarbij de gemeente zonnepanelen plaatst en inwoners kunnen investeren
in deze projecten. Els heeft dit ondertussen uitgezocht in samenwerking met de
duurzaamheidsambtenaar van Poperinge. Het project is hen niet bekend. Mogelijks was
het een project van bv. Zonnewindt of een andere organisatie? Er werd nog geen
concrete informatie over gevonden.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3.
Collegedossiers
Vergunning klasse 2 verleend door het Schepencollege:
Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van Rouwcentrum Deseyne, Politieke
Gevangenenstraat 126 te 8530 Harelbeke voor de exploitatie van een rouwcentrum,
gelegen Politieke Gevangenenstraat 126 8530 Harelbeke – verlenen vergunning.
Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van RYCKEWAERT Lieven, Gravenstraat 1 8530
Harelbeke voor het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een landbouwbedrijf,
gelegen Gravenstraat 1 8530 Harelbeke – Verlenen van vergunning.
Advies door het Schepencollege:
Aangepast bodemsaneringsproject: Bomarbre-Marbralys N.V., Beversestraat +85, 8530
Harelbeke – PV van sluiten openbaar onderzoek en verlenen van advies.
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van N.V. AQUAFIN, Dijkstraat 8 2630 Aartselaar
voor het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een waterzuiveringsstation en
slibverwerking, gelegen Kortrijksesteenweg 266 8530 Harelbeke – Verlenen van advies
Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van O.V. INFRAX West, Noordlaan 9 8820 Torhout
voor het exploiteren van een electriciteitscabine, gelegen Venetiëlaan +131 Harelbeke –
Verlenen advies.
Aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden van een inrichting, zijnde
de varkenshouderij van Vandemoortele Bart, Wantestraat 2 8531 Harelbeke-Hulste –
Verlenen van advies.
Besluit van de Deputatie:
Beslissing van de Deputatie over de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van NV
BEKAERT, Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem voor het verder exploiteren, uibreiden en
wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem en
deels op grondgebied van Harelbeke.
Besluit van de Deputatie over de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van DEMUNSTER
Marc, Iepersestraat 61 8530 Harelbeke voor het wijzigen, uitbreiden en toevoegen van
een rund- en pluimveebedrijf, gelegen Iepersestraat 61 8530 Harelbeke.
Openbare onderzoeken:
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van NV West Logistics, Ketenislaan 1, haven 1548
9130 Kallo voor het wijzigen en uitbreiden van een opslag- en distributiebedrijf voor
metaalproducten, gelegen Blokkestraat +101 8530 Harelbeke – PV van openen openbaar
onderzoek.
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 2630 Aartselaar voor
het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een waterzuiveringsstation en
slibverwerking, gelegen Kortrijksesteenweg 266 8530 Harelbeke – PV van sluiten
openbaar onderzoek.
Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van O.V. INFRAX WEST, Noordlaan 9 8820 Torhout
voor het exploiteren van een elektriciteitscabine, gelegen Venetiëlaan +131 Harelbeke –
PV van sluiten openbaar onderzoek.
Aanvraag van Electrabel N.V., Regentlaan 8 1000 Brussel voor het wijzigen van de
voorwaarden van een windmolenpark, gelegen Blokkestraat zn 8530 Harelbeke en deels
op grondgebied Zwevegem – PV van openen openbaar onderzoek.
Aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden van een inrichting zijnde
de varkenshouderij van Vandemoortele Bart, Wantestraat 2 8531 Harelbeke-Hulste – PV
van sluiten openbaar onderzoek.
Andere dossiers:
Dossier eerstvolgende gemeenteraad. Klimaatplan = minder energieplan Harelbeke.
Aanvraag betoelaging voor het aanleggen en onderhouden van kleine
landschapselementen.
Waterschappen – stand van zaken.
Bouwteamcursus in 2012 aan verminderd tarief voor inwoners van Harelbeke.
Rapportering voor de milieusamenwerkingsovereenkomst 2008-2013 project mobiliteit:
aankoop milieuvriendelijke voertuigen.
Aanvraag subsidie voor het aanwenden van alternatieve energie
Dossiers voor de eerstvolgende gemeenteraad:
a. Premiereglement voor wasbare luiers.
b. Visienota leefmilieu Harelbeke 2010-2013.
Aanvraag toelage huiszwaluwen.
Toelichting aanplanting geboortebos – 19 november 2011.
Groene Ridder Convenant tussen Stad Harelbeke en de MOS-scholen: schooljaar 20112012.
Inschrijven wedstrijd ‘hernieuwbare energiekampioenschap’. Is een project van de Bond
Beter Leefmilieu. Gemeenten worden in 3 categorieën ingedeeld en kunnen op basis van
aantal stemmen van inwoners en eigen projecten verkozen worden tot energiekampioen.
Kennisgeving van het ontwerp-MER voor de uitbreiding en hernieuwing van een gemengd
veeteeltbedrijf van Geert Prat, Nieuwenhovestraat 2 8531 Harelbeke-Hulste.
Indienen projecten voor 2012 in de Samenwerkingsovereenkomst Milieu.
Openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren.
Ondersteunen campagne ecobouwers basis. Is eveneens een BBL-initiatief. BBL zoekt in
2012 inwoners die of hun beglazing hebben aangepast, een nieuwe ketel hebben
geïnstalleerd of geïsoleerd. Deze inwoners kunnen dan hun woning openstellen. De stad
helpt zoeken naar inwoners die hun huis willen openstellen.
Ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 op
onderscheidingsniveau.
Indienen intergemeentelijk project van IMOG “opmaak en bedeling van een afvalwegwijs”
voor 2012 in de samenwerkingsovereenkomst milieu.
4.
Advies Budget 2012.
Yves licht de budgetvoorstellen van de milieudienst toe. De MINA-raad adviseert deze
voorstellen gunstig.
Er wordt in 2012 een nieuwe kosten-batenanalyse van het afvalbeleid opgemaakt. Op die
manier zal de invloed van de opening van het DIFTAR-park kunnen worden nagegaan. De
kosten-batenanalyse zal ook aan de MINA-raad worden toegelicht.
5.
Evaluatie voorbije acties:
Nacht van duisternis.
Er waren een zestigtal aanwezigen. Het weer was ideaal, er waren ook sterren te zien. Er
waren weinig MINA-raadsleden aanwezig. De openbare verlichting was op quasi het
volledige traject gedoofd dankzij de medewerking van Infrax en de facilitaire dienst van
de stad Harelbeke, waarvoor dank.
Na de wandeling mocht er nog wel een opwarmertje zijn uitgeschonken. Een tip voor
volgende aflevering.
Dag van de Natuur.
Op zondag werd de snoephaag aangeplant aan het Chiroheem van Stasegem. Het weer
was fantastisch, de kinderen van de Chiro waren enthousiast en werkten goed mee. We
hadden het tentje van de compostmeesters niet nodig. Enkele compostmeesters waren
aanwezig, ook hier over het algemeen weinig aanwezigen van de MINA-raad.
Infoavond Duurzame Landbouw.
Eveneens voor een zeventigtal aanwezigen, vnl. landbouwers uit Harelbeke. De spreker
tapte vooral uit een klassiek ‘landbouwvaatje’, maar ging uiteindelijk ook de confrontatie
landbouw/natuur niet uit de weg. Er was veel interactie. Ook de receptie achteraf was
een succes (lekkere streekproducten). Alleen jammer dat er weinig MINA-raadsleden
waren voor een organisatie van de MINA-raad. Er waren ook een aantal leden van de
Noord-Zuid-raad aanwezig; De bar werd uiteindelijk vnl. en alleen door Wolfgang en Els
uitgebaat. Ook de N-Z-raad evalueerde deze avond zeer positief.
Hoe komt het dat er zo weinig mensen van de MINA-raad aanwezig zijn op MINA-raadactiviteiten?
6.
Energiejacht
Ondertussen was er op 21 november een informatieavond. Er waren slechts 3
aanwezigen (compostmeesters). Op vandaag zijn er 26 inschrijvingen waarvan 9 van de
MINA-raad. Sinds 1 december worden de gegevens bijgehouden en ingevuld. Koen is
samen met Johan energiemeester en volgen het ingeven door de MINA-raadsleden op.
7.
Projecten in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst.
Voor volgende projecten wordt er een subsidie aangevraagd:
project
Het project ‘Energiescans + sensibilisatie’ betreft het bezoek
van de energiesnoeiers aan de 11 jeugdlokalen in
Harelbeke, uitvoeren kleine energiebesparende maatregelen
en een sensibilisatie van de jeugdbewegingen.
(Uitvoeringsplan 2012 van het Klimaatplan)
Inventarisatie bomen in kader van opmaak
bomenbeheerplan (weddesubsidiëring technisch medewerker
milieu en groenbeheer)
Het project ‘Aankoop en plaatsing openbare fietspomp’
betreft het plaatsen van een publiek toegankelijke fietspomp
aan het station ten voordele van de duurzame
weggebruiker. Dit project dient te worden opgenomen in de
eerste budgetwijziging 2012. (Uitvoeringsplan 2012 van
het Klimaatplan)
Aankoop milieuvriendelijke voertuigen: 2
personenvoertuigen en 1 lichte vrachtwagen (via dienst
facility) (Uitvoeringsplan 2012 van het Klimaatplan)
TOTAAL
Raming
kosten
€6.920
Te verwachten
subsidie
50% = € 3.610
€15.000
50% = € 7.500
€4.000
50% = € 2.000
2 x €15.000 +
1 x €18.000 =
€48.000
30% = €14.400
€ 27.510
Indien deze 4 projecten goedgekeurd worden door CAPLO, kan Harelbeke €27.510
subsidies verwachten gespreid over 2012 (en eventueel 2013).
Bijkomend tekende Stad Harelbeke op 6 december in op het intergemeentelijke project
van IMIOG: ‘opmaak en bedeling van een afvalwegwijs’ goed voor 1201,65 euro
subsidies.
In totaal wordt dus voor 28351 € subsidie aangevraagd.
De MINA-raad adviseert gunstig.
8.
Planning data MINA-raad in 2012.
Er is geen vergadering in januari.
Op 16 februari is er een open MINA-raad over exoten (20u00, CC Het Spoor).
Schepen Bossuyt wil zoveel mogelijk bijeenkomsten van de MINA-raad bijwonen. Voor
volgend jaar worden volgende data van vergaderingen voorop gesteld:
9 februari (memorandum voorbereiding), 8 maart (jaarprogramma en overzicht
onderscheidingsniveau 2011), 5 april, 10 mei, 7 juni, 13 september, 11 oktober, 8
november, 6 december.
De vergaderingen gaan telkens door om 20u00 in CC Het Spoor.
De milieudienst legt de vergaderzalen vast.
9.
Varia
 Filip bezorgt het jaarverslag van de compostmeesters aan de MINA-raad in
februari. In 2012 bestaan de compostmeesters 10 jaar. Filip vraagt om het
budget voor het feestjaar op te trekken tot 700€ (eenmalig). De MINA-raad
adviseert gunstig.
Yves De Bosscher
Milieuambtenaar
Download