De strijd tegen discriminatie in de Europese Unie

advertisement
Surf voor meer informatie over evenementen, activiteiten en publicaties,
of om meer te vernemen over nationale organisaties die hulp verlenen
aan mensen die te maken krijgen met discriminatie naar de Europese
website tegen discriminatie:
http://ec.europa.eu/antidiscrimination
KE-81-07-122-NL-D
Waar vind ik nog meer
informatie?
De strijd
tegen discriminatie
in de Europese Unie
http://ec.europa.eu/antidiscrimination
Voor meer informatie over Europees beleid, wetgeving en activiteiten
rond discriminatie op grond van geslacht:
http://ec.europa.eu/genderequality
Vooruitgang boeken
Om opgenomen te worden in de mailinglist voor informatie over de
strijd tegen discriminatie:
www.nondiscrimination-eu.info
Progress is een nieuw communautair financieringsprogramma dat
ijvert voor meer en betere banen en een samenleving waar niemand
uitgesloten wordt. De strijd tegen discriminatie is een van de vijf
prioritaire domeinen van het programma, dat tussen 2007 en 2013 in
totaal € 700 miljoen investeert in nieuwe studies, sensibilisering en
acties. Onderzoek naar media en discriminatie, vorming voor jongeren
en awards voor bedrijven met een vernieuwend diversiteitsbeleid
zijn maar enkele voorbeelden van de talrijke lopende activiteiten.
Het programma ondersteunt ook organisaties om op Europees niveau
samen te werken rond discriminatie. Het Europese Netwerk tegen
Racisme (ENAR) verenigt bijvoorbeeld meer dan 500 organisaties die
overal in de EU actief zijn in de strijd tegen racisme.
Wist u dat?
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert elk jaar
€ 10 miljard in projecten die streven naar gelijke
kansen voor iedereen. Via het ESF werkt de EU met
de lidstaten samen om burgers te helpen om hun
vaardigheden en kansen op een baan te verhogen,
waaronder deze van mensen die het slachtoffer zijn
van discriminatie.
Enkele foto’s in deze brochure werden door jongeren ingezonden in het
kader van de Europese fotowedstrijd rond diversiteit en discriminatie.
Surf voor meer informatie naar www.stop-discrimination.info/
Verschil moet er zijn
Discriminatie niet
2007 – Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen
© Europese Gemeenschappen, 2008 — Overneming met bronvermelding toegestaan.
Printed in Belgium
GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
Europese Commissie
Ken uw rechten!
U hebt recht op gelijke kansen! Een rechtvaardige behandeling is
binnen de Europese Unie een basisrecht! Iemand discrimineren
op basis van geslacht, leeftijd, handicap, etnische oorsprong of
ras, godsdienst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid is
illegaal. Werkgevers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid
en moeten waken over een eerlijke aanwervingsprocedure en de
correcte behandeling van hun personeel.
Wist u dat?
Slechts één Europeaan op drie weet
dat hij wettelijke bescherming geniet
tegen discriminatie.
Wat doet de EU om discriminatie tegen te gaan en diversiteit te bevorderen?
Discriminatie verbieden
Sensibilisering en opleiding
Samenwerken om discriminatie aan te pakken
Werd u ooit een woning geweigerd omdat de eigenaar niet aan
zwarten verhuurt? Of denkt uw baas dat u te oud bent voor een
bepaalde opleiding, of wil hij geen rekening houden met uw handicap?
Werd u ooit lastiggevallen omwille van uw godsdienst of seksuele
geaardheid?
In heel Europa ondersteunt de EU diverse informatiecampagnes om burgers
beter bewust te maken van hun rechten en verantwoordelijkheden met
betrekking tot discriminatie. Zo zijn er bijvoorbeeld journalistenprijzen,
wedstrijden voor jongeren en informatiebijeenkomsten voor kleine bedrijven.
De EU financiert onderzoek en studies om een beter zicht te krijgen
op de diverse facetten van discriminatie en de impact ervan. Er werd
een peiling gedaan naar de publieke opinie over deze kwesties, en
studies wierpen een licht op kwesties als discriminatie op basis van
leeftijd, de situatie van de Roma en de voordelen die diversiteit voor
het bedrijfsleven oplevert.
In de Europese Unie zijn discriminatie en pesterijen illegaal. Al
decennia lang zijn er wetten die gelijke rechten voor mannen en
vrouwen garanderen. In 2000 werden deze aangevuld met nieuwe
communautaire wetgeving die discriminatie op basis van andere
gronden verbiedt. Alle Europese lidstaten werden verplicht om deze
nieuwe wetten om te zetten in nationale wetgeving!
Wist u dat?
De EU financierde een ruime waaier aan nationale initiatieven
om het bewustzijn rond discriminatie te verhogen.
Bijvoorbeeld een filmfestival in Litouwen met discriminatie
als thema, vorming rond gelijkheid en diversiteit in het Finse
leger, sportmanifestaties in Italië, waaronder voetbal- en
basketbalwedstrijden in het teken van de strijd tegen racisme,
of een Duitse educatieve toolbox tegen discriminatie.
2007 was het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen, en dit
was aanleiding voor de grootste campagne tot nog toe. Politieke leiders
beloofden inspanningen te leveren voor het bevorderen van gelijke
kansen in hun landen, terwijl in scholen, op pleinen en in bedrijven in heel
Europa honderden debatten, tentoonstellingen en andere evenementen
plaatsvonden.
De EU biedt financiële ondersteuning aan honderden organisaties, vakbonden
en bedrijven in alle lidstaten. Deze opleidingen hebben bijgedragen tot de
ontwikkeling van kennis en competenties, in het bijzonder bij mensen die de
rechten van de slachtoffers van discriminatie verdedigen. De EU financierde
bijvoorbeeld opleidingen rond de strijd tegen discriminatie voor meer dan
500 rechters en mensen met een rechtskundig beroep.
Wist u dat?
Meer dan 80% van de bedrijven met een diversiteitsbeleid is
van mening dat medewerkers met verschillende achtergronden
voordelen bieden voor het bedrijf.
Elk EU-land moet een orgaan of organisatie aanduiden waar
slachtoffers van etnische of rassendiscriminatie ondersteuning
kunnen krijgen.
Slechts 50% van de Europeanen met een handicap heeft een baan.
Bij Europeanen zonder handicap bedraagt dit percentage 68%.
De EU werkt samen met regeringen, bedrijven, vakbonden en
activisten om de inspanningen op het terrein te ondersteunen, en
samen te werken aan oplossingen. De Unie moedigt samenwerking
aan tussen de verschillende Europese organisaties die werken rond
de strijd tegen discriminatie. Door samen te werken kan kennis en
knowhow gedeeld worden.
Wist u dat?
68% van de Europeanen meent dat het voor homoseksuelen
moeilijk is om op het werk openlijk uit te komen voor hun
seksuele geaardheid.
69% van de Europeanen heeft het gevoel dat ouder dan 50
zijn een nadeel is in onze samenleving.
65% van de mensen gelooft dat mensen van een andere
etnische afkomst een verrijking zijn voor onze nationale
cultuur.
Download